Гук Т. Д. ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ТА ШЛЯХИ СПРОЩЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Студентка, Гук Тетяна Дмитрівна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ТА ШЛЯХИ СПРОЩЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Формування сучасної системи оподаткування, яка забезпечує фінансовими ресурсами виконання функцій держави, є важливою складовою побудови ринкової економіки України. Щоб бути ефективною, податкова система має спиратися на виважене податкове навантаження на суб’єктів господарювання. Досліджуючи дану тему можна зробити висновки, що чинна система оподаткування та адміністрування податків потребує реформування, яке має передбачати її спрощення, достатність, доцільність та мінімізацію витрат на його здійснення, забезпечення рівності в податковому навантаженні.

Якщо говорити про окремі аспекти проблем оптимізації податкових платежів і формування податкової політики на підприємствах, то вони в розрізі різних галузей економіки України розглядалися в роботах вітчизняних науковців і практиків: В. М. Жука, П. А. Лайко, О. С. Лемішовської, А. М. Поддєрьогіна, Н. М. Притуляк, М. Р. Козак, Д. Шолудько, В. Попович, С. Ф. Яцева, І. Б. Садовської,В. В. Ткаченко, Т. В. Мунтян, І. І. Сардачук та інших. В той же час проблеми аналізу альтернативних систем оподаткування, формування варіантів розробки та впровадження ефективної податкової політики на підприємствах в процесі їх фінансового оздоровлення висвітлені не в достатній мірі і потребують подальших наукових досліджень.

Крім недосконалої структури податкових надходжень податкова система України має ще цілий ряд недоліків, які обмежують інвестиційно-інноваційну активність і стримує процес економічного зростання в цілому. До них можна віднести складність і непрозорість податкового регулювання, нерівномірне податкове навантаження на господарюючих суб’єктів за різними видами економічної діяльності і формами власності, безсистемне надання податкових пільг істотні масштаби, ухилення від сплати податків, високі адміністративні витрати на стягнення податків і зборів [2, с. 399]. Недосконалість податкової системи призводить до надмірного податкового тиску на господарюючих суб’єктів і не тільки, знижує інвестиційну та інноваційну активність, але й примушує підприємства приховувати реальні розміри доходів, сприяючи розширенню тіньового сектору економіки, який, за оцінками Міністерства економіки України, становить близько 42% обсягу ВВП. В результаті податки не забезпечують необхідний розмір грошових надходжень у бюджет і негативно впливають на інноваційний розвиток підприємств. Тому вибір цієї теми є об'єктивним і актуальним.

Надмірне податкове навантаження є також однією з основних причин, яка змушує платників податків виводити частину або всі свої доходи в «тінь». Тому зменшення його на підприємство може сприяти виходу бізнесу з «тіні», за рахунок чого можуть збільшитися доходи до бюджетів, коли підприємцям стане нарешті вигідніше сплачувати податки, а не шукати обхідних шляхів, в тому числі через хабарі.

Однак варто зазначити, що існують підприємства, які справно сплачують податки і при цьому неухильно дотримуються податкового законодавства. Причиною їхнього успіху є податкова оптимізація.

Оптимізацію оподаткування слід розглядати як систему заходів, здійснених у межах чинного законодавства, спрямованих на зменшення податкових платежів [1, с. 61], до яких належать – розробка і реалізація схем спрямування фінансових потоків, господарських операцій, обрання виду діяльності, використання пільг, законодавчих прогалин, правильне формування облікової політики підприємства тощо.

Оптимізація оподаткування реалізується шляхом [2]: перенесення термінів виникнення податкових зобов’язань на інші періоди; передання податкових зобов’язань іншим особам; зменшення податкових зобов’язань (шляхом переносу бази оподаткування, зменшення бази оподаткування).

Поточна податкова оптимізація допускає застосування деякої сукупності методів, що дозволяють знижувати податковий тягар для платника податків у кожному окремому випадку. Перспективна податкова оптимізація ґрунтується на застосуванні таких методів і способів, що зменшують податковий тягар платника податків у процесі його діяльності, маючи довгостроковий характер і з огляду на можливі зміни як зовнішніх так і внутрішніх, що впливають на рівень оподаткування, факторів.

Але лише оптимізації для сучасних підприємств може бути не достатньо. Важкість діючої системи оподаткування суттєво дестимулює підприємців займатися господарською діяльністю в рамках законодавства. Тому одним із шляхів вирішення цієї проблеми може стати спрощення ведення обліку для підприємств. Також слід прибрати у податковій системі дублювання податків і зборів. З боку підприємства з метою створення умов для його стабільного розвитку було б доцільно проводити періодичний моніторинг податкових ризиків. Для підприємства також важливо обрати оптимальну систему оподаткування, щоб економічно вигідно балансувати між інтересами фіскальних органів та власною необхідністю виживати та одержувати прибуток.

Одним із засобів зниження податкового тиску на суб’єктів підприємницької діяльності може стати податкове планування. Податкове планування – складова частина фінансово-господарської діяльності як фізичних так і юридичних осіб, основною метою якого є максимізація доходу за рахунок мінімізації податків. Під податковим планування мається на увазі використання платником податків усіх припустимих законних засобів для мінімізації податкових зобов’язань.

Суть податкового планування полягає в тому, що, по-перше, платник податків вибирає місце для розташування як самого підприємства, так і своїх філій, представництв і дочірніх компаній, орієнтуючись на розміри податкових ставок у різних регіонах; по-друге, платник податків сам обирає оптимальну організаційно-правову форму свого підприємства і її співвідношення з виникаючим при цьому податковим режимом, що впливає на порядок використання прибутку і можливість одержання пільг; по-третє, податкове планування передбачає правильне використання пільг по окремих податках.

Складність використання механізму податкового планування полягає в тому, що з одного боку, виникає можливість значно зменшити суму податкових платежів у бюджет, з іншого, – небезпека сплатити в бюджет набагато більшу суму і поставити підприємство на грань банкрутства. Подібна ситуація може виникнути в тому випадку, якщо податкова інспекція знайде, що використовувані на підприємстві способи зниження податкових платежів не відповідають чинному законодавству, тобто є незаконними. У результаті до підприємства застосовуються фінансові санкції [4, с. 96].

Таким чином, загальний критерій оптимізації податкових платежів, що враховує інтереси держави та платників податків, повинен ураховувати: інтереси держави з точки зору наповнення бюджетів усіх рівнів, інтереси платників з точки зору зниження свого податкового навантаження та узагальнені інтереси, які полягають у максимізації результату діяльності підприємств, що є важливим джерелом економічного зростання як підприємців, так і держави в цілому.

Отже, можна сказати, що на сьогоднішній день існує багато проблем в сфері оподаткування підприємств. Шляхами подолання цих проблем є: застосування методів податкової оптимізації на самих підприємствах, а саме: вибір форми діяльності, застосування податкових пільг, правильне формування облікової політики, правильне укладання договорів, правильна поведінка з перевіряльниками, а також удосконалення діючої системи оподаткування з боку держави через спрощення ведення обліку для підприємств, уникнення дублювання податків і зборів у податковій системі.

Література:

1. Шолудько Д., Попович В. Податкове навантаження та тінізація суспільно-економічних відносин: з’язки, залежності, засоби протидії. // Збірник наукових праць Академії ДПС України. – №3(17). – 2002.

2. Карауш В. В. Податкове навантаження на підприємства в Україні та країнах ЄС // Матеріали I Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми формування нової економіки XXI століття». – 2008.

3. Ткаченко В. В. Податкове планування на підприємстві / В. В. Ткаченко // Економіка і держава. – 2008. – №12. – С. 55-58.

4. Мунтян Т. В. Податкове планування – як засіб зниження податкового тиску на суб’єктів підприємницької діяльності // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2000. – Вип. 64. – С. 92–97.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.