Царик Т. М. МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКА ДИТЯЧОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

УДК 792:8:793.3

 

МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКА ДИТЯЧОГО  ХОРЕОГРАФІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

Царик Т. М.

Луцький педагогічний коледж, Україна, м. Луцьк

У статті розглядається модель професійної підготовки  керівників дитячих хореографічних колективів. Здійснено аналіз теорії та практики педагогічної діяльності хореографа в процесі керування дитячим творчим колективом. Теоретично обґрунтовано зміст та розроблено теоретичну модель формування педагогічної майстерності керівника дитячого хореографічного колективу, вивчені умови її ефективної реалізації. Визначені пріоритетні напрями підготовки керівників дитячих хореографічних колективів для ефективного функціонування й подальшого розвитку аматорського хореографічного процесу.

Ключові слова: дитячий хореографічний колектив, керівник хореографічного колективу, педагогічна майстерність, естетичне виховання, хореограф-балетмейстер, компетентність, хореографічне мистецтво.

Царик Т. М. Модель профессиональной подготовки руководителя детского хореографического коллектива/ Луцкий педагогический колледж, Украина, г. Луцк

В статье рассматривается модель профессиональной подготовки руководителей детских хореографических коллективов. В связи с чем, осуществлен анализ теории и практики педагогической деятельности хореографа как руководителя детского творческого коллектива. Теоретически обоснованно содержание и разработана теоретическая модель формирования педагогического мастерства руководителя детского хореографического коллектива, изучены условия ее эффективной реализации. Определены приоритетные направления подготовки руководителей детских хореографических коллективов для эффективного функционирования и последующего развития любительского хореографического процесса.

Ключевые слова: детский хореографический коллектив, руководитель хореографического коллектива, педагогическое мастерство, эстетичное воспитание, хореограф-балетмейстер, компетентность, хореографическое искусство.

Tsaryk T.M. Model training head children dance groups / Teachers College Lutsk, Ukraine, Lutsk

In this paper the model of training managers of children's dance groups. The analysis of the theory and practice of teaching activities choreographer in the management of children's creative team. Theoretically grounded content and developed a theoretical model of pedagogical skills head of children's choreographic team, studied the conditions of its effective implementation. Priority areas of training managers of children's dance groups for efficient operation and further development of amateur choreographic process.

Key words: children's dance team leader choreographic collective, pedagogical skills, aesthetic education, choreographer, ballet master, competence, choreography.

 

Вступ

Майбутнє української нації залежить від змісту цінностей, світоглядної орієнтації дітей та молоді, від того якою мірою духовність стане основою їхнього життя. Тому важливим завданням позашкільної освіти, складового компоненту освіти в Україні, є пошук і використання дієвих засобів для здобуття дітьми і молоддю додаткових знань, умінь і навичок за інтересами, здатних забезпечити їм інтелектуальний і духовний розвиток, підготувати їх до активної професійної та громадської діяльності.

Однією з основних складових естетичного виховання є мистецтво – простір, в якому творчість, акт творення нового є центром діяльності людини. У зв'язку з цим особливого значення набуває створення дитячих хореографічних колективів в структурі художньо-естетичного виховання. Любов до мистецтва уможливлює формування смаку учасників хореографічного колективу, спонукає до вдосконалення здобутих знань та навичок.

Організація педагогічного процесу в дитячому хореографічному колективі  ґрунтується на загальних закономірностях формування особистості, однак має специфічні особливості. Дитяче хореографічне об'єднання складає цілісну педагогічну систему, яка має своєрідну структуру. Педагогічний процес в хореографічному колективі спрямований на розвиток у дітей якостей, пов'язаних зі сферою почуттів: моральних (доброзичливість, чуйність, емпатія, стриманість, справедливість), естетичних (почуття краси, зокрема танцювальних рухів, музики), художніх (художній смак, відчуття композиційної довершеності хореографічних творів). Педагогічний процес в об'єднанні спирається на отримані хореографічні знання, вміння та навички. Вони є основою розвитку особистості, які у цілому характеризують результат виховання через навчання [5, С. 98-101].

Специфіка організації педагогічного процесу в творчому колективі залежить від аматорського характеру хореографічної діяльності дітей та колективної форми їх хореографічної творчості (Б. Н. Путілов, Е. А. Смирнова). Таким чином, професійно-педагогічна діяльність керівника дитячого хореографічного об'єднання в сучасних умовах повинна мати якісно новий зміст.

Т. А. Стефановська в структурі педагогічного процесу позашкільної діяльності виділила чотири основні стадії: психологічний настрій і практичну підготовку до творчої діяльності; забезпечення співробітництва у творчості з тими, хто вже засвоїв початковий етап, забезпечення умов для самостійності у творчості, врахування індивідуальних якостей при створенні ситуацій вияву творчості.

Проте, керівництво дитячим хореографічним колективом - це виконання і "зовнішніх" функцій, що спрямовуються на організацію життєдіяльності всього об'єднання в сучасному суспільстві. В даному контексті знання специфіки діяльності дитячого хореографічного колективу стає необхідною умовою професійної кваліфікації його керівника, що припускає вивчення таких розділів управлінської роботи, як технології керування колективом, організація процесу керівництва, оцінювання результатів професійно-педагогічної діяльності.

Практично організовуючи свою діяльність, керівник хореографічного колективу автоматично потрапляє в ситуацію, коли сам повинен виконувати функцію контролю за своєю хореографічно-педагогічною діяльністю з метою забезпечення зростання якості навчально-виховного процесу. Це означає, що йому належить приділяти постійну увагу психолого-педагогічній та організаційній структурі дитячого хореографічного об'єднання і на підставі відповідного аналізу обирати форми і методи педагогічного керівництва колективом. Для цього керівник дитячого хореографічного об'єднання, як педагог, повинен вміти орієнтуватися в різних аспектах дитячої поведінки: як окремої особистості, так і колективу. Тому керівнику необхідні знання відповідних розділів педагогіки і психології, що обумовлюється мірою відповідальності, яка лягає на педагога-хореографа, як в процесі здійснення ним цілеспрямованого педагогічного впливу не тільки на мікросередовище (колектив), а й на кожну окрему дитину.

Необхідність тісного спілкування і співробітництва з батьками вихованців висуває вимоги до тієї галузі знань керівника дитячого хореографічного об'єднання, що розглядаються теорією педагогічного керівництва, а саме: теорією педагогічного співробітництва і теорією виникнення і подолання конфліктів.

Слід зазначити, що в наш час у практиці хореографічного дитячого аматорства не існує обмежень планування хореографічно-педагогічної діяльності як за формою роботи, так і за її змістом. Це накладає на керівника хореографічного об'єднання додаткову відповідальність за якість художньо-хореографічної продукції.

Весь спектр умов, необхідних для здійснення повноцінного керівництва дитячим хореографічним колективом виявляється у художньо-творчій роботі, яка є важливим критерієм оцінки його праці як організатора, хореографа і педагога.

Якісним показником професійної компетентності керівника дитячого хореографічного колективу є об’ємна сегмента фахових знань, умінь та психолого-педагогічних складових, які необхідні для роботи з дитячим хореографічним колективом.

Кваліфікаційні вимоги до вчителя-хореографа визначаються параметрами художньо-естетичних знань, а саме – видової різноманітності хореографічного мистецтва (класичний, бальний, народний та сучасний танець); виразних засобів як складових танцю (музики, сценічного вбрання, живопису, пластики); специфіки національних танців, техніки виконання [10, С. 185-189].

Професіоналізм керівника дитячого хореографічного колективу зумовлений широкою палітрою ерудиції, умінням викладати навчальний матеріал з урахуванням психолого-педагогічних особливостей вихованців. Хореограф повинен чітко та однозначно формулювати цілі та завдання теоретичного чи практичного заняття, оцінювати форми впливу танцювального мистецтва на духовний світ сучасної людини.

Діяльність педагога-хореографа спрямована на організацію навчально-виховного процесу в контексті любові та поваги до вітчизняного та світового мистецтва. Керуючи розумовою діяльність учасників танцювального колективу балетмейстер систематично підвищує власний інтелектуальний рівень, прагне до самовдосконалення та творчої самореалізації, розширює діапазон художньо-естетичних інтересів, зосереджує увагу на свободі танцівників та їхньому ентузіазмі.

Педагог-балетмейстер є насамперед керівником, учителем, другом, який уважно і цілеспрямовано формує атмосферу взаємної поваги, виховує повагу до слова, забезпечує індивідуальний підхід до кожного вихованця.

Керівник дитячого хореографічного колективу має навчити вихованців сприймати об’єкт естетично, бачити і розуміти сутність і глибинний зміст художнього твору, через емоції передавати побачене. Педагог повинен розвивати здатність аналізувати естетичні об’єкти: хореографічні рухи, ритмічні образи в музиці, вчити знаходити потрібний сценічний грим до танцю, підбирати костюм для виконання хореографічного номера; вчити давати обґрунтовану естетичну оцінку танцю; висловлювати власні думки щодо його виконання; відображати рухами образний характер музики; передавати мімікою, жестами, позами різноманітну гаму почуттів.

Хореограф повинен володіти знаннями щодо основних професійно-зорієнтованих дисциплін, теорій та методик класичної, народної, бальної та сучасної хореографії. Втілюючи мету, керівнику колективу мають бути притаманні професійна компетентність та висока мораль, педагогічне мислення та культура спілкування, вимогливість до себе та учнів.

Керівник дитячого хореографічного колективу повинен:

 • знати теорію, методику та історію хореографічного мистецтва;
 • мати поняття музичної основи, історії костюма, образотворчого мистецтва;
 • володіти  навичками режисера-постановника, танцюриста, сценографа;
 • пропагувати кращі зразки вітчизняного та світового хореографічного мистецтва;
 • розвивати індивідуальність своїх вихованців.

Висновки. Таким чином,  хореографія, як вид мистецтва, має свою специфіку, яка в свою чергу визначає специфіку професії педагога-хореографа. Від загальної культури і знань педагога залежить світобачення, моральні і естетичні принципи його учнів: все добре, як і все погане, що є у вчителя переходить до них. Крім початкового знання предмета педагог-хореограф повинен знати методику, педагогіку, вивчати анатомію, музику, стати в якійсь мірі психологом, також мати організаторські здібності, вміти планувати і аналізувати результати, робити висновки, любити своїх учнів, але бути і дуже вимогливим. І все це з великою людською відповідальністю, чесністю, талантом, волею допоможе викладачу-хореографу з часом стати хорошим педагогом, вихователем і творцем своєї справи.

 

Література:

 1. Благова Т. О. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів-хореографів у системі педагогічної освіти / Т. О. Благова // Вісник Житомирського державного університету, 2010. – Вип. 50.– Серія: Педагогічні науки. – С. 72-76
 2. Бондаренко Л. А. Методика хореографічної роботи в школі. - К.: Музична Україна, 1968.
 3. Бурля О. А. Хореографічне мистецтво як специфічна складова навчального процесу// Вересень. – 2001. – № 3. – С. 60-63.
 4. Бурля О. А. До періодизації умов формування професійних якостей педагогів-хореографів// Педагогічні науки: Наук.-метод. ж-л. – 2001. – Вип. 1. – С. 132-136.
 5. Бурля О. А. Формування професійних якостей хореографа як соціальний попит суспільства// Наукові праці: Збірник. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА. – 2001. – Т. 13: Педагогіка. – С. 98-101.
 6. Голдрич, O. С. Методика роботи з хореографічним колективом. - Львів: «Сполох», 2007. - С. 92.
 7. Зубатов С. Л. Методика роботи з хореографічним колективом. - К., 1997.
 8. Колногузенко Б. М. Методика роботи з хореографічним колективом. Харків: ХДАК, 2004
 9. Макарова Л. Н. Требования к компетентностной модели будущего хореографа / Людмила Николаевна Макарова, Марина Николаевна Юрьева // Высшее образование сегодня. – № 4. – 2010. – С. 50–53.
 10. Митакович Л. А. Подготовка будущих педагогов-хореографов к решению профессиональных задач [Електронный ресурс] / Л.А. Митакович. – С. 185–189.
 11. Тарасюк А. М. Професійна підготовка майбутніх учителів хореографії до роботи у позашкільних закладах освіти / А. М. Тарасюк // Педагогічний альманах. – 2012. – Вип.13. – С. 191-195

 

References:

 

1. Blagov T. Features of training future teachers, choreographers in the system of teacher training / TA Blagov / / Herald of Zhytomyr State University, 2010. - Issue. 50. - Series: Teaching Science. - S. 72-76.

 

2. Bondarenko LA Methods choreographic work in school. - K.: Music Ukraine, 1968.

 

3. Burla OA Choreography as a specific component of the educational process / / September . - 2001. - № 3. - S. 60-63.

 

4. Burla OA In terms of periodization formation of professional skills of teachers , choreographers / / Teaching Science : scientific- method. w- l. - 2001. - Issue . 1. - S. 132-136.

 

5. Burla OA Formation of merit as a social demand choreographer society / / Proceedings : Proceedings . - Nikolaev : Type of NaUKMA . - 2001. - T. 13: Pedagogy. - S. 98-101.

 

6. Holdrych , O.S. Techniques of dance groups . - Lviv , "alarm", 2007. - S.92.

 

7. Zubatov SL Techniques of dance groups . - K. , 1997.

 

8. Kolnohuzenko BM Techniques of dance groups . Kharkov: HDAK , 2004.

 

9. LN Makarova Requirements for kompetentnostnoy models for future choreographer / Ludmila Nikolaevna Makarov , Marina Nikolaevna St. George / / Higher education today. - № 4. - 2010. - S. 50-53.

 

10. Mytakovych LA Preparation future pedahohov horeohrafov - k solutions professyonalnыh problems [ Elektronnыy resource] / LA Mytakovych . - S. 185-189.

 

11. Tarasyuk AM Training future teachers to work in dance -school educational institutions / A.M.Tarasyuk / / Education Almanac. - 2012. - Vyp.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.