Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Самое современное лечение грыж

к. е. н., Іванова Н. А., Білявська Л. В., Славгодська А. А. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІДПОВІДНО ДО НПСБО 1

к. е. н., доцент Іванова Н. А.

Білявська Л. В.

Славгодська А. А.

Уманський національний університет садівництва

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІДПОВІДНО ДО НПСБО 1

В сучасних умовах господарювання найбільший інтерес для користувачів звітності підприємства є інформація про сформовані фінансові результати. Адже, для прийняття ефективних управлінських рішень необхідна достовірна ін¬формація про результати діяльності, сформована з урахуванням специфіки гос¬подарювання підприємств та їх організаційної структури. Насамперед це сто¬сується об’єктивної інформації щодо витрат та доходів, як визначальних скла¬дових фінансових результатів.

Зважаючи на економічну кризу, проблема формування фінансових ре¬зу¬ль¬та¬тів у обліково-аналітичній системі підприємств набуває все більшого зна¬че¬н¬ня, оскільки впливає на фінансовий результат, який отримують суб’єкти гос¬по¬да¬рювання.

Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 з метою наб¬лиження національних стандартів до міжнародних було затверджено Націо¬на¬льне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі¬нансової звітності»[1], що привело до змін у назві та змісті фінансової звітності.

Так, інформація про фінансові результати наводиться у формі № 2, яка на¬зи¬вається «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)» і від¬по¬відно до НПСБО 1 в цьому звіті розкривається інформація про доходи, витрати, при¬бутки, збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період. До якового внесено наступні зміни:

1) відсутній поділ фінансових результатів за видами діяльності;

2) виключено рядки «Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», «Податок на додану вартість», «Акцизний збір»;

3) введено поняття доходу з податку на прибуток;

4) в І «Фінансові результати» розділі добавлено новий рядок «Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування»;

5) поняття чистого прибутку/збитку замінені на чистий фінансовий ре¬зультат – прибуток чи збиток, змінено методику розрахунку чистого прибутку;

6) додатково введено ще один розділ ІІ «Сукупний дохід». Згідно з НПСБО 1 під сукупним доходом розуміють зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками);

7) виключено надзвичайні доходи і витрати, а також прибуток від надзвичайної діяльності і податок з нього.

Крім того в додатку 3 до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» наведено «Перелік додаткових статей фінансової звітності».

Бухгалтерське визначення фінансового результату є досить умовним і ці умо¬вності вносяться методикою його визначення, а також порядком обліку скла¬дових, які визначають прибуток. Тобто, фінансовий результат діяльності під¬приємства в значній мірі визначається внутрішніми факторами – елементами облікової політики підприємства та зовнішніми – організаційно-техно¬ло¬гіч¬ни¬ми особливостями виробництва певної галузі (особливо в сільському господарстві).

Для належної організації обліку фінансових результатів на підприємстві по¬винна бути розроблена така облікова політика, яка б висвітлювала всі ос¬нов¬ні положення щодо його складових. Так як основною складовою фінансових ре¬зу¬льтатів є доходи і витрати, тому наказ про облікову політику перш за все по¬ви¬нен містити необхідну інформацію, що до даних об’єктів обліку, враховуючи останні зміни в законодавстві України.

Первинним документом для закриття сальдо операційних рахунків класу 7 (до¬ходи) і 9 (витрати) для визначення фінансового результату і віднесення його на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» є бухгалтерська до¬відка, яка немає визначеної форми, тому повинна бути розроблена і зат¬ве¬рд¬же¬на на підприємстві та містити такі реквізити: назва документа, дату скла¬дан¬ня, найменування підприємства, зміст господарської операції, вимірники опе¬ра¬ції (при необхідності), а також ПІБ, посада осіб, відповідальних за складання да¬ного документу і їх підписи.

При розгляді методики формування інформації у Звіті про фінансові ре¬зу¬ль¬тати (Звіт про сукупний дохід) [2] та вивченні основні положення НПСБО1[1], виникає питання: як правильно списати витрати чи доходи від над¬зви¬чайної діяльності, якщо поняття «надзвичайна діяльність» відсутнє?! Ми дій¬шли висновку, що рахунки 99 «Надзвичайні витрати» та 75 «Надзвичайні до¬хо¬ди» необхідно виключити з Плану рахунків. Проте питання: де обліковувати такі витрати і доходи, якщо вони виникли, залишається не вирішеним.

У НПСБО 1 зазначено, що «При складанні фінансових звітів підприємства мо¬жуть визначати склад статей, за якими розкривається інформація, а саме мо¬жуть не наводити статей, які передбачені у формах фінансової звітності, затве¬рд¬жених національними положеннями (стандартами), у разі якщо за ними від¬сут¬ня інформація до розкриття (крім випадків, коли така інформація була в попередньому звітному періоді), а також включати до фінансових звітів до¬дат¬кові статті у порядку, визначеному НПСБО 1, у разі якщо стаття відповідає та¬ким критеріям: інформація є суттєвою; оцінка статті може бути достовірно визначена»[1]. Тобто, якщо підприємство вважає, що інформація є не суттєвою, то може не відображати її у звіті.

При дослідженні порядку формування та обліку фінансових результатів, ми мо¬же¬мо констатувати, що з прийняттям НПСБО 1 виникли розбіжності у нор¬ма¬тив¬но-правових актах, які регулюють процес обліку фінансових результатів що потребують негайного усунення.

Література:

1. НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Мі¬ністер¬ства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pro-u4ot.info /?section=browse&CatID=92&ArtID=13612

2. Методичні рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pro-u4ot.info/index.php?section=browse& CatID=92&ArtID=13614

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.