Нич М. А. ОСНОВНІ АСПЕКТИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

Нич Майя Анатоліївна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

Споживче кредитування відіграє значну роль у забезпеченні соціальних потреб населення, формуванні платоспроможного попиту, який, у свою чергу, впливає на розвиток економіки країни, полегшуючи процес реалізації продукції, прискорюючи отримання прибутку і доходів Державного бюджету. Загалом, стосовно споживчого кредиту можна виділити декілька специфічних рис:

- цей вид позики відображає відносини між кредитором і позичальником, сенс яких полягає у кредитуванні кінцевого споживання, на відміну від позик, які надаються суб'єктам господарювання для виробничих цілей або для придбання активів, що породжують рух вартості;

- на відміну від інших видів кредиту, якими користуються переважно суб'єкти господарювання, споживчі кредити одержують, як правило, фізичні особи;

- споживчий кредит є засобом задоволення споживчих потреб населення, тобто особистих, індивідуальних потреб людей; надання споживчих позик населенню підвищує їх платоспроможний попит, життєвий рівень в цілому та прискорює реалізацію товарних запасів, послуг, сприяє створенню основних фондів;

- всі види споживчого кредиту мають соціальний характер, оскільки вони сприяють вирішенню суспільних проблем - підвищенню життєвого рівня населення, утвердженню принципів соціальної справедливості [1].

В Україні поняття «споживчий кредит» сприймається як синонім поняття «кредит на споживчі цілі», тобто виключно за своїм цільовим призначенням, під яким розуміється використання кредиту на цілі, що не мають характе¬ру підприємницької діяльності.

Споживчий кредит може надаватись як банками, так і кредитними установами небанківського типу, а також юридичними і фізичними особами. В Україні кредитними установами небанківського типу, що надають споживчий кредит, є ломбарди (надають кредит під рухоме майно - дорогоцінності, антикваріат, одяг тощо), кредитні спілки, підприємства зв'язку (телеграми і телефонні розмови в кредит), торговельні організації (продаж товарів з розстрочкою платежу). Кредити своїм працівникам можуть надавати суб'єкти господарювання за рахунок спеціальних фондів, які вони створюють у результаті розподілу прибутку, що залишається в їх розпорядженні[4].

Об'єктом кредитування може бути практично будь-який предмет споживання (товар або послуга). Кредитують купівлю житла, побутової і оргтехніки, автомобілів, оплату навчання, відпочинку, лікування, проведення ремонту квартир і будинків. Економіч¬ною мовою, споживчий кредит - це кредит, який нада¬ється тільки в національній валюті фізичним особам - резидентам України на придбання споживчих това¬рів тривалого користування та послуг і повертається в розстрочення, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору. Споживчий кредит - це кредит, який видається фізичній особі на її власні потреби [2].

Суб'єктами кредитних відносин при споживчому кредитуванні є фізичні особи (позичальники), а в особі кредитора виступають банки, інші небанківські кредитні установи. Між банком та населенням може існувати й посередник, наприклад торговельна організація, однак при цьому зміст споживчого кредиту не змінюється. Об'єктом кредитування є витрати, пов'язані з задоволенням попиту населення поточного характеру, в тому числі - придбання товарів в особисту власність, а також витрати капітального (інвестиційного) характеру на будівництво та підтримання нерухомого майна. Враховуючи це, з моєї точки зору, найбільш економічно та організаційно обґрунтованим визначенням споживчого кредиту є його трактування як невиробничого кредиту, тобто не призначеного для отримання додаткового прибутку [4].

Кредит відіграє важливу роль у соціальній сфері. По суті всі кредити мають соціальну направленість, тому що на їх основі підвищується ефективність суспільного відтворення і, відповідно, більш повно задовольняється потреба суспільства, зростає життєвий рівень.

Головна ціль споживчого кредитування, як і всієї банківської діяльності, - це створення передумов для зростання кількості поточних рахунків населення в банках як джерела безкоштовних для банків грошових коштів, що можуть бути використані на цілі поточного кредитування у межах залишку на рахунку. Цей залишок коливається час від часу, проте є тим мінімумом, що не використовується клієнтами у результаті їх щоденних трансакцій, й може використовуватись банком згідно з його цілями. Споживче кредитування й широке коло послуг, що пов'язані з ним (наприклад, розрахунково-касове обслуговування, знижки у торгівельній мережі, пластикові картки та ліміти за ними), - лише поштовх у банку, тому що кредит надається саме через поточний рахунок.

На мою думку, споживче кредитування активно роз¬вивається в нашій країні, що позитивно позначаєть¬ся на економіці як банківського сектору, так і еконо¬міці України в цілому. В системі активних банківських опера¬цій важливе місце посідають кредити, які надаються споживачеві на придбання про¬дукції. Необхідність існування даного виду кредитів зумовлена постійно зростаючими потребами населення і у деяких випадках тимчасовою відсут¬ністю вільних коштів, які можна використати для їхнього вирішення. Така невідповід¬ність між потребами та наявними засобами для їх задоволення усувається за допо¬могою залучення споживчих кредитів або продажу продукції у розстрочку. Споживче кредитування вирішує багато проблем, які зумовлені не лише вищезазначеним проти¬річчям, а й іншими аспектами суспільного життя, пов'язаними зі здійсненням розши¬реного відтворення, забезпеченням соці¬ально-економічного розвитку країни. Дослідження підтверджують, що спо¬живче кредитування має більш високу ефективність порівняно з корпоративним кредитуванням і це пояснюється не лише високою його дохідністю, а й наявністю додаткових доходів, які супроводжують надання споживчих кредитів. При цьому ефективність споживчого кредитування залежить від строків надання і, відповідно, ефективнішими є короткострокові спожив¬чі кредити [5]. Тенденція розвитку споживчого ринку України однозначна: кредити стануть доступнішими, зруч¬нішими і вигіднішими. Банки будуть зацікавлені в довготерміновому співробітництві, установленні стабільних і лояльних відносин зі своїми позичаль¬никами [2].

Література:

1. Алексеєнко Л. Споживче кредитування в Україні: тенденції та перспективи розвитку / Л. Алексеєнко, С. Гурняк // Наука й економіка.-2011.- №2.- С. 7-10.

2. Торубка Л. Споживче кредитування в Україні: сучасний стан і напрями розвитку / Л. Торубка // Вісник Університету банківської справи Національного банку України.-2011.-№3.-С. 227-230.

3. Антипенко Є. Вплив сучасного механізму споживчого кредитування на економіку України / Є. Антипенко, С. Ногіна, Д. Візіренко // Економічний аналіз.-2011.-випуск 8.частина 1.- С. 351-354.

4. Добрик Л. Споживчий банківський кредит в Україні: ресурсне забезпечення та ефективність / Л. Добрик, Т. Лосєва, І. Онуфрійчук // Економічний аналіз.-2011.-випуск 8. Частина 1.- С. 369-372.

5. Дубчак О. Актуальні проблеми підвищення ефективності споживчого кредитування / О. Дубчак // Світ фінансів.-2011.-№4.- С. 47-50.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.