Дихановська О. К., Кононенко А. І. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Дихановська О. К., Кононенко А. І.

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства вико-ристовують виробничі запаси, які є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства.

Питанням теоретичної розробки проблем організації і ведення бухгалтер-ського обліку виробничих запасів присвячено достатньо велика кількість праць учених-економістів та фахівців в галузі обліку, таких як: Афанас’єва І.І., Бути-нень Ф.Ф., Глібка О.В., Голов С.Ф., Дарманська Г.О., Карабаза І.А., Костир-

ко І.Г., Михалевич С.Г., Мурашко О.В., Новодворська В.В., Приймачок О.М., Пушкар М.С., Рибалко О.М., Сайко О.В. [2]

Необхідними передумовами правильної організації обліку запасів є:

• раціональна організація складського господарства;

• наявність інструкції з обліку виробничих запасів;

• розробка номенклатури запасів;

• правильне групування (класифікація) запасів;

• розробка норм витрачання запасів.

Для організації безперебійного постачання, розміщення, зберігання і ви-дачі матеріальних запасів у виробництво велику роль грає правильно організо-ване складське господарство, тому що в діяльності підприємства не завжди мо-жна добитися повного узгодження темпів постачання матеріальних ресурсів, темпів виробництва і збуту готової продукції. [1]

Актуальною на сьогодні є потреба переходу на комп’ютеризовану форму обліку, оскільки ще багато підприємств ведуть журнально-ордерну форму облі-ку. Це дуже трудомісткий процес. Комп'ютеризована форма обліку запасів до-поможе зробити їх оприбуткування своєчасним і повним; правильно докумен-тувати надходження й використання запасів; покращити контроль за їх збері-ганням; додержуватись встановлених норм витрат запасів та їх використання за цільовим призначенням; правильно визначати повну собівартість придбаних запасів; правильно провести інвентаризацію й виявити запаси, що не викорис-товуються в господарстві; контролювати відображення операцій по руху запа-сів в облікових регістрах.

Важливим напрямом удосконалення процесу формування запасів та під-вищення ефективності управління ними в умовах реформування економічної системи є визначення оптимальної потреби в них. У зарубіжній практиці управлінню оборотними активами приділяється значно більше уваги, ніж в Україні. Одним із напрямків є оптимізація формування виробничих запасів.

Вирішення цих проблем потребує оновлення системи отримання інфор-мації про виробничі запаси, використання нетрадиційних для вітчизняної облі-кової практики підходів щодо ефективного їх використання та оптимізації ре-зультатів діяльності підприємства через застосування принципів і методів бух-галтерського обліку.

Контроль за запасами необхідно здійснювати у відповідності з наступни-ми принципами:

1) завозити матеріали необхідно лише ті, що використовуються у вироб-ництві;

2) розмір запасу кожного виду сировини та матеріалів встановлювати з урахуванням середнього виробничого запасу, який містить поточну потребу, підготовчий та гарантійний запаси;

3) зберігання запасів організовувати за сучасними ресурсозберігаючими технологіями;

4) запаси повинні підлягати повному обліку, маркуванню та етикетуван-ню;

5) встановити єдиний принцип відпуску сировини та матеріалів у вироб-ництво – за методом середніх цін, FIFO.

Важливим напрямом удосконалення організації оперативного й складсь-кого обліку запасів є раціоналізація форм документів, документообігу й всієї системи оформлення, реєстрації й обробки документів.

Розмаїтість форм облікових документів, у тому числі лімітно-забірних карток, істотно ускладнює роботу з обліку матеріальних ресурсів на заводських складах виробничих підрозділів, у групах відділів матеріально-технічного по-стачання.

Можна виділити наступні напрямки вдосконалення управління виробни-чими запасами на підприємствах:

1) підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими запасами підприємств;

2) удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні виробничими запасами та обґрунтування раціональних методів про-ведення інвентаризації виробничих запасів;

4) обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової техніки і технології виробництва;

5) чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів підпри-ємств (застосування прийомів обліку за центрами відповідальності, заходів ко-нтролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів). [3]

Література:

1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бу-тинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 726с.

2. Глібка О.В., Рилєєв С.В. Удосконалення обліку і розробка системи кон-тролю та аналізу виробничих запасів підприємства // Чернівецький торговель-но-економічний інститут КНТЕУ. – Чернівці, 2006. – №3. – С.56

3. Рибалко О.М. Вдосконалення обліку виробничих запасів //Держава і регіони. Серія «Економіка та підприємництво». – 2008. – №3. – С.210-215.

 

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.