Руснак Л. Р., Боліновська І. М. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Старший викладач Руснак Л. Р.

Боліновська І. М.

Чернівецький торгово-економічний інститут КНТЕУ, Україна, м. Чернівці

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Система безпеки підприємства є відокремленою та самостійною від інших виробничих одиниць, які здійснюють свою діяльність у непередбачених і в невизначених умовах, що існують в різноманітних організаційно-правових формах. Але самостійність та відокремленість є відносною, адже складовим елементом системи вищого рівня: міста, регіону є системою безпеки підприємства. Актуальність цієї теми полягає в тому, що науковці до сьогоднішнього дня не знайшли скоординованих засобів для визначення економічної безпеки на конкурентоспроможних підприємствах. Термін «економічна безпека підприємства» - це вплив внутрішніх і зовнішніх чинників, які не призводять до погіршення чи неможливості систематизовано працювати і розвиватися, а існують для того, щоб уникнути чи попередити негативний стан завдяки системі дій чинників на підприємстві. Поняття дій її означає певну діяльність спрямовану на попередження тих чи інших небезпек чи загроз [7].

Використання комплексних підходів для ефективного забезпечення системи безпеки підприємства визначають необхідність існування та реалізацію механізму управління, який являє собою взаємозв’язок процесів мотивації, планування, контролю і організації, які зберігають безпеку підприємства. Головною метою механізму управління системи економічної безпеки є гарантування стабільного та максимально ефективного функціонування сьогодення для великого прибутку і розвитку в майбутньому. Основними питаннями мети механізму управління є формування стратегії управління економічною безпекою управління та її функціонування. Багато українських вчених займалися розробкою стратегії механізму управління економічною безпекою підприємства, серед них Мунтіяна В.І., Козаченко В.Г., Чумаченко М.Г., Губерна Г.К., а також російські науковці – Афонцева С.М., Іноземцева В.В., Абалкіна Л.І.

Основна мета економічної безпеки підприємства – це забезпечення захищеності прибутку, одержаного внаслідок діяльності підприємства, тобто основною метою системи безпеки є збереження і захист мети бізнесу, а вже успішне, ефективне та повноцінне вирішення завдань залежить від результативності діяльності системи безпеки підприємства. При цьому вона являє собою захист підприємства від внутрішніх і зовнішніх чинників власного конкурентоспроможного потенціалу [9].

Більшість науковців вважає, що економічна безпека підприємства повинна виконувати ряд функції:прогнозування, вміння оцінювати фінансовий ризик, зберегти конкурентні переваги, виявити загрози та небезпеки[4]. До таких загроз відносять:

1. Фінансові кризи;

2. Нестабільність у правовому регулюванні економічної політики держави;

3. Зниження інноваційної активності, сукупність наукових і технічних ресурсів підприємства;

4. Зростання кредитного ризику;

5. Критичний стан виробничих фондів підприємства;

6. Висока залежність підприємства від кон’юктури контрагентів;

7. Рейдерство;

8. Промислове шпигунство тощо.

Стратегія управління системою економічної безпеки залежить від керівника і спеціалістів фірми чи підприємства. Для них при створенні стратегії управління важливим моментом є вміння вирішити трьох завдань:

- визначення «кредо».

- установлення цілей.

- встановлення належних заходів для здійснення сформульованої місії.

Визначення «кредо» – це перший момент, який визначає формування стратегічного бачення, місії для розроблення стратегії механізму управління системи економічної безпеки. У свою чергу, стратегічне бачення, має мати підґрунтя добре обдумане економічною безпекою, адже воно обчислює майбутнє підприємства.

Установлення цілі – другий момент, який спрямовано для посилення конкретності підприємства на ринку. Стратегічними цілями для зберігання його економічної безпеки є:

• використання економічних програм;

• забезпечення повноцінної інформації про діяльність та ефективність фірми;

• не допускати залежності підприємства від ділових партнерів;

• підтримання дисципліни трудових ресурсів та підвищення їх працездатності;

• орієнтація на нанотехнології, світові стандарти, лідерство у розробці нової продукції;

• збереження та збільшення власності;

• підвищення інтелектуального рівня підприємства;

• встановлення патенту на права та інтереси фірми.

Стратегічні цілі зумовлюють формування структурних елементів і загальної схеми механізму управління економічною безпекою. До загальної схеми процесу входять дії та заходи, які мають вирішувати основні проблеми, цілі, ідеї, тощо. За допомогою схеми при послідовності дій можна досягти певного рівня економічної безпеки.

Один із визначних економістів Н.В. Куркін навів декілька принципів, щодо побудови організаційно-управлінського механізму системи економічної безпеки: адаптації, відповідальності, системності, об’єктивності, циклічності, рефлексії тощо. Більшість із них відносять до загальних принципів управління підприємством [3]. Механізм управління економічною безпекою підприємства повинен розглядатися, як невід’ємна частина комплексу механізмів управління підприємства в загальному. Його розглядають як:

- сукупність форм, методів, засобів, структурних елементів для створення і реалізації життєво важливих можливостей підприємства;

- процес здійснюється за схемою, який має вплив на керовану підсистему управління підприємства.

Управління економічною безпекою підприємства формує у своїй структурі два напрямки стратегій. Перший напрямок стратегій повинен створювати і визначати цілі та напрямки для розширення підприємства і збільшення реалізації його товарів. Для її реалізації потрібно оцінити власні ресурси і розробляти методику їх примноження. Другий напрямок стратегій повинен формувати методи та прийоми для вивчення стратегій держави, конкурентних підприємств, які спрямовані протидіяти розвитку і розширенню підприємства. Для її реалізації підприємству необхідно створити систему, яка оцінювала і розпізнавала ступінь загрози від зовнішнього оточення підприємства до внутрішньої ситуації на ньому. До методів захисту потрібно віднести і контрзаходи, які б інтенсивно знімали загрози і забезпечували б позитивний результат. Крім основних в механізмі управління економічною системою можуть включатися допоміжні стратегії для успішного виконання цієї політики. Їх впроваджують для прийняття більш вагомих рішень, спрямованих для забезпечення чи зберігання певного рівня безпеки функціонування підприємства.

Механізм управління системи економічної безпеки традиційно поділив стратегії на такі типи:

1. Орієнтовані щоб запобігти всіх можливих загроз і небезпек на предмет безпеки.

2. Спрямовані для усунення присутніх та для попередження виникнення можливих небезпек.

3. Націлені на компенсацію нанесеного збитку підприємству.

Для перших і других типів стратегій характерне створення діяльності, в результаті якої сформувалася дія проти загроз і небезпек. Для третього властивий збиток, але він відшкодовується діями, які побудовані у схемі відповідної стратегії [8,6].

На рисунку 1 розглянуто послідовність дій механізму управління системи економічної безпеки.

Перший етап формує в собі мету, яка визначає ступінь небезпек у підприємстві. Другий етап проводить факторний аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів. Третій етап виводиться якісна і кількісна оцінка економічної безпеки. Четвертий, п’ятий, шостий етапи являють собою ідентифікацію, побудову класифікації, оцінювання і класифікація небезпек. Варто зазначити, що індивідуальна розробка заходів проти загроз та конкретна ідентифікація їх певного підприємства призводить до зниження ступеня вірогідності їх існування. Сьомий етап передбачає розробку системи заходів з мінімальними втратами від загроз для підприємства. Важлива відповідальність покладається на особу, яка приймає управлінські рішення. Адже вона повинна визначити сукупність методів, щоб уникнути втрат для забезпечення економічної безпеки підприємства. Восьмий етап формує в собі прогнозування рівня системи економічної безпеки з врахування прийнятої системи заходів. Дев’ятий етап приводить скореговані розробленою системою заходів у діяльність підприємства з врахування зовнішнього і внутрішнього впливу

Завершення цього етапу відбудеться тільки після досягнення результату. Десятий етап проводить оцінку результатів. В ньому підводяться підсумки за конкретний період діяльності підприємства в умовах небезпек і загроз [5].

Отже, схема заходів в управлінні системою економічної безпеки, яка, підвищивши ефективність функціонування виробництва, забезпечить високий рівень підприємства на ринку, під впливом внутрішнього і зовнішнього середовища сприятиме позитивному досягненню запланованих цілей в умовах невизначеності та загроз. Система механізму управління економічною безпекою зображує великий спектр послідовних дій і методів, котрі допоможуть швидко зорієнтуватися в усіх можливих ситуаціях і дадуть змогу нейтралізувати будь-які загрози та небезпеки.

 

Повний варіант тексту за посиланням Tezi-Rusnak-Bolnovska.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.