Троценко К. П. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ НА РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Троценко К. П.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини  «Україна»

ДОСЛІДЖЕННЯ  ВПЛИВУ   ПОДАТКОВИХ  РІЗНИЦЬ  НА РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВА

             В  статті  розкрито  порядок відображення   податкових   різниць та   приділена   увага   гармонізації  податкового і фінансового обліку.

             Постанова   проблеми.   Затвердження Податковому кодексу України [1] супроводжувалось    зміною   принципів   і   правил   оподаткування   діяльності

суб’єктів  господарювання. Разом з тим,   важливим  залишається   питання  узгодженості  показників  податкового  та  фінансового  обліку,  оскільки  результати,  виявлені  за  даними  податкового обліку,  значно  відхиляються  від  реальних  фінансових  результатів  діяльності підприємства  за  даними  фінансового  обліку.  Причому,  значні  відхилення можуть бути як в один, так і в інший бік.

Ступінь дослідження  проблеми.  Проблеми    вдосконалення    обліку постійних і тимчасових різниць, відстрочених податкових зобов’язань і активів,  витрат  (доходу)  з  податку  на  прибуток   висвітлено у  працях:  Ф.Ф.  Бутинця, М.Я.  Дем'яненка,  Г.Г.  Кірейцева,  Л.М.  Кіндрацької,  М.М.  Коцупатрого,  В.Б.

Моссаковського, М.Ф. Огійчука, П.Т.  Саблука,  П.Я. Хомина  та  інших  вчених.  Проте залишаються питання, які потребують подальшого дослідження.

              Мета  статті - дослідити  проблеми взаємозв’язку систем фінансового та  податкового  обліку  при  розрахунку  фінансових  результатів.

            Порядок  розрахунку  об’єкта  оподаткування  податком на прибуток, склад доходів і  витрат  визначені  Податковим  кодексом  у  розділі  ІІІ.  Доходи  та витрати,    які враховуються    для    визначення    податкового    прибутку, розраховуються   за   даними   бухгалтерського   обліку   шляхом   коригування доходів та витрат, визнаних в бухгалтерському обліку, на податкові постійні та тимчасові різниці.

            Накопичення  зазначеної  інформації  потребує  деталізації  даних  окремих синтетичних  рахунків  і  аналітичних  даних,  за  якими  формуються  постійні  і тимчасові   різниці.   Підприємство   повинно   вести   бухгалтерський   облік тимчасових   та   постійних   податкових   різниць,   визначених  відповідно  до  Податкового  кодексу  і  забезпечувати  накопичення  інформації  про  них  в регістрах    бухгалтерського    обліку    для    складання    розрахунку    об’єкта  оподаткування.

             На досліджуваному підприємстві до виробничої собівартості робіт та послуг включаються:

-         прямі витрати запасів;

-         прямі витрати палива;

-         прямі витрати електроенергії;

-         прямі витрати на воду і промислові стоки;

-         знос необоротних активів, які безпосередньо беруть участь у процесі виконання робіт та послуг;

-         зарплата та відрахування на соціальні заходи робітників, які безпосередньо беруть участь у процесі виконання робіт та послуг;

-         прямі витрати на налагоджування приладів та обладнання, їх контроль та повірка на відповідність державним стандартам;

-         вартість витрат на поліпшення основних засобів;

-         вартість загальновиробничих витрат в частині, що відноситься на виробничу собівартість, які розподілено пропорційно витратам на оплату праці.

До складу загальновиробничих витрат включаються:

-         витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління підрозділами, відділами тощо з відрахуваннями на соціальні заходи, витратами на службові відрядження, зв'язок тощо);

-         знос основних засобів, необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

-         витрати на утримання, страхування, операційну оренду необоротних активів загальновиробничого призначення;

-         витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього середовища;

-         витрати на експлуатацію та обслуговування обслуговуючого транспорту та механізмів;

-         податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг

До витрат майбутніх періодів відносити суми передплати за газети та журнали, оплату страхових полісів, сплачені авансом орендні платежі, вартість проектно-вишукувальних робіт та проектно-кошторисної документації.

Витрати, які не включаються до складу собівартості реалізованої продукції:

-         адміністративні витрати – витрати на утримання апарату управління та обслуговуючого персоналу (заробітна плата з відрахуваннями на соціальні заходи, витрати на службові відрядження); витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона); винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо); витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо); амортизація необоротних активів загальногосподарського призначення; витрати на врегулювання спорів у судових органах; податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі, крім тих, що включаються до виробничої собівартості; плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків; інші витрати загальногосподарського призначення;

-         витрати на збут – витрати на утримання персоналу, зайнятого збутом послуг (заробітна плата з відрахуваннями на соціальні заходи, витрати на службові відрядження); витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, задіяних в збуті послуг (операційна оренда, страхування майна, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона); витрати на зв'язок; амортизація необоротних активів, що використовуються в збуті послуг; витрати на врегулювання спорів у судових органах; інші витрати, які пов’язані за збутом послуг;

-         інші операційні витрати – витрати на дослідження та розробки; собівартість реалізованої іноземної валюти; собівартість реалізованих виробничих запасів; сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів; витрати від операційної курсової  різниці; витрати від знецінення запасів; нестачі та витрати від псування цінностей; визнані штрафи, пені, неустойка; інші витрати операційної діяльності.

            Для   узгодження   даних   податкового   і   фінансового  обліку підприємству  необхідно використовувати   П(С)БО   №17   «Податок   на   прибуток»,   затверджений Міністерством  фінансів України  від 28.12.2000 року за  №353 та Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці», яке  затверджено наказом  Міністерства фінансів України  від  25.01.2011 року за №27,  зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2011р. за № 212/189509 (зі змінами та доповненнями), вступає в дію з 01.01.2013 року[3]. Це Положення визначає методологічні  засади  формування  в бухгалтерському  обліку  інформації  про  податкові  різниці та її розкриття у фінансовій звітності.

            Відповідно до розділу 3 вказаного Положення у  фінансовій   звітності   відображаються   постійні   та тимчасові   податкові   різниці,   які   мають  враховуватися  при визначенні податкового  прибутку  (збитку)  звітного  періоду,  за відповідними групами з виділенням постійних податкових різниць, що підлягають   вирахуванню,   постійних   податкових   різниць,   що підлягають   оподаткуванню,   тимчасових  податкових  різниць,  що підлягають  вирахуванню,   тимчасових   податкових   різниць,   що підлягають оподаткуванню. У  примітках  до  фінансової звітності наводиться загальна сума тимчасових податкових різниць,  яка підлягає  врахуванню  при визначенні  податкового прибутку (збитку) у наступних періодах,  з виділенням  суми  тимчасових  податкових  різниць,  що  підлягають вирахуванню,  та суми тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню.

     У такому самому порядку наводиться сума тимчасових податкових різниць, пов'язаних з:
     основними засобами і нематеріальними активами;
     запасами. 

         Дані  нормативні  документи  не  суперечать  і  не  замінюють  один  одного.

          Згідно цих документів при визначенні податкового прибутку (збитку)  звітного  періоду   за   даними   бухгалтерського   обліку   фінансовий    результат    до оподаткування,  визначений  шляхом  порівняння  доходів  звітного  періоду  з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів, які визнані і оцінені відповідно  до  положень  (стандартів)  бухгалтерського  обліку,  коригується  на суму  постійних  податкових  різниць  та  частину  суми  тимчасових  податкових різниць , що відноситься до звітного періоду.

         Постійною  податковою різницею визнається податкова різниця,  яка виникає у звітному  періоді та не анулюється у наступних звітних періодах.   

         У зв'язку з  тим,  що  зазначені податкові  різниці  існують,  то  їх необхідно обліковувати і відображати у звітності. Про це  зазначено в п.1 підрозділу 4,   розділу   XX   Податкового кодексу України,   де   наведено,   що   методику бухгалтерського   обліку тимчасових  та  постійних  різниць  застосовувати  у  порядку,  передбаченому Законом України  «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»[2].

           Податковою  різницею  визнається  різниця,  яка  виникає  між  оцінкою  і критеріями визнання доходів, витрат, активів, зобов'язань за П(С)БО та доходами і  витратами,  визначеними  у  податковому  законодавстві.

          Тимчасова  податкова різниця виникає у звітному періоді та анулюється у наступних звітних періодах.

          В таблиці 1 наведено витяг з декларацій  по податку на прибуток досліджуємого підприємства за  9 місяців 2012 року .

 

                                                                                                                    

                                                                                                                      Таблиця 1

Структура витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, задекларованих  підприємством

  згідно з поданими деклараціями, грн.

Показники

Код рядка

І квартал 2012

Півріччя 2012

9 місяців 2012

Сума

%

Сума

%

Сума

%

1

2

3

4

5

6

7

8

Витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)

4

59 008,222

100,0

107 457,067

100,0

155 766,836

100,0

Витрати операційної діяльності, в тому числі:

5

38 180,825

64,7

71 111,558

66,2

103 077,712

66,2

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

05.1

38 180,825

64,7

70 985,060

66,1

101 560,889

65,2

Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.5)

6

20 827,397

35,3

36 345,509

33,8

52 689,124

33,8

Адміністративні витрати

06.1

3 816,287

6,5

7 573,980

7,0

11 217,611

7,2

Витрати на збут

06.2

555,432

0,9

1 041,250

1,0

1 439,838

0,9

Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України, в т.ч:

06.3

7 759,321

13,1

14 789,256

13,8

21 975,091

14,1

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

06.4 IB

8 696,357

14,7

12 941,023

12,0

18 056,584

11,6

 

 

 

 

 

 

Показники

Код рядка

І квартал 2012

Півріччя 2012

Три квартали 2012

Сума

%

Сума

%

 

 

1

2

5

6

7

8

 

 

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати (сума рядків 06.4.1 - 06.4.39)

06.4

8696,357

100,0

12941,023

100,0

18056,584

100,0

Від'ємне значення курсових різниць згідно зі статтею 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України

06.4.12

5124,554

58,9

6085,396

47,0

7092,617

39,3

Суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України, а також інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами

06.4.13

788,279

9,1

1663,084

12,9

2546,82

14,1

Витрати, визначені відповідно до статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України

06.4.16

162,537

1,9

225,66

1,7

911,161

5,0

Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів на станом 01.04.2011

06.4.27 AM

1441,065

16,6

2882,13

22,3

4323,195

23,9

Інші витрати господарської діяльності, до яких розділом ІІІ Податкового кодексу України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат

06.4.39

1179,922

13,6

2084,753

16,1

3182,791

17,6

 

            В бухгалтерському обліку для узагальнення інформації про ці різниці використовують два рахунки:  17 «Відстрочені податкові активи»; 54 «Відстрочені податкові зобов'язання».  На цих рахунках відображаються не самі податкові різниці, а суми податку з  них,  але  ведення  аналітичного  обліку  до  цих  рахунків  нормативно  не регулюється.  З  метою  раціональної  організації  обліку  податкових  різниць,  доцільно  в додатку  до  наказу  про  облікову  політику  підприємства,  наводити  перелік  (склад)  видів  постійних  і  тимчасових  різниць,  що  можуть  мати  місце  на  підприємстві.  Такий  перелік  складається  на  підставі  норм  Податкового кодексу України про  склад  доходів  і  витрат,  які  враховуються  і  не  враховуються  при  визначені  об’єкта  оподаткування.

Перелік тимчасових різниць з визначенням  впливу  на доходи та витрати в податковому і бухгалтерському обліку  наведено в таблиці 2.

                                                                                                                        Таблиця 2

Перелік тимчасових різниць:

№ з/п

Тимчасові різниці

Причина впливу

1

Поточні зобов’язання за авансами отриманими (Кт рах 681 або інші в залежності від обраної методики обліку)

Суми, включені у валові доходи, але ще не визнані доходами у бухгалтерському обліку

2

Резерв сумнівних боргів (рах.38)

Суми, визнані витратами в бухгалтерському обліку, але не включені у валові витрати або такі, що не зменшили валові доходи

3

Різниця між балансовою вартістю основних виробничих засобів за даними бухгалтерського обліку і їх податковою базою

Різні методи нарахування амортизації в бухгалтерському і податковому обліках дають різну суму амортизації.

4

Дебіторська заборгованість за авансами виданими (Дт рах. 631, ДТ рах.371)

Суми, включені у валові витрати, але ще не визнані витратами у бухгалтерському обліку

5

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) у разі продажу таких товарів (робіт, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів (рах.361)

Суми, визнані доходом у бухгалтерському обліку, але не включені у валові доходи в податковому обліку.

6

Витрати майбутніх періодів (рах.39)

Суми, включені у валові витрати, але ще не визнані витратами у бухгалтерському обліку.

7

Збільшення валових витрат у разі затримки оплати покупцем

Суми, включені у валові витрати, але не визнані витратами у бухгалтерському обліку

8

Зменшення валових витрат у разі несвоєчасної оплати продавцю

Суми, виключені з валових витрат, але не виключені з витрат у бухгалтерському обліку

 

           Постійні  різниці  не  відображаються  в  системі рахунків бухгалтерського обліку. Ці різниці входять до складу доходів і витрат  підприємства і вже відображені на відповідних рахунках. В той же  час, з  метою  аналізу  і контролю  витрат  (доходів)  з  податку  на  прибуток, доцільно, для узагальнення інформації про такі різниці, відкрити однойменний  позабалансовий рахунок, на якому накопичувати дані про такі різниці з початку

року  за їх видами.  Інформацію про  такі  різниці  можливо   відображати у  Примітках до  річної фінансової звітності, доповнивши   відповідними показниками розділ  XII «Податок на прибуток» цих Приміток.  Також  узагальнення інформації про податкові різниці можливо шляхом відкриття  окремої  «Відомісті аналітичного обліку податкових  різниць» ,  яку пропонується  вести  в  розрізі  причин  виникнення  тимчасових різниць.

Література:

1.Податковий  Кодекс  України  від  02.12.2010 р.№  2755-VI  (із  змінами та доповненнями) //http://zakon3.rada.gov.ua/laws

2.Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в редакції від 02.12.2012 //http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14

3. Положення  бухгалтерського  обліку  «Податкові  різниці», затверджено

наказом Міністерства фінансів України від. 25.01.2011року http://zakon1.rada.gov.ua

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.