канд. пед. наук, Полубоярина І. І. ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МУЗИЧНО ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ

канд. пед. наук,Полубоярина І. І. 

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського

ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МУЗИЧНО ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ

Вирішальною умовою розгортання процесу професійної підготовки обдарованих студентів музичних спеціальностей є послідовне дотримання таких принципів, як системність, поетапність переходу від одного рівня готовності до творчої музичної діяльності до іншого рівня.

Послідовне здійснення процесу професійної підготовки обдарованих студентів музичних спеціальностей пов'язане з вирішенням таких задач: визначенням логіко-змістовної спрямованості етапів роботи у відповідності до динаміки, встановлених рівнів готовності [3, с.12]; розробкою матеріалів науково-методичного комплексу процесу професійної підготовки музично обдарованих студентів: спецкурсу, педагогічної технології, форм і методів навчальної роботи, інтегрованих у зміст цілісної професійної підготовки спеціалістів даного профілю; перевіркою дієвості технологічної моделі професійної підготовки обдарованих студентів музичних спеціальностей та ефективності розробленої педагогічної технології розвитку музичної обдарованості.

Проблема етапів процесу навчання досліджувалась класиками педагогіки Г. Гербартом, Я.А. Коменським, П.Ф. Каптерєвим, К.Д. Ушинським, Л.М. Толстим й ін. Питанням удосконалення процесу навчання у вищій школі велику увагу приділяли О.Є. Антонова, С.С. Вітвицька, С.У. Гончаренко, О.А. Дубасенюк, М.Б. Євтух, І.А. Зязюн, Н.Г. Ничкало, О.М. Олексюк, В.Ф. Орлов, І.П. Підласий, С.О. Сисоєва, В.О. Тюріна й ін.

У дидактиці затвердилася позиція, згідно з якою етапи процесу навчання зумовлено логікою процесу засвоєння знань. Ця позиція базується, на уявленні про те, що провідною діяльністю в процесі навчання є діяльність студента і що полягає вона у засвоєнні наукових знань.

Однак виходити при визначенні етапів процесу навчання тільки з логіки процесу засвоєння знань неправомірно, оскільки засвоєння значною мірою залежить від того, що засвоюється і з якими цілями. Відомо, зокрема, що засвоєння практичних навичок протікає інакше, ніж засвоєння теоретичних узагальнень і т. д. Той чи інший зміст вноситься в процес навчання не діяльністю студента, не самим студентом – воно визначається потребами суспільства, цілями музичної освіти. Якщо прийняти це до уваги, то провідною діяльністю в процесі навчання довелося б визнати не учіння, а викладання, оскільки не студент, а викладач як представник суспільства вносить необхідний зміст у процес навчання.

Враховуючи єдність двох сторін процесу навчання, не вірно було б говорити, що одна сторона визначає етапи, а інша – тільки підбудовується до неї. Вірним є, на нашу думку, виходити з єдності сторін, єдиної лінії розгортання процесу професійної підготовки.

Від початкового до найвищого творчого рівня, готовність,як результат професійної підготовки музично обдарованих студентів, проходить ряд етапів. Досить чітко можна визначити чотири етапи, кожен з яких серед чисельної кількості означень характеризується тими якісними показниками, які, безпосередньо, відображають розвиток музичної обдарованості студента.

У свою чергу, навчально-виховний процес виконує завдання включення молодих обдарованих музикантів в різні види музичної діяльності. Розв’язання цієї задачі протікає в двох фазах:

 1. Перша – аудиторна, де провідна роль належить навчанню і вихованню обдарованих студентів музичних спеціальностей.

 2. Друга – позааудиторна. У цій фазі провідна роль належить практичній музичній діяльності, але продовжується і навчання, оскільки без включення змісту, що вивчається, у музичну практику студентів неможливо і повноцінне його засвоєння. Практична музична діяльність ефективно впливає на розвиток музичної обдарованості, формує індивідуальний стиль музичної діяльності. Без цієї фази не досягається готовність музично обдарованого студента до самостійного та ефективного здійснення професійної діяльності, зокрема, творчої музичної діяльності.

Перша фаза – аудиторна – забезпечує засвоєння знань, формування умінь та навичок, їх творче використання. Тому є необхідною спеціально організована, планомірна робота студентів під керівництвом викладача.

Таблиця 1

Етапи процесу професійної підготовки обдарованих студентів музичних спеціальностей

Фази

Етапи

Підетапи

I

Аудиторна

фаза

 

1

Підготовчий

 1. виявлення музично обдарованих студентів;

 2. пошук шляхів розвитку обдарувань та здібностей, їх наукове обґрунтування;

 3. вибір форм, методів, засобів професійної підготовки

2

Навчально-пізнавальний

 1. набуття знань, вмінь та навичок для досягнення акме-вершин у музичній діяльності,

 2. усвідомлення власних можливостей і недоліків стосовно обраної музично-професійної діяльності;

3

Виконавсько-дослідницький

 1. практичне цілеспрямоване оволодіння та розвиток професійних вмінь і навичок;

 2. набуття музично-виконавського, музично-педагогічного та музично-дослідницького досвіду самостійної діяльності, необхідного для досягнення акме-вершин;

II

Позааудиторна фаза

4

Професійно-творчий

 1. свідоме та творче трансформування набутих прийомів і способів музичної діяльності в індивідуальний стиль діяльності молодого обдарованого музиканта.

У двох фазах цілісного педагогічного процесу містяться чотири етапи процесу професійної підготовки, три з яких входять в аудиторну фазу, четвертий – у позааудиторну (див. таблицю 1).

При визначені рівнів готовності студентів до творчої музичної діяльності ми виходимо з етапів професійної підготовки музично обдарованих студентів і цілей кожного з них. Тому при аналізі рівнів представимо зміст і цілі етапів професійної підготовки і на цій основі конкретизуємо рівні готовності.

Перший підготовчий етап підготовки має на меті виявлення музично обдарованих студентів, пошук шляхів розвитку обдарувань та здібностей, їх наукове обґрунтування. Другий етап, навчально-пізнавальний, має на меті набуття знань, вмінь та навичок для досягнення акме-вершин у музичній діяльності, усвідомлення власних можливостей і недоліків стосовно обраної музично-професійної діяльності.Його результат можна розглядати як перший рівень готовності студентів до роботи у визначеній сфері. Метою третього етапу, виконавсько-дослідницького є практичне цілеспрямоване оволодіння професійними вміннями і навичками, а також музично-виконавським та музично-дослідницьким досвідом самостійної діяльності, необхідним для досягнення акме-вершин.Результат діяльності студентів на цьому етапі можна розглядати як другий рівень їхньої готовності до визначеного виду діяльності. Метою четвертого етапу, професійно-творчого, є цілеспрямоване формування досвіду виконавської та дослідницької діяльності у позааудиторній фазі професійної підготовки.Саме на цьому етапі відбувається набуття музично-практичного досвіду професійної діяльності музично обдарованими студентами, свідоме та творче трансформування набутих змістових і процесуальних прийомів і способів музичної діяльності в індивідуальний стиль діяльності молодого обдарованого музиканта.

На нашу думку, саме четвертий етап виявляє третій високий рівень сформованості готовності до творчої музичної діяльності обдарованих студентів музичних спеціальностей та високий рівень сформованості індивідуального стилю музичної діяльності. Однак без попередніх трьох етапів ця готовність може і не настати. Отже, організація навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, якщо має на меті формування у обдарованих студентів, готовності та індивідуального стилю діяльності повинна вибудовуватися з урахуванням особливостей означених етапів.

Література:

 1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – 191 с.

 2. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія / С.О. Сисоєва, А.М. Алексюк, П.М. Воловик, О.І. Кульчицька та ін. / За ред. С.О. Сисоєвої. - К.: ВІПОЛ, 2001. - 502 с.

 3. Чаплак Я.В. Формування готовності майбутніх практичних психологів до консультативної роботи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна психологія» / Я. В. Чаплак. Київ, 2006. — 20 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.