к. е. н., Машталяр Г. П., Шлемко М. М. РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СКЛАДАННІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

к. е. н., Машталяр Г. П., Шлемко М. М.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СКЛАДАННІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Ефективність ведення бухгалтерського обліку характеризується можливістю отримати повну, точну, достовірну і оперативну інформацію про стан підприємства і про зміни, які відбуваються з фінансової звітності.
У сучасних умовах господарювання облікова політика ви ступає чинником, поряд із здійсненням господарських операцій, який впливає на результати діяльності підприємства.
Облікова політика підприємства як сукупність правил реалізації методу бухгалтерського обліку повинна забезпечувати максимальний ефект від ведення бухгалтерського обліку.
Існують кілька підходів до поняття облікової політики в літературних джерелах.
1. Ґрунтується на трактуванні облікової політики на положеннях закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (п.5 ст.8) [1;2]. Ці вчені визначили, що облікова політика - це методи відображення господарських операцій в обліку (метод списання матеріалів і ін., передбачені П(С)БО. Вона належить до об'єкта організації облікового процесу "забезпечення", а саме нормативно-правового, методичного і методологічного.
2. Ряд вчених [3; 4] вважають, що до облікової політики доцільно відносити не лише методи списання матеріалів і ін., а і форму бухгалтерського обліку, графіки документообігу, тощо. Тобто елементи, що належать до інших об'єктів організації.
3. Окремі автори визначають, що облікова політика включає організаційну, методичну і технічну сторони організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Організаційна - охоплює організаційну структуру бухгалтерії та її місце в системі управління і взаємодію з іншими структурами. Методичний аспект - це способи оцінки майна, нарахування амортизації і ін. Технічний аспект включає робочий план рахунків, форму бухгалтерського обліку, технологію обробки інформації, способи і строки проведення інвентаризацій [5]. Інші подають ці аспекти як теорію, організацію, методику і технологію облікової політики [3, с.56].
Облікова політика, яка враховує умови і можливості ведення господарської діяльності, повинна забезпечувати:
>повноту відображення у фінансовій звітності всіх фактів господарського життя;
> готовність до бухгалтерського обліку витрат і пасивів, ніж можливих прибутків і активів - що не допускає створення прихованих резервів;
> відображення в бухгалтерському обліку фактів і умов господарської діяльності, виходячи не тільки з їх правової форми, але і з їх економічного значення;
> тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на 1-е число кожного місяця, а також показників фінансової звітності даним синтетичного і аналітичного обліку;
> раціональне ведення бухгалтерського обліку виходячи з умов господарської діяльності і величини підприємства.
Тобто, під час формування облікової політики необхідно передбачати: майнову відособленість підприємства; безперервність діяльності; послідовність застосування облікової політики; тимчасову визначеність фактів господарського життя. Крім цього облікова політика повинна відповідати вимогам повноти, несуперечності, раціональності, доцільності і порівнянності.
Облікова політика, як інструментарій реалізації методу бухгалтерського обліку, як основа надання достовірної інформації внаслідок різних обставин, може відрізнятися на однакових підприємствах і це необхідно враховувати, аналізуючи їх фінансову звітність з метою прийняття рішень.
Отже, якщо фінансова звітність складена на основі облікової політики, що базується на загальноприйнятих принципах і якісних характеристиках, то можна стверджувати, що вона достовірна.
Можна зробити висновок, що формування облікової політики включає методичну, організаційну і технічну сторону ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.
Література:
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України. від 16.07.99 р. зі змінами і доповненнями //Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №40.
2. Стеців І.І. Напрями аналізу ефективності облікової політики підприємства з метою визначення оптимальності її варіанту. //Вісник Львівської комерційної академії. - Серія економічна, випуск 10 - Львів: В-во ЛКА, 2001. - С.209-212
3. Бутинець Ф.Ф., Лайчук С.М., Олійник О.В., Шигун М.М. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спец. 7050106 Облік і аудит /вид. 3-є., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 592с.
4. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико - методологічні аспекти): Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 1999. -422с.
5. Гринів Б.В. Облікова політика суб'єкта господарювання //Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць. - Львів: вид-во "Коопосвіта" ЛКА, 1998. - С. 168-169

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.