Вигирюк Н. В., Чеснокова К. В., Гудима Р. Р. ОСОБЛИВОСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Вигирюк Н. В., Чеснокова К. В.

Буковинський державний фінансово-економічний університет

м. Чернівці

Науковий керівник: Гудима Романна Романівна

ОСОБЛИВОСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Грошово-кредитна політика Національного банку України є однією з найважливіших складових загальної політики країни, оскільки вона має великий вплив на всі процеси, що відбуваються в економіці. Застосування монетарних методів дає можливість зберегти ринкову сутність економіки і забезпечити достатню регульованість її державою. За умов вдалого впровадження грошово-кредитної політики країна може досягти загального рівня виробництва, повної зайнятості, стабільності цін, підвищення життєвого рівня населення. За допомогою даного регулювання держава прагне пом’якшити економічні кризи, стримати зростання інфляції, безробіття.

Серед авторів, які розглядали грошово-кредитну політику в своїх працях можна виокремити Шовкун Л., яка, зокрема, розглядала фактори, які впливають на стабільність грошової одиниці [4]. Гриценко Л. і Онопрієнко Є., у своїй статті розглядали проблеми банківської системи України і напрями її покращення [3].

Головною метою грошово-кредитної політики є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Питання стабільності національної грошової одиниці є дуже важливим для будь-якої економіки, тому що воно є ключовим у здійсненні будь-якої макроекономічної політики, адже нестабільність грошової одиниці може призвести до ряду негативних наслідків, пов’язаних з зростанням цін, зменшенням вартості самих грошей і невизначеності у процесі прийняття рішень суб’єктами господарювання.

Ефективне державне регулювання грошово-кредитної сфери може здійснюватися лише в тому випадку, якщо держава через центральний банк країни здатна впливати на масштаби і характер приватних інститутів , так як в розвинутій ринковій економіці саме вони є базою всієї грошово-кредитної системи.

Для того щоб вирішити проблеми грошово – кредитної політики в Україні потрібно здійснювати нарощування та раціональне використання позикових коштів та проводити структурні зрушення в економіці. Адже саме в умовах світової фінансової кризи найбільш гостро висвітлились основні проблеми в грошово-кредитній сфері. Відбулося різке падіння курсу національної валюти, існувала реальна загроза банкрутства більшості комерційних банків, відбувалося неповернення банками депозитів, скорочення кредитних ресурсів комерційних банків та їх подорожчання, що у свою чергу призвело до підвищення обсягів державного регулювання грошової сфери.

Основними проблемами сучасного стану грошово-кредитної сфери можна виділити наступні:

- нестабільність національної грошової одиниці;

- недостатній розвиток ринку цінних паперів;

- недосконалість структури грошової маси в Україні;

- нераціональне використання позикового капіталу;

- недостатній розвиток кредитних відносин.

Події останньої світової економічної та фінансової кризи довели, що цінова стабільність є однією з необхідних умов досягнення стратегічних цілей економічного розвитку. Характерною рисою та суттєвим економічним досягненням країни як у 2011 році, так і в 2012 року було досягнення та підтримання цінової стабільності. За 2011 рік приріст індексу споживчих цін становив лише 4,6 %, а за підсумками 2012 року він набув від'ємних значень і становить - 0,2 % як до початку року, так і в річному обчисленні [1].

Національний банк гнучко регулював грошову пропозицію на засадах забезпечення збалансованості товарних і грошових ринків. Приріст грошової маси як у 2011 році, так і в січні - липні 2012 року значною мірою забезпечувався за рахунок активізації дії механізму мультиплікації коштів. Свідченням цьому є більш швидкі темпи приросту грошової маси (за 2011 рік - на 14,7 %, за 7 місяців 2012 року - на 5,2 %) порівняно із показниками приросту монетарної бази (6,3 % та 2,1 % відповідно) [2] .

Стабільна грошова одиниця, а також ужиття заходів, спрямованих на розвиток та посилення стійкості банківської системи, сприяли подальшому розширенню ресурсної бази банків. Обсяг депозитів фізичних осіб за 2011 рік збільшився на 13,1 %, за 7 місяців 2012 року - на 11,3 %. Вклади в національній валюті зростали більшими темпами порівняно з депозитами в іноземній валюті.

Проте динаміка обсягів кредитування поки що є нестабільною. Якщо у 2011 році приріст обсягів кредитування банками реального сектору становив 14,9 %, то за 7 місяців 2012 року - 1,6 %. Така нестабільність пов'язана насамперед із наявністю значних зовнішніх ризиків та невизначеністю щодо подальшого розвитку ситуації на ринках.

Основні завдання грошово-кредитної політики на 2013 рік передбачають необхідність утримання приросту індексу споживчих цін у межах 4,8 - 6,1 %. Динаміка споживчої інфляції у 2013 році може відрізнятися від прогнозованих орієнтирів залежно від рішень, які ухвалюватимуться урядом у сфері адміністративно регульованих цін і тарифів.

Головним критерієм успішності проведення грошово-кредитної політики є підтримання у середньостроковій перспективі (від 3 до 5 років) низьких стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом споживчих цін. Річний показник приросту індексу споживчих цін у 2013 - 2014 роках має стабілізуватися в діапазоні 4 - 6 %, а починаючи з 2015 року - утримуватися в межах 3 - 5 % [2].

Необхідно зазначити, що в умовах фінансової кризи в Україні здійснювались заходи в напрямку поступового надання більшої гнучкості гривні з метою зниження спекулятивного тиску на обмінний курс національної валюти, що посилювало необхідність виявлення наслідків подальшого зростання його волатильності для економічного розвитку країни. В сучасних умовах існування підвищеного рівня ризику через нестабільну динаміку валютного курсу на світовому ринку постає нагальна потреба у визначенні ефективних передумов формування заходів щодо переходу на гнучкий фіксований режим обмінного курсу. До таких заходів спонукають ряд макроекономічних чинників: поступове зростання інфляційних процесів; підвищення цін на продукти харчування та цін виробників; збільшення як світових, так і внутрішніх цін на ресурси, що зумовлює імпортовану інфляцію; підвищення вартості послуг, зокрема у сфері житлово-комунального господарства, транспорту тощо.

В Україні зростання рівня інфляції призводить до зменшення попиту на гривню, тому зумовлює підвищення рівня доларизації економіки. Негативний вплив кризових явищ на валютну політику в Україні підсилюється політичною нестабільністю та незадовільними макроекономічними параметрами: торговельною політикою уряду; платіжною політикою; дефіцитом державного бюджету [4].

На фоні зазначених тенденцій в українській економіці зростає недовіра до національної грошової одиниці. Однак, країни з високим рівнем доларизації економіки стають більш чутливими до зміни очікувань. Саме тому, в умовах вітчизняної економіки слід сприяти зниженню рівня доларизації, який в Україні залишається високим через очікування зростання рівня інфляції, суттєву девальвацію гривні, неповерненість депозитних вкладів, загрози банкрутства багатьох комерційних банків та політичну й фінансову невизначеність.

Отже, грошово-кредитна політика є ключовим елементом загальноекономічної політики. Тому вона повинна бути спрямованою на поліпшення суспільного добробуту. Грошово-кредитна політика має стимулювати ділову активність в умовах депресії і знижувати економічне зростання при «перегріві» ринкової кон’юнктури за допомогою націоналізації активів проблемних банків, контролю над зовнішнім боргом приватного сектору, реанімації фондового ринку, подолання значних масштабів доларизації української економіки.

Література:

1. Державний комітет статистики України. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http: // www.ukrstat.gov.ua/.

2. Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік [Електронний ресурс] / Рада Національного банку України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=v0010500-12.

3. Грицненко Л.Л. Банківська система України: сучасний стан і напрямки розвитку / Л.Л.Грицненко, Є.Ю.Онопрієнко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №10. - С.111-116.

4. Шовкун Л. Про фактори, які впливають на стабільність гривні [Електронний ресурс] / Л. Шовкун // Україна молода. – Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/1479/159/52029/

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.