к. пед. н., Андрущенко Н. О., магістр Дмитренко Д. Ю. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 334

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

к. пед. н., Андрущенко Н. О., магістр Дмитренко Д. Ю.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, м. Вінниця

Розглянуто аспекти розробки стратегії фінансування діяльності підприємства. Зокрема, сформовано визначення стратегії та необхідність її впровадження у фінансування діяльності підприємства. Систематизовано екзогенні та ендогенні фактори впливу на фінансування діяльності підприємства. Проведено аналіз ймовірності банкрутства досліджуваного підприємства.

Ключові слова: стратегія, фінансування діяльності, економічна ефективність, цілі, підприємство, розвиток, банкрутство, ресурси.

 

к.пед.н., Андрущенко Н. А., магистр Дмитренко Д. Ю. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ/ Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, г. Винница

Рассмотрены аспекты разработки стратегии финансирования деятельности предприятия. В частности, сформировано определение стратегии и необходимость ее внедрения в финансирование деятельности предприятия. Систематизированы экзогенные и эндогенные факторы влияния на финансирование деятельности предприятия. Проведен анализ вероятности банкротства исследуемого предприятия.

Ключевые слова: стратегия, финансирование деятельности, экономическая эффективность, цели, предприятие, развитие, банкротство, ресурсы.

 

c. e. s., Andruschenko N. O., master Dmitrenco D.Y. FEATURES DEVELOPMENT STRATEGY FOR FINANCING ACTIVITIES GROUP/

Vinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU, Ukraine, Vinnitsa

The aspects of development financing strategy of the company. In particular, formed the strategy and the need for its implementation in the financing of the company. Systematized exogenous and endogenous factors influence the financing of the company. The analysis investigated the probability of bankruptcy of the company.

Keywords: strategy, financing activities, economic efficiency, goals, enterprise development, bankruptcy resources.

 

Ефективність трансформаційних процесів, що відбуваються в суспільстві та економіці України значною мірою залежить від ефективності функціонування підприємницького сектора. Важливою умовою успішного здійснення економічних реформ в Україні є вдосконалення управління виробничо-господарською діяльністю підприємств, впровадження сучасних досягнень менеджменту, одним із складових елементів якого є розробка стратегії фінансування діяльності підприємства.

Великі підприємства, що ставлять перед собою задачу виходу на зовнішній ринок, співробітництво з іноземними фірмами-виробниками і які володіють достатнім ресурсним потенціалом мають цілеспрямовано впроваджувати стратегію фінансування діяльності підприємства, використовуючи різні методи стратегічного аналізу.

Вагомий внесок у формування теоретичних і прикладних засад фінансування діяльності підприємства, зокрема пов’язаних із особливостями розроблення стратегії в кризових умовах функціонування, зробили як зарубіжні науковці – І. Ансофф, Е. Альтман, О. Большаков, А. Градов, П. Друкер, Е. Коротков, В. Михайлов, Т. Таффлер, Е. Уткін, М. Хаммер, так і вітчизняні учені-економісти – Б. Андрушків, С. Іванюта, Н. Кирич, О. Копилюк, О. Кузьмін, Л. Лігоненко, О. Пушкар, С. Салига, А. Семенов, О. Скібіцький, О. Тридід, А. Чернявський, А. Штангрет, Б. Язлюк та інші.

Метою статті є вивчяення наукових концепцій та розробка стратегії фінансування діяльності підприємства.

На підставі аналізу існуючих видів стратегій фінансування діяльності підприємства можна стверджувати, що єдиного підходу до їх класифікації не існує. Така ситуація пояснюється багатогранністю, значущістю та обмеженим використанням даного виду стратегій у практичній діяльності підприємств.

Стратегія – це перспективний план дій по досягненню підприємством найвищої економічної ефективності шляхом використання всіх наявних ресурсів з метою задоволення потреб споживачів, отримання стабільного прибутку та розширення присутності на ринку.

Враховуючи фінансові можливості підприємства, об'єктивно оцінюючи характер внутрішніх та зовнішніх факторів, фінансова стратегія забезпечить відповідність фінансово-економічних можливостей підприємства умовам, які склалися на ринку. Фінансова стратегія передбачає визначення довгострокових цілей фінансової діяльності та вибір найефективніших способів їх досягнення. Цілі фінансової стратегії, підпорядковуючись загальній стратегії економічного розвитку, будуть спрямовані на максимізацію прибутку. За розробки фінансової стратегії слід ураховувати динаміку макроекономічних процесів, тенденції розвитку вітчизняних фінансових ринків, можливості диверсифікації діяльності підприємства [1]. Саме тому, в сучасних умовах особливо актуальним постає питання дослідження та врахування всіх факторів, що впливають на формування фінансових ресурсів та на перспективні цілі розвитку підприємства (табл. 1).

 

Повний варіант тексту за посиланням Stattya_-Andruschenko-Dmitrenko-2.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.