Дашко О. К., Дашко Н. К. ФIРМОВИЙ СТИЛЬ – ВАЖЛИВИЙ I ТОНКИЙ IНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ КОМПАНIЇ

Дашко О. К., Дашко Н. К.

Магістрантки Інституту реклами, Україна, м. Київ

УДК 7.74: 01

 

ФIРМОВИЙ СТИЛЬ – ВАЖЛИВИЙ I ТОНКИЙ IНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ КОМПАНIЇ

 

Фiрмовий стиль розглянуто як продуманий комплекс кольоро-графічних засобів для вiдображення напрямку дiяльностi та сутi компанiї, за допомогою яких можна виокремитися серед iнших органiзацiй iндивідуальним стильовим вирiшенням. Акцентовано увагу на проблемі унікального образу, який би легко сприймався та запам'ятовувався для того, щоб викликати позитивнi емоцiї та бажання користуватися продукцією даної компанії.

Ключові слова: фірмовий стиль, дизайн, художньо-проектна культура.

 

Постановка проблеми. Дизайн – це образ думки сьогоднiшнього життя, який змушує безперервно бачити, вiдчувати, мiркувати, реагувати, прогнозувати, вимагає щоразу нового розуміння реальностi. Дизайн, як проектно-художня культура, сформував цілу низку нових понять. Одним з них є "фiрмовий стиль", під яким розуміється стильова єднiсть змістовних форм всіх елементів компанії – від середовища до продукцiї.

Актуальнiсть даного питання гостро виявляється у появі великої кiлькостi компанiй на ринку працi. Для того, щоб виділитися з усіх, треба розробити цілiсну систему фiрмового стилю, важливо створити оригiнальний образ за допомогою графічних засобiв, шрифтового вирiшення та вiдобразити суть, напрямок дiяльностi, виокремити компанію серед інших організацiй за допомогою iндивiдуальностi стильового вирiшення.

Мета статтi – аргументовано довести необхідність фiрмового стилю як засобу iдентифiкацiї компанiї для просування її на сучасному ринку.

Фiрмовий стиль являє собою сукупнiсть графічних, колiрних, стилістичних і композицiйних прийомів та елементів, спеціально і комплексно спроектованих для фiрми з метою створення певного постiйного зорового образу, який запам’ятовується з усього, що пов'язано з пiдприємством, його дiяльнiстю та продукцією [1]. Всi елементи фiрмового стилю складають одну цілісну композицiю, що створює життєздатне уявлення про компанiю. Завдяки цьому, у споживачів народжується цілiсний і позитивний образ роботи пiдприємства. В епоху iнформаційної лавини, коли споживачевi доводиться орiєнтуватися серед рясної рiзноманiтностi iдентичних товарів, актуальність наявностi фiрмового стилю тiльки пiдвищується. Сучасна зміна комунікацiйного поля, поява нових медіа-носіїв, зміна способiв і головне, зміна форми спiлкування зі споживачем, змінили і підходи до створення фiрмового стилю.

Актуальнiсть фiрмового стилю полягає у створенні візуальної оболонки, яку наповнюють конкретним змістом. В основі ідеї фiрмового стилю завжди повинно бути створення сучасного унікального образу, який би легко сприймався та запам'ятовувся для того, щоб викликати позитивнi емоцiї та бажання створювати свій власний, індивідуальний, не схожий на усi iншi, стиль. Фiрмовий стиль зокрема, повинен бути дієвим iнструментом для того, щоб донести iнформацiю і пробудити iнтерес людей, залучити їх до участi в спiльнiй справi. Поняття фiрмового стилю з’явилося не так давно, йому, мабуть, нема й ста років. Що стало найяскравiшим символом нової парадигми, що позначили контури великої епохи модернізму, що проголосила необхiднiсть тісної спiвпрацi художникiв та промисловцiв, став фiрмовий стиль – цей воiстину системний феномен модернiстської дизайн-форми, що сконцентрував у собi основнi проблеми, протирiччя, цілi та цiнностi художньо-проектної культури протягом майже всього XX століття [2].

Сфера виробництва і сфера послуг повиннi мати свій фiрмовий стиль. Першим дизайнером, який створив фiрмовий стиль як систему, був Петер Беренс – художнiй директор світового електротехнiчного концерну AEG, Німеччина (1906 р.). Продукцiю AEG було розраховано в основному на експорт, і на думку промисловцiв, для її успiшного просування на свiтовому ринку було потрiбно створити свій певний художнiй почерк. Господарі фiрми цiкавилися не стiльки естетикою речей, скiльки завданням завоювання свiтового ринку. Беренса запросили для створення фiрмового стилю, що охоплював би не тiльки рекламу, а й виробничi приміщення, транспорт, одяг. Вiн вперше сформував поняття фiрмового стилю як єдиної системи візуальної iдентифiкацiї [1].

Створення фiрмового стилю компанiї (бренду, торгової марки) основною метою і першочерговим завданням має побудова iндивiдуального вiзуального образу, сприяючого позицiонуванню, iдентифiкацiї та диференцiацiї бренду від конкурентів на ринку, перенасиченому подiбними товарами та пропозицiями. Головний принцип фiрмового стилю, впiзнаваного, що запам'ятовується і однозначно iдентифiкується з певним брендом, вiдображає закони маркетингу, коротко і образно сформульований вiдомим маркетологом Джеком Траутом так: «Диференцiюйся – або вмирай». Вплив сучасних форм комунікацiї на створення фiрмового стилю у сучасних ринкових умовах з наявнiстю суперконкуренцiї, стрiмко розвиваються форми передачі iнформацiї та змін у комунікаційному полi, створення фiрмового стилю має слiдувати за споживачем, органічно інтегруючись в його медіа-простiр і пропонуючи новi форми спiлкування та взаємодiї [3].

Розвиток цифрових технологій, Інтернету, мобiльного зв'язку, супутникового телебачення, соцiальних мереж вiдбивається не тільки на зміні каналів і форм комунiкацiй, але й на створеннi бренду, орiєнтованого на новi комунiкацiйнi можливостi. Створення фiрмового стилю, орiєнтованого на Інтернет, стало повсюдним явищем, оскільки Всесвітня мережа стає все бiльш привабливим каналом для рекламодавцiв, і обсяги бюджетів Інтернет-реклами стрiмко зростають у всьому світі, практично зрівнявшись із зовнішньою і друкованою рекламою. Фiрмовий стиль виникав, та iснує сьогоднi на перетинi досить рiзних соціокультурних течій. І фiрмовий стиль тут – на службі цього прогресу, на службі людства, природи, культури. У фірмовому стилi був і, на нашу думку, буде також і компонент культурно-гуманiстичний, що трактує фiрмовий стиль та компанiю як провідника і представника потреб, турбот, устремлiнь, симпатiй та надій власне людських.

Проаналiзуємо, що вплинуло на формування фiрмового стилю як окремої сфери професiйної діяльностi. Яка мета фiрмового стилю – створення прекрасних форм або, все-таки – створення речей, які легко було б продавати? Змiни у створеннi фiрмового стилю торкнулися, перш за все, його вiзуальної складової, покликаної значно посилити комунiкаційнi можливостi бренду: новi художнi форми, за допомогою яких реалiзується фiрмовий стиль (фото, пiкселi, рисованi елементи, колаж тощо); iнтерактивнi елементи фiрмового стилю (рухомі, що змiнюються, або реагують), iнтерактивнi логотипи з мiнливою геометрією (що крутяться, або перетiкають і т.д.); створення вiзуальної системи бренду, в якій домiнантним є не тiльки логотип, але кожен елемент несе вiзуальну комунiкацiю бренду (стиль, колiр, спосiб iнтегрування в середовище і т.д.), за якими споживач може вiдразу iдентифiкувати бренд; iнтерактивнiсть вiзуальної системи бренду, її гнучкість і трансформованiсть, за якими одночасно, бренд легко iдентифiкується і запам'ятовується споживачем [4].

Створення сучасного фiрмового стилю, iнтерактивного, «живого» – це спосiб виділити бренд у конкурентному середовищі і сучасна можливiсть домогтися візуальної диференцiацiї та запом`ятованостi бренду. При цьому, однак, не варто забувати, що фiрмовий стиль використовується в рiзних середовищах і на рiзних носiях, тому при створеннi фiрмового стилю необхiдно врахувати, як буде «жити» фiрмовий стиль компанiї у рiзних каналах комунікацiї.

Створення фiрмового стилю – найкращий спосiб виділити організацiю серед незлiченного числа iнших. Це iндивiдуально розроблена схема, яка охоплює все, що стосується створення графічного образу. Наявнiсть фірмового стилю підвищує ефективнiсть реклами. Окрiм того, всi об'єкти, які мiстять елементи фiрмового стилю, вже є самі по собi рекламою. Компанiя, що вчасно подбала про фiрмовий стиль для власного рекламування, має велику перевагу перед конкурентами, що не приділяють рекламі належної уваги.

Нинi за допомогою комп’ютерних технологій є можливiсть продемонструвати яскраву рекламу, яка дасть змогу підсилити імідж компанiї та акцентувати на сферу запропонованих послуг, в основі яких є синтез змiсту і форми вирішення зазначеної проблематики.

У сучасному розуміннi фiрмовий стиль сприймається як «зведене в чітку вiзуальну формулу повiдомлення, призначене клієнту для висновкiв і конкретних дій». До особливостей жанру можна вiднести наступне: фiрмовий стиль має бутиз розумiлимі добре сприйматися глядачем. У логотипі часто використовується метафора, рiзномасштабнi фiгури, контурне позначення предметів. Для тексту важливим є шрифт, розташування, колір [5].

Фірмовий стиль орiєнтований на те, щоб потенційного клієнта підштовхнути подивитися і зрозумiти, що він знаходиться перед правильним вибором. Фiрмовий стиль повинен надавати практичний вплив на результат, адже кожен зараз почуває нагальну потребу хоч чим-небудь безпосередньо виділитись з натовпу. Дотримання компанiєю фiрмового стилю позитивно позначається на довiрі споживача, тому вважається, що це показник організованостi та порядку, як у виробництві, так і в будь-якому iншому напрямку дiяльностi. На жаль, багато хто вважає, що фiрмовий стиль – явище лише крупних компанiй. Проте без нього компанiю взагалi неможливо однозначно впізнати. Можна тiльки почути назву відомої компанiї, і в уявi миттєво виникає образ успiшного прибуткового пiдприємства, що процвiтає. На споживача успiшний образ справляє приємне враження. Пiсля плiдної роботи команди фахівцiв, виникає поняття бренду. За умови правильно організованої роботи, iм'я починає працювати і приносити прибуток: «Корона», «Свiточ», «Київстар», «Nesqvik», «Nemiroff», «Coca-Сola», «Adidas», «Hewlett-Packard», «Nike» і багато інших назв, вiдомих по всьому світі. Це модно, це престижно, це бренди [4].

У постiндустрiальну епоху сфера послуг зайняла позицiю не менш мiцну, ніж виробнича сфера. А для організацiй, які надають послуги, вже на початку свого існування, наявнiсть фiрмового стилю є життєво необхiдною. При створеннi фiрмового стилю необхідно пам'ятати і про те, що обраний стиль повинен добре виглядати як на візитцi, так і на рекламному щиті площею 18 кв. м, як у кольорi, так і в чорно-білому варіанті.

Фiрмовий стиль обов’язково повинен мiстити фiрмовi константи. Деталi повиннi бути продуманi повнiстю – опис, iдеологiя, вiзуальне вирiшення, колiрне оформлення. Важливо створити оригiнальний образ за допомогою графічних засобiв, шрифтового вирішення, та вiдобразити суть, напрямок дiяльностi, вiдокремити його від інших організацiй за допомогою iндивiдуальностi графiчних констант.

Фiрмовий стиль асоцiюється так само з логотипом або знаком. Створення логотипа – досить вiдповiдальне завдання для кожної компанiї, яка себе поважає. Після розробки концепцiї, вiдбувається розробка логотипа. Слід враховувати варiанти написання логотипа офіційною мовою країни, а також латинською. Варто пам’ятати, що створення логотипа – важлива місія, адже це «обличчя» пiдприємства. Логотип або знак призначений, перш за все, для iдентифiкації органiзації або товару на ринку, для того, щоб допомогти кінцевому споживачевi розрізняти продукцiю рiзних організацiй у рамках одного ринкового сегменту. Іншими словами: головна функцiя логотипа – створення у покупцiв враження, що запам’ятовується. Тобто, вiдштовхуючись від свого призначення, логотип – це невід'ємна частина iміджу певного товару або ж компанiї. У першу чергу це необхідно тому, що вiзуально привабливий, якісний логотип не буде на рівнi з iншими, а вiдразу зверне на себе увагу, викличе iнтерес, захопить і тим самим сформує сприятливий iмідж органiзацiї або продукцiї, виконає естетичну і рекламну функції [5].

Наявнiсть фiрмового стилю свiдчить про впевненiсть його власника в позитивному враженнi, яке він справляє на споживача. Одним із завдань використання фiрмового стилю є систематичне нагадування покупцевi про ті позитивнi емоції, які вже доставили йому товари даної компанiї, що раніше купувалися. Таким чином, наявнiсть фiрмового стилю побiчно гарантує високу якість товарів і послуг.

Фiрмовий блок представляє собою традицiйне, часто вживане поєднання кількох елементів фiрмового стилю, наприклад, може включати фiрмовий знак або логотип, назву пiдприємства, поштовi, банківські реквiзити, перелік товарів і послуг, рекламний символ фiрми, слоган. Фiрмовий блок зручно використовувати як компонент в оформленнi вiзитної картки, ділового бланку листа, на упаковцi продукцiї. Використовуючи компоненти фiрмового стилю, можна задавати власний фiрмовий стиль практично в усьому, що різною мірою має відношення до дiяльностi фiрми. В якостi пiдсумку, варто зазначити, що розроблений фiрмовий стиль повинен вразити потенційних клієнтів, і сприяти поштовху на майбутнє, мати високий естетичний рівень на сучасному ринку. Фiрмовий стиль є носiєм певної iнформацiї, а таку iнформацiю потрiбно правильно подавати, враховуючи особливостi дiяльностi організацiї, виділяючи цільову аудиторію.

Висновки. Отже, фiрмовий стиль – це комплексна система візуальної iдентифiкацiї, що сприяє формуванню сприятливого iміджу компанiї та підсилює ефективнiсть її рекламних контактів зі споживачами, що пiдвищує довiру партнерів і сприяє зростанню репутацiї та популярностi компанiї на ринку. Таким чином, це метод, що полегшує процес сприйняття, запам’ятовування, своєрiдного кодування інформаційного повiдомлення в лаконiчну форму, і є комплексним фiрмовим стилем. Вiдтак, розробники фiрмового стилю мають найскладнiше завдання – розробити незамiнний iнструмент реклами і маркетингу. Від нього багато в чому залежить, наскiльки фiрма буде успiшною і популярною на ринку. У фірмовому стилi поєднуються рiзнi елементи іміджу, які органічно пов'язуються між собою. Якісно розроблений фiрмовий стиль сприяє популярностi компанiї. Відомо, що будь-яка процвiтаюча фiрма в чималому ступенi зобов'язана своїми досягненнями системі візуальної ідентифікації. У перспективі, у зв'язку з економічними змінами, що вiдбуваються, фiрмовий стиль буде займати своє «законне» місце і служитиме за своїм прямим призначенням. А зростаюча корпоративна та мiжнародна конкуренцiя робить його все бiльш актуальним і життєво важливим у боротьбі за прибуток і популярнiсть. Нинi фiрмовий стиль є одним iз основних рекламних і маркетингових iнструментів будь-якої сучасної компанiї. Фiрмовий стиль – це нiби оболонка, яку наповнюють конкретним змістом, яка і створює поняття iміджу компанії.

 

Література:

1. Добробабенко Н.С. Фирменный стиль: принципы разработки,

использование, оценки: метод. рекомендации/ Н.С.Добробабенко. – М.: Внешторгреклама, 1986. – 111 с.

2. Нельсон Р. Секрет фірми, чи… Як створити фірмовий стиль / Р.Нельсон . –К.: Техніка реклами, 2005. – № 11. – С.5.

3. Прокурова Н.И. Фирменный стиль. Руководство/ Н.И.Прокурова. – Владивосток: ВГУЭС, 2001. – 56 с.

4. Темлоу Э. Графический дизайн: фирменный стиль, новейшие

технологи и креативные идеи. – М.: Астрель, 2006. – 256 с.

5. Ткаченко Н. Креативная стратегия для разработки фирменного стиля

торговой марки// Рекламодатель: Теория и Практика. – 2004. – № 4. – С. 14-19.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.