кандидат економічних наук., доцент, Богацька Н. М. Берднік Д. В., Добера О. О. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ПЛАНУВАННЯ

кандидат економічних наук., доцент, Богацька Н. М.

Берднік Д. В., Добера О. О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, Україна

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ПЛАНУВАННЯ

 

Постановка проблеми. Планування ефективності діяльності підприємства в нинішніх умовах надзвичайно утруднюється через наростання масштабних змін господарського оточення. Трансформації ринкових відносин, перетворення споживчих запитів і вимог покупців, стрімкий розвиток техніко-технологічної бази виробництва вимагають від підприємства надзвичайної активізації в сфері підготовки та впровадження заходів щодо пристосування до нових умов господарювання. Реалізація такого роду заходів передбачає не тільки здійснення змін у зовнішніх сферах ресурсного забезпечення або маркетингово-збутових зв’язків із споживачами, але й необхідність випереджувального удосконалення внутрішнього середовища підприємства в контексті адаптації всіх аспектів його діяльності до вимог забезпечення сталого розвитку в умовах наростання трансформацій господарського середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна економічна думка з питань планування та ефективності діяльності підприємства пройшла еволюцію поглядів від директивного, в основі якого є жорстке дотримання показників і нормативів, до самокерованого, при якому надмірну роль відведено ринковим механізмам регулювання економіки. Вивченню проблеми планування ефективності діяльності підприємства було присвячено дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних економістів, таких як Бойчик І., Покропивний С., Любушин Н., Примак Т., Савіцкая Г., Брюховецька Н., Круш П., Фрідаг Х., Орлов О. У період світової економічної кризи, яка захопила й Україну, процес планування ускладнюється складовою невизначеності. Це вимагає частішого перегляду та коригування планів та ще раз підтверджує необхідність створення дієвої системи планування на рівні підприємства для забезпечення ефективної роботи.

Предмет і методи дослідження. Предметом дослідження є теоретичні засади і прикладні методи оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств. Вирішення поставлених у роботі завдань здійснено з використанням методів системного і порівняльного аналізу, експертного і графічного аналізу, економіко-математичного аналізу.

Мета дослідження. В науковій літературі недостатньо висвітлено проблеми планування та оцінки ефективності внутрішньовиробничих відносин. Тому метою даної статті є найбільш повне обґрунтування такого явища як ефективність діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Поняття ефективності - одне з центральних в економічній теорії та практиці. На будь-якому напрямі суспільного життя вона визначає доцільність дій господарюючого суб'єкта в економічній системі. Розрізняють суспільну, виробничу, соціальну, технічну, економічну ефективність. Технічна ефективність визначає результативність дій, спрямованих на вдосконалення техніки і технології, що використовується у виробництві, соціальна - на поліпшення умов праці, психологічного клімату в трудовому колективі тощо, економічна - на підвищення прибутковості діяльності підприємства, суспільна - на подолання нерівності в розподілі доходів і підтримання соціальної справедливості, виробнича - на мінімізацію витрат і максимізацію прибутку. Всі види ефективності тісно пов'язані між собою, взаємозалежні і разом визначають ефективність економічної діяльності підприємства загалом[1].

Економічна ефективність діяльності підприємства залежить від раціонального використання кожного виду ресурсів та їхньої структури, яка визначається співвідношенням задіяних ресурсів різних факторів виробництва. Ці пропорції головним чином зумовлені специфікою виробництва, рівнем застосовуваної на підприємстві техніки, технології, організації виробництва і праці, співвідношенням екстенсивних та інтенсивних факторів розвитку виробництва. На структуру і часткову ефективність використання ресурсів підприємства значний вплив мають зовнішні фактори, зокрема ринки ресурсів, пропозиція і попит на окремі види ресурсів та урівноважені на них ціни тощо[2].

Результати роботи підприємства аналізують за показниками, що характеризують сторони його діяльності, їх вибір залежить також від мети аналізу. Визначаючи стратегічні цілі діяльності певного підприємства потрібно порівняти результати діяльності конкретного підприємства з підприємствами-конкурентами. Для такого аналізу вибирають узагальнюючі показники, що відображають діяльність окремих напрямів або структурних підрозділів. Визначення тактичних цілей потребує контролю діяльності підприємства, тобто розрахунку показників ефективності функціонування окремих підрозділів або виробництва окремого виду продукції.

Кожна з цілей, що стоять перед підприємством, потребує аналізу низки показників, що дає змогу прийняти конкретні рішення щодо поведінки підприємства. Джерелом інформації є звітність підприємства: річний бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух капіталу, звіт про рух коштів та ін. На основі даних звітності визначається кінцевий результат роботи підприємства у вигляді нарощування власного капіталу за звітний період. Діяльність підприємства можна проаналізувати за економічними показниками, об'єднаними у групи, кожна з яких характеризує економічний потенціал підприємства, економічну ефективність, конкурентоспроможність і фінансову стійкість.

Економічний потенціал підприємства характеризують: активи фірми, обсяг продажів, прибуток чистий і валовий, основний і оборотний капітал, власний і позичковий капітал, виробничі потужності, науково-дослідні роботи та ін.

Ефективність діяльності підприємства аналізують за такими показниками: прибуток, норма прибутку, рентабельність, а також показниками використання трудових ресурсів (продуктивність праці), основних виробничих фондів (фондовіддача, фондомісткість), матеріальних ресурсів (матеріаломісткість, матеріаловіддача) та ін.[3].

Найважливішим елементом підприємницької діяльності є планування, у тому числі фінансове. Ефективне управління фінансами підприємства можливе тільки за умови планування всіх фінансових потоків, процесів і відносин на підприємстві.

Основними завданнями фінансового планування діяльності підприємства в умовах ринку є забезпечення необхідними фінансовими ресурсами виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності; визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінка ступеня раціонального його використання; виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення прибутку за рахунок економного використання коштів; встановлення раціональних фінансових відносин з бюджетом, банками та іншими підприємствами; дотримання інтересів акціонерів та інших інвесторів; контроль за фінансовим станом, платоспроможністю та кредитоспроможністю підприємства.

Фінансове планування на підприємстві слід розглядати як цілеспрямовану дію на господарську діяльність в цілому, на окремі ланки і суб'єкти господарювання з метою обґрунтування ефективності прийнятих економічних та соціальних рішень з урахуванням їх забезпеченості джерелами фінансування, оптимізації накреслених витрат і позитивних кінцевих результатів.

Значення фінансового планування для підприємства полягає в тому, що воно втілює розроблені стратегічні цілі у форму конкретних фінансових показників; надає можливості визначення життєздатності фінансових проектів; служить інструментом одержання зовнішнього фінансування[4].

Зміст будь-якої підприємницької діяльності полягає у досягненні економічного ефекту у вигляді прибутку. Нині в Україні спостерігається тенденція до значного зниження рівня рентабельності виробництва, що означає збитковість багатьох підприємств. У зв'язку з цим управління підприємством вимагає вдосконалення методів оцінки і прогнозування прибутку. Чим більше уваги приділяється цій економічній категорії, тим ефективніше функціонує підприємство. Тому планування прибутку - це процес розроблення системи заходів щодо забезпечення її формування в необхідному обсязі й ефективне використання відповідно завданням розвитку підприємства в майбутньому періоді.

Висновки. Отже, економічна ефективність діяльності підприємства - це категорія, яка виражає відповідність результатів і витрат підприємства цілям діяльності та інтересам власників у грошовій формі. Поняття "ефективність" передбачає порівняння отриманих результатів діяльності з величиною витрачених ресурсів. Діяльність підприємства буде називатись ефективною лише у тому випадку, якщо сукупні доходи будуть перевищувати сукупні витрати, створюючи при цьому прибуток, що є головним завданням для діяльності будь-якого сучасного підприємства. Ефективність виробництва являє собою комплексне відбиття кінцевих результатів використання засобів виробництва і робочої сили за певний проміжок часу при виробництві різноманітних товарів та послуг[5].

 

Література:

1. Бойчик І. М. Економіка підприємства. — К.: Атіка, 2004. — 480с.

2. Внутрішній економічний механізм підприємства / П.В. Круш ,

С.О. Тульчинська, Р. В. Тульчинський та ін.; Нац. техн. ун-т Укр. "Київський полтех. ін-т". – К.: ЦУЛ, 2008. – 204 с.

3. Фридаг Х. Сбалансированная система показателей / Х. Р. Фридаг,

В. Шмидт. – М: «Омега-Л», 2011. – 267 с.

4. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень: Курс лекцій: 3-тє вид., стереотип. — К.: МАУП, 2002. — 128 с.

5. Бачевський Б.Є., Заблоська І.В., Решетняк О.О. Потенціал і розвиток підприємства: Навч. пос. – К. : Центр учбової літератури, 2009 – 400 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.