кандидат педагогічних наук, Ріжняк Р. Я. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ GRID-ІНФРАСТРУКТУРИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

кандидат педагогічних наук, Ріжняк Ренат Ярославович

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ GRID-ІНФРАСТРУКТУРИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Зародження ідей щодо створення в Україні телекомунікаційних мереж передачі даних та розподілених обчислювальних комп’ютерних середовищ відноситься до 60-х років ХХ століття і пов’язане з іменем видатного ученого двадцятого століття В.М.Глушкова, під керівництвом якого колективом спеціалістів був створений ескізний проект Державної мережі обчислювальних центрів (ДМОЦ) [1]. Крім цього проекту був ще один з ним пов’язаний – проект побудови Загальнодержавної автоматизованої системи збору й обробки інформації, яка вважалася В.М. Глушковим головною справою його життя [1]. У середині 70-х років Інститут кібернетики АН УРСР здійснив реальне наукове керівництво розробкою Республіканської автоматизованої системи УРСР, а також розробкою загальносистемних питань і математичного забезпечення ДМОЦ (В.М.Глушков, А.А.Стогній та ін.) [2]. Отже, ідеї вітчизняного прообразу сучасних розподілених електронних обчислювальних мереж (Grid-структур) сягають 60-70-х років ХХ століття, починаючи з розробок В.М.Глушкова та його учнів.

Розглянемо еволюцію розвитку Grid-структур вищих навчальних закладів системи МОН України на початку ХХІ століття.

1. У 2005 році МОН України була ініційована Державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на період 2006-2010 роки», в якій містилося завдання щодо створення національної Grid-інфраструктури [3]. В рамках цієї Програми у 2007 році МОН України було оголошено конкурс проектів, серед яких переміг сумісний проект 10-ти організацій, що представляли два академічні інститути НАН України, шість провідних вузів МОН України і два промислові підприємства, UGrid «Створення національної Grid-інфраструктури для забезпечення наукових досліджень», в якому провідна роль належала Інституту Програмного Системного Аналізу (ІПСА) НТУУ КПІ.

2. Починаючи з 2009 року планувався та здійснювався спільний розвиток проектів UAGI (НАН України) та UGrid (МОН України) в межах єдиного проекту UNGI. У процесі побудови спільної структури були максимально враховані сильні сторони організаторів проекту UNGI. Результатом стало об’єднання всіх українських зацікавлених організацій та відомств навколо виконання Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування Grid-технологій на 2009-2013 роки, офіційними замовниками якої були НАН України та МОН України [4]. Метою цієї Програми було створення національної Grid-інфраструктури та умов для широкого впровадження Grid-технологій, зокрема підвищення пропускної спроможності оптоволоконних каналів зв’язку, розробка спеціалізованого та адаптація існуючого програмного забезпечення, підготовка фахівців з питань впровадження та застосування Grid-технологій.

3. У 2011 році керівництво Програмою [4] від МОН України (разом з НАН України) перейшло до Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації, який оголосив конкурс проектів, спрямованих на виконання таких двох завдань: розробка та впровадження Grid-технологій в науку, промисловість, фінансову, соціальну та гуманітарну сферу; створення і забезпечення розвитку матеріально-технічної бази національної Grid-інфраструктури, забезпечення її інтеграції в європейську і світову Grid-інфраструктуру. Основні результати [5] виконання програми [4] у 2011 році були такими: удосконалення та розвиток Grid-кластеру Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України; розробка моделі та засобів Knowledge Grid у контексті глобального опрацювання наукового знання (ІК НАН України); створення Grid-кластера та його застосування для високопродуктивного моделювання процесів в термоядерних реакторах (Інститут електронної фізики НАН України); розробка та створення банку даних «Перспективні матеріали» як складової частини академічного сегменту UNGI (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України); створення міждисциплінарного комплексу оптимального математичного моделювання в Grid-середовищі з автоматичним формуванням і розв’язанням рівнянь відповідних математичних моделей (ІПСА НТУУ КПІ – [6]).

Література:

1. Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах. / Б.Н. Малиновский – К.: Фирма «Кит», ПТОО А.С.К., 1995. – 384 с.

2. Глушков В.М. Кибернетика (Краткий исторический очерк развития кибернетики в АН УССР) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.icyb.kiev.ua/file/Краткий исторический очерк1977

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 р. № 1153 «Про затвердження Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1153-2005-%D0%BF

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 р. № 1020 «Про затвердження «Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування Grid-технологій на 2009-2013 роки» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1020-2009-%D0%BF

5. Програма інформатизації Національної Академії наук України на 2010-2014 роки (результати за проектами 2010 року) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://programinform.nas.gov.ua/40

6. Проекти Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування Grid-технологій на 2009-2013 роки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://grid.kpi.ua/index.php/ru/projects-2009-2013.html

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.