Руснак Л. Р., Ковальська І. М. СФЕРА РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ СУБЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Старший викладач Руснак Л. Р.

Ковальська І. М.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, м. Чернівці

 

СФЕРА РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ СУБЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

 

Сучасний етап економічного розвитку України носить досить неоднозначний характер: з одного боку – наявність значного кола проблем, пов’язаних із нестабільністю у внутрішньополітичній, енергетичній та інших сферах, з іншого – є певні досягнення та позитивні зрушення завдяки поступового зростання темпів економічного та науково-технічного розвитку.

Всі ці процеси, що відбуваються в світі та в Україні, суттєво впливають на становище вітчизняних підприємств. А саме: функціонування підприємств здійснюється в умовах нестабільного зовнішнього середовища, для якого характерні зниження обсягів інвестиційних вкладень, високі процентні ставки за довгостроковими банківськими кредитами, недосконалість податкового законодавства і т. ін., що істотно знижує рівень життєдіяльності підприємств і підвищує ймовірність переходу в кризовий стан. З іншого боку, кризові тенденції на мікрорівні створюють передумови негативних тенденцій розвитку регіональних систем і зниження рівня національної економічної безпеки. У зв’язку з цим надзвичайно важливо визначити основні сфери ризиків та загроз економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності. Адже, підприємство не може відчувати себе у стані економічної безпеки, якщо суб’єкти зовнішнього середовища, з якими підприємство тісно взаємодіє, знаходяться під впливом певних загроз чи небезпек.

Однією з найважливіших особливостей підприємницької діяльності є вміння працювати в умовах діючих ризиків і загроз економічній безпеці . Це ставить підприємця перед проблемою уміння приймати рішення і ефективно управляти бізнесом в складній комерційній ситуації, коли не всі фактори, причини та умови реалізації бізнес-процесів заздалегідь відомі. Крім того, завжди діють фактори, які однозначно визначаються, як ризики та загрози економічній безпеці підприємства. Відразу зауважимо, що факторів ризику, небезпек і загроз, які безпосередньо або опосередковано, впливають на підприємця, в нинішніх умовах господарської діяльності є безліч. І, тим не менш, знати їх природу, джерела виникнення і рівень небезпеки вкрай важливо для підприємця сучасного ринку.

Перелік типів, видів загроз і небезпек функціонування як окремого підприємства, так і підприємницького середовища загалом визначається різноманіттям видів підприємств, їх організаційно-правових форм, сфер та напрямів діяльності. В економічній літературі часто зустрічаються доволі схожі підходи до поділу ризиків функціонування підприємства чи їх сукупності. Відповідно, загальна (традиційна) класифікація загроз економічній безпеці підприємництва може здійснюватись за такими ознаками, як: спосіб впливу на об’єкт, масштаб збитків від дії загроз, мета загрози, сфера діяльності об’єкта та ін. [3, с.128].

Підприємець в умовах дії загроз серйозно відноситься до придбання навичок і умінь управляти бізнесом і в цьому він може легко переконатися, якщо візьме модель загроз, яким реально піддається його підприємство і розкладе її за сферами виникнення. Даний підхід базується на поділі всіх загроз на дві сфери:

- сфера – за межами підприємства (зовнішні загрози);

- сфера – всередині підприємства (внутрішні загрози) [6, с.108].

Всі зовнішні ризики об'єднуються в такі групи: політичні, соціально-економічні, екологічні , науково-технічні та технологічні, правові, природно-кліматичні, демографічні, кримінальні.

Внутрішні загрози економічній безпеці виникають безпосередньо у сфері господарської діяльності підприємства . До основних видів внутрішніх ризиків можна віднести:

- виробничі недоліки, порушення технології організації виробництва;

- прорахунки і упущення в маркетинговій і рекламній політиці; необґрунтована та необ'єктивна фінансова політика підприємства;

- технологічні прорахунки і упущення як конструктивні , так і допущені внаслідок порушення технологічної дисципліни;

- ризики, пов'язані з персоналом як умисні професійні помилки і прорахунки, так і допущені за низької кваліфікації;

- управлінські помилки при плануванні, керівництві та прийнятті рішень, що є джерелами внутрішніх загроз економічній безпеці;

- кримінальні дії власного персоналу: від елементарного злодійства, до продажу комерційної інформації конкурентам [7].

Вплив зовнішніх загроз на підприємство і сили, які можуть залучатися до їх відображення представлені в таблиці (табл.1).

Таблиця 1

Зміст та джерела зовнішніх загроз підприємства

 

Джерела загроз

Зміст і цілі загрози

Відповідальний

Представники органів державної влади

Проведення перевірок або оперативних заходів за замовленням конкурента.

Проведення перевірок або оперативних заходів в ініціативному порядку з метою вимагання хабарів.

Юридична служба

Служба безпеки

Кримінальні структури

Виконання «замовлення» по фізичному тиску на підприємство, його партнерів, постачальників і споживачів.

Організація нападів на підприємство і його власність в дорозі з метою заволодіння продукцією, фінансами, сировиною.

Юридична служба

Служба безпеки

Правоохоронні органи

Постачальники

Зміна цінової політики на постачання ресурсів, сировини, комплектуючих.

Зміна умов постачання ресурсів, сировини, комплектуючих.

Юридична служба

Фінансовий директор

Головний інженер

Служба безпеки

Споживачі

Відмова від закупівель продукції.

Висування вимог щодо зниження закупівельних цін.

Вимоги змінити умови поставки на менш вигідні для постачальника.

Служба реалізації продукції

Фінансовий директор

Головний бухгалтер

Юридична служба

Конкуренти

Погрози та шантаж проти керівників.

Шпигунство з метою активної протидії нормальної роботи.

Вплив на керівників та менеджерів підприємства.

Нанесення збитку основним фондам.

Служба безпеки

Головний інженер

Головний технолог

Юридична служба

Служба маркетингу

 

 

Фінансово-кредитні установи

Несподівана відмова у кредиті.

Затримка у проведенні платежів.

 

Фінансовий директор

Головний бухгалтер

Юридична служба

 

Щодо джерел внутрішніх загроз підприємства, то - це нелояльний до власної компанії персонал. Він за своїм складом, а саме, соціальним, професійним, службовим він дуже різнорідний, причини, з яких «улюблені» співробітники обкрадають своїх роботодавців, також різні. Тому запропонуємо можливі варіанти внутрішніх загроз, що виходять від власного персоналу, які представлені в табл.2.

Таблиця 2

Зміст та джерела внутрішніх загроз підприємства

 

Джерела загроз

Зміст і цілі загрози

Відповідальний

Керівники та менеджери

Шахрайство з метою заволодіння активами компанії.

Фальсифікація звітності з метою привласнення грошових коштів.

Розкрадання майна в особливо великих розмірах шляхом закупівлі сировини за завищеними цінами, надання пільг партнерам і т.п.

Надання або продаж конкурентам інформації, що є комерційною таємницею підприємства. Її використання конкурентами здатне завдати значної, а то і катастрофічний збиток.

Служба безпеки

Служба персоналу

Співробітники

Крадіжка продукції, сировини, ресурсів, комплектуючих .

Крадіжка фінансових коштів та інформаційних ресурсів.

Нецільове та несанкціоноване використання техніки, обладнання, транспорту, інформаційно-обчислювальних засобів та ін.

Продаж відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємств .

Служба безпеки

Служба персоналу

Служба внутрішнього аудиту

Працівники

Крадіжка готової продукції, сировини, комплектуючих.

Крадіжка фінансових коштів.

Нецільове використання транспортних засобів і спеціальної техніки та обладнання.

Надання допомоги стороннім у скоєнні протиправних дій на підприємстві з метою нанесення збитку

Навмисний виведення з ладу техніки, обладнання, інформаційних ресурсів, псування сировини і пр. за винагороду за замовленням третіх осіб.

Служба безпеки

Служба персоналу

Керівники структурних підрозділів

 

Чинники, що впливають на виникнення зовнішніх та внутрішніх загроз економічній безпеці підприємства тісно взаємопов’язані. Наприклад, причиною відсутності системи підвищення кваліфікації працівників, а також служби охорони може бути брак фінансових ресурсів підприємства. Перехід працівника до конкурентів спричинений низькою оплатою праці, відсутністю мотивації. Підприємству слід проводити виважену кадрову політику, зокрема, у сфері оплати праці та соціального захисту працівників. Причиною виникнення конфліктів є здебільшого некоректна поведінка як з боку працівників, так і з боку керівництва підприємства. Низькі темпи оновлення основних засобів зумовлені нестачею у підприємства власних фінансових ресурсів для закупівлі нового виробничого обладнання.

Важливою загрозою для підприємств є втрати кваліфікованих працівників, що спричинені, насамперед, непрестижністю професії відповідного виду економічної діяльності та низьким рівнем оплати праці. Крім того, характерними причинами виникнення цієї загрози є скорочення загальної чисельності працівників, що виконували наукові та науково–технічні роботи.

Для підприємця, абсолютно ясно, що успіх у бізнесі забезпечений, якщо він будується на сучасній виробничій базі, на підприємстві працює високо кваліфікований колектив, мотивований на ефективну роботу, залучені вигідні кредитні ресурси і т.д.

Зі сказаного випливає висновок, що бізнес успішний, якщо при інших сприятливих умовах, він організований як узгоджена ефективна система виробництва товарів або послуг, що користуються стабільним попитом.

Економічна безпека бізнесу, підприємства буде забезпечена, при умові якщо підприємство і бізнес будуть працювати в стані захищеності від зовнішніх і внутрішніх загроз, а також буде організована ефективна система економічної безпеки на підприємстві або в бізнесі в цілому. Система економічної безпеки будуватиметься в залежності від формату підприємства, умов виробничої діяльності, застосовуваних технологій, стану інфраструктури та інших внутрішніх та зовнішніх чинників.

 

Література:

1. Валуєв Ю.В. Загрози економічній безпеці в сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства: класифікаційний аспект[Текст]/Валуєв Ю.В.//Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки.-2005.-№6,Т.2.-С. 63-68.

2. Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: Монографія. – Львів: Арал. – 2008. – С. 384.

3. Горбашевська М. О. Економічна безпека підприємницької діяльності в Україні/ М. О. Горбашевська//Теоритичні і практичні наукові інновації. – 2012. - №11. – С.125-129

4. Рудніченко Є. М. Загроза, ризик, небезпека: сутність і взаємозв’язок із системою економічної безпеки підприємства/Руднічекно Є М.//Економіка менеджмент підприємництво. – 2013. – №25 (І). – С.188-195.

5. Юрків Н. Я. Економічна безпека підприємств реального сектора на посттранформаційному етапі розвитку економіки України/Юрків Н. Я//Економічний вісник. – 2012. - №19/1. – С. 51-57.

6. Якубович З. Ідентифікація загроз економічній безпеці машинобудівного підприємства/З.Якубович // Галицький економічний вісник. — 2010. — №3(28).— С.107-112.

7. http://www.astrabc.net – Управління ризиками та загрозами на підприємстві.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.