Шульженко Ю. М. ЕПІТЕТ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА АУДИТОРІЮ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ

Шульженко Ю. М.

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

ЕПІТЕТ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА АУДИТОРІЮ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ

Протягом останніх десятиліть одним з найцікавіших для дослідників об’єктом вивчення стає реклама як елемент масової культури і комунікації.[1]

Лексиці рекламного тексту, а особливо тексту туристичної реклами властива виразність, експресивність, емоційна забарвленість, оцінювальне значення, за допомогою яких реалізується одне з найголовніших комунікативних завдань реклами – емоційно-психологічний вплив на реципієнта. Ефективність рекламної комунікації визначається тим, наскільки ефективним та результативним буде цей вплив. Стилістичні засоби, тропи, фігури мови використовуються для отримання бажаного впливу на споживача. Маючи на меті інтенсивний концентрований вплив, реклама використовує багатий спектр засобів виразності на всіх мовних рівнях: епітет, алегорія, метафора, порівняння, паралелізм, різні види повторів, ономатопея – усе це широко представлене у рекламних текстах. [2] Саме особливості епітетів як одного з найбільш значних засобів впливу на приймаючу аудиторію в друкованих текстах туристичної реклами є темою даного дослідження.

Перш за все необхідно звернути увагу на те, що характеристики епітетів, які використовуються у таких текстах, зумовлені їх функціями, а саме необхідністю впливати на реципієнта, на його вибір за допомогою створення певного образу продукту чи послуги, що рекламується. Таким чином, проаналізувавши такі епітети, та спираючись на праці таких лінгвістів як Н. Р. Гальперін, Ю. М. Скребнєв, М. Д. Кузнєц, А. Н. Мороховський та І.В. Арнольд, окрім класичних характеристик епітета, можна виділити в них наступні особливості:

- використання епітетів-штампів (golden sands, marvelous, magnificent scenery, crystalline waters of the sea [1]). Хоча вони і не характеризуються унікальністю, та їх загальновживаність дозволяє викликати передбачувані образи у свідомості споживачів, чого не можна сказати про оригінальні епітети, реакція на які може бути непередбачуваною. Наприклад, privileged destination[1] можна трактувати як вишукане, особливе, унікальне місце відпочинку, а можна зрозуміти, що це курорт для обраних, дуже багатих людей.

- позитивність семантики, оскільки саме позитивні образи, а не негативні, збільшують бажання покупця до споживання продукту, що рекламується. Наприклад: There is everything in these islands of perpetual Spring: fabulous beaches, impressive mountains, lush green valleys and forests, quiet villages and endless recreational opportunities.[1]

- виразність та образність, тобто здатність впливати на створення виразних, унікальних позитивних образів у свідомості людей, що сприймають рекламу. Наприклад: A sea of flowers? hundreds of romantic corners, a very gentle and delicious cuisine await for you in this privileged Portuguese destination. [1]

- емотивність та експресивність, що дозволяє виділити рекламу серед інших, акцентувати увагу покупця на певних характеристиках предмету чи послуги, що рекламується. Наприклад: Golden sparkling sand, glimmer of transparent waters in sunshine, seas of flowers under your feet and glaring emeralds of wood will make your pastime unforgettable. [1]

Такі особливості епітетів притаманні для усіх текстів туристичної реклами, крім того, рекламні епітети можна поділити за наступними тематичними блоками:

- епітети, що характеризують інфраструктуру розваг та відпочинку, наприклад: busting night market, excellent cuisine, Olympic size swimming pool, the best known beaches, the most thrilling golf courses;

- епітети, що характеризують інфраструктуру розміщення, наприклад: top-quality luxury hotels, the most prestigious hotel, luxury 24-hours security, superior and deluxe rooms etc.;

- епітети, що характеризують соціальну інфраструктуру області розміщення туристичної організації, наприклад: proverbial hospitality, excellent mixture of people and traditions;

- епітети, що характеризують природне середовище області розміщення туристичної організації, наприклад: tranquil gardens, vast forests, spectacular scenery, golden sand, exquisite beaches, sophisticated environment, pristine wilderness, the lusty green of the subtropical jungles.

Позитивність семантики притаманна усім типам туристичних реклам без виключення [3], як і використання епітетів- штампів, виразність, образність, емотивність чи експресивність. Більшість епітетів, що використовуються у текстах туристичної реклами, мають емотивні та експресивні конотації, що виникають в емоційній ситуації і можуть відрізнятися від словникового значення. Емотивні та експресивні компоненти конотативного значення є дуже важливими для тексту реклами. Вони роблять рекламу виразною, не схожою на інші, а головне – значно підсилюють психологічний вплив реклами на споживача.

З огляду на емотивність та експресивність епітетів, їх поділяють на емотивні, метафоричні та постійні епітети чи епітети-штампи. Емотивні епітети служать для вираження емоцій, переживань автора. [2] У метафоричному епітеті обов’язкова двоплановість, семантична неузгодженість. Метафоричні епітети часто використовуються в текстах туристичної реклами, оскільки роблять її більш виразною, надають їй особливий відтінок, наприклад: heaven locations, solitary coves. Постійні епітети – це традиційні епітети, які відрізняються простотою, незмінністю та незначним стилістичним ефектом, у туристичній рекламі до них можна віднести такі, як golden sand, crystal water, transparent water та інші. Епітети-штампи хоч і не роблять текст особливим, легко запам’ятовуються, а саме це і є одним з основних завдань реклами.

Узагальнена картина епітетів, використаних у рекламних текстах, має такий вигляд:

- перша група – епітети з емотивною семантикою, а саме епітети з позитивною емотивністю та епітети- штампи. Ці епітети допомагають споживачу створити у своїй уяві позитивний образ продукту чи послуги, що рекламується;

- друга група – гіперболізовані епітети, а саме прикметники у вищому чи найвищому ступені порівняння, а також епітети, що характеризують унікальність, неповторність продукту чи послуги, що рекламується;

- третя група – метафоричні епітети, що дозволяють виділити дану рекламу серед інших, зробити її особливою, а тому більш привабливою для споживача.

Отже, емоційний та експресивний компоненти конотативного значення слова є дуже важливими засобами психологічного впливу реклами на споживача. Ринок туристичної реклами бурхливо розвивається, тому особливості структурування текстів саме у цій сфері послуг є надзвичайно актуальною, хоча і недостатньо вивченою темою. Рекламний текст є текстом, основаним на певному прагматичному намірі, на певній меті, певному екстралінгвістичному ефекті, який є головним для мовного оформлення змісту, орієнтованого на звертання до читача або слухача. У останнього має виникати певна реакція, спонукання до конкретних дій. Тобто, рекламний вплив здійснюється за допомогою саме мовного впливу, який є не тільки компонентом мовної комунікації рекламного тексту, але й зливається з нею. Стилістичні засоби, зокрема епітети, використовуються для отримання такого бажаного впливу. Вони узгоджуються із загальним комунікативним завданням рекламних текстів, підкреслюють їх специфіку та унікальні якості та служать одній загальній меті: переконати клієнта придбати об’єкт, що рекламується.

Література:

1. Каримова О.И. Гендерный и лингвокультурный аспекты социальной рекламной коммуникации // http//www.uni.ulsu.ru/aspir/doc/avtoref/2006/06/karimova.doc

2. Мороховский А.Н., Воробьева А.П., Лихошерст Н.И. Стилистика английского языка. – К.: Высшая школа, 1990. – 385 с.

3. Панкратов Ф.Г., Беженок Ю.К., Шахурин В.Г. Основы рекламы: Учебник. – М.: Дашков и Ко, 2006. – 526 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.