Бондарук О. В., Левицька І. В. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ

Бондарук О. В.

Науковий керівник: Левицька І. В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Україна, м. Вінниця

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ

 

На даному етапі розвитку індустрії України, однією з проблеми постає проблема ефективного розвитку галузі туризму в Україні. Серед інших країн світу український туризм розвивається недосить ефективно. Щороку нашу країну відвідують близько 5—6 млн. туристів. У Франції кількість туристів у готелях і туристичних таборах складає 35 млн. в рік. Туристична індустрія України реалізовує свої можливості лише на 1/3. [6] На фоні бурхливого розвитку світового туризму закономірно постає питання про роль України на світовому ринку туристичних послуг.

Досить актуальною стала проблема ефективного розвитку туристичної галузі України. Щороку індустрія туризму зростає. Водночас, туризм є однією з найприбутковіших галузей світової економіки і по своїй економічній віддачі вийшов на її провідні позиції: на нього припадає близько 10% виробленого у світі валового продукту та близько 30% світової торгівлі послугами. На сьогодні українські громадяни є своєрідними інвесторами зарубіжних країн, що є одним з найболючіших питань вітчизняної туристичної галузі. Адже туризм, за розрахунками фахівців, лише у вигляді податків міг би щороку приносити в державну скарбницю до 4 млрд. дол.

Питанню визначення основних проблем розвитку туристичної індустрії України присвячено значну кількість досліджень. Зокрема,

І. А. Дубович досліджує основні проблеми та перспективи розвитку туризму на прикордонних українсько-польських територіях [4], наукові доробки М. Чапської, висвітлюють розвиток туризму в єврорегіоні "Буг". Проблеми управління туристичною галуззю в Україні досліджували науковці І.Гортенко, В.Гуляєв [3], В.Євдокименко [5], В.Кифяк, В.Мацала, Н.Кабушкин, Ю.Лебединський, І.Гур'єва.

У багатьох країнах світу саме за рахунок туризму виникають нові робочі місця, підтримується високий рівень життя населення, створюються передумови для поліпшення платіжного балансу країни. Необхідність розвитку сфери туризму сприяє підвищенню рівня освіти, удосконаленню системи медичного обслуговування населення, впровадженню нових засобів поширення інформації тощо. Слід зазначити, що об'єктивно Україна має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму: особливості географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалів [7,с.2]. Але, нажаль, не все є таким безхмарним. На фоні світового туризму, який набирає потужностей фантастично швидкими темпами, Україна виглядає досить скромно. Безумовно, що причини такого становища треба шукати в складній соціально-економічній ситуації в державі, в невідрегульованості механізмів стимулювання туристичної індустрії, відсутності ефективної стратегії розвитку цієї галузі як на національному, так і регіональному рівнях.

В Указі Президента України "Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року" [1] туризм повинен стати одним з джерел поповнення державного та місцевих бюджетів, тому необхідно визначити проблеми роботи туристичної галузі та розглянути основні напрями по їх вирішенню.

В роботі туристичної галузі можна виокремити наступні проблеми, що стримують її розвиток. Серед них:

- відсутність розгалуженої системи інформаційно-рекламного забезпечення діяльності галузі та туристичних представництв за кордоном;

- відсутність цивілізованих умов перетину кордону та несприятливий візовий режим для іноземних туристів;

- податкове законодавство, що не сприяє вкладенню інвестицій в інфраструктуру туризму та санаторно-курортний комплекс;

- різновідомча підпорядкованість туризму та санаторно-курортного комплексу;

- недоліки в системі регіонального управління ;

- проблема тіньової економіки;

- необхідність передання частини повноважень органам місцевого самоврядування.

Ситуація, що склалася в туристичній сфері останнім часом, вимагає активного пошуку засобів подолання кризових явищ та інтенсифікації виробництва туристичного продукту, із забезпеченням необхідної його якості. Шляхи подолання проблеми: покращувати технологічну базу, в Україні практично не застосовуються туристичні технології, які в розвинутих країнах набули ознак повсякденної ужитковості: електронні інформаційні

довідники щодо готелів, транспортних маршрутів і туристичних фірм з переліком і вартістю послуг, які ними надаються; у світі практично всі довідники з туризму випускаються в електронному , а більшість - у Internet-форматах, що дає їх користувачам можливість бронювати місця в готелях і на транспортні у режимі реального часу - "on-line"). Останнім часом в галузі інформаційних технологій України спостерігається значне пожвавлення. Тому слід також активно використовувати цю можливість для наближення до виходу на світовий рівень обслуговування клієнтів, державна податкова система, головним завданням держави є усунення бар'єрів для розвитку туристичної сфери шляхом прийняття Податкового кодексу та проведення виваженої податкової політики з метою підтримки та захисту суб'єктів рекреаційно-туристичної діяльності; підвищувати рівень обслуговування; в умовах кризи, коли дуже високим є психологічне навантаження та обмежена кількість сімейного бюджету може бути виділена на відпочинок, необхідно розвивати місцеві види туризму, які є більш дешевими та можуть дати поштовх для розвитку, сумісних з туризмом сфер економіки. Одним із рішенням проблем щодо розвитку місцевого туризму можуть бути туристичні технології, які більш зручніші для споживачів, та доступні кожному. Освітлення у інтернет - форматі інформації про місцевий вид туризму підвищить туристичну індустрію України.

Отже, проаналізувавши ситуацію в туристичній галузі України, ми спробували виокремити її головні проблеми та спробували знайти альтернативний шлях виходу з кризи. Зазначили, що інформаційні технології можуть не аби як збільшити розвиток туристичної індустрії. Туристична галузь, хоч і дуже повільними кроками, починає збільшувати свої показники. Але не можна зупинятися на досягнутому. Саме від того, яким шляхом піде зараз розвиток галузі, залежить її майбутнє зокрема та майбутнє економіки України в цілому.

 

Література:

1. Указ Президента України "Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року" (від 10.08.1999 № 973/99) - режим доступу-.http://tourlib.net/zakon/tourism2010.htm

2. Войнаренко М.П., Радецька Л.П., Юр'єра-Юрій A.B. Стимулювання праці у сфері туризму : - м.Вінниця: TOB «Меркьорі-Поділля», 20Ю.-196с.

3. Гуляев В.Г. Организация туристкой деятельности: Учеб. пособие / В.Г.Гуляев. - М.: Нолидж, 1996. - 312 с.

4. Дубович І. А. Особливості та перспективи розвитку українсько-польського транскордонного співробітництва у галузі туризму / І. А. Дубович, Т. П. Василенко, О. В. Вичка // Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. - 2005. -Вип. 15.7.-С. 274-278

5. Євдокименко В.К. Регіональна політика розвитку туризму. Методологія формування, механізм реалізації / Ін-т регіон, дослідж. HAH України. – Чернівці: Прут, 1995.- 118 с.

6. Стан, проблеми і перспективи туристичної галузі в Україні - [електронний Ресурс] - режим доступу - http://ua.textreferat.com/referat-963-l.html

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.