к. е. н., Феєр О. В. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

к. е. н., Феєр О. В.

Мукачівський державний університет

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Створення динамічно розвинутої та збалансованої економіки країни є необхідною умовою підвищення рівня життя населення. Вагоме значення в цьому процесі належить промисловим підприємствам.

Ринкові умови господарювання ставлять нові вимоги перед керівництвом промислових підприємств і вимагають пошуку ефективних підходів до вирішення накопичених проблем (зменшення доходів через зниження попиту на продукцію, зростання цін на енергоресурси, зношення більшої частини основних фондів тощо) шляхом залучення та використання різноманітних ресурсів підприємствами. Високу результативність від залучених ресурсів можливо досягти лише тоді, коли вони спрямовуються в пріоритетні напрямки діяльності підприємства, для реалізації поточних і стратегічних програм шляхом застосування ефективних механізмів управління, насамперед такого як програмно-цільове управління. Програмно-цільове управління спрямоване на вирішення складних проблем і полягає у розробленні відповідних програм розвитку. Одним з інструментів програмно-цільового управління виступає програмно-цільовий метод планування.

Поява терміну "програмно-цільове планування” в Радянському Союзі датується 1969 роком і є результатом розробки американським економістом Робертом Макнамарою у 1961 році системи планування, програмування і розробки бюджету (система PPBS). Свою ефективність програмно-цільовий метод планування показав ще в умовах планової економіки як один із заходів прямого державного регулювання, яке реалізувалось через державні цільові комплексні програми, і спрямовувались на вирішення проблем на рівні країни, галузі, регіону. Вперше цей метод був використаний при розробленні та реалізації плану електрифікація, а згодом при формуванні п’ятирічних планів розвитку, які передбачали реалізацію комплексних програм розвитку регіонів.

В Україні на сьогодні програмно-цільовий метод планування реалізується шляхом формування окремих державних програма розвитку, які спрямовані на розвиток окремих галузей промисловості, але в більшості випадківми можемо констатувати недієвість задекларованих положень, їх невідповідність ні наявному політичному, ні економічному, ні соціальному клімату.

На рівні підприємств програмно-цільове управління якщо і використовується, то тільки фрагментарно. Сучасні реалії дозволяють використовувати цей специфічний вид управління для вирішення комплексних проблем на рівні окремого підприємства. Відповідно в сучасних умовах функціонування економіки даний специфічний вид управлінської діяльності вимагає доповнення і осмислення.

В практиці управління промисловими підприємствами програмно-цільовий метод планування повинен орієнтувати менеджмент на досягнення поставлених цілей у визначенні терміни при раціональному використанні всіх ресурсів.

Програмно-цільовий метод планування слід розглядати як один із важливих напрямків управління багатогранною діяльністю промислових підприємств, а також як двоєдиний процес, тобто інструмент управління та засіб передбачення цілей організації з метою досягнення бажаних результатів.

До особливих характеристик програмно-цільового методу планування можна віднести такі:

  1. можливість вирішувати окремі проблеми, в результаті здійснення діяльності;

  2. реалізацію заходів цільової програми, що дає змогу ліквідувати негативні наслідки в ході та використання власних та залучених ресурсів;

  3. досягати наперед визначені підприємством цілі від певного виду діяльності;

  4. спрямовувати всі структурні підрозділи на досягнення місії підприємства;

  5. в процесі реалізації програмно-цільового управління оптимізувати використання фінансових, трудових, матеріальних та інших ресурсів;

  6. прогнозування конкретних результатів розвитку підприємства;

  7. можливість передбачення змін на підприємстві;

  8. ефективне вирішення господарських завдань в найкоротші терміни.

Застосування програмно-цільового методу планування, як ефективного інструментарію використання ресурсів на промислових підприємствах, дає змогу сформувати ефективну управлінську систему щодо їх раціонального використання при реалізації програм різного спрямування. Крім цього даний інструментарій дозволить вчасно виявляти і вирішувати проблемні питання, які виникають в процесі реалізації цільової програми, шляхом розробки і впровадження конкретних заходів та чітко визначених термінів їх виконання відповідними підрозділами і службами підприємства та конкретними працівниками.

Основна особливість програмного - цільового підходу полягає в тому, що він спрямовує діяльність менеджменту підприємства на майбутнє розв’язання задач, визначає його орієнтацію на досягнення позитивних результатів господарювання. Поєднання цільової динамічності та локальної централізації управління в процесі виконання програм є основними методологічними засадами його організування та ефективності використання в практичній діяльності підприємств.

Цільове планування дає змогу побудувати на промислових підприємствах ефективну управлінську систему щодо прийняття управлінських рішень, а також можливість здійснювати оцінювання ефективності діяльності підприємства, що дозволить вчасно виявляти і вирішувати проблемні питання та вчасно реалізовувати заходи їх усунення.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.