Добера О. О., Фурман Л. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТА В УМОВАХ ВНЗ

Добера О. О., Фурман Л.

Київський торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТА В УМОВАХ ВНЗ

Постановка проблеми. Проблема мотивації навчальної діяльності серед студентів актуальна, так як отримати якісні знання можливо лише у разі самостійного здійснення різноманітних наукових досліджень, які удосконалюють процес здобуття професійних знань, набуття професійних умінь і навичок.

Аналізуючи наукові джерела, можна сказати, що до проблем організації науково-дослідної роботи студентів звертались А. Алексюк, Н. Дем’яненко, І. Зязюн, Г. Кловак, О. Мартиненко, В. Майборода, О. Микитюк та інші науковці. Теоретичні основи управління у закладах освіти досліджували Г.Єльникова, В.Маслов, В.Пікельна та інші. У дослідженнях М.О. Данилова, І.Я. Лернера, М.І. Махмутова, І.Т. Огороднікова, Н.А. Половнікової, О.Я. Савченко, М.М. Скаткіна, Т.І. Шамової та інших переконливо доведено, що наукова праця є засобом підвищення усвідомленості й дієвості матеріалу, який вивчається. У працях цих учених подані підходи до практичного розв’язання проблеми наукової організації праці студентів. З’явилось монографічне дослідження О.Микитюк, присвячене розвитку і становленню наукової роботи у вищих педагогічних закладах України [1].

Актуальність проблеми. Незважаючи на широкий і багатоплановий характер досліджень, присвячених науковій організації праці студентів, багато питань цієї складної проблеми залишаються поки що не з’ясованими. Необхідно узагальнити види та форми можливих науково-дослідних робіт студента, визначити рекомендації щодо них.

Наукова діяльність є однією з найважливіших сфер людської діяльності. Саме розвиток наукових знань сьогодні є необхідною умовою конкурентноздатності держави. Свої перші наукові дослідження науковці проводять у студентські роки.

Все більшої актуальності набуває здатність студента творчо підходити до практичних питань, вміння використати в своїй роботі все нове, що з'являється в науці та практиці, постійно удосконалювати свою кваліфікацію, швидко адаптуватись до умов, застосовувати наукові методи в організації планової різнохарактерної роботи.

Науково-дослідна робота студентів - один із важливих засобів підвищення якості підготовки та виховання спеціалістів з вищою освітою, які здатні творчо використовувати в практичній діяльності новітні досягнення науково-технічного прогресу.

Сучасне поняття науково-дослідної роботи студентів включає в себе два взаємопов'язаних елементи:

а) ознайомлення студентів з елементами дослідної праці, привиття їм навичок цієї праці;

б) власне наукові дослідження, які здійснюються студентами під керівництвом професорсько-викладацького складу вузів.

Спираючись на загальні та часткові методи дослідження, студент отримує відповідь на те, з чого потрібно розпочинати дослідження, як узагальнити факти і яким шляхом іти до висновків. При цьому закономірним є дотримання таких рекомендацій:

- нічого не сприймати за істину, що не є достовірним і аксіоматичним;

- складні питання розділяти на стільки частин, скільки потрібно для вирішення проблеми;

- починати дослідження з найпростіших і найзручніших для пізнання речей до складних і важких;

- зупинятись на всіх подробицях, на все звертати увагу, щоб бути впевненим, що нічого не випущено[2].

У науці недостатньо встановити новий науковий факт, досить важливо дати йому пояснення з позицій науки, показати його загально-пізнавальне теоретичне або практичне значення, а також завчасно передбачити невідомі раніше нові процеси та явища.

До числа особливостей діяльності студентів слід віднести: своєрідність мети та результатів (підготовка до самостійної праці, оволодінню знаннями, навичками, уміннями, розвитку особистих якостей); особливий характер об'єкту вивчення (наукові знання, інформація про майбутню професію і т.д.); діяльність студентів проходить в запланованих умовах (програми, строки навчання); особливі засоби діяльності – книги, лабораторне обладнання, моделі майбутньої професійної праці і т.д.; для діяльності студентів характерна інтенсивність функціонування психіки, висока інтелектуальна напруга; в ході діяльності у студентів проявляються перевантаження, що викликають напругу (складання іспитів, заліків, захист дипломних проектів і т.д.)[4].

Згідно з Положенням про державний вищий заклад освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р., № 1074 «... наукова та науково-виробнича діяльність вищих закладів освіти є одним з головних засобів досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації», що реалізуються:

1) інтеграцією навчального процесу, науки та виробництва;

2) підготовкою фахівців на основі використання досягнень науково-технічного прогресу та залучення студентів до участі в науково-дослідницьких і проектно-конструкторських роботах, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету і за договорами із замовником;

3) організацією наукової та науково-виробничої роботи у взаємозв'язку з навчальним процесом у межах діяльності конструкторських і проектних бюро, центрів науково-технічної творчості молоді тощо;

4) проведенням олімпіад та конкурсів;

5) залученням провідних викладачів і науковців до здійснення навчального процесу.

Студент може як самостійно обрати вид науково-дослідної діяльності, так це може призначатися йому уповноваженими підрозділами, представниками вищого навчального закладу, в якому він навчається. До запропонованих студентові діяльностей можуть входити такі: підготовка до семінарів, практичних занять; підготовка наукових повідомлень і рефератів; курсові, кваліфікаційні, дипломні, магістерські роботи; наукові звіти про виконання елементів досліджень під час практики, аналіз наукової літератури; систематизація матеріалів опрацювання літературних джерел, добір наукової літератури, складання бібліографій з визначених тем; наукові доповіді, тези; наукові статті; конструкторські розробки приладів, пристроїв.

Існують певні форми «нетрадиційної», необов’язкової наукової діяльності студентів, що проводяться з бажання студента або ж зумовлені специфікою напрямку навчання, факультету, серед яких є і порівняно сучасні, оскільки набуває все більшого розвитку наука і НТП (рис.1).

 

Повний варіант статті за посиланням tezi-Dobera.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.