Хитра В. І. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В ПЕДАГОГІЧНОМУ АСПЕКТІ

Хитра Вікторія Ігорівна

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В ПЕДАГОГІЧНОМУ АСПЕКТІ

На сучасному етапі розвитку людства таке поняття, як «відповідальність» проникає в усі сфери життєдіяльності людини. Людина повинна відповідально ставитися до всього, що вона робить в житті, до всього, що вона створює і чим живе. Відповідальною повинна бути особистість, в першу чергу, перед собою для отримання певних знань та реалізації їх у процесі життєдіяльності.

В літературі педагогічного напрямку найчастіше під поняттям «відповідальність» розуміють моральну якість людини та категорію етики, яка відображає здатність людини відповідати за свої вчинки, а також можливість для суспільства піддавати ці дії моральній оцінці.

В соціально-педагогічному словнику це поняття висвітлюється наступним чином: «Відповідальність є філософсько-соціологічним поняттям, що відображає об’єктивний, історично конкретний характер взаємин між особистістю, колективом, суспільством з погляду свідомого здійснення взаємних вимог, що ставляться до них» [3, с. 36].

А.Макаренко розглядав відповідальність як соціальну якість особистості, вважаючи її головним стимулом праці та ініціативи. Відповідальність, наголошував він, полягає не в тому, що людина боїться покарання, а в тому, що вона і без покарання почуває себе незручно, якщо з її провини зіпсувалась якась річ. Він наголошував на тому, що повноцінне формування особистості в педагогічній діяльності неможливе без відповідальності за свої вчинки, без вимогливих і принципових відносин у колективі. Тільки таке цілеспрямоване виховання може сприяти виробленню звички до моральної поведінки, позитивних рис характеру й волі [2, с.328].

Педагог-гуманіст В.Сухомлинський вважав, що відповідальність – це цілісна моральна якість людини, в якій інтегровані її духовні, психічні та психофізіологічні функції; це здатність особистості формулювати обовʼязки, виконувати їх, здійснювати самооцінку і контроль шляхом включення в суспільно-корисну, пізнавальну й трудову діяльність, через які набувається морально-трудовий досвід, утверджуються переконання, соціалізуються вчинки, розвивається сприйнятливість слова і прикладу. Серед її компонентів він виділяв: когнітивний, мотиваційно-емоційний та поведінковий [4].

Василь Олександрович надавав великого значення вихованню у дітей відповідальності та обов’язку, вважаючи їх головними рисами особистості, моральною серцевиною, внутрішнім суддею. У своїй праці «Як виховати справжню людину» він неодноразово повторює про важливість виховання у дітей відповідальності за життя колективу, за товариша, за свої дії та вчинки, за ставлення до навчання.

М.Левківський пояснює відповідальність особистості як якість особистості, що розкривається у контексті із самостійністю, ініціативністю, старанністю, цілеспрямованістю, і як психологічний стан, установку, що супроводжується емоційними переживаннями неспокою, тривоги, турботи. Серед ознак відповідальності він виділяє пунктуальність, вірність особистості у виконанні обов’язків, готовність відповідати за наслідки своїх дій. Це, в свою чергу, передбачає чесність, гідність, принциповість, справедливість. Зазначені якості, на його думку, можуть бути реалізовані за умови розвитку емоційних рис і здатності до співпереживання, терпимості, толерантності. Виконання обов’язку неможливе без вольових якостей та зусиль: цілеспрямованості, наполегливості, старанності, стійкості та ін. [1, с.15].

Отже, відповідальність тісно повʼязана з моральним оцінюванням особистості своїх дій. Вона має неопосередкований вплив на формування особистості та сприяє розвитку внутрішніх моральних інстанцій особистості, самоконтролю та саморегуляції. В літературі педагогічного напрямку відповідальність досліджується, передусім, у зв’язку з моральним розвитком підростаючого покоління, з питаннями формування особистості у нерозривній єдності з її діяльністю, розвитком її самосвідомості та світогляду.

Ми розглядаємо «відповідальність» як моральну якість особистості, яка визначає її готовність до прийняття та виконання нею певних обовʼязків, які відповідають власним життєвим принципам, вимогам групи, колективу, суспільства взагалі. Відповідальність формується і розвивається лише в соціальній взаємодії особистості та прямо повʼязана з наданням особистості свободи в прийнятті рішень з урахуванням індивідуальних, вікових особливостей.

До сутнісних характеристик відповідальності особистості як моральної якості особистості доцільно віднести: здібність людини об’єктивно ставитися до власних дій та вчинків, усвідомлюючи їх наслідки та вплив на оточуючих; здатність особистості формулювати свої обов’язки, виконувати їх та здійснювати самоконтроль. Ця якість характеризується самостійністю, ініціативністю, цілеспрямованістю, гідністю та тісно пов’язана з оцінкою та добором засобів досягнення цілей, виконання зобов’язань.

Література:

1. Левківський М.В. Формування відповідального ставлення до праці учнів загальноосвітньої школи (історико-теоретичний аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.01 / М.В.Левківський. – К., - 1994. - 40 с.

2. Макаренко А. С. Методика виховної роботи / А.С.Макаренко – К.: Рад. Школа, 1990. – 366с.

3. Соціолого-педагогічний словник / За ред. В.В.Радула. – К.: «ЕксОб», 2004. – 304 с.

4. Сухомлинський В.О. Проблема виховання всебічно розвиненої особистості // Вибр. тв.: В 5 т. - К., 1976. - Т. 1.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.