к. т. н., Новицький А. В., к. е. н., Мельник В. І., Віннічук О. Л. ВПЛИВ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА НАДІЙНІСТЬ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ «ЛЮДИНА-МАШИНА»

УДК 631.363.004.15

 

ВПЛИВ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА НАДІЙНІСТЬ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ «ЛЮДИНА-МАШИНА»

к. т. н., Новицький А. В., к. е. н., Мельник В. І., Віннічук О. Л.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ

В статті розглянуті професійно-психологічні якості персоналу технічного сервісу, як фактор надійності системи «людина-машина».

Надійність,система, машина, персонал, експерт, опитувальний лист.

к. т. н. Новицкий А. В., к. э. н., Мельник В. И., Винничук А. Л. Влияние квалификации персонала на надёжность сложных технических систем «человек-машина»/ Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина, Киев

В статье рассмотрены профессионально-психологические качества персонала технического сервиса, как фактор надёжности системы «человек-машина».

Надёжность,система, машина, персонал, эксперт, лист опрашивания.

A. Nоvitskiy, V. Melnik, A. VinnichukInfluence of staff on the reliability of complex technical systems «human-machine»/National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The article deals with professional and psychological qualities of staff as a factor in the reliability of the system «human-machine».

Reliability, system, machine, personal, personnel, expert, sheet questioning.

 

Вступ. В сучасних умовах практика підбору та розстановки кадрів, стимулювання їх праці та призначення на посади повинні будуватись на науково обгрунтованій оцінці персоналу. Вирішення вказаних завдань обумовлює необхідність розробки методики комплексної оцінки персоналу, яка дозволить з високим ступенем надійності визначити, наскільки той або ж інший кандидат на посаду відповідає професійно-психологічним вимогам.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однак, незважаючи на посилену увагу до цього питання, в науковій літературі немає єдиних підходів до розуміння основних напрямів вивчення та забезпечення професійної компетенції, підготовки та підвищення кваліфікації працівників технічного сервісу, як складової складної технічної системи «людина-машина» (СТС «ЛМ»). Дослідження проблеми оцінки та забезпечення надійності трактористів і комбайнерів, як складової СТС «ЛМ», висвітлені в окремих наукових роботах [3, 5, 6]. Разом, з тим, як підтверджує практика, ефективна та безпечна експлуатація техніки залежить не тільки від трактористів, комбайнерів та водіїв, вона нерозривно пов’язана з високою надійністю й ефективністю роботи працівників технічного сервісу, включаючи слюсарів-ремонтників, майстрів з налагодження техніки, інженерів ремонтних майстерень [1, 2, 6]. На жаль, в науковій літературі ще немає усталеної думки про професійні та психологічні вимоги до працівників інженерно-технічної служби.

Постановка завдання. Важливими в цьому плані могли б бути дослідження, які спрямовані на оцінку та забезпечення надійності СТС «ЛМ» на основі розробки методик, які враховують склад, підготовку та професійно-психологічні характеристики фахівців.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні не визначена реальна складність виконання технологічних процесів, не розкриті особливості й складності проведення технічного обслуговування і ремонту конкретних типів сільськогосподарських машин та обладнання, як СТС «ЛМ». Зростаюча складність машин та їх автоматизація зменшують навантаження на операторів (трактористів, комбайнерів, водіїв), але підвищують вимоги до фахівців системи технічного сервісу (слюсарів-ремонтників, майстрів з налагодження техніки, інженерів), які їх обслуговують. З підвищенням складності конструкції машин значно зростають обсяги технічного обслуговування і ремонту, виникають труднощі під час контролю параметрів окремих механізмів.

З метою усунення вказаних недоліків та підвищення надійності працівників, як складової СТС «ЛМ» можна використати методику комплексного підходу для оцінки персоналу. Для практичного застосування даної методики нами розроблені критерії оцінки (ключеві компетенції) кандидатів на вакантні посади працівників технічного сервісу. В основу методики покладено розрахунок інтегрального показника, який відображує 21 показник. Ключові компетенції кандидатів на посади слюсарів-ремонтників включають наступні групи вимог: кваліфікаційні вимоги; професійні вимоги; вимоги, які визначають відношення до роботи; психологічні вимоги. Кваліфікаційні вимоги включають наступні складові: 1 - стаж роботи; 2 - освіту працівника; 3 - знання конструкції та вимог використання ремонтного обладнання; 4 - знання сільськогосподарської техніки; 5 - дотримання вимог технічного обслуговування і ремонту техніки; 6 - уміння передбачити та усунути відмови. Професійні вимоги передбачають: 7 - використання робочого часу; 8 - володіння комп’ютерними технологіями; 9 - знання основних технологічних процесів ремонту машин; 10 - знання нормативної та ремонтно-технологічної  документації; 11 - знання правил і норм охорони праці; 12 - інтерес до техніки; 13 - готовність підвищення кваліфікації. Третя група вимог, або ж відношення до роботи включає наступні складові: 14 - акуратність; 15 - працездатність; 16 - ініціативність; 17 - самоудосконалення. Четверту групу або ж психологічні вимоги включають наступні складові: 18 - відповідальність; 19 - напруженість в роботі; 20 -старанність в роботі; 21 - уміння швидко приймати рішення.

Було проведено опитування керівників та головних спеціалісті інженерно-технічної служби аграрних підприємств, які виступали в якості експертів. Дослідженнями були охоплені 15 аграрних підприємств Києво-Святошинського району Київської області, протягом 2013 року. Графічне відображення критеріїв оцінки слюсарів-ремонтників трьох аграрних підприємств з високими показниками представлені на рисунку 1.

Повний варіант статті за посиланням Stattya_Novickiy-Melnik-Vnnchuk.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.