к. т. н., Палійчук В. К., Макарчук О. В., Уманців П. В. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОМПЛЕКСУ МАШИН ДЛЯ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

к. т. н., Палійчук В. К., Макарчук О. В., Уманців П. В.

Житомирський національний агроекологічний університет

ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОМПЛЕКСУ МАШИН ДЛЯ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

Розв’язання задачі підвищення ефективності процесу механізованого обробітку ґрунту можливе лише на підставі узгодження характеристик виробничої програми сільськогосподарського підприємства з параметрами одиничного комплексу ґрунтообробних машин.

Науково-методичні основи [1, 2], на яких базуються чинні методи й моделі дослідження механізованих процесів рільництва, на жаль, не враховують сукупної дії головних груп чинників ефективності ґрунтообробного процесу та особливі властивості виробничої системи обробітку ґрунту. Особливістю цієї системи є те, що обробіток ґрунту виконують впродовж весняного та літньо-осіннього періодів, який характеризується множиною подій та явищ процесу, їх причинно-наслідковими зв’язками, а також послідовним взаємовпливом часткових процесів сезонного обробітку ґрунту; терміни початку, тривалості, та завершення ґрунтообробного процесу окремого сезону зумовлені дією різних чинників; перебіг механізованих робіт на полі залежить від стохастичної дії агрометеорологічних умов відповідного періоду; обсяг робіт кожного із періодів залежить від структури посівних площ сільськогосподарського підротємства.

Розроблені на основі системотехніки науково-методичні засади дослідження ефективності (Е) одиничного комплексу машин для традиційної технології обробітку ґрунту дали змогу обґрунтувати зміст дев’яти характерних подій та явищ ґрунтообробного процесу: 1) розвиток природних процесів в розрізі років виробництва рослинної продукції характеризується повторюваністю та стохастичністю й зумовлений циклічним рухом Земної кулі відносно Сонця; 2) існує потреба весняного та літньо-осіннього обробітку ґрунту; 3) природно тривалість обробітку ґрунту весняного та літньо-осіннього періодів має різну фізичну сутність, а також характеризується особливим впливом на урожайність сільськогосподарських культур; 5) через несвоєчасність ґрунтообробного процесу знижується потенційна врожайність культур; 6) сільськогосподарські культури відрізняються між собою специфікою умов їх сівби та збирання, а також перебігом процесу вегетації; 7) виробнича програма СГП визначає потребу та обсяги ґрунтообробних робіт впродовж того чи іншого періоду; 8) часткові процеси механізованого обробітку ґрунту весняного та літньо-осіннього періодів характеризуються послідовним взаємовпливом; 9) агрометеорологічні умови впливають на характеристики потоку вимог весняного та літньо-осіннього періодів [1].

Також слід виокремити шість головних груп чинників ґрунтообробного процесу: агрометеорологічних (Fа.м.), природно-біологічних (Fп.б.),предметних (природно-рельєфних (Fп.р.) та агрофонових (Fа.ф.)), технологічних (Fтл), технічних (Fт) та організаційних (стратегічних (Fор) й тактичних (Fтк)):

Е =f (Fа.м.,Fп.б.,Fп.р.,Fа.ф.,Fтл,Fт,Fор,Fтк).

Формалізація сукупного впливу зазначених груп чинників на процес механізованого обробітку ґрунту дає змогу розробити адекватні методи і моделі їх синтезу, а також відобразити причинно-наслідкові зв’язки з метою дослідження характеристик ґрунтообробного процесу для заданої виробничої програми сільськогосподарського підприємства та відповідні параметри комплексу машин.

Розкриття часових причинно-наслідкових зв’язків потоку вимог та виконання технологічних операцій механізованого обробітку ґрунту у весняний та літньо-осінній періоди дасть змогу визначитися із правилами їх обслуговування одиничним комплексом ґрунтообробних машин та розробити статистичну імітаційну модель ґрунтообробного процесу.

Параметри ефективного одиничного комплексу машин обґрунтовуються на основі визначення фізичних характеристик виконання ґрунтообробного процесу в сільськогосподарському підприємстві із відповідною виробничою програмою, які отримують на підставі статистичного імітаційного моделювання. В основі методу лежить гіпотеза про те, що для заданої виробничої програми існують такі параметри одиничного комплексу машин, за якого ґрунтообробний процес може бути виконаний із мінімальними питомими сукупними витратами коштів.

Оцінивши за вартісним критерієм – питомими сукупними витратами коштів (Е) фізичні характеристики одиничного комплексу машин певної потужності для різних варіантів програми ґрунтообробних робіт, визначають оптимальні параметри (Z) виробничої системи:

Ф(Zорt)= Е →min

Запропонована функція оптимізації параметрів виробничої системи обробітку ґрунту уможливлює узгодження параметрів комплексу ґрунтообробних машин із характеристиками виробничої програми сільськогосподарського підприємства, що здійснюється на підставі вартісного оцінення втрат біологічної врожайності сільськогосподарських культур від несвоєчасної підготовки ґрунту та витрат підприємства на виконання ґрунтообробного процесу.

Література:

  1. Диденко Н.К., Гречкосей В.Д., Мельник И.И. Обоснование состава комплексов машин для растениеводства // Механизация и электрификация сельского хозяйства. — 1980.—№9. — С. 4-5.

  2. Крамаров B.C., Губко В.Р., Терехов А.П. Основы проектирования механизированных процессов сельскохозяйственного производства и расчета комплексов машин. // Материалы выездного пленума отд-ния механизации и элекрификации сел. хоз-ва ВАСХНИЛ в 1964г. — М., «Колос» 1966. — С. 3-23.

  3. Сидорчук О.В., Луб П.М. Формалізація умов використання комплексу ґрунтообробних машин // Механізація та електрифікація сільського господарства. – Глеваха, 2005. - Вип. 89. – С.109-119.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.