Боровська Т. А. ФІНАНСОВА РІВНОВАГА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Магістр Боровська Тетяна Алімовна

Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ

ФІНАНСОВА РІВНОВАГА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Фінансова криза останніх років стала основним каталізатором прийняття виважених та обґрунтованих управлінських рішень щодо подальшого розвитку підприємств будь-якої галузі підприємницької діяльності. Запорукою виживання підприємства в умовах кризи та основою його фінансового стійкого стану є фінансова стабільність.

Фінансова стабільність підприємства є однією із найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона пов’язана з рівнем його залежності від кредиторів та інвесторів. За різних умов, в яких функціонує підприємство, останнє для досягнення фінансової стабільності проходить різні етапи. Так, в умовах кризи підприємство може досягати фінансової стабільності шляхом ліквідації поточної неплатоспроможності підприємства, відновлення фінансової рівноваги у короткостроковому періоді та забезпечення фінансової рівноваги у довгостроковому періоді. [1]

Фінансова стабільність безпосередньо пов’язана із можливістю забезпечення необхідного рівня платоспроможності, тобто здатності підприємства своєчасно і в повному обсязі погашати свої зобов’язання, що в сучасних умовах господарювання є запорукою успішної діяльності і формування позитивного ділового іміджу. За твердженням багатьох дослідників основним індикатором потенціалу фінансової стабільності підприємства є фінансова рівновага. Розробка дієвого механізму управління фінансовою рівновагою є однією з важливих проблем сьогодення, вирішення якої дозволить запобігти виникненню негативних тенденцій, які формуються під впливом чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, та обмежити їх можливий вплив на підприємство. [2]

Фінансова рівновага підприємства – це відповідність обсягів формування та використання (споживання) власних фінансових ресурсів. Така фінансова рівновага досягається оптимізацією співвідношення між часткою коштів, що капіталізуються, і тією їх часткою, що спрямовується на споживання, а також узгодження джерел формування та напрямів використання власних фінансових ресурсів, встановлення оптимального співвідношення між внутрішніми та зовнішніми джерелами формування власних фінансових ресурсів. [3]

Фінансова рівновага — рівновага, що характеризується наявністю обов'язкової позитивної ліквідності (тобто необхідно передбачувати запас фінансової міцності, яка виступає в сумі перевищення величини поточних активів над перевищенням обов'язків у зв'язку з ризиком виникнення невідповідності в обсягах часу, швидкості обертання короткострокових елементів активу та пасиву балансу).[3]

В умовах практичного використання науково-обґрунтованих положень забезпечення фінансової рівноваги підприємств важливим є визначення факторів впливу на неї, їх поділ на внутрішні (організаційні, ресурсні, виробничі, кадрові, ринкові, фінансові) та зовнішні (економічні, політичні).

Заслуговує на увагу той факт, що забезпечення фінансової рівноваги підприємств також залежить від специфічних факторів, які притаманні для окремих галузей. Так, наприклад, аграрне виробництво знаходиться під впливом природно-кліматичних умов, тому характеризується нестійкістю і високим ступенем ризику. Сезонний характер сільськогосподарської діяльності та тривалість виробничого циклу призводить до великого розриву у часі між здійсненням витрат на виробництво продукції та отриманням доходу від її реалізації, створюючи нестачу обігових коштів. Врахування цих особливостей дозволить підприємствам галузі своєчасно приймати виважені управлінські рішення щодо забезпечення фінансової рівноваги.

Фінансова рівновага – це агрегований показник, тому досягнення фінансової рівноваги значною мірою залежить від ефективності облікової політики підприємства, політики формування та розподілу прибутку підприємства, амортизаційної, дивідендної, емісійної політики тощо. Досягнення фінансової рівноваги – одна із найважливіших передумов забезпечення фінансової стабільності, оскільки зростання можливостей щодо забезпечення приросту власних фінансових ресурсів означає підвищення фінансової стійкості та приводить до зростання ринкової вартості підприємства.[2]

Сучасні реалії господарювання вимагають від підприємства проводити постійну діагностику його фінансового стану, адже лише за умов дотримання рівноважного стану можливе економічне зростання підприємства. Таким чином, фінансова рівновага є важливою складовою забезпечення ефективної діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, яка зумовлює рівень їх фінансової стійкості та платоспроможності на основі формування оптимальної структури капіталу та його ефективного використання. Нагальним на сьогоднішній день є розробка механізму діагностики фінансової рівноваги, що враховує специфічні умови господарювання підприємств окремих галузей, відображує найбільш істотні чинники впливу на фінансово-економічні показники їх діяльності та дозволяє оперативно реагувати на можливі зміни ситуації у поточному періоді й враховувати основні параметри розвитку підприємства на перспективу.

Література:

1. Кизим М.О. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: [монографія] /М.О. Кизим, В.А. Забродський, В.А. Зінченко, Ю.С. Копчак. — Х.: Дім «ІНЖЕК», 2003. — 144 с.

2. Куницына С.Ю. Основы финансовой диагностики: учебное пособие / С.Ю. Куницына, Е.Н. Захарова. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2005. — 280 с.

3. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посібник / О.О. Терещенко. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.

 

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.