к. е. н., Іванова Н. А., Білявська Л. В., Славгодська А. А. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІДПОВІДНО ДО НПСБО 1

к. е. н., доцент Іванова Н. А.

Білявська Л. В.

Славгодська А. А.

Уманський національний університет садівництва

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІДПОВІДНО ДО НПСБО 1

В сучасних умовах господарювання найбільший інтерес для користувачів звітності підприємства є інформація про сформовані фінансові результати. Адже, для прийняття ефективних управлінських рішень необхідна достовірна ін¬формація про результати діяльності, сформована з урахуванням специфіки гос¬подарювання підприємств та їх організаційної структури. Насамперед це сто¬сується об’єктивної інформації щодо витрат та доходів, як визначальних скла¬дових фінансових результатів.

Зважаючи на економічну кризу, проблема формування фінансових ре¬зу¬ль¬та¬тів у обліково-аналітичній системі підприємств набуває все більшого зна¬че¬н¬ня, оскільки впливає на фінансовий результат, який отримують суб’єкти гос¬по¬да¬рювання.

Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 з метою наб¬лиження національних стандартів до міжнародних було затверджено Націо¬на¬льне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі¬нансової звітності»[1], що привело до змін у назві та змісті фінансової звітності.

Так, інформація про фінансові результати наводиться у формі № 2, яка на¬зи¬вається «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)» і від¬по¬відно до НПСБО 1 в цьому звіті розкривається інформація про доходи, витрати, при¬бутки, збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період. До якового внесено наступні зміни:

1) відсутній поділ фінансових результатів за видами діяльності;

2) виключено рядки «Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», «Податок на додану вартість», «Акцизний збір»;

3) введено поняття доходу з податку на прибуток;

4) в І «Фінансові результати» розділі добавлено новий рядок «Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування»;

5) поняття чистого прибутку/збитку замінені на чистий фінансовий ре¬зультат – прибуток чи збиток, змінено методику розрахунку чистого прибутку;

6) додатково введено ще один розділ ІІ «Сукупний дохід». Згідно з НПСБО 1 під сукупним доходом розуміють зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками);

7) виключено надзвичайні доходи і витрати, а також прибуток від надзвичайної діяльності і податок з нього.

Крім того в додатку 3 до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» наведено «Перелік додаткових статей фінансової звітності».

Бухгалтерське визначення фінансового результату є досить умовним і ці умо¬вності вносяться методикою його визначення, а також порядком обліку скла¬дових, які визначають прибуток. Тобто, фінансовий результат діяльності під¬приємства в значній мірі визначається внутрішніми факторами – елементами облікової політики підприємства та зовнішніми – організаційно-техно¬ло¬гіч¬ни¬ми особливостями виробництва певної галузі (особливо в сільському господарстві).

Для належної організації обліку фінансових результатів на підприємстві по¬винна бути розроблена така облікова політика, яка б висвітлювала всі ос¬нов¬ні положення щодо його складових. Так як основною складовою фінансових ре¬зу¬льтатів є доходи і витрати, тому наказ про облікову політику перш за все по¬ви¬нен містити необхідну інформацію, що до даних об’єктів обліку, враховуючи останні зміни в законодавстві України.

Первинним документом для закриття сальдо операційних рахунків класу 7 (до¬ходи) і 9 (витрати) для визначення фінансового результату і віднесення його на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» є бухгалтерська до¬відка, яка немає визначеної форми, тому повинна бути розроблена і зат¬ве¬рд¬же¬на на підприємстві та містити такі реквізити: назва документа, дату скла¬дан¬ня, найменування підприємства, зміст господарської операції, вимірники опе¬ра¬ції (при необхідності), а також ПІБ, посада осіб, відповідальних за складання да¬ного документу і їх підписи.

При розгляді методики формування інформації у Звіті про фінансові ре¬зу¬ль¬тати (Звіт про сукупний дохід) [2] та вивченні основні положення НПСБО1[1], виникає питання: як правильно списати витрати чи доходи від над¬зви¬чайної діяльності, якщо поняття «надзвичайна діяльність» відсутнє?! Ми дій¬шли висновку, що рахунки 99 «Надзвичайні витрати» та 75 «Надзвичайні до¬хо¬ди» необхідно виключити з Плану рахунків. Проте питання: де обліковувати такі витрати і доходи, якщо вони виникли, залишається не вирішеним.

У НПСБО 1 зазначено, що «При складанні фінансових звітів підприємства мо¬жуть визначати склад статей, за якими розкривається інформація, а саме мо¬жуть не наводити статей, які передбачені у формах фінансової звітності, затве¬рд¬жених національними положеннями (стандартами), у разі якщо за ними від¬сут¬ня інформація до розкриття (крім випадків, коли така інформація була в попередньому звітному періоді), а також включати до фінансових звітів до¬дат¬кові статті у порядку, визначеному НПСБО 1, у разі якщо стаття відповідає та¬ким критеріям: інформація є суттєвою; оцінка статті може бути достовірно визначена»[1]. Тобто, якщо підприємство вважає, що інформація є не суттєвою, то може не відображати її у звіті.

При дослідженні порядку формування та обліку фінансових результатів, ми мо¬же¬мо констатувати, що з прийняттям НПСБО 1 виникли розбіжності у нор¬ма¬тив¬но-правових актах, які регулюють процес обліку фінансових результатів що потребують негайного усунення.

Література:

1. НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Мі¬ністер¬ства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pro-u4ot.info /?section=browse&CatID=92&ArtID=13612

2. Методичні рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pro-u4ot.info/index.php?section=browse& CatID=92&ArtID=13614

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.