кандидат педагогічних наук, Мацишин М. О. ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ НЕОБХІДНОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ З ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

кандидат педагогічних наук, Мацишин Микола Олексійович

Національна академія Державної прикордонної служби України, Україна, м. Хмельницький

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ НЕОБХІДНОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ З ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Сучасні інноваційні освітні процеси наполегливо вимагають підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, які мають сформовані професійні якості та володіють умінням використовувати здобуті теоретичні знання та практичні навички під час виконання службових обов’язків з охорони державного кордону. Майбутній офіцер Державної прикордонної служби України (ДПСУ) повинен бути інтелектуально розвиненою людиною з аналітичним мисленням, підготовленим у моральному та військово-професійному відношенні, ініціативним у питаннях особистісного та професійного самовдосконалення.

Беручи до уваги геополітичне розташування нашої країни на ДПСУ поставлено завдання кардинально підвищити якість охорони державного кордону, яка базується на упровадженні європейських стандартів у здійсненні прикордонного контролю. Ефективність виконання поставленого завдання безпосередньо залежить від професійної компетентності офіцерів-прикордонників, які забезпечують територіальний суверенітет України та недоторканості її кордонів. У свою чергу, професійна компетентність перебуває у прямій залежності від організації навчального процесу у єдиному закладі, де готують майбутніх офіцерів-прикордонників – Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (НАДПСУ). Навчання високопрофесійного офіцера ДПСУ є доволі складним процесом, що охоплює увесь період підготовки курсантів, і в найбільшій степені залежить від методики викладання дисциплін професійної та загальновійськової підготовки.

Європейські освітні зміни у вищій освіті суттєво підвищили вимоги до методики організації навчально-виховного процесу у НАДПСУ. У Концепції розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року [1] вагому увагу зосереджено на розширенні мобільності навчання та формування виваженого підходу до контролю якості освітніх послуг, які надаються курсантам, що планують стати офіцерами Прикордонних військ України (ПВУ). Насамперед освітні інновації стосуються впровадження у навчальний процес передових європейських методик викладання навчальних дисциплін, що базуються на вимогах Болонської декларації та розширенні мобільності навчання на основі чіткого підходу до його проектування та організації.

Саме тому, ми поставили собі за мету – обґрунтувати педагогічну необхідність проектування навчання майбутніх офіцерів-прикордонників з дисциплін професійної та загальновійськової підготовки.

У нашому баченні виваженого педагогічного проектування потребує організація навчально-виховного процесу під час викладання майбутнім офіцерам-прикордонникам дисциплін, що належать до циклу професійної та практичної підготовки, адже саме ці дисципліни мають вагомий вплив на формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Виходячи із зазначеного, існує нагальна проблема ґрунтовного дослідження освітньої парадигми на основі використання системного підходу до проектування і організації навчання майбутніх офіцерів-прикордонників із дисциплін професійної та загальновійськової підготовки.

Аналіз наукових праць з проблеми дослідження вказує на той факт, що окремі питання організації навчання майбутніх офіцерів ДПСУ були в центрі уваги науковців. Зокрема, напрацювання І. Томківа розкривають основи організації навчального процесу в академії ДПСУ; роботи О. Торічного присвячені дослідженню методики формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників під час навчання у НАДПСУ; І. Криворучко та В. Кирилюк обґрунтували методику впровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес НАДПСУ. Нині активно досліджується методика організації виховної (А. Галімов), психологічної (Л. Боровик, С. Філіппов), правової (В. Райко), творчої (О. Діденко) діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників.

У ракурсі проблематики нашого дослідження інтерес становлять наукові праці про загальні та специфічні особливості методики організації навчального процесу у вищих військових навчальних закладах (В. Бачевський, І. Біжан, С. Будник, Н. Генералова, Я. Корнійчук, Г. Марченко, В. Неіжмак, В. Шняк, В. Ягупов), а також про основи підготовки офіцерських кадрів у вищих військових навчальних закладах (М. Дьяченко, Л. Кандибович, С. Кубіцький, М. Нещадим). Загальні питання формування у майбутніх офіцерів професійної компетентності представлені у публікаціях О. Барабанщикова, В. Бачевського, А. Борисовського, К. Вербицького, В. Герасимчука, П. Онищука та ін. Значний інтерес представляють праці, у яких висвітлюються питання підготовки майбутніх офіцерів до виконання службових обов’язків (І. Платонов, Т. Бунєєв, О. Багас, Ю. Худолеев, О. Михайлишин).

Віддаючи належне теоретичній і практичній значущості праць вчених, ми змушені констатувати, що стан наукової розробленості сучасних проблем проектування навчання, організації навчально-виховного процесу підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників та методичного забезпечення викладання дисциплін, які відносяться до циклу професійної та загальновійськової підготовки не можна вважати задовільним. Це обумовлюється рядом факторів: професійна підготовка офіцерів ДПСУ зазнає певних змін у контексті реорганізації Прикордонних військ України; дослідженню методики організації навчального процесу в НАДПСУ присвячуються лише окремі наукові праці; на сьогоднішній день в Україні не проводилися комплексні наукові дослідження, які стосувалися розробки цілісної педагогічної системи проектування навчання; не висвітленими залишаються практичні засади проектування та організації навчання майбутніх офіцерів-прикордонників з дисциплін професійної та загальновійськової підготовки; не стала предметом ґрунтовного вивчення методика проектування дисциплінарного освітнього простору під час навчання майбутніх офіцерів ДПСУ. Відтак, об’єктивною необхідністю стала потреба у створенні цілісної методичної системи проектування і організації навчання майбутніх офіцерів-прикордонників з дисциплін професійної та загальновійськової підготовки – такої, в якій би поєднувалися традиційні та інноваційні підходи до даного виду діяльності.

Проведений нами аналіз засвідчив той факт, що нині теоретично обґрунтовано лише загальні питання теорії педагогічного проектування навчально-виховного процесу (В. Безпалько, В. Давидов, М. Махмутов, В. Сластьонін). У загальному огляді наукових джерел про проектування та організацію навчального процесу належне місце посідають праці у яких висвітлені методичні аспекти процедури проектування освітнього процесу (А. Баранова); проектування дидактичного інформаційного середовища і методика його використання у вищій професійній освіті (С. Нечаєв); системне проектування вищої освіти (Ю Татур) та ін. У даний час ведеться активна розробка педагогічного проектування, що насамперед пов’язано із потребами сучасного ринку праці та міжнародними вимогами до компетентності як якісного результату підготовки фахівців, що передбачає професіоналізм. Більшість напрацювань фахівців пов’язані зі структурно-змістовної реформою вищих навчальних закладів (А. Деркач, Н. Кузьміна, А. Маркова, Е. Полат, Ю. Татур, А. Хуторський та ін).

Для обґрунтування методичної системи проектування навчального процесу підготовки офіцерського складу ДПСУ використано результати наукових досліджень В. Балашова, О. Діденка, Л. Джигун, Д. Іщенка, В. Кельбя, А. Кучеренка, С. Максименка, І. Новака, Б. Олексієнка, О. Парубка, Є. Потапчука, І. Сніцаря, В. Чернявського та ін. Разом з тим можна констатувати, що комплексного дослідження проектування і організації навчання майбутніх офіцерів-прикордонників на сьогодні немає; не обґрунтована цілісна методична система проектування і організації навчального процесу з дисциплін професійної та загальновійськової підготовки («Основи охорони державного кордону», «Управління прикордонним підрозділом», «Служба прикордонних нарядів у пунктах пропуску через державний кордон», «Здійснення прикордонного контролю», «Паспортний контроль», «Тилове забезпечення охорони кордону», «Основи оперативно-розшукової діяльності», «Інформаційно-телекомунікаційні системи прикордонних підрозділів», «Стажування у підрозділах охорони кордону»); відсутнє науково-методичне забезпечення процедури проектування навчання майбутніх офіцерів-прикордонників у НАДПСУ.

Розгляд загальних підходів до трактування педагогічного проектування навчального процесу засвідчує відсутність системного підходу до організації дисциплінарного освітнього простору. Крім того, потребують суттєвого доопрацювання принципи, закономірності, підходи, та засади на основі яких повинно проходити проектування навчального процесу в НАДПСУ. Встановлено, що безпосередня процедура організації навчання майбутніх офіцерів-прикордонників часто розглядається відособлено від основних етапів та функцій педагогічного проектування. Потребує удосконалення методика проектування навчально-методичних комплексів в теорії та практиці організації навчання майбутніх офіцерів-прикордонників, а також використання ситуацій творчого пошуку та міждисциплінарних зв’язків під час вивчення курсантами дисциплін професійної та загальновійськової підготовки.

Як свідчать результати опитування викладацького корпусу НАДПСУ, нині назріла потреба у встановлені складових компонентів (аксіологічного, змістового, технологічного) проектування навчального процесу та розробки конкретних механізмів вдосконалення навчальних занять з дисциплін, що належать до циклу професійної та загальновійськової підготовки. Аналіз методичної та психолого-педагогічної літератури, дослідження практичних механізмів методики організації навчального процесу у НАДПСУ та особистий досвід педагогічної діяльності дозволив виявити певні суперечності між:

– посиленням позицій проектного підходу в освітній парадигмі як фактора гарантування досягнення якісного результату і традиційною системою організації фахової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників;

– значним потенціалом педагогічного проектування і недостатнім науково-методичним забезпеченням його у підготовці офіцерів ДПСУ;

– необхідністю проектувати навчальний процес майбутніх офіцерів-прикордонників у відповідності з державним освітнім стандартом, освітньо-кваліфікаційною характеристикою і недостатньою підготовленістю викладачів до цієї предметно-методичної діяльності в силу нерозробленості методики педагогічного проектування;

– потребою у створенні науково-обґрунтованої методичної системи проектування навчання дисциплін професійної та загальновійськової підготовки, здатної формувати професійні знання та уміння і традиційною системою організації навчання, що формує лише загальні предметні знання, уміння, навички;

– можливістю використання інноваційних принципів під час проектування навчальних програм з дисциплін професійної та загальновійськової підготовки та однотипністю у методиці їх побудови.

Вирішення зазначених суперечностей та багатоаспектність означеного кола питань зумовлює цілеспрямований науковий пошук найбільш оптимальних шляхів її розв’язання. Відтак, подальші наші напрацювання будуть присвячені висвітленню практичних питань проектування навчання майбутніх офіцерів-прикордонників з дисциплін професійної та загальновійськової підготовки.

 

Література:

1. Концепція розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року : Указ Президента України від 19.06.2006р №546 / Офіційний вісник України : український інформаційний бюлетень / МЮ України. – 2006.– №25.– С. 14. – Ст. 1807. – Код акту 36644/2006

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.