Васильченко К. О. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

Васильченко Катерина Олександрівна

 

Одеський національний політехнічний університет

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

На сучасному етапі формування ринкової системи господарювання в Україні головною метою діяльності будь-якого підприємства є реалізація товарів і послуг та отримання прибутку. Ця ж мета стоїть і перед керівництвом банківських установ. Загострення конкуренції на фінансовому ринку України обумовлює актуальність використання інструментів маркетингу, тобто впровадження на практиці банківського маркетингу. Використання інструментів банківського маркетингу сьогодні є невід'ємною частиною успішного розвитку кредитно-фінансових організації та потребує особливої уваги як з боку науковців, так з боку керівництв банківських установ.

Дослідження проблем та перспектив розвитку банківського маркетингу в Україні та у світі розкрито в працях Жукова С.А., Лютого І.О., Макухіної Я.О., Шундіної О.А. та інших науковців [1-3]. Ці вчені розкрили не тільки теоретичні аспекти банківського маркетингу, а й проаналізували особливості його впровадження на практиці.

Маркетингова діяльність в банківській сфері передбачає орієнтацію на реальні потреби клієнта, на задоволення його попиту.
Предметом банківського маркетингу є процеси, що діють не тільки всередині банку,а також охоплюють його мікромаркетингове середовище.

Для підтвердження значущості банківського маркетингу доцільно виділити основні його функції, а саме:

1. Аналіз факторів маркетингового середовища та збір інформації про стан фінансового ринку і його сегментів.

2. Формування та розширення асортиментного ряду банківських послуг.

3. Визначення і регулювання цін на банківські послуги.

4. Управління споживчим попитом.

5. Формування та просування іміджу банку.

6. Організація збуту банківських послуг, рекламна діяльність.

Слід відзначити основні особливості банківського маркетингу:

- специфіка самого продукту, тобто послузі або операції, зробленої банком: перекладні рахунки, депозити, позики, кредити тощо;

- орієнтація всієї системи управління в банку на процеси, що відбуваються на фінансовому ринку;

- цей вид маркетингу здійснюється на ринку грошових ресурсів і забезпечує отримання прибутку на основі прискорення грошового обігу;

- спрямованість на задоволення потреб і запитів клієнтів (підприємств та населення) в послугах щодо здійснення ними грошових вкладів і отримання необхідних кредитів;

- можливість отримання доходів у вигляді процентних ставок за надані послуги тощо.

Усе вищезазначене обумовлює необхідність комплексного розвитку банківського маркетингу в Україні та передбачає насамперед проведення аналізу фінансового ринку країни з урахування зовнішніх факторів (фази ділового циклу, економічна кон'юнктура, урядові заходи) та внутрішніх факторів (вимоги ринку до продукту, конкурентні переваги, сегментацію, характеристики клієнтів і їх мотивація при купівлі тощо).

На сучасному етапі розвитку передових європейських банків ключову роль відіграють нові інформаційно-комунікаційні технології. Надаючи широкі можливості в області збору і обробки величезних масивів інформації, нові технології в той же час дозволяють встановлювати тісні довірчі відносини з клієнтами, акціонерами і персоналом,а також розвивати нові типи стосунків з ними.Це обумовлює появу нового типу банківського маркетингу-електронного маркетингу ,при якому особливе значення надається інформації, технологіям, логістиці/розподілу,інтелектуальний потенціал співробітників банку.

Таким чином, світові тенденції банківських систем розвинутих країн обумовлюють необхідність розвитку банківського маркетингу в Україні. На основі цього виникає необхідність визначити особливості розвитку банківського маркетингу в Україні.

1. Посилення конкуренції на фінансовому ринку України обумовлює професійну розробку маркетингової стратегії, яка дозволить підвищити ефективність діяльності банків.

2. Збільшення рекламних бюджетів багатьох банків України з метою забезпечення ефективної рекламної діяльності та залучення більшої кількості клієнтів.

3.Тісна співпраця між службами маркетингу та інформаційними агентствами, що забезпечує суб’єктів фінансового ринку своєчасною та достовірною інформацією.

4.Створення та підтримка «сильної» торгової марки, яка сприятиме формуванню у інвесторів образу солідного та високопрофесійного банку. Це дозволить здобути додаткові переваги серед конкурентів.

5.Поява у деяких банках України продуктів і послуг, безпосередньо пов'язаних з новими технологіями, спостерігається розширення використання віртуальних каналів збуту, що забезпечує клієнтів якісними послугами в режимі

онлайн.

Таким чином, можна зробити висновки про те, що банківський маркетингє актуальним і новим видом маркетингової діяльності в України і потребує різних інструментів та заходів для свого розвитку. При цьому спостерігаються

позитивні тенденції, що забезпечують розвиток банківського маркетингу в нашій країні.

Література:

1. Жуков С.А. Маркетинг в банку : Навч. посіб. К.: Кондор, 2008. – 182 с.

2. Лютий І.О. Банківський маркетинг : Навч. посіб. К.: Знання, 2008. – 395 с.

3. Шундіна О.А. Особливості банківської реклами / О.А. Шундіна // Зб. тез ІХ Міжн. наук.-прак. інтернет-конф. «Соціум. Наука, Культура», 24-26 січня 2013 р. – Київ. – С. 65–68.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.