Максименко О. А. к. е. н., Сухомлін Л. В. ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Максименко О. А.,

аспірант кафедри управління земельними ресурсами та кадастру

Науковий керівник: к. е. н., доцент Сухомлін Л. В.

Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва

ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Земельні ресурси є одним з найбільш цінних надбань будь-якої країни. Конституція України, зважаючи на виключно важ­ливе значення землі у всіх сферах економіки країни, проголошує її основним національним. Земля має виключно важливе значення для більшості галузей народного господарства,та насамперед для сільського господарства. Адже тут вона виступає не лише базисом для розміщення продуктивних сил,а й як головний засіб виробництва. Земля значною мірою визначає темпи розвитку і рівень ефективності сільськогосподарського виробництва. Тому в цій сфері результати виробництва значною мірою визначаються якістю земельних ділянок, їхньою родючістю, місце розташуванням щодо ринків збуту, тощо. А отже земельні ресурси потребують визначення об’єктивної їх оцінки .

Питання оцінки земель та її проблематика досліджувались неодноразово. Про це свідчать розробки таких відомих учених, як В.Я. Месель-Веселяк, М.Г.Ступень, А.П. Вервейко, Д.І. Гнаткович, Г.Д. Гуцуляк, Д.С. Добряк, В.В. Горлачук,  В.О.Кірсанов, І.Л. Лукінов, Т.П. Магазинщиков,   Л.Я. Новаковський, Б.Й. Пасхавер, П.М. Першин, П.Т.Саблук, А.М. Третяк, М. Туган-Барановський, С.О. Удачин, М.М. Федоров, В.Й. Шиян та ін. Проте на сьогоднішній день механізм оцінки земельних ресурсів залишається не досконалим і потребує більш глибоких наукових досліджень та обґрунтувань з урахуванням розвитку рівня господарювання та формування земельного ринку.

В минулому оцінка використовувалася в основному для обґрунтування балансових показників розвитку економіки, а сьогодні її роль істотно зросла, особливо в плані формування економічних механізмів регулювання земельних відносин.

В останні роки в Україні багато зроблено в напрямку формування необхідної правової бази оцінки земель, вдосконалюється її науково-методичне забезпечення. Багато запозичено з досвіду країн з традиційно ринковою економікою, особливо стосовно метода визначення ринкової  вартості земельних ділянок.

Правове регулювання оцінки земель здійснюється відповідно до Конституції України [1], Земельного кодексу України[2], Законів України "Про оцінку земель"[3] і "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"[4] та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

Нормативно-методичне регулювання оцінки земель здійснюється у відповідних нормативно-правових актах, що встановлюють порядок проведення оцінки земель, організацію і виконання земельно-оціночних робіт, склад і зміст технічної документації та звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, вимоги до них, порядок їх виконання[5,с.7-8 ].

Залежно від мети та методів проведення  закон України «Про оцінку землі» та Земельний кодекс України визначають такі види оцінки землі: бонітування ґрунтів, економічна оцінка землі та грошова оцінка. Усі види оцінки знаходяться в діалектичному зв’язку.

 

Види оцінки земель

Вид оцінки

Об’єкт

Критерії

Показник визначення

Бонітування ґрунтів

Грунт, ви­ражений суворо визначеними таксономічними одини­цями, встановленими за матеріалами детального ґрун­тового обстеження

Природні діаг­ностичні ознаки грунтів й ознаки, набуті в процесі тривалого окультурювання, які корелюють з урожайністю основ­них зернових, технічних і інших культур

Бали бонітету

Економічна оцінка землі

Єдиний земельний фонд країни, представлений різни­ми категоріями земель і земельними угіддями з різ­ним ґрунтовим покровом

1.Валовий продукт

2.Чистий дохід

3.Окупність витрат

4.Диференціальний дохід

Бали, кадастровий гектар або грошовий вираз

Нормативна грошова оцінка землі

Земельні ділянки відповідного цільового призначення

Встановлення неринкової(оціночної) вартості

Грошовий вираз

 

Експертна грошова оцінка землі

Земельні ділянки у їх геодезичних(правових) межах

Ринкова вартість

Неринкова вартість

Грошовий вираз

 

Бонітування ґрунтів  - порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, що мають сталий характер і суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах. У 1992 році Інститутом землеустрою за участю Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім.. О.Н. Соколовського , Інституту землеробства й Інституту садівництва УААН була підготовлена методика бонітування ґрунтів в Україні. За дорученням Кабінету Міністрів України в січні-липні 1993 року було проведено бонітування грунтів нашої держави. У результаті цього складено шкали бонітетів грунтів по природно-сільськогосподарських районах для всіх сільськогосподарських угідь.

 Основна мета бонітування полягає у визначен­ні відносної якості ґрунтів за їх родючістю, тобто вста­новленні, в скільки разів один ґрунт кращий або гір­ший від іншого за своїми природними і стійко придба­ними властивостями. Проведення бонітування ґрунтів має практичне зна­чення для вирішення завдань сільськогосподарського виробництва, особливо таких, як розміщення посівів сільськогосподарських культур або їх екологічних груп на території і планування урожайності культур. Бонітування ґрунтів є логічним продовженням ком­плексних обстежень земель і передує їх економічній оцінці [2, ст.199]

 Економічна оцінка земель — це оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва в сільсько­му і лісовому господарстві та як просторового бази­су в суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі. Оцінка земель забезпечує одержання необхідних і достовірних даних про вироб­ничу здатність сільськогосподарських угідь. Вона по­лягає у визначенні економічного ефекту від викорис­тання різних за якістю земель шляхом врахування різниць у продуктивності праці в сільському господар­стві при рівні інтенсивності землеробства, що склався. Економічна оцінка землі повинна з достатньою точ­ністю відобразити відмінності в якості земель з точки зору економічної родючості при досягнутому рівні ін­тенсивності землеробства. Ця оцінка проводиться з вра­хуванням місцевих і економічних умов виробництва, місцезнаходження ділянок, затрат праці на одержання сільськогосподарської продукції. [2, ст.200]

Грошова оцінка земельних ділянок проводиться за методиками, які затверджуються Кабінетом Міністрів України: Методикою грошової оцінки земель сіль­ськогосподарського призначення (крім земель населе­них пунктів), затвердженою постановою Кабінету Мі­ністрів України від 30 травня 1997 р. № 525; Методи­кою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженою по­становою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213; Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призна­чення, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1999 р. № 1050.

В умовах економічних перетворень, запровадження ін­ституту приват­ної вла­сності на землю та плати за неї, формування ринку землі, зе­мельно-іпотеч­ного кре­ди­тування по­треба в грошовій оцінці земель стала на­галь­ною.

Грошова оці­нка земель виконує основні функції регулювання земельних від­но­син: визначення роз­міру земельного пода­тку, державного мита при міні, спадку­ванні та даруванні земельних ділянок, оренд­ної плати за земельні ділянки держав­ної та комунальної власності, визначення розмірів відшкодування втрат і збит­ків при відво­дах землі, судових претензіях, економічного об­ґрунту­вання раціональ­ного і ефектив­ного використання земель, варто­сті зе­мель при створенні ста­тут­них фондів суб’єктів підприємни­цької діяльності тощо.

Грошова оцінка земель є також важливим джерелом наповнення бюдже­тів різних рівнів, консолідації бюджетних коштів для фінансування захо­дів щодо збере­ження родючості ґрунтів та охорони земель, виконання робіт по зе­мле­уст­рою і зе­мельному кадастру.[6, с.12-15]

Література:

1. Конституція України, 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України 1996 р. № 30.

2. Земельний кодекс України. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2012.

3. Закон України «Про оцінку земель» //ВВРУ.-2003.-№1378- ІV.-Ст. 229.

4. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Відомості Верховної Ради України, 2001. – №47. – Ст. 251.

5. Оцінка земель: Навчальний посібник. Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Залуцький І.Р., 2006 Новий Світ, 308 с.

6. Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.08.01 / В.М. Кілочко; Держ. п-во "Голов. наук.-дослід. та проект. ін-т землеустрою". — К., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.