к. е. н., Калашнікова Т. В. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН

УДК 631.16:351.72.078.5(470)

 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН

к. е. н., Калашнікова Т. В.

Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва, Україна,   м. Харків.

Проаналізовано показники розвитку та державної підтримки сільського господарства Республіки Казахстан. Охарактеризовано напрями та інструменти державної підтримки з метою формування та розвитку конкурентоспроможного та експортоорієнтованого АПК країни.

Ключові слова: державна підтримка, субсидії, бюджетне фінансування, сільське господарство

к. э. н., Калашникова Т. В. Особенности государственной поддержки сельского хозяйства в Республике Казахстан/ Харьковский национальный аграрный университет им. В.В.Докучаева, Украина, г.Харьков

 Проанализированы показатели развития и государственной поддержки сельского хозяйства Республики Казахстан. Охарактеризованы направления и инструменты государственной поддержки с целью формирования и развития конкурентоспособного и экспортоориентированного АПК страны. 

Ключевые слова:  государственная поддержка, субсидии, бюджетное финансирование, сельское хозяйство

Ph. D., Kalashnikova T. V.  Features of the state support of agriculture of the Republic of Kazakhstan/ Kharkiv National Agrarian University named after      V.V. Dokuchayev, Ukraine, Kharkiv

Indexes of development and state support of agriculture of the Republic of Kazakhstan. Characterized directions and instruments of government support with aim of formation and development of a competitive and export-oriented agro-industrial complex.

Keywords: government support, subsidies, government funding, agriculture

 

В економіці та соціальній сфері Республіки Казахстан сільське господарство відіграє визначальну роль. В сільській місцевості проживає майже половина жителів та працює чверть працездатного населення країни. Галузь забезпечена земельними та водними ресурсами, що обумовлює високий потенціал виробництва та експорта органічної продукції. Протягом останніх років в аграрному секторі спостерігається поступове нарощування обсягів виробництва, причому більш високими темпами в тваринництві. Позитивна динаміка обсягів виробництва пов’язана з нарощуванням обсягів державної підтримки галузі: в структурі видатків бюджету частка фінансування сільського господарства зросла з 3,8 до 4,7%, у вартості продукції – відповідно з 20,2 до 18,8%, в розрахунку на 1 га угідь збільшилася у 2,5 рази, проте сягла лише 27 дол. США. Однак із нарощуванням обсягів державної підтримки у 3,3 рази, частка галузі у ВВП скоротилася з 5,7 до 4,1%, а рівень інвестицій в сільське господарство знаходиться на надзвичайно низькому рівні – 2,5% (табл. 1).

Грунтовне дослідження умов виробництва в країні дозволяє виокремити ряд чинників низької ефективності аграрної галузі: дисбаланс у використанні земель та збереженні родючості грунту (до 15% угідь використовуються нераціонально); незадовільний стан технічного забезпечення галузі (парк сільгосптехніки зношений на 87%, списанню підлягає 71% зернозбиральних комбайнів, 93% тракторів); низький рівень продуктивності праці, урожайності культур, продуктивності тварин; дрібнотоварне виробництво (лише 40% угідь знаходиться в розпорядженні сільгосппідприємств); імпортозалежність, особливо по продуктах тваринництва; недостатнє впровадження наукових розробок тощо. Система державної підтримки в Казахстані спрямована на подолання цих негативних факторів. Протягом 2007-2011 рр. 30% бюджетних коштів спрямовувалось на введення в обіг земельних ресурсів. Шляхом кредитування та інвестування 28% коштів направлялося на укріплення матеріально-технічної бази підприємств. У складі субсидій половина коштів сплачувалася залежно від обсягу реалізації продукції, третина – виходячи з посівних площ.

1. Показники розвитку та державної підтримки сільського господарства Республіки Казахстан у 2007-2012 рр.

 

Показники

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

2012 у % до 2007

ВВП країни, трлн. тенге

12,85

16,05

17,01

21,82

27,57

30,22

у 2,4 р.

                       млрд. дол. США**

104,9

133,4

116,9

148,1

188,1

202,7

193,2

Питома вага сільського насе-лення, %

46,9

45,9

45,7

45,5

45,3

45,1

х

Питома вага зайнятих в сільському господарстві, %

30,8

29,7

29,0

28,3

26,5

25,5

х

Площа с.-г. угідь, млн. га

83,4

85,5

88,2

89,8

90,2

90,3

108,3

у т.ч. рілля, млн.га

22,1

22,7

23,4

23,6

24,0

24,4

110,4

         сінокоси, пасовища, млн. га

57,7

59,4

61,6

63,1

63,3

63,2

109,5

Частка інвестицій в сільське господарство в структурі інвес-тицій в основний капітал, %

1,6

1,7

1,7

1,8

2,2

2,5

х

Продукція сільського госпо-дарства  всього, млрд. тенге

1089,4

1404,5

1641,4

1442,6

2286,0

1938,8

178,0

у т.ч. рослинництва

608,4

770,2

932,3

662,7

1337,2

917,6

150,8

         тваринництва

476,3

628,6

703,2

774,1

942,4

1015,6

у 2,1 р.

Частка сільського господар-ства у ВВП країни, %

5,7

5,3

6,2

4,5

5,0

4,1

х

Обсяги підтримки АПК -всього, млрд. тенге

111,4

179,9

162,7

306,3

318,6

365,0

у 3,3 р.

             млн. дол.США**

909,1

1495,4

1102,8

2079,0

2172,7

2447,8

у 2,7 р.

на 1 га с.-г.угідь, дол.США**

11

17

13

23

24

27

у 2,5 р.

Частка державної підтримки: у вартості продукції, %

10,2

12,8

9,9

21,2

13,9

18,8

х

у видатках бюджету, %

3,8

5,0

4,5

4,7

5,0

4,7

х

* за попередніми даними [1]

** за середнім офіційним курсом тенге до дол.США за даними Агенції Республіки Казахстан по статистиці. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stat.kz/publishing/20121

Джерело: розраховано автором за даними Агенції Республіки Казахстан по статистиці. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stat.kz

 

До особливостей державної підтримки аграрної галузі країни слід віднести створення у 2007 році АТ ”Національний холдинг КазАгро” у якості інфраструктурного інвестора та джерела фінансування сільгоспвиробників, що потребують довгострокових коштів на основі державної підтримки, до складу якого увійшли: АТ ”Національна компанія Продовольча контрактна корпорація”, АТ ”Аграрна кредитна корпорація”, АТ ”Фонд фінансової підтримки сільського господарства”, АТ ”КазАгроФінанс” тощо. Зокрема, 42% кредитів та 50% інвестицій в сільське господарство спрямовувалося не через комерційні банки, а безпосередньо через АТ ”КазАгро”.

З метою створення умов для підвищення конкурентоспроможності суб’єктів АПК у 2013 р. прийнято Програму розвитку агропромислового комплексу в Республіці Казахстан на 2013-2020 роки (Агробізнес-2020), завданнями якої є: фінансове оздоровлення АПК; підвищення доступності товарів, робіт та послуг для суб’єктів АПК та розвиток державних систем їх забезпечення; підвищення ефективності систем державного регулювання АПК [2]. Реалізація даної програми передбачає: зменшення боргового навантаження сільгосппідприємств за рахунок зниження діючої процентної ставки шляхом реструктуризації кредитів на 300 млрд. тенге; додаткове введення в обіг 6,8 млн. га земель сільськогосподарського призначення; доведення державної підтримки в межах ”жовтого кошика” до 10% у вартості продукції сільського господарства. На релізацію заходів Державної програми Агробізнес-2020 протягом восьми років з бюджетів різного рівня передбачено виділити 2,7 трлн. тенге (з них у 2013 р. – 225,8 млрд. тенге, 2020 р. – 442,5 млрд. тенге).

Змістовне ознайомлення зі шляхами реалізації даної програми дозволило виокремити окремі з них. Зокрема, до нових для країни механізмів можна віднести: інвестиційні субсидії, страхування та гарантування позик суб’єктів АПК перед фінансовими інститутами, фондування комерційних банків, поширення субсидування ставки на лізинг сільгосптехніки. Так, для розширення доступу виробників до фінансових ресурсів на довгостроковій основі прийнято рішення до поетапного переходу від прямого кредитування АТ ”КазАгро” суб’єктів АПК до фондування комерційних банків для подальшого фінансування проектів АПК на прийнятних умовах. Для цього передбачено збільшити статутний фонд даної установи на 4,1 млрд. тенге.  Водночас, із запровадженням системи страхування і гарантування позик суб’єктів АПК перед фінансовими інститутами, АТ ”КазАгро” як інститут розвитку АПК, виступатиме фінансовим агентом з реалізації бюджетних програм з гарантування та страхування позик, інвестиційного субсидування, відшкодування вартості позик на придбання основних і оборотних засобів та лізингу техніки. Це особливо актуально для дрібних та середніх виробників, які внаслідок відсутності ліквідної застави та відповідного рівня фінансової стійкості невзмозі отримати банківські кредити. Саме структурами холдингу здійснюватиметься субсидування витрат на реалізацію інвестиційних проектів за пріоритетними напрямами АПК, на що державою передбачено виділити 91,3 млрд. тенге.

Заслуговує на увагу й підхід до організації страхування в аграрній сфері: за рахунок державної підтримки передбачено компенсацію страхових виплат при страхуванні в рослинництві (а не страхових премій, як поширено в багатьох країнах, у т.ч. і в Україні) і заплановано охопити страхуванням 74% площі посівів сільськогосподарських культур в країні.

Відповідно до міжнародних вимог щодо поширення заходів підтримки, що не викривлюють торгівлю, в Республіці Казахстан нарощуються обсяги підтримки розвитку насінництва, селекційної та племінної справи, фітосанітарної та ветеринарної безпеки, підвищення якості продукції рослинництва і тваринництва; глибокої переробки сировини; впровадження наукових розробок. Збільшуються витрати на консультування, маркетинг, логістику, створення інфраструктурних об’єктів, у першу чергу зерносховищ тощо. Ці заходи підтримки відповідно до класифікації СОТ відносяться до ”зеленого кошика” і можуть фінансуватися без обмежень. Слід зазначити, що такі заходи підтримки мають неабияке значення для аграрного сектора, а їх ефективність у довгостроковій перспективі нітрохи не менше, ніж прямі субсидії [3].

Незворотність позитивних зрушень в аграрному секторі країни базується на комплексному підході до вирішення існуючих проблем. Програма Агробізнес 2020 є лише однією з Державних програм підтримки суб’єктів АПК: Дорожня карта бізнесу 2020 (з  розвитку регіонального підприємництва), Зайнятості 2020 (зі сприяння підвищенню доходів населення, Посткризового відновлення (оздоровлення конкурентоспроможності підприємств) на 2011-2016 роки (з відновлення платоспроможності конкурентоспроможних підприємств), Продуктивність 2020 (з підвищення продуктивності підприємств та стимулювання інвестицій), Експорт 2020 (спрямована на комплексну підтримку експортоорієнтованих підприємств).

Отже, вважаємо, що Республіка Казахстан напрацьовує власну систему державної підтримки аграрної сфери, яка охоплює як виробників, так і переробників сільськогосподарської продукції. Напрацювання та набутий даною країною досвід у цій галузі потребує детального вивчення, критичного переосмислення з метою напрацювання практичних рекомендацій щодо удосконалення державної підтримки вітчизняного сільського господарства.

Література:

1. Предварительные данные за 2012 год: Статистический сборник. - Астана: Агентство Республики Казахстан по статистике, 2013. - 243 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stat.kz

2. Программа развития агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы (Агробизнес-2020): Постановление Правительства Республики Казахстан от 18.02.2013 г. №151.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000151

3. Абдимолдаева Н. К. Поддержка сельского хозяйства в странах-членах ВТО и интеграция аграрных рынков стран Таможенного союза в мировую экономическую систему/ Н.К. Абдилмолдаева//Евразийская экономическая интеграция.- 2010. - №2 (7). - С.61-72.

References:

1. Predvarytel'nыe dannыe za 2012 hod: Statystycheskyy sbornyk. - Astana: Ahent·stvo Respublyky Kazakhstan po statystyke, 2013. - 243 s. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.stat.kz

2. Prohramma razvytyya ahropromыshlennoho kompleksa v Respublyke Kazakhstan na 2013-2020 hodы (Ahrobyznes-2020): Postanovlenye Pravytel'stva Respublyky Kazakhstan ot 18.02.2013 h. #151.  [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000151

3. Abdymoldaeva N. K. Podderzhka sel'skoho khozyaystva v stranakh-chlenakh VTO y yntehratsyya ahrarnыkh rыnkov stran Tamozhennoho soyuza v myrovuyu эkonomycheskuyu systemu/ N.K. Abdylmoldaeva//Evrazyyskaya эkonomycheskaya yntehratsyya.- 2010. - #2 (7). - S.61-72.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.