к. пед. н., Андрущенко Н. О., Дмитренко Д. Ю. АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

УДК 657

 

АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

к. пед. н., Андрущенко Н. О., магістр Дмитренко Д. Ю.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, м. Вінниця

Здійсненоаналіз фінансування діяльності на прикладі функціонуючого підприємства на ринку. Розглянуто основні завдання, які спрямовані на вирішення проблем фінансування діяльності підприємства. Оцінено показники ліквідності та фінансової стійкості в результаті чого зроблені перспективні висновки діяльності підприємства.

Ключові слова: фінансування діяльності, антикризове управління, підприємство, аналіз, ліквідність, фінансова стійкість.

 

к.пед.н., Андрущенко Н. А., магистр Дмитренко Д. Ю. АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ/Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, г. Винница

Осуществлен анализ финансирования деятельности на примере функционирующего предприятия на рынке. Рассмотрены основные задачи, которые направлены на решение проблем финансирования деятельности предприятия. Оценено показатели ликвидности и финансовой устойчивости в результате чего сделаны перспективные итоги деятельности предприятия.

Ключевые слова: финансирования деятельности, антикризисное управление, предприятие, анализ, ликвидность, финансовая устойчивость.

 

c. e. s., Andruschenko N. O., master Dmitrenco D.Y. ANALYSIS OF FINANCING ACTIVITIES ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM/ Vinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU, Ukraine, Vinnitsa

The analysis of the funding for the example of a functioning enterprise market. The main tasks that address the problem of financing the enterprise. Reviewed liquidity and financial stability resulting in promising findings made by the enterprise.

Keywords: finance operations, crisis management, enterprise analysis, liquidity, financial stability.

 

Провідна роль у забезпеченні антикризового управління належить  системі фінансового аналізу, який виступає інструментом як виявлення та оцінка кризових явищ, так і обґрунтування антикризової програми і її ресурсного забезпечення, контролю і регулювання, досягнення поставлених цілей. Фінансова діяльність - це система форм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів.

Проблемам розробки методів, моделей і аналізу фінансування діяльності підприємства присвячені роботи Є.В. Мниха, В.М. Івахненка, М.І. Горбатока, Ф.Ф. Бутинеця, М.І.Баканова, А.Д. Шеремета, І.Д. Лазаришиної, С.Б. Барнгольця, І.І. Каракози, М.П. Любушина, та інших.

Метою статті є здійснення аналізу фінансової діяльності в контексті управління підприємством.

Проведення аналізу фінансування діяльності підприємства спрямовано на вирішення таких основних завдань: фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності; пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності; виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами господарювання, бюджетом, банками; мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення власного капіталу; контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів [1] .

З метою формування висновку про стабільність підприємства здійснимо аналітичні розрахунки відповідних коефіцієнтів – індикаторів, які визначають фінансовий стан підприємства на прикладі ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат». Основою оцінки фінансового стану підприємства у короткостроковому періоді є показники ліквідності, тобто здатність підприємства перетворити свої активи у кошти для покриття зобов’язань. Розрахуємо коефіцієнти ліквідності для ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» (табл. 1).

Таблиця 1

Оцінка ліквідності ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» протягом 2011-2012 рр.

 

Показники

Роки

Нормативне значення

Зміна 2012 р. до 2011 р., ±

2011

2012

Коефіцієнт загальної ліквідності

0,525

0,698

>1-2

0,173

Коефіцієнт поточної ліквідності

0,375

0,309

>0,6

-0,066

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,001

0,003

>0,2

0,002

Чистий оборотний капітал

-48139

-34858

>0

13281

 

За даними табл. 1 коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) характеризує здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов’язання за рахунок оборотних коштів. ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» протягом 2011-2012 років знаходиться не зовсім в допустимих межах норми, а зменшення показника у 2012 році є негативним явищем, оскільки свідчить про зменшення обсягів вільних коштів (з власних джерел). Розрахований коефіцієнт поточної ліквідності (швидкої ліквідності) свідчить про те, що підприємство не в змозі погасити незначну частину своїх зобов’язань за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та кредиторської заборгованості. Значення показника протягом аналізованого періоду менше нормативного (вище 0,6), лише у 2011 році воно наблизилось майже до рекомендованої норми (0,37), але так її і не досягло. Коефіцієнт абсолютної ліквідності ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» значно нижчий, ніж нормативне значення. Це свідчить про те, що підприємство не може погасити своїх зобов’язань, не чекаючи повернення дебіторської заборгованості. Чистий оборотний капітал ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» є недостатнім у 2011-2012 роках, який знаходиться у від’ємному значенні, що свідчить про неможливість погашення своїх короткострокових зобов’язань і відсутність резервів розширення діяльності. В цілому, зниження ліквідності підприємства протягом досліджених років є негативним явищем і потребує ретельної уваги з боку керівництва підприємства щодо подальших змін його фінансового стану.

Проаналізуємо показники фінансової стійкості ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», які свідчать про платоспроможність підприємства як у звичайних умовах, так і при змінах у зовнішньому середовищі (табл. 2).

Таблиця 2

Показники фінансової стійкості ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» за 2010-2012 рр.

 

Показники

Роки

Нормативне значення

Зміна

2012 р. до 2010 р., ±

2010

2011

2012

Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів

0,708

0,452

0,749

<1

0,041

Коефіцієнт автономії

0,585

0,688

0,571

>0,5

-0,014

Коефіцієнт маневреності власних коштів

-0,524

-0,308

-0,556

>0,2

-1,08

Коефіцієнт ефективності використання власних коштів

0,001

0,014

0,012

>0,4

0,011

Коефіцієнт використання фінансових ресурсів усього майна

0,001

0,009

0,007

збіль-шення

0,006

 

Отже, проведені розрахунки табл. 2 показали, що коефiцiєнт спiввiдношення позикових i влaсних коштiв ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» протягом 2010-2012 рр. відповідає нормативному значенню, що свідчить про не переважання позикових засобів над власними і раціональну структуру фінансових ресурсів підприємства. Коефіцієнт незалежності (автономії) лише у 2011 році відповідає нормативному значенню і становить 0,68 (більше 0,5). У 2010 та 2012 роках значення показника мінімально допустимому рівні. Це означає, що реалізувавши майно, сформоване із власних джерел, підприємство зможе погасити свої зобов’язання. Коефіцієнт маневреності власних коштів свідчить, що ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» протягом 2010-2012 років не мобільно використовує власний капітал, це є наслідком недостатнього вкладення власних коштів підприємства в оборотні активи. Коефіцієнт ефективності використання власних коштів ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» менше нормативного значення (0,4) і показує, що 1 грн. власних коштів у 2011 та 2012 роках дає 0,014 грн. та 0,012 грн. прибутку відповідно. Таким чином, проведений аналіз фінансування діяльності ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» дозволяє зробити висновок, що загальний фінансовий стан підприємства є не зовсім задовільний, проте підприємство має достатню кількість ресурсів для забезпечення безперебійної діяльності. Щодо фінансових результатів діяльності підприємства, то видно, чистий прибуток щорічно коливається, що спричинено такими факторами, як збільшення статей витрат на збут, адміністративних витрат та інших операційних витрат, а також нестабільності попиту. Тому на даному етапі діяльності ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» є необхідною оцінка його потенціалу та пошук не використовуваних його резервів для формування нової стратегії підвищення ефективності господарсько-фінансової діяльності.

Література:

1. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств : навч. посібник [для самост. вивч. дисципліни]. / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. - 3-тє вид., виправл. і доп. - К. : Знання-Прес, 2009. - 299 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.