канд. економ. наук Хмелюк А. В., Кіт О. В. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ У ЗВЯЗКУ З ВПРОВАДЖЕННЯМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

канд. економ. наук Хмелюк А. В., Кіт О. В.

Дніпродзержинський державний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ У ЗВЯЗКУ З ВПРОВАДЖЕННЯМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Протягом двадцяти років незалежності України керівництво країною провадить політику наближення та переходу до європейської інтеграції. Така економічна політика передбачає запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Розпорядженням №911 КМУ «Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні» від 24.10.2007р. підготовлено пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо порядку застосування міжнародних стандартів. 12.05.2011р. прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»» згідно з яким встановлено сферу й порядок застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Отже, починаючи з 01 січня 2012 року фінансова звітність і консолідована фінансова звітність складаються за вимогами МСФЗ публічними акціонерними товариствами, банками, страховиками.

 Основним практичним питанням для підприємств, які мають складати фінансову звітність за МСФЗ є вибір процедури. Такий вибір означає або трансформацію даних бухгалтерського обліку за П(С)БО, або паралельне ведення бухгалтерського обліку за МСФЗ.

На нашу думку,більш доречним є метод трансформації, що унеможливить ведення подвійного обліку. Для максимального наближення П(С)БО до МСБО Міністерство фінансів України від 07.02.2013р. видало наказ №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»». Згідно з цим наказом скасовані П(С)БО 1-5, затвердженні наказом МФУ від 31.03.99 №87 та установлені нові форми фінансової звітності. Такі підходи, на жаль, не вирішують в повній мірі проблеми трансформації звітності та її окремих статей.

Однією із таких проблем є проблеми обліку запасів в зв’язку з впровадженням МСФЗ публічними акціонерними товариствами.

Так, згідно П(С)БО 9 «Запаси» запаси відображаються в розділі «Оборотні активи» балансу у складі наступних статей:

- у статті «Виробничі запаси» показується вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу;

- у статті «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» відображається вартість тварин на відгодівлі і в нагулі;

- у статті «Незавершене виробництво» показуються витрати на незавершене виробництво;

- у статті «Готова продукція» показуються запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання та укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам;

- у статті «Товари» показується вартість товарів, які придбанні підприємствами для наступного продажу.

До початку трансформування наведених вище статей слід привести їх у повну відповідність з вимогами П(С)БО 9 «Запаси» і П(С)БО 16 «Витрати».

При цьому виявлені типові помилки слід виправити:

1)     Транспортно- заготівельні витрати, пов’язані з придбанням запасів, не включаються  в собівартість придбаних запасів, що суперечить п.9 П(С)БО 9. Деякі підприємства витрати на доставку включають у витрати на збут, тим самим відображають у складі витрат на реалізацію в Звіті про фінансові результати, а повинні були увійти у первісну вартість і, відповідно відображатися у складі активів балансу;

2)     на рахунку 25 «Напівфабрикати» обліковуються покупні напівфабрикати. Порушуються вимоги Інструкції про застосування Плану рахунків;

3)      відсотки за користування кредитами включаються до собівартості продукції. Порушуються вимоги п.27 П(С)БО 16 «Витрати».

Відзначимо, що П(С)БО 9 «Запаси» в цілому узгоджуються з МСБО 2«Запаси», крім біологічних активів та сільськогосподарської продукції, зібраної як урожай біологічних активів підприємства. За міжнародними стандартами облік, оцінку та подання у звітності таких запасів визначає МСБО 41 «Сільське господарство».

Але, МСБО 2 на відміну від П(С)БО 9 не передбачає виділення в окрему групу малоцінних і швидкозношуваних предметів. Тому слід здійснити перекласифікацію статей запасів, відображених згідно П(С)БО, зокрема виділити у окремі статті:

- біологічні активи;

- сільськогосподарську продукцію, зібрану як урожай біологічних активів підприємства;

- запаси, що оцінюються за МСБО 2.

На нашу думку, запаси слід зменшити на вартість запасів, які не відповідають визначенню активів та малоцінних і швидкозношуваних предметів, вартість яких нижче порогу суттєвості встановленого підприємством для таких активів.

Подальшу класифікацію запасів на класи здійснює підприємство самостійно, виходячи з особливостей його діяльності та розкриваючи у примітках до фінансових звітів.

Запаси, які морально застаріли, втратили свою первинну якість або поточна ринкова вартість яких знизилася, відображаються в звітності за найменшою з двох величин: фактичної собівартості або ринковою вартістю. Поточна ринкова вартість - це  ціна продажу без будь-яких відрахувань. Вона не повинна перевищувати чисту вартість реалізації  і не може бути менше чистої вартості реалізації, зменшеної на звичайну норму прибутку.

Резерв під зниження вартості формується по кожній одиниці запасів, прийнятої в бухгалтерському обліку, або по окремих видах (групам) аналогічних або пов'язаних запасів. Не дозволено створювати резерви по укрупнених групах (видам) запасів, таким як основні й допоміжні матеріали, готова продукція, товари, запаси певного операційного або географічного сегмента.

Проте нерідко організації не дотримуються принципу обачності, не створюють резервів і відображають запаси за сформованою в обліку собівартістю, незважаючи на те, що ринкова вартість активу знизилася. Тим самим відбувається спотворення реального фінансового стану організації, що може ввести в оману користувача фінансової звітності.

Тому, трансформацію статей запасів у балансі складеної за П(С)БО у фінансову звітність згідно з МСБО потрібно починати з облікової політики. Відповідно до МСБО запаси повинні оцінюватись за найменшим з двох показників: собівартістю або чистої вартістю реалізації.

Тому при трансформації необхідно здійснювати два види коригувань:

-                     коригування, пов’язані з виправленням помилок у застосуванні П(С)БО;

-                     коригування, пов’язані з трансформацією.

Трансформаційні коригування необхідно здійснювати у зв’язку з:

-                     розбіжностями між П(С)БО та МСБО у підходах щодо визнання та оцінки окремих статей балансу;

-                     перекласифікацією статей відповідно до вимог МСБО 1 (табл.1).

 

 

Таблиця 1 - Методика коригування статей запасів згідно з МСБО (баланс, актив)

 

Статті звітності відповідно до П(С)БО

Коригування

реклас

Назва статті у відповідності до МСФЗ

Назва статті

Код рядка

№ бух.

рахунка

 

Назва рахунку

Незавершене будівництво

020

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

Реклас

Основні засоби

153

Придбання (виготовлення) інших необоротних мат. активів

Реклас

Запаси

154

Придбання (виготовлення) нематеріальних активів

Реклас

Нематеріальні активи

Виробничі запаси

100

201

Сировина і матеріали

Коригування (створення резерву на знецінення запасів, який відображається у пасиві балансу (1 розділ власний капітал) через рах.44

Запаси

202

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

Запаси

203

Паливо

Запаси

204

Тара і тарні матеріали

Запаси

205

Будівельні матеріали

Запаси

206

Матеріали передані в переробку

Запаси

207

Запасні частини

Запаси

209

Інші матеріали

Запаси

208

Матеріали сільськогосподарського призначення

Реклас

Біологічні активи

22

МШП

Коригування

Запаси

Незавершене виробництво

120

23

Незавершене виробництво

Коригування (створення резерву на знецінення запасів, який відображається у пасиві балансу (1 розділ власний капітал) через рах.44

Запаси

 

 

25

Напівфабрикати

Запаси

Готова продукція

130

26

Готова продукція

Запаси

 

Товари

140

281

Товари на складі

Запаси

282

Товари в торгівлі

Запаси

283

Товари на комісії

Запаси

284

Тара під товарами

Запаси

285

Торгова націнка

Запаси

 

 

Література:

1. Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України  від 24 жовтня 2007 р. N 911-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

 2.  Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»: Закон України від 12.05.2011 № 3332-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

3. Меморандум про взаємодію, співробітництво та координацію дій щодо  запровадження в Україні Міжнародних стандартів фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

4. Про акціонерні товариства: закон України від 17.09.2008 № 514-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

5. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006  №3480-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

6.  Про схвалення інформаційного листа Державної комісії з  цінних паперів та фондового ринку щодо розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності : рішення ДКЦПФР від 31.03.2011 № 378. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

7. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.