Дюк А. А., Штурма Х. І. ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Дюк А. А., Штурма Х. І.

Вінницький національний аграрний університет

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Постановка проблеми. Екологічний менеджмент – це тип управління, принципово орієнтований на формування та розвиток екологічного виробництва та екологічної культури життєдіяльності людини. Формування системи екологічного менеджменту передбачає впровадження природоохоронних і енергозберігаючих технологій, що робить виробництво економічно вигідним, екологічно безпечним та соціально необхідним. Проте, тільки екологізація технологічних процесів виробництва є недостатньою умовою для ефективного зниження та запобігання впливу на навколишнє середовище. Головне завдання екологічного менеджменту полягає у здійсненні структурних зрушень в економічній системі, її зміні згідно з новим типом раціональності, яка б забезпечила розвиток екологічно-доцільних форм виробництва і споживання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у розвиток екологічного менеджменту як типу управління сучасним підприємством внесли О. Балацький, Т. Галушкіна, А. Ендерс, В. Лук’янихін, Л. Мельник, О. Михайлюк, Н. Пахомова, К. Ріхтер, А. Садєков, В.Ф. Семенова, М. Хвесик, Г. Черевок, M. Яцків, І. Яремчук та інші.

Не зважаючи на те, що в наукових дослідженнях висвітлюються питання екологічного менеджменту, деякі аспекти застосування екологічного менеджменту все ж залишаються мало дослідженими та недостатньо висвітленими в економічній літературі

Виклад основного матеріалу дослідження. Екологічний менеджмент стає не тільки складовою системи менеджменту, але й відіграє першочергову роль в цій системі, так як інші складові базуються на принципах екологічного менеджменту.

Термін “ екологічний менеджмент ” трактується переважно в таких значеннях, як: діяльність громадських екологічних організацій; сукупність заходів, методів і засобів управління природоохоронною діяльністю підприємства; система управління окремим природним комплексом, що підлягає особливій охороні [4]; частина загальної системи управління, що включає організаційну структуру, діяльність з планування, обов'язки, відповідальність, досвід, методи, методики, процеси і ресурси для формування,  здійснення, аналізу та актуалізації екологічної політики конкретної організації [1].

До особливостей екологічного менеджменту підприємства можна віднести: організаційну структуру, що здійснює екологічний менеджмент на підприємстві; екологічну політику підприємства; фінансування природоохоронних заходів; виробничий екологічний моніторинг; розповсюдження екологічної інформації; підвищення кваліфікації та перепідготовку спеціалістів в сфері охорони навколишнього середовища.

Екологічний менеджмент впроваджується виключно економічними суб’єктами. Тому основною складовою екологічного менеджменту є окреме підприємство, яке виступає головним суб’єктом економічних відносин і найбільшим забруднювачем природного навколишнього середовища.  Нормативно-правовою базою екологічного менеджменту є законодавство України з охорони навколишнього середовища [5], екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів та низка державних стандартів системи управління навколишнім середовищем [2; 3].

Відсутність ефективної системи управління в сфері охорони навколишнього природного середовища та занадто повільне, ніж очікувалося, проведення структурних реформ і модернізації технологічних процесів в умовах зростання національної економіки призводить до збільшення рівня забруднення та зумовлює підтримку старих, неефективних підходів до використання енергетичних і природних ресурсів.

Визначальною ланкою в системі екологічного менеджменту повинна стати екологічна служба підприємства, або стосовно невеликих виробництв, окремий кваліфікований спеціаліст, уповноважений вирішувати відповідні питання.

Вирішальне значення у впровадженні системи екологічного менеджменту на підприємствах відіграє екологічний аудит,що передбачає проведення комплексного екологічного аудиту виробничої системи, фінансової діяльності та відповідності. Рекомендації первинного екологічного аудиту підприємства є визначальними для реалізації всіх подальших етапів упровадження системи екологічного менеджменту та змісту спеціалізованих внутрішніх екологічних документів: програми щодо проектування та впровадження екологічного менеджменту, настанови з системи екологічного менеджменту, внутрішніх екологічних регламентів підприємства тощо.

Ефективність системи екологічного менеджменту підприємства буде досягнуто лише за умови активної підтримки з боку вищого керівництва та участі всього персоналу у налагодженні екологічно свідомої й відповідальної діяльності. Керівники своїм особистим прикладом повинні демонструвати зацікавленість у вирішенні питань безпеки та охорони навколишнього середовища, підвищуючи навички й знання в процесі навчання та практичної роботи, забезпечувати двосторонній обмін інформацією з працівниками, формувати та стимулювати позитивне відношення персоналу до проблем навколишнього середовища.

Підприємства, що практикують екологічний менеджмент одержуватимуть ряд істотних переваг. Результати впровадження системи екологічного менеджменту підприємств: скорочення споживання на одиницю продукції сировини, води, енергії; зменшення виробничих і експлуатаційних витрат; поліпшення якості продукції і виробничих процесів; забезпечення безперебійності виробництва; зменшення обсягу довгострокових зобов’язань підприємства щодо ліквідації збитку, нанесеного навколишньому середовищу; покращення умов праці, що веде до посилення мотивації персоналу; поліпшення іміджу підприємства, збільшення уваги зі сторони інвесторів; підприємства, що впровадили систему екологічного менеджменту, визнаною на міжнародному рівні, більш конкурентоспроможні на ринку.

Висновки з даного дослідження. На основі викладено матеріалу можна зробити висновки про те, що система екологічного менеджменту на підприємстві є природним продовженням контролю якості продукції і послуг. Систему екологічного менеджменту слід розглядати як процес, що дозволяє краще систематизувати пріоритети і проекти, а також ідентифікувати проблеми і можливі негативні впливи ще до їх прояву. Система екологічного менеджменту може сприяти зниженню плинності кадрів, удосконаленню системи добору нових співробітників, поліпшенню умов роботи. У результаті впровадження системи екологічного менеджменту на виробничих підприємствах забезпечується економне використання сировини,  матеріалів та енергоресурсів, зменшується негативний вплив на навколишнє середовище і, як наслідок, зменшуються екологічні платежі та штрафні санкції.

Література:

1. Балацький О. Екологічний менеджмент: проблеми і перспективи становлення і розвитку / О. Балацький, В. Лук’янихін, О. Лук’янихіна // Економіка України. – 2000. – №5. – С. 67-73.

2. Екологічний менеджмент : навч. посібник / За ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк. – К. : Знання, 2006. – 366 с.

3. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №41. – 546 с.

4. Лук’янихін В.О. Екологічний менеджмент у системі управління збалансованим розвитком : монографія / В.О. Лук’янихін. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2002. – 314 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.