к. е. н., Драбовський А. Г. КВАЗІМІКРОЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ ТА КОНЦЕНТРАЦІЯ І ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ

к. е. н., доц., Драбовський А. Г.,

Львівська комерційна академія

КВАЗІМІКРОЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ ТА КОНЦЕНТРАЦІЯ І ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ

Проведений нами аналіз сучасної кооперативної літератури дозволяє виокремити чотири найбільш типові функціонально-рівневі інтерпретації кооперативних систем: вузьку, широку, гіпершироку та метагіпершироку. Згідно широкої інтерпретації, кооперативні системи розглядаються як форма господарської (та іншої) діяльності людей-власників у межах об’єднання кооперативних підприємств.

Таке трактування дозволяє досліднику рухатися у напрямі формування квазімікроекономічної теорії кооперативних систем.

У квазімікроекономічному аналізі кооперативних систем основним об’єктом наукового дослідження є об’єднання кооперативних підприємств, а це означає, що в його центрі стоїть проблема ефективного використання економічних ресурсів з позицій такого процесу, як централізація.

У мікроекономічному аналізі кооперативних систем проблема ефектив¬ного використання ресурсів досліджується в основному з позицій такого процесу, як концентрація. За рівнем концентрованості усі економічні системи можна поділити на кілька типів: слабоконцентровані (або гіпоконцентровані); власне концентровані; гіперконцентровані (чи навіть метагіперконцентровані).

У слабоконцентрованих кооперативних системах рівень концентрації праці і капіталу є досить незначний. Слабоконцентровані еконо¬мічні системи є в основному гіперконкурентними і дослідження цих систем через призму зміни їх концентрації дає можливість вивчити ресурсну еластичність таких систем чи. Більшість слабо концентрованих економічних систем ма¬ють дуже вузький "коридор" позитивного ефекту масшта¬бу і дуже широкий "коридор" негативного ефекту масштабу. Кооперативні системи другого типу (власне концентровані), які функціонують за умов обмеженої, чи модифікованої, конкуренції і є конкурентними. Для власне концентрованих систем "коридор" позитивного і негативного ефекту масштабу більш-менш однаковий. Для економічних систем третього типу позитивна масштабна еластичність є дуже висо¬кою, а негативна – низькою; "коридор" позитивно¬го ефекту масштабу широкий, а негативного – вузький.

Досліджуючи кооперативні системи з позицій їх централіза¬ції, слід пам’ятати, що ця централізація за походженням і природою буває двох типів: адміністративна та економічна. Кооперативні системи соціалістичного періоду були адміністративно централізованими. Для роз¬винених в ринковому плані країн характерна економічна централізація кооперативних систем, за якої об'єднання в концерни, консорціуми тощо здійснюєть¬ся суто економічними методами, шляхом і на основі акціонерного капіталу і в процесі акціонування кооперативного ка¬піталу.

Квазімікроекономічний аналіз кооперативних систем повинен здійснюватись у розрізі охарактеризованих вище економічних типів їх централі¬зації і з позицій впливу процесів централізації на економічну ефективність цих систем. При розв'язанні останньої проблеми на пер¬ший план виступає завдання визначення ступеня централізаційної еластичності кооперативних систем, яка також буває двох типів – адміністративна та економічна.

Отже, в процесі квазімікроекономічного аналізу кооперативних систем про¬блема централізації як одна з основних проблем такого аналізу, повинна досліджуватися, по-перше, з позицій двоякого характеру розвитку процесів централізації, в ньому ми маємо відмежовувати економічний бік від суто адміністративного і в розрізі окре¬мих типів централізації здійснювати науковий аналіз; по-друге, аналіз проблем централізації не повинен бути абстрактним, його необхідно здійснювати через приз¬му впливу на ефективність функціонування кооперативних систем, тобто нас насамперед і головно повинна цікавити проблема конкретного визначення централізаційної еластичності кооперативних систем. Кінцевою метою такого аналізу повинно бути виявлення тих "то¬чок", в яких і за якими централізація кооперативних систем починає супро¬воджуватися негативними централізаційними ефектами.

Література:

1. Башнянин Г. І., Волос С. О., Савіна В. В. Акціонерний капітал в умовах становлення ринкової економіки і його основні функції / Башнянин Г. І., Волос С. О., Савіна В. В. // Тези доповіді на науковій конференції. – Львів: ЛТЕІ, 1993. – С. 202-204.

2. Башнянин Г. І. Актуальне дослід¬ження проблем власності та господарського механізму / Башнянин Г. І. // Економіка України. – 1993. – № 12. – С. 85-87.

3. Башнянин Г. І., Рехлецький Є.А., Томашик Л. С. Трансформація коопера¬тивного бізнесу системи споживчої кооперації в перехідній економі¬ці України / Башнянин Г. І., Рехлецький Є.А., Томашик Л. С. // Споживча кооперація України: історичні та соціально-економічні аспекти. – К.: Вісті..., 1995. – С. 121-125.

4. Башнянин Г. 1., Коцупей В. М., Рехлецький Є. А. Тенденції розвитку соціально-економічної си¬стеми споживчої кооперації / Башнянин Г. 1., Коцупей В. М., Рехлецький Є. А. // Інтеграція економічних інтересів споживчої кооперації в національно-державні інтереси України. – Львів: ЛКА, 1997. – С.74-77.

5. Башнянин Г. І., Медведєв В.С. Власність і її форми в ринковій економіці / Башнянин Г. І., Медведєв В.С. // Державність. – 1997. – № 19. – 1998. – № 20. – С. 32-37

6. Башнянин Г. І., Копич І. М., Чупик І. О. Мікроекономічні ринкові системи: метрологічні проблеми аналізу ефективності функціонування / Башнянин Г. І., Копич І. М., Чупик І. О. – Львів: ЛКА, 2001. – 182 с.

7. Башнянин Г. І. Про періодичну матрицю економічних систем / Башнянин Г. І. – Львів: ЛКА, 2003. – 115 с.

8. Башнянин Г. І., Турянський Ю. І. Ефективність капіталізації і лібералізації економічних систем в умовах ринкової транзиції: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Башнянин Г. І., Турянський Ю. І. – Львів: ЛКА, 2008. – 480 с.

9. Рехлецький Є. А. Про соціальну організацію системи споживчої кооперації // Інтеграція економічних інтересів споживчої кооперації в національно-державні інтереси України / Рехлецький Є. А. – Львів: ЛКА, 1997. – С. 81-82.

10. Рехлецький Є. А. Кооперативний капітал в умовах переходу до ринку: Автореф. дис. канд. екон. наук / Рехлецький Є. А. – Львів: ЛНУ, 2002. – 20 с.

11. Рехлецький Є. А. Кооперативний капітал в умовах переходу до ринку: дис. канд. екон. наук / Рехлецький Є. А. – Львів: ЛНУ, 2002. – 184 с

12. Чупик І. О., Швець О.М., Гринкевич С. С. Види масштабної еластичності економічної ефективності в різних типах систем / Чупик І. О., Швець О.М., Гринкевич С. С. // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. Вип. 10. – Львів: ЛКА, 2001. – С. 109-114.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.