Мезенцева О. М. РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ: МЕХАНІЗМИ ТА ПРИНЦИПИ

Мезенцева О. М.
Кіровоградський національний технічний університет

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ: МЕХАНІЗМИ ТА ПРИНЦИПИ

Торгівля є найважливішою сферою формування і стабілізації споживчого ринку, координуючою ланкою в системі міжгалузевих, регіональних та міжрегіональних зв’язків, дійовим механізмом задоволення соціальних потреб і недопущення соціальної напруженості в суспільстві [1]. Вона у величезних масштабах забезпечує економічний оборот – більше 1,2 трлн. грн. суспільного продукту, формує 12-14% ВВП України, реалізує не менше 80% наявних доходів населення [2]. Тому дослідження проблем щодо розвитку та ефективного функціонування підприємств торгівлі є вкрай важливим.

Дослідженням теоретико-методичних основ управління та регулювання розвитку підприємств торгівлі присвячені праці В. В. Апопія, І. О. Бланка, О. В. Березіна, П. Ю. Балабана, І. Г. Брітченка, Н. О. Власової, В. А. Гросул, Л. О. Лігоненко, А. А. Мазаракі, В. С. Марцина, Н. Г. Міценко, А. А. Садекова, Н. М. Ушакової. Разом з тим в економічній теорії та практиці у недостатній мірі досліджено питання механізмів управління та регулювання розвитку підприємств торгівлі в умовах конкурентного середовища.

Процеси регулювання розвитку підприємств торгівлі, на нашу думку, мають забезпечуватися через впровадження відповідних механізмів. Проаналізувавши праці багатьох науковців, нами запропоновано механізми регулювання розвитку підприємств торгівлі, які систематизовано у вигляді чотирьох груп: організаційно-правові, економічні, соціальні та фінансові.

Організаційно-правові включають:

механізми підвищення якості договорів купівлі-продажу товарів;

механізми забезпечення прав на земельні ділянки;

механізми забезпечення ефективного використання орендованих торговельних площ;

механізми контролю договірних зобов’язань перед контрагентами;

механізми договірної діяльності щодо найманого менеджменту підприємств торгівлі;

механізми удосконалення правової і нормативної бази торговельної діяльності;

механізми інформаційної підтримки процесу торгівлі;

механізми страхування;

механізми захисту прав власності різних активів;

механізми франчайзингу тощо.

Економічні включають:

механізми мотивації і стимулювання інноваційного розвитку торговельної діяльності;

механізми ціноутворення;

механізми корпоративної діяльності;

механізми реструктуризації господарської діяльності підприємств торгівлі;

механізми конкуренції і формування сприятливого ринкового середовища;

механізми бізнес-планування;

механізми формування та ефективного використання ресурсів;

механізми формування крупних торговельних форматів та ін.

Соціальні включають:

механізми створення додаткових робочих місць;

механізми забезпечення лояльності споживачів та зростання платоспроможного попиту;

механізми подолання співвідношення між грошовими доходами;

механізми регулювання норм раціонального споживання продуктів;

механізми мотивації і стимулювання персоналу;

механізми забезпечення належних умов праці персоналу;

механізми якості торговельного обслуговування споживачів тощо.

Фінансові включають:

механізми перерозподілу фінансових потоків між виробниками і підприємствами торгівлі;

фіскальні механізми;

механізми кредитування торговельної діяльності;

механізми фінансової підтримки;

механізми надання пільг окремим категоріям громадян;

механізми санації і банкрутства збиткових підприємств торгівлі;

механізми активізації ринку комерційної нерухомості;

механізми залучення інвестицій;

механізми амортизаційної політики;

механізми регулювання грошових потоків та ін.

Запропоновані нами механізми забезпечують підприємствам торгівлі формування необхідних ресурсів для збільшення обсягів діяльності, ефективного використання можливостей та потенціалу, налагодження партнерських зв’язків між контрагентами, орієнтування на споживача, взаємодію з інфраструктурою та підвищення конкурентоспроможності на споживчому ринку, що у цілому сприяє сталому розвитку у перспективі.

Відповідно до запропонованих механізмів, нами визначені принципи регулювання розвитку підприємств торгівлі щодо стану господарської діяльності суб’єктів торговельної сфери, оскільки він визначає пріоритетність напрямів їх розвитку. Принципи регулювання повинні забезпечувати сталий розвиток, стабільну господарську діяльність та високий рівень виживання підприємств торгівлі.

Сталий розвиток підприємств торгівлі повинен ґрунтуватися на наступних принципах:

оптимальне використання сукупності ресурсів, спрямованих на забезпечення економічної ефективності та прибутковості;

узгодження інтересів споживачів, працівників та власників підприємств торгівлі;

ефективне використання оптимальної організаційної структури і раціональних методів управління тощо.

Стабільна господарська діяльність підприємств торгівлі може визначатися наступними принципами:

формування та ефективне використання ресурсного потенціалу;

забезпечення нормативної прибутковості підприємств;

удосконалення організаційної структури і методів управління підприємствами торгівлі та ін.

Рівень виживання підприємств торгівлі має ґрунтуватися на наступних принципах:

оптимізація витрат обігу;

визначення беззбиткової діяльності;

удосконалення асортиментної та цінової політики тощо.

Таким чином, принципи регулювання розвитку підприємств торгівлі стосуються їх ресурсного потенціалу, кінцевого результату господарської діяльності, використання методів управління та взаємовідносин між споживачами, працівниками та власниками цих підприємств.

Література:

1. Про Концепцію розвитку внутрішньої торгівлі України: Постанова Кабінету Міністрів України № 1449 від 12 грудня 1997 р. // www.rada.gov.ua.

2. Апопій В. В. Внутрішня торгівля України: нові вектори розвитку / В. Апопій, В. Горбатюк, О. Процишин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlca_ekon/2011_37/30.pdf3.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.