Сеник Г. О., Романчук А. А. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

Сеник Г. О.

асистент кафедри обліку та аналізу

Романчук А. А.

студентка

Вінницького національного аграрного університету

м. Вінниця, Україна

 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

 В умовах розвитку ринкових відносин, функціонування нових форм організаційно-правових формувань в аграрному секторі економіки, зокрема, фермерських господарств, головним завданням бухгалтерського обліку, його основним призначенням є забезпечення користувачів достовірною та своєчасною інформацією. Зміна виробничих відносин в усіх сферах господарювання, розширення інноваційних, інвестиційних та технологічних процесів, складних соціальних та економічних проблем, вимагає чіткої реалізації облікової політики [2].

Фермерське господарство (далі ФГ) – це форма підприємницької діяльності громадян зі створення юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію,займатися її переробкою і реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках наданих їм для ведення такого господарства, згідно із законодавством [1].

Організація обліку у фермерських господарствах має особливості , які відрізняються від порядку ведення обліку іншими юридичними осібами. Саме тому, враховуючи складнощі аграріїв, а також галузеві особливості у зв'язку з приватизацією підприємств, питання організації обліку на сьогодні є актуальним.

Питання організації обліку і контролю у фермерських господарствах розглядаються у працях відомих вітчизняних науковців, таких як М.Я. Дем’яненко, В.А. Дерій, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий,М.Ф. Кропивко, В.Б. Моссаковський, М.Ф. Огійчук,Т.М. Сторожук, Л.К. Сук, П.Я. Хомин, а також зарубіжних авторів (М. Баккет, М.Ф. Бичков, С. Блегборн) та інших.

Успішне функціонування фермерських господарств, забезпечення їх рентабельного виробництва продукції вимагає організації чіткої системи бухгалтерського обліку.

Облік у фермерських господарствах повинен бути налагоджений таким чином, щоб фермер в будь-який момент міг одержати повну і достовірну інформацію про господарські процеси, визначити свій майновий і фінансовий стан, виявити прибутковість здійснений операцій.

При веденні бухгалтерського обліку на фермерському господарстві можна визначити три основні особливості :

По-перше, як правило, бухгалтерський облік у фермерських господарствах веде його голова чи один з членів господарства, але зазначені особи не досить добре розуміються на обліку. Тому облік має бути максимально спрощеним.

По-друге, для фермерського господарства властиве здійснення окремих специфічних господарських операцій, які на інших підприємствах проводяться не часто:

- засновники фермерського господарства здебільшого вносять до складеного капіталу не майно, а лише права користування ним;

- членам господарства виплачується не заробітна плата, а певна частка з отриманого господарством доходу.

Отже, ці операції потрібно коректно відображати в бухгалтерському обліку.

По-третє, фермерське господарство займається сільськогосподарською діяльністю. Отже при веденні бухгалтерського обліку господарство повинно враховувати всю облікову сільськогосподарську специфіку [4].

Зазначені принципові особливості формують облікову специфіку, властиву саме фермерському господарству.

Згідно з Методичними рекомендаціями з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах від 2.07.2001 р. № 190, бухгалтерський облік у фермерських господарствах ведуть за однією з наведених форм із урахуванням наступного:

1. проста форма обліку (без використання подвійного запису) – застосовується у тих господарствах, в яких працюють власник (голова) та члени його родини (без залучення найманих працівників);

2. спрощена форма обліку – застосовують ті господарства, в яких середня облікова чисельність працюючих за звітний період становить 10 осіб включно (без врахування членів сім’ї) і обсяг виручки за рік не менше 500 тис. грн.;

3. господарства, що відповідають статусу малих підприємств – середня

облікова чисельність осіб за звітний період від 10 до 50 осіб, обсяг виручки від реалізації від 500 тис. грн. до 2,5 млн. грн. – ведуть бухгалтерський облік за спрощеним Планом рахунків та складають фінансову звітність відповідно до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»;

4. інші господарства ведуть облік за звичайним Планом рахунків і відповідно до Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу [6].

ФГ вибирає форму ведення бухгалтерського обліку самостійно зважаючи на особливості своєї діяльності.

Недоліками організації обліку у фермерських господарствах є:

 громіздкість операцій та наявність великої кількості облікових реєстрів, що впливає на трудомісткість обліку і подовження строку облікової роботи;

 неконтрольованість витрат на деяких ділянках обліку (оприбуткування продукції на полях та у процесі доставки стаються випадки крадіжок ). Це пов'язано з тим, що на віддалених ділянках обліку (поля, кладові та інше) облікові функції виконують люди, які не мають спеціальних навичок;

 несвоєчасність проведення інвентаризації пов'язано з тим, що частіше за все інвентаризацію проводять один раз у кінці року, коли на складах у ФГ найбільше продукції [3].

Отже, фермерські господарства зайняли свою нішу в суспільному виробництві та поступово збільшують свій вплив, тому з часом вони стануть реальними конкурентами сільськогосподарським підприємствам.

Підприємства малого бізнесу відіграють велику роль в економіці країни впливаючи на створення додаткових робочих місць та насичення ринку сільськогосподарської продукції, тому необхідною умовою їх розвитку є значна підтримка з боку держави та забезпечення чіткої методології обліку фермерської діяльності.

Література:

1. Про фермерське господарство: Закон України прийнятий Верховною Радою вiд 19.06.2003 № 973-IV

2. Данік Н., Особливості ведення обліку фермерських господарств [Електронний ресурс]. Режим доступу:www.nbuv.gov.ua

3. Коваленко А. М. Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах України/ А. М. Коваленко, О. П. Зінчук. – Дніпропетровськ : ВКК "Баланс-Клуб", 2009. – 736 с.

4. Козак Н.,Новодворська В.,Особливості організації обліку і контролю у фермерських господарствах [Електронний ресурс]. Режим доступу:www.nbuv.gov.ua

5. Моссаковський В., Кононенко Т. Новації в організації облікового процесу. /В. Моссаковський, Т. Кононенко. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. - № 2. – С. 41-47

6. Методичні рекомендації щодо організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах, затвердженні наказом Мінагрополітики від 02.07.01 № 189 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : myland.org.ua.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.