Дзюбіна К. О., Радько В. І. ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВА

Асист. Дзюбіна К. О., студ. Радько В. І.

Національний університет «Львівська політехніка»

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВА

Малий бізнес в сучасній економіці є важливим елементом розвитку та ефективного функціонування ринкової системи країни. Саме малі підприємства (суб’єкти малого та мікропідприємництва) протистоять монополіям та сприяють сповільненню росту цін, підвищенню якості товарів та послуг, розвитку конкуренції.Цей сектор забезпечує економіку значною кількістю робочих місць, та є основним джерелом формування середнього класу. На сучасному етапі розвитку малі підприємствапотерпають від недостатнього фінансування, відсутності кваліфікованого управлінського персоналу, тіньової економіки, недосконалої податкової політики тощо.Застосування інструментів менеджменту з урахуванням специфіки малих підприємств є основою для їх розвитку та становлення в Україні.За сучасних умов господарювання проблеми управління малими підприємствами набули великого значення.На діяльність малих підприємств в Україні значною мірою впливає складна економічна та нестабільна політична ситуація.

Поняття«суб’єкт малого підприємництва» (СМП) тісно пов’язане з поняттям «мале підприємство»(МП).Малими визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної п'ятистам тисячам євро за середньорічним курсом НБУ щодо гривні [1, ст. 63]. СМП є фізичні або юридичні особи, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує п'ятдесяти осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну десяти мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом НБУ [2, ст. 55].

Вітчизняним законодавством передбачено також поняття «мікропідприємництво». Суб’єктами мікропідприємництва є фізичні особи (зареєстровані як фізичні особи - підприємці,)або юридичні особи (будь-якої організаційно-правової форми та форми власності), у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує десяти осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну двом мільйонам євро [2].

Підприємницький дохід складається з двох частин: нормального (звичайного) прибутку та економічного прибутку (надприбутку).

Нормальний (звичайний) прибуток - це відшкодування підприємцю за його працю з організації ресурсів та управління виробництвом, що пов’язано з ресурсною та управлінською функціями. Він визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції та витратами на її виробництво.

Економічний прибуток (надприбуток) - це специфічна частина підприємницького доходу, одержання якого пов’язано з функціями ризику і особливо інновації. Це - винагорода за інноваційно-підприємницьку діяльність

Управління малими підприємствами має свої особливості, які пов'язані з малим масштабом діяльності, що обумовлює недосконалість організаційної структури та відсутність чіткого поділу праці. Для системи управління МПхарактерні гнучка організаційна структура, тимчасове закріплення завдань і робіт за виконавцями, перевага горизонтальних зв'язків, мінімальне використання формальних правил і процедур, готовність до змін, групова динаміка, самоконтроль і контроль з боку колег[4, с. 20].

МП притаманна відсутність формальних структур, що спричиняє спрощення системи ухвалення управлінських рішень, внаслідок чого зростає ступінь особистої участі керівників в діяльності всіх працівників фірми. Керівник підприємства часто сам може займатися бухгалтерським обліком, аналізом фінансової діяльності, цінами і рекламою. Якщо керівник не в змозі виконувати такі види робіт, він залучає необхідних фахівців.В сучасних умовах ведення бізнесу значну роль на підприємстві відіграє мотивація, зацікавленість в максимальному результаті роботи, обумовлена участю в прибутках фірми і бажанням зберегти зайнятість. Проблема полягає в тому, що підприємство потребує творчих, ініціативних,заповзятих керівників і працівників, здібних до інноваційних ідей.

МП відносять до адаптивних систем, яким притаманні: гнучка організаційна структура, тимчасове закріплення завдань і робіт за виконавцями, децентралізація повноважень і відповідальності, перевага горизонтальних зв'язків, мінімальне використання формальних правил і процедур, готовність до змін, використання гнучких методів контролю, перевага усного вербального спілкування.

Кожному підприємству необхідно постійно модернізуватися до вимог ринку не тільки за допомогою виробництва конкурентоспроможних товарів, але й шляхом удосконалення системи управління.

Оскільки МП гостро сприймають вплив зовнішнього середовища, найважливішим елементом їх системи менеджменту повинна бути стратегія протидії негативному впливу. Дана стратегія передбачає: коректування цілей, внесення виправлень у систему критеріїв ефективності функціонування та вибір нововведень. Це сприятиме постійному вдосконаленню організаційної структури, підвищенню кваліфікації персоналу, зниженню ступеня централізації .

З метою підвищення якісного рівня менеджменту МП доцільним є створення бізнес-інкубаторів, тобто організацій, які здатні створити найсприятливіші умови для стартового розвитку малих підприємств шляхом надання комплексу послуг і ресурсів. Створення бізнес-інкубаторів сприятимезабезпеченню підприємств необхідною територією, засобами зв'язку, устаткуванням; проведенню навчання,перекваліфікації та консультування персоналу.

Таким чином можна зробити висновок, що основною перешкодою, яка стоїть на шляху до розвитку МП в Україні залишається недосконале управління підприємством, зумовлене в першу чергу відсутністю кваліфікованих управлінських кадрів, нестабільною економічною та політичною ситуацією. Лише за ефективного співробітництва держави з представниками малого бізнесу можливе створення позитивного середовища для функціонування МП, які в свою чергу сприятимуть позитивному зростанню національної економіки.Використання інноваційних підходів до управління МП дасть можливість перевести систему менеджменту МП на якісно вищий рівень і зробити їх основою економіки держави.

Література:

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької діяльності» /Із змінами, внесеними згідно із Законом N 4618-VI ( 4618-17 ) від 22.03.2012, ВВР, 2013.№3. ст.63[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/523-17

2. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні»/ Відомості Верховної Ради України, 2013, № 3, ст.55 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4618-17

3. Воротіна Л. І. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання / Л. І. Воротіна, В. С. Воротін. – ЄУФІМБ, 2002. – С.304-308.

4. Зайцева Л. М. Державне регулювання малого бізнесу в трансформаційній економіці / Л. М. Зайцева, Н. В. Зайцева // Фінанси України. – 2001. - №5.–С.20-21

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.