к. е. н., Шевчук Л. П., магістр Щербань Ю. Г., Шевчук А. А. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЯК ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

к. е. н., доцент, Шевчук Л. П., магістр Щербань Ю. Г.

Вінницький торговельно - економічний інститут

ад’юнкт Шевчук А. А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЯК ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 

 Бюджетна система Україна перебувала у скрутному становищі, що було спричинено рядом негативних факторів, а саме: дефіцитом обсягу затверджених бюджетних асигнувань та відсутністю гарантій отримання коштів у затверджених обсягах. Саме за таких умов різко знизився контроль та дисципліна при розробці та при затвердженні кошторисів доходів і видатків. Не опрацьовувалися, на етапі планування, за всіма чинними регламентами економічні показники, які мали бути покладені і в основу бюджетних запитів, і в основу кошторисів доходів та видатків. Саме у зв'язку з цим є потреба удосконалення контролю за виконанням кошторису бюджетних установ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питання обліку, контролю та аналізу виконання кошторису бюджетних установ присвячені праці Атамаса П.Й. , Голікова В. І., Джоги Р. Т., Зіміної І. А., Малько В. І., Кондратюка С. Я., Матвєєвої В.О., Юрченка О.В., Крисюка В. І., Панкевича Л. В., Ткаченка І. Т., Свірка С. В., але важливості контролю доходів та видатків бюджетних установ, як основи для прийняття оптимальних рішень вивчено не достатньо.

Метою дослідження є розкриття теоретичних основ та організаційних засад контролю за виконанням кошторису бюджетних установ, як основи для прийняття управлінських рішень.

Основним нормативним документом, яким слід керуватися при складанні та виконанні кошторису бюджетної установи, є Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від 28.02.02. р. №228 [1].

У зв'язку з оновленням КЕКВ бюджетні установи з 1.01.13 р. будуть використовувати нові форми документів, застосування яких у процесі виконання бюджету вимагають Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджені постановою КМУ від 28.02.02 р. [1], а саме : кошторис, план асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, план використання бюджетних коштів, план спеціального фонду державного бюджету тощо [2].

Статистика фінансових порушень, які були виявлені в процесі ревізій та перевірок, які проводяться органами Держфінінспекції , свідчить про низьку фінансову дисципліну, недотримання вимог законодавства при складанні та виконанні кошторису, що по суті є одним з найважливіших напрямів перевірки.

Перш за все контролюючими органами перевіряється наявність кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану спеціального фонду та своєчасність їх затвердження, а також правильність формування дохідної частини кошторису за загальним та спеціальним фондом. Також здійснюються перевірки дотримання встановленого порядку внесення змін до кошторису в разі потреби перерозподілу бюджетною установою своїх асигнувань [3].

У документальному контролі застосовуються такі методи: перевірка документів за формальними ознаками; перевірка документів за змістом; арифметична перевірка документів; нормативна перевірка документів; економічна оцінка господарських операцій.

Перевірка документів за формальними ознаками - перший етап документального контролю, під час якого досліджують: точність заповнення бланків; наявність усіх необхідних реквізитів; своєчасність складання; відповідність підписів осіб, які склали документ. Цей метод застосовують для виявлення фактів підробки та дописувань у документах, виправлення цифрових даних і зміни реквізитів. За результатами такої перевірки робиться висновок про визнання достовірності документів [4].

В процесі контролю виконання кошторису слід дотримуватися таких принципів:

- використання аналітичних розрахунків при перевірці планів видатків і оцінці результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджету;

- моніторингу видатків у процесі виконання бюджету на основі чітко визначених цілей фінансування згідно кодів економічної класифікації.

В рамках контролю цінним при формуванні інформаційної бази для управлінських рішень є перевірка відповідності зобов'язань розміру бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, а також вчасності та достовірності звітності.

Важливими в процесі контролю є аналітичні і методичні прийоми контролю кошторису , які сприятимуть вивченню питань достовірності його формування. Під час перевірки проводиться аналіз виконання кошторису ,який є необхідним методом для розробки та визначення ризикових операцій з метою зменшення попадання у групу ризику фінансових порушень.

Аналіз виконання кошторису, як процедура складової контрольної функції ціннісна для розробки інформаційного забезпечення системи контролю та управління і дозволяє встановити :

• основні напрямки згідно кодів КЕКВ порушень при виконанні кошторису;

• достатність обсягів фінансування в розрізі КЕКВ;

• напрями оптимізації структури видатків бюджетних установ.

Проведення аналізу виконання кошторису дозволяє встановити співвідношення між касовими та фактичними видатками та виявити причини їх відхилення. Особливо це актуально з точки зору формування ефективної системи управління і контролю кредиторської та дебіторської заборгованості.

Проведений контроль виконання кошторису дозволяє сформується документ в якому висвітлюються результати проведення контрольних заходів , де суб'єкт контролю має:

‒ чітко кваліфікувати та описати порушення;

‒ відзначити застосування відповідних санкцій;

‒ чітко сформулювати в обов'язкових вимогах до об'єкта контролю, що треба зробити, для усунення порушення;

‒ забезпечити подальший контроль за усуненням порушення.

Заходи з усунення порушень - це також складові елементи системи контролю з управління виконанням кошторису, що реалізуються в рамках підсумкового етапу управління.

Висновок: Таким чином, при вчасному та якісному проведенні контролю виконання кошторису буде покращуватись процес управління ,який сприятиме дотримання фінансової дисципліни та дотримання вимог законодавства, підвищуватиметься рівень ефективності системи управління бюджетними фінансовими ресурсами.

Література:

1. Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог виконання кошторисів бюджетних установ : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року, №228.

2. Богатиренко К. Готуємося до складання кошторису на 2013 рік // Все про бухгалтерський облік.-2013.-№10.- с.57-62.

3. Гам'якон Т. Складаємо кошторис бюджетної установи // Баланс - Бюджет.-2012.-№5 - с. 24-29.

4. Дудчик В.В., Фірстенко В.В. "Перевірка правильності складання кошторису бюджетної установи: методика і завдання"// Фінансовий контроль.- 2007.- №1 .- с. 60

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.