Олло В. П. ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНІТЕНЦІАРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Олло Василь Петрович

Державний навчальний заклад «Одеський навчальний центр №14» при Одеській виправній колонії управління Державної пенітенціарної службі України в Одеській області (№14).

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНІТЕНЦІАРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Гострі соціально-економічні проблеми які є в українському суспільстві мають суттєвий вплив на збільшення правопорушень, і як результат – зростає число засуджених, які відбувають покарання у пенітенціарній системі. Виходячи із вище зазначених фактів на порядок денний виходять питання, які розкривають педагогічні аспекти організація діяльності пенітенціарного навчального закладу системи професійно-технічної освіти. Відзначимо, що у наукових доробках Ю. Антоняна, А. Гель, Г. Кондракової; Є. Корнійчука, А. Макаренка та ін. розкрито сутність пенітенціарної педагогіки. Однак, висвітленню питань організації діяльності пенітенціарного навчального закладу професійно-технічної освіти при установах виконання покарань присвячено недостатньо уваги. Цей факт і зумовив нас до дослідження.

Система професійної освіти реалізує суспільні інтереси і виконує важливі соціальні функції, завданням її модернізації є забезпечення діяльності відповідно до сучасного соціального замовлення. У Концепції розвитку професійно-технічної освіти в Україні на 2010-2020 роки [1] акцентовано увагу на тому, що нині гостро назріла потреба наукового, науково-методичного, нормативно-правового супроводу функціонування системи професійно-технічної освіти, врахування міжнародного досвіду з метою модернізації підготовки кваліфікованих робітників для різних галузей промислового, сільськогосподарського виробництва, будівництва і сфери послуг. Ми повністю підтримуємо думку Н. Ничкало [2], у тому, що для підготовки конкурентоспроможних та компетентних фахівців доцільно створити нову структуру професійної підготовки зі зміною характеру навчання, реалізацією наступності в навчальному процесі, забезпеченням взаємозв’язку й інтеграції дисциплін, оптимальними навчальними планами і освітньо-професійними програмами, що можливе за умови психолого-педагогічної реалізації інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі.

Науковці [3] аргументовано доводять той факт, що соціально-економічний рівень суспільства, його інтелектуальний і духовний потенціал завжди пов’язані з системою освіти, зміст якої визначається вимогами суспільного виробництва, зумовлюється суспільними відносинами, а також етапами розвитку науки і техніки. Повною мірою вище зазначене стосується професійно-технічної освіти, яка «охоплює сферу підготовки і підвищення кваліфікації робітників у навчальних закладах для трудової діяльності у певній галузі та спрямована на формування у громадян професійних знань, умінь, навичок, відповідного технічного, технологічного й економічного мислення з метою створення умов для їхньої професійної діяльності» [3, с. 275].

Головне завдання системи професійно-технічної освіти пов’язане із наданням суспільству послуг у галузі підготовки кадрів, передусім робітничих, а також перепідготовкою та підвищенням кваліфікації вивільнюваних робітників і незайнятого населення. З педагогічної точки зору нині нашій державі потрібні такі професійно-технічні навчальні заклади, в яких створені всі умови для розвитку та самореалізації кожної особистості. Саме такі заклади здатні формувати нове конкурентноздатне покоління, що може навчатися впродовж усього життя та розвивати цінності громадянського суспільства.

Не зважаючи на економічні труднощі останніх років, система підготовки кваліфікованих робітників має в своєму розпорядженні величезний педагогічний і науково-методичний потенціал. На основі напрацювань В. Ушакова [4] встановлено що ефективність професійної освіти в умовах інтеграційних процесів визначається такими педагогічними чинниками:

– реалізацією стратегії «навчання протягом усього життя», покликаної надавати найширші можливості у сфері професійної та особистісної самореалізації;

– необхідністю забезпечення конкурентноздатності та підвищення мобільності робітничих кадрів;

– геополітичною конкуренцією між країнами світу за якість інтелектуальних ресурсів.

Сьогодні потребує державної підтримки загальна середня та професійно-технічна освіта пенітенціарного навчального закладу. Збільшення рівня кримінальних порушень потребують грунтовного вивчення для того, щоб у скорочений термін розробити ефективні заходи та методи щодо попередження кримінального становища у сучаній Україні. У нашому баченні першочергового вирішення потребують питання щодо отримання освіти та поліпшення умов організації навчальння на території установ щодо спецконтингенту, який відбуває покарання. Відповідно до діючого законодавства засудженні, які здобувають робітничу професію, мають змогу отримати подальше підвищення своєї кваліфікації та одержати вищу освіту після відбування покарань. Такий підхід, надасть можливість змінити свій власний життєвий погляд. Саме такі аспекти заделаровані у Кримінально-виконавчому Кодексі України [5] (Глава 19, стаття 125 «Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі»). А саме:

1. У колоніях відповідно до законів України «Про освіту» і «Про загальну середню освіту» для засуджених забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти.

2. Засудженим, які бажають підвищувати свій загальноосвітній рівень, незалежно від віку створюються умови для самоосвіти, надається можливість навчання в загальноосвітніх навчальних закладах колоній, які створюються місцевими органами виконавчої влади відповідно до потреб у них і за наявності необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази, педагогічних кадрів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. У виховних колоніях утворюються середні загальноосвітні школи трьох ступенів. Засуджені, які навчаються в них, підручниками, зошитами та письмовим приладдям забезпечуються безоплатно.

4. Для засуджених, які не мають робітничої професії, за якою вони можуть бути працевлаштовані в даній колонії, надається можливість підготовки на курсах професійного навчання робітників на виробництві.

Слід відзначити що, наша країна намагається виважено прогнозувати обсяги та визначати напрями професійної підготовки у навчальних закладах пенітенціарної освіти, створює належні умови для професійного навчання засуджених з урахуванням змін на ринку праці. Як свідчать статистичні дані сьогодні можна констатувати той факт, що частка засуджених з початковою освітою суттєво зменшилась, тоді як кількість засуджених, які мають вищу та середньоспеціальну освіту напроти збільшилась. З огляду на власний педагогічний досвід можна стверджувати, що поліпшення діяльності правоохоронних органів у галузі освіти надало можливість після відбування покарань збільшити показники ресоціалізації, що передбачає повернення повноцінної особи до суспільства та відновлення сімейних стосунків через процес реабілітації та адаптації.

Література:

1. Концепція розвитку професійно-технічної освіти в Україні на 2010-2020 роки [Текст] : проект // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2010. – №17/18. – С. 13-19.

2. Ничкало Н. Г. Майбутнє – за професійною освітою [Текст] / Н.Г. Ничкало // Професійно-технічна освіта . – 2010. – № 4. – С. 3-4.

3. Професійна освіта: словник; навч. посіб. / уклад. С.У. Гончаренко та ін.; за ред. Н. Г. Ничкало. – К.: Вища шк., 2000. – 380 с.

4. Ушаков В.С. Повишение социально-педагогической зффективпости ре- гиональной системи профессионального образования: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Ушаков Василий Семенович. – М., 2005. – 282 с.

5. Кримінально-виконавчий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.