Вінтоняк В. М. УПРАВЛІННЯ ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

магістр Вінтоняк Володимир Михайлович

Тернопільський національний економічний університет,

м. Тернопіль

УПРАВЛІННЯ ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 У статті досліджено розвиток теоретичних, методологічних підходів та побудова адекватних моделей управління імпортними операціями, сформовано схема розробки та реалізації імпортної стратегії підприємства. Оцінена доцільність удосконалення організації імпортних операцій в сучасних ринкових умовах господарювання.

 

In the article investigational development of theoretical, methodological approaches and construction of adequate case the imported operations frames, it is formed chart of development and realization of the imported strategy of enterprise. The appraised expedience of improvement of organization of the imported operations is in the modern market conditions of ménage.

 

 

Постановка проблеми. У час інтенсивного запровадження новітніх технологій, в умовах глобалізації міжнародних ринків та неймовірно швидкого розвитку суспільства в цілому, відбувається надзвичайно велика кількість комплексних процесів, що безпосередньо чи опосередковано впливають на діяльність підприємства. Такий розвиток несе в собі розмаїття можливостей і шляхів для розвитку бізнесу, проте, також виступає головною проблемою сучасної підприємницької діяльності. Збільшується ступінь невизначеності майбутнього розвитку, складність вибору способів і шляхів ведення підприємством успішної діяльності та досягнення поставлених цілей.

Дослідження особливостей управління імпортною діяльністю підприємств на міжнародних ринках є досить актуальною проблемою, оскільки у період зростання міжнародної конкуренції, система управління вітчизняних підприємств повинна переорієнтовуватися на сучасні системи менеджменту, що дозволить підвищити рівень їх конкурентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти міжнародної торгівлі вивчали відомі зарубіжні вчені. Зокрема аналіз зовнішньоторговельної діяльності зустрічається ще у працях представників класичної школи політекономії (А.Сміт, Д.Рікардо). Значним у розвиток теорії міжнародних торговельних відносин, практичного застосування методів математичного моделювання та прийняття рішень є внесок українських вчених Білоруса О., Бураковського І., Вітлінського В., Вовка В., Лисенка Ю., Макогона Ю., Маханець Л., Савельєва Є., Сергєєвої Л., Сіденка В., Черняка О, Н. Тошиної, Ю.Уткіної.

Невирішена раніше частина загальної проблеми. Невирішеними залишаються більшість питань щодо розробки та реалізації стратегії імпорту, як одного з аспектів зовнішньоекономічної стратегії підприємства. Також недостатньо продуманими залишаються шляхи впровадження даної стратегії на малих підприємствах, які мають свою специфіку діяльності. Сукупність наведених обставин викликає необхідність дослідження цих питань для внесення пропозицій щодо їх вирішення, що, у свою чергу, зумовлює наукову та практичну актуальність обраної теми дослідження.

Мета статті. Мета роботи полягає у визначенні управління імпортними операціями підприємства в умовах впливу зовнішнього середовища, формування схеми розробки та реалізації стратегії імпорту підприємства, надання пропозицій щодо вирішення проблеми впровадження імпорту на підприємствах з метою забезпечення підвищення економічної ефективності імпортної діяльності та зростання конкурентоспроможності

Виклад основного матеріалу. Для визначення розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства та покращення його фінансово-економічних показників, спочатку треба визначити Види зовнішньоекономічної діяльності, а саме, перелік зовнішньоекономічних операцій, здійснюваних на території України, умови й порядок їхнього здійснення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, а також перелік товарів (робіт, послуг), заборонених для імпорту й експорту, визначається законом.

Імпорт – придбання (у тому числі з оплатою в не грошовій формі) українськими суб'єктами ЗЕД в іноземних суб'єктів господарювання товарів (робіт, послуг) із ввозом чи без ввозу таких товарів (робіт, послуг) на територію України, включаючи покупку товарів, призначених для власного споживання установами й організаціями України, розташованими за її межами. Реімпорт - митний режим, відповідно до якого товари походженням з України й вивезені за межі митної території України відповідно до митного режиму експорту не пізніше встановленого законодавством строку увозяться на митну територію України для вільного обігу.

Управління імпортними операціями підприємства здійснюється з огляду на результати аналізу ринкової ситуації та тенденції її зміни, а також з урахуванням ймовірної реакції ринку на рішення, що приймаються керівництвом компанії[3,с.106].

У результаті аналізу управління імпортними операціями підприємства необхідно розробити рекомендації щодо удосконалення імпортної діяльності на базі дослідження основних напрямків розвитку з огляду на існуючий ресурсний потенціал підприємства.

Значна кількість стратегічних рішень, які приймаються менеджерами різних ланок, лежать в основі міжнародної діяльності суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Ефективне управління імпортною діяльністю підприємства передбачає виконання організацією ряду необхідних дій, зокрема:

- забезпечення виконання реалізації загальної стратегії таким чином, щоб на рівні поточної діяльності фірми забезпечувалося поетапне досягнення стратегічних цілей підприємства;

- охоплення всіх ключових аспектів, пов’язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

- орієнтація на успіх при реалізації імпортної діяльності;

- забезпечення відповідності процесів, що відбуваються на підприємстві, його загальному стратегічному напрямку розвитку як ззовні, так і всередині організації.

У процесі розробки стратегії імпорту виділяють наступні основні стадії: визначення місії та цілей підприємства, оцінка факторів зовнішнього та внутрішнього середовища з використанням відповідного інструментарію, оцінка потенціалу підприємства, розробка та оцінка альтернативних імпортних стратегій, вибір імпортної стратегії, реалізація імпортної стратегії, аналіз і контроль реалізації імпортної стратегії на зовнішньому ринку.

Управління імпортними операціями передбачає розробку програми і планів діяльності підприємства для контролю за їх виконанням, а аналізу, обліку та оцінки ефективності самої стратегії. Одним із завершальних етапів реалізації імпорту є стратегічний контроль. Він покликаний виявляти помилки, сильні та слабкі сторони на різних етапах формування стратегії та координувати діяльність таким чином, щоб виправити ситуацію, яка не відповідає стратегічним орієнтирам підприємства. Таким чином, обов’язково необхідно здійснювати зворотній зв'язок.

Процес реалізації організації імпортних операцій підприємства з імпорту в Україні необхідно оптимізувати з метою покращення їхнього становища на іноземних та національному ринках.

Імпорт здійснюють тільки великі фірми, муніципалітети, універмаги, ресторанні концерни.

Для проведення операцій вони створюють імпортні відділи, що включають, як правило, два сектори – закупівельний і адміністративний.

У великих центрах, де переважно закуповується товар, засновуються постійні представництва.

В окремих країнах, що розвиваються, створені урядові організації, які займаються експортом або імпортом окремих товарів, котрі виробляються на державних підприємствах або скуповуються в окремих приватних осіб.

Імпорт - (імпорт товарів) - це купівля (у тому числі з оплатою у не грошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності у іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів із ввезенням їх на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.

Імпортна операція - комерційна діяльність, що пов'язана з закупівлею та ввезенням в Україну іноземних товарно-матеріальних цінностей для їх наступної реалізації на внутрішньому ринку або використання у виробничо-господарській діяльності.

Основними нормативно правовими документами, що регулюють імпортну діяльність є: Митний Кодекс України, Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"та ін.

До імпортних операцій відносяться:

- придбання товарно-матеріальних цінностей від іноземних постачальників на умовах комерційного кредиту;

- ввезення товарно-матеріальних цінностей або отримання послуг в порядку бартерних угод;

- ввезення товарів в рахунок централізованих імпортних закупок;

- придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг з оплатою готівкою;

- отримання товарно-матеріальних цінностей та послуг в якості безоплатної допомоги

В залежності від виду операцій в Україні застосовуються різні способи обмеження імпорту: короткострокове обмеження імпорту, митний бар'єр, антидемпінгові мита.

Імпортна діяльність в Україні - це діяльність, що побудована на взаєминах між суб'єктом господарювання України й іноземним суб'єктом господарської діяльності й може проводитися як на території України, так і за її межами.

На сьогоднішній день у чинність проведення активної міждержавної інтеграційної політики питання про легальне ведення бізнесу як усередині держави, так і за його межами має досить животрепетний характер. Успішність ведення справи на 50% залежить від того, як до нього підготуватися[1,с.122].

Перед тим, як приступити до здійснення зовнішньоекономічної діяльності, потенційному менеджерові ЗЕД варто не тільки ознайомитися з географічним розташуванням тієї закордонної держави, з якою він планує налагодити партнерський контракт, але й скрупульозно вивчити законодавство в сфері зовнішньоекономічних відносин такої держави[5]. Більш того, не менш важливо також проаналізувати ситуацію в Україні відносно здійснення операцій ЗЕД у тім сегменті господарювання, що йому цікавий.

Українське законодавство характеризується швидкоплинними змінами відносно фіскальної політики. Як показує практика, в імпортерів і експортерів часто виникають питання відносно податків (наприклад, як ПДВ) у частині їхнього нарахування, сплати, стягнення, відшкодування.

На сьогоднішній день імпорт товарів в Україну перевищив експорт за одинадцять місяців минулого року на $13,776 млрд. Цей показник на $980 млн гірший, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Імпорт в січні-листопаді 2012 року зріс на 2,9% майже до $76,9 млрд, експорт – на 1,9% до $63,1 млрд грн.

У листопаді експорт товарів скоротився, в порівнянні з жовтнем, на 4,5%, імпорт – на 10% до $5,9 млрд і $6,9 млрд відповідно. Від’ємне сальдо в листопаді склало $999,9 млн.

Нагадаємо, в 2011 році зовнішньоторговельний “мінус” України перевищив $14,1 млрд, в 2010 р. склав $9,3 млрд, в 2009 – $5,7 млрд, в 2008 – $18,6 млрд. Останній раз сальдо зовнішньої торгівлі було позитивним в 2004 році, коли експорт товарів перевищив їх імпорт на $3,7 млрд.

Зараз Україна намагається через Світову організацію торгівлі ускладнити умови для імпорту товарів в Україну. З цією метою в організацію було подано пропозицію про перегляд декількох сотень митних тарифів. Однак країни СОТ виступають проти цієї заявки.

Крім цього, донині проблемним є процедура митного оформлення вантажів і здійснення митних платежів. Однак ці питання є лише малою частиною тієї інформації, що суб'єктові підприємництва треба вивчити при організації зовнішньоекономічної діяльності. Нам необхідна програма заміщення імпорту, нам потрібно запустити механізми, щоб в Україні було вигідно виробляти власні товари.

Висновки. Таким чином, при виході підприємств на зовнішній ринок і здійсненні імпортних операцій необхідно розробляти та запроваджувати такі імпортні операції, які дозволяли би отримувати прибуток від реалізації товарів на внутрішньому ринку або задоволення власних потреб підприємства в товарах/послугах. Питання підвищення ефективності імпортної діяльності фірми необхідно розглядати комплексно із визначенням основних стратегічних орієнтирів підприємства та оцінкою його можливостей при реалізації обраної імпортної стратегії.

Література:

1. Аранчій В.І. Фінансова стратегія у системі управління підприємством [Текст] / В.І. Аранчій, О.П. Зоря // Вісник Полтавської державної аграрної академії. Економіка. – 2010. – № 2. – С. 156-159.

2. Березін О.В. Стратегія підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін, М. Г. Безпарточний. – К. : Ліра-К, 2010. – 224 с.

3. Волкова І.А. Методика аналізу експортно-імпортних операцій в діяльності підприємств [Текст] / І.А. Волкова, І.В. Гірчук // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2010. – № 3 (53). – С. 53-55.

4. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник/ В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. - 6-те вид., стер. . - К.: Знання, 2006. - 407 с. - (Вища освіта XXI століття)

5. Науменко В.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, .2010. – 394 с.

6. Тошина Н. М. Концептуальний підхід до формування стратегії підприємства [Електр. ресурс] // Бізнес-навігатор. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Biznes/2010_2/2010/02/100222.pdf

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.