Стадник В. В., Безгребельна О. П., Пономарьов С. В., Смірнова Л. М. ПОТРЕБОВАННО-МОТИВАЦІЙНИЙ ФАКТОР У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ВНЗ

УДК 796.41.071.5

 

ПОТРЕБОВАННО-МОТИВАЦІЙНИЙ ФАКТОР У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Стадник В. В., Безгребельна О. П., Пономарьов С. В., Смірнова Л. М.

Національний університет «Львівська політехніка»

      У роботі розглянуто питання фізичного виховання студентів ВНЗ. На основі аналізу існуючих праць та наявного практичного досвіду, визначено необхідність формування потреб та мотивів у студентської молоді до занять фізичною культурою та спортом, як вирішальної умови збереження їх здоров’я. Встановлена необхідність пошуку нових методичних прийомів, методів й технологій навчання та оздоровлення у фізичному вихованні студентів ВНЗ.

Ключові слова: студент, фізична культура, мотиви, потреби, здоров’я.

Стадник В. В., Безгребельная Е. П., Пономарёв С. В., Смирнова Л. М. Потребовано-мотивационный фактор в физическом воспитании студентов вузов/ Национальный университет «Львовская политехника»

В работе рассмотрены вопросы физического воспитания студентов вузов. На основе анализа существующих работ и имеющегося практического опыта, определена необходимость формирования потребностей и мотивов у студенческой молодежи к занятиям физической культурой и спортом, как главного условия сохранения их здоровья. Установленная необходимость поиска новых методических приемов, методов и технологий обучения и оздоровления в воспитании студентов вузов.

Ключевые слова: студент, физическая культура, мотивы, потребности, здоровье.

Stadnik V. V. , Bezgrebelna E. P., Ponomarev S. V, Smirnova L. M. Required-motivating factor in the physical education students of university/ National University «Lviv Polytechnic»

The paper deals with the physical education of university students. Based on the analysis of existing studies and current practical experience, the need for a defined needs and motivations of young students in physical culture and sports, as the main condition for the preservation of their health. Established the need for new instructional techniques, methods and technologies of learning and improvement in the education of university students

Keywords: student, physical culture, motives, needs, health.

 

Необхідність забезпечення належного стану здоров'я і високого рівня працездатності студентів є одним з основних завдань курсу фізичного виховання у ВНЗ. Фізичне виховання є запорукою здоров'я і гармонійного розвитку організму [1-4]. Саме тому Міністерством освіти України затверджено положення, що зобов'язують кожний вищий навчальний заклад включати в навчальну програму необхідний мінімум годин занять фізичною культурою. Однак, як показує практика, навіть при чіткому дотриманні режиму занять відсутній належний обсяг фізичного навантаження, який необхідний студентам щоденно для забезпечення високого рівня здоров’я. Зазначимо, що в даний час, в освітніх установах одним з головних є завдання здоров'язбереження студентської молоді [3]. Стан здоров'я студентів є одним з показників їх загальнокультурного розвитку, найважливішою ціннісною орієнтацією, що має велику соціальну значимість [4]. Сьогодні зростає потреба в людях, вміють швидко та гнучко пристосовуватися до будь-яких змін, мають високий рівень працездатності, здатним дотримуватися самовладання в умовах підвищеної тривожності і невизначеності. Водночас, реалією сьогоднішньої дійсності є зниження якості здоров'я молодого покоління. Інтенсивне розумове навантаження в поєднанні з недостатньою руховою активністю, недотримання режиму праці та відпочинку призводить до патологічних змін в стані здоров'я студентів ВНЗ. Наслідком цього стала звичайною ситуація, коли більшість студентів окремої групи мають певні відхилення від норми в стані здоров’я. Численні праці [1-4] наголошують на тому, що в останні роки здоров'я студентського контингенту має явно виражену тенденцію до його погіршення. В результаті перевантаженості навчальною діяльністю у студентів спостерігаються стани психічного перенапруження і, як наслідок, зрив у роботі систем організму. Негативна динаміка здоров'я і фізичної підготовленості студентської молоді, підвищує значимість фізичної культури як складового здорового способу життя.

Вважається, що найдієвішим способом зняти напруження та відволіктися від інтелектуальної роботи – є заняття фізичною культурою і спортом [2, 3]. Загальновідомо , що такі заняття активують фізіологічні процеси в організмі, сприяють відновленню його порушених функцій, є засобом неспецифічної профілактики деяких функціональних розладів та підвищення рівня фізичного розвитку. Фізична культура і загалом ще рухова активність характеризується , як потужний засіб збереження здоров'я студентів [1].

Заняття фізичним вихованням у ВНЗ є фундаментальною частиною «оздоровчого» виховання студентів. При цьому найбільший ефект цього процесу досягається при використанні різних форм рухової активності. Рухова активність студентів в освітньому процесі спрямована на збереження і зміцнення їх здоров'я. При цьому для кожного студента вона повинна визначатись його потребами та мотивами [2].

Стрижневим у структурі фізичної культури студента вважається мотиваційний компонент. Виникаючі на основі потреб мотиви визначають спрямованість особистості, стимулюють й мобілізують прояв її активності [1-3]. Потреба у фізичній культурі - одна з головних спонукальних, направляючих і регулюючих чинників поведінки студента. Така потреба має доволі широкий спектр: потреба в рухах і фізичних навантаженнях, у спілкуванні , контактах і проведенні вільного часу у колі друзів , в іграх , розвагах , відпочинку , емоційної розрядки, у самоствердженні, зміцненні позицій свого «Я», в пізнанні, в естетичній насолоді, у поліпшенні якості фізкультурно-спортивних занять, у комфорті і т. ін. Потреби тісно пов'язані з емоціями : переживаннями, відчуттями приємного і неприємного, задоволення або не задоволення. Задоволення потреб супроводжується позитивними емоціями, незадоволення - негативними. Саме тому студенти зазвичай вибирають той вид діяльності, який більшою мірою дозволяє задовольнити виниклу потребу й отримати позитивні емоції.

Мотиви, що виникають на основі потреб, визначають спрямованість особистості студентів у галузі фізичного виховання, стимулюють і мобілізують її на прояв рухової активності. Виділяють такі мотиви, які спонукають студентів до систематичних занять фізичною культурою: фізичне вдосконалення; збереження стану свого здоров’я; дружня солідарність; необхідність відвідування занять; суперництво; спортивний; ігровий.

Вважаємо, що пріоритетним напрямком у підвищенні мотивації студентів до занять фізичною культурою і спортом під час навчання у ВНЗ може і має стати відмова від уніфікації та стандартизації навчальних програм і створення можливо більшої кількості альтернативних програм по кожному виду фізичної культури з урахуванням регіональних, національних, культурно-історичних традицій, матеріально-технічне забезпечення спортивних комплексів кожного конкретного ВНЗ. Позитивні зміни ставлення студентів до занять фізичною культурою і спортом можна забезпечити усунувши неузгодженість між завданнями фізичного виховання і їх індивідуальної орієнтацією, між суб'єктивно необхідними умовами і реально існуючими можливостями. При цьому необхідно усунути причини, що заважають студентам займатися різними формами фізичної культури достатньою мірою. Можливо також змінити орієнтації або суб'єктивні чинники їх реалізації.

Існують об'єктивні і суб'єктивні чинники, які визначають потреби , інтереси і мотиви «включення» студентів у активну фізкультурну-спортивну діяльність. На підставі спеціальних досліджень встановлено наступну динаміку мотивів фізкультурно-спортивної діяльності:

1. Мотиви початкової стадії занять фізичною культурою і спортом, до яких належать:

а ) мотив емоційної привабливості фізичних вправ;

б) мотив, який визначається необхідністю занять фізичною культурою і спортом.

Спільними для мотивів початкової стадії є такі особливості, як недостатня усвідомленість потреб, що лежать в їх основі.

2. Мотиви стадії систематичних занять фізичною культурою і спортом.

Подальший розвиток цих мотивів пов'язаний зі стійкістю занять обраним видом спорту, досягненням певних успіхів у ньому, розширенням спеціальних знань і навичок у цьому напрямку.

З вищевикладеного стає очевидним, що підвищення мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до занять фізичною культурою і спортом буде ефективним, якщо навчальні програми з фізичного виховання стануть враховувати запити і потреби студентів у даній сфері, їх віково-статеві та соціально-демографічні особливості.

Процес формування стійкої потреби у фізичному вдосконаленні повинен бути гуманістичним за формою і особисто-орієнтованим за змістом. Важливо враховувати , що будь-кому властиве неприйняття примусу, опір йому. Таким чином, студентам слід надавати більш широкий вибір різних форм фізкультурно-спортивної діяльності з урахуванням їх особистих інтересів, нахилів та здібностей. Разом з тим, така система і організація навчальних занять підвищуватиме творчий потенціал викладачів фізичної культури, спонукаючи їх до постійного вдосконалення, пошуку нових методичних прийомів, методів й технологій навчання та оздоровлення. Вважаємо за доцільне також використовувати рейтингову оцінку, що сприятиме як активізації пізнавальної та фізкультурно-спортивної діяльності студентів, так і дозволить їм компенсувати недостатність знань, умінь, навичок у цій галузі знань. Формування «ситуації успіху» сприятиме формуванню як позитивного ставлення до цього виду діяльності, так і позитивного зворотного зв'язку процесу навчання, що в комплексі буде сприяти формуванню потреби у систематичних заняттях. Оволодіння студентами методами використання цінностей фізичної культури для формування та вдосконалення свого фізичного, духовного і соціального здоров'я має стати метою освітньої системи ВНЗ. Створенню умов для цього сприятиме реалізація функції олімпійського освіти, збільшення кількості елективних курсів, які мають зв'язок з даною проблемою, функціонування у ВНЗ центрів здоров'я та здорового способу життя.

Таким чином формування усвідомленої потреби збереження свого стану здоров'я у студентської молоді, яка, своєю чергою, створює потужні та ефективні стимули, що спонукають самих студентів, без примусу, регулярно, систематично піклуватися про своє здоров'я й фізичне вдосконалення. Мотиви не передається через систему генетичних механізмів, а формуються тільки в процесі та за допомогою навчання і засвоєння. У зв'язку з цим представляється необхідним виявлення ставлення студентів до здоров'я як певної цінності, як на поведінковому рівні, що включає реалізацію цього відношення в способі життя так і на вербально-аксіологічному визначення його місця в особистій ієрархії цінностей студентів.

Література:

1. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента : учебник / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. – М. : Альфа, 2003. – 352 с.

2. Дубогай О. Д. Фізичне виховання і здоров’я: навч. посібник / О. Д. Дубогай, Завидівська Н. Н., та інш. – К. : УБС НБУ, 2012. – 270 с.

3. Завидівська Н. Н. Фундаметалізація фізкультурно-оздоровчої освіти: аспект здоров'язбережувального навчання студентів: монографія / Завидівська Н. Н. – К. : УБС НБУ, 2012. – 402 с.

4. Круцевич Т. Ю.Теорія і методика фізичного виховання : підр. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту : у 2-х томах / Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська література, 2008. – Т. 1. – 390 с. ; Т. 2. – 367 с.

Referenсes:

1. Baronenko V. A. Zdorov'e y fyzycheskaya kul'tura studenta : u1. Baronenko V. A. Zdorov'e y fyzycheskaya kul'tura studenta : uchebnyk / V. A. Baronenko, L. A. Rapoport. – M. : Al'fa, 2003. – 352 s.

2. Dubohay O. D. Fizychne vykhovannya i zdorov"ya: navch. posibnyk / O. D. Dubohay, Zavydivs'ka N. N., ta insh. – K. : UBS NBU, 2012. – 270 s.

3. Zavydivs'ka N. N. Fundametalizatsiya fizkul'turno-ozdorovchoyi osvity: aspekt zdorov"yazberezhuval'noho navchannya studentiv: monohrafiya / Zavydivs'ka N. N. – K. : UBS NBU, 2012. – 402 s.

4. Krutsevych T. Yu.Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannya : pidr. dlya stud. vyshch. navch. zakl. fiz. vykhovannya i sportu : u 2-kh tomakh / T. Yu. Krutsevych. – K. : Olimpiys'ka literatura, 2008. – T. 1. – 390 s.; T. 2. – 367 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.