Довга Н. В., Лантухова Ю. М. АКТУАЛІЗАЦІЯ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ МИТНИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ

Старший викладач Довга Н. В.

Курсант Лантухова Ю. М.

Академія митної служби України м. Дніпропетровськ

 

АКТУАЛІЗАЦІЯ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ МИТНИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ

 

Життя сучасної людини в суспільстві пов'язано з численними небезпеками.

При переміщенні окремих видів товарів через митний кордон України та здійсненні експортно–імпортних операцій, працівники, що здійснюють митний огляд, митний контроль та митне оформлення зобов'язані знати й виконувати вимоги та правила безпеки в залежності від виду транспортного засобу, яким перевозиться вантаж, дотримуватися вимог примірних інструкцій при проведенні митного огляду автотранспортних засобів, залізничного транспорту, повітряних суден, морських та річкових транспортних засобів, вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, дотримуватися правил особистої гігієни та внутрішнього трудового розпорядку стосовно питань охорони праці.

Під час проведення митного контролю та митного оформлення важливе значення відіграє екологічна безпека, особливо під час проведення здійснення експортного контролю.

Екологічна безпека - це сукупність певних властивостей навколишнього середовища і створюваних цілеспрямованою діяльністю людини умов, за яких з урахуванням економічних, соціальних чинників і науково обгрунтованих допустимих навантажень на об'єкти біосфери утримуються на мінімально можливому рівні ризику антропогенний вплив на навколишнє середовище і негативні зміни, що відбуваються в ньому, забезпечується збереження здоров'я життєдіяльності людей і виключаються віддалені наслідки цього впливу для теперішнього та наступних поколінь [1].

Тобто, екологічна безпека характеризує відсутність дій, явищ або процесів, які прямо чи побічно завдають істотної шкоди навколишньому середовищу, населенню та матеріальним об'єктам; гарантується законодавчими актами держави.

Основні нормативи екологічної безпеки визначені в законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» - це гранично припустимі концентрації шкідливих речовин, гранично припустимі рівні різного шкідливого фізичного впливу на навколишнє середовище (радіоактивного, електромагнітного, акустичного), гранично припустимий зміст шкідливих речовин у продуктах харчування.

Під екологічним нормативом розуміють:

1) обов'язкові межі збереження структури і функції екосистеми будь-якого ієрархічного рівня - від елементарного біогеоценозу до біосфери загалом, а також усіх екологічних компонентів, що враховуються під час господарської діяльності;

2) ступінь максимально припустимого втручання людини в екосистеми, що гарантує збереження екосистем бажаної структури та динамічних якостей. Указані границі визначаються як бажані для людини стан екосистем через їхню соціально-біологічну витривалість і господарські міркування [2].

Екологічний контроль здійснюється Державною екологічною інспекцією Міністерства екології і природних ресурсів. Державна екологічна інспекція повинна забезпечити здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон. Такий контроль, як правило, здійснюється безпосередньо в пункті пропуску на державному кордоні. Екологічний контроль в зоні діяльності регіональних митниць і митниць здійснюється з метою прискорення проходження вантажів у пунктах пропуску через державний кордон України, а також для здійснення більш детального догляду вантажів (у разі потреби). Під час транзитних перевезень екологічний контроль вантажів може здійснюватись у місцях їх перевантаження на території України.

Відповідно до Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 08.09.99 № 204, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.99 за № 787/4080, органи Міністерства екології та природних ресурсів здійснюють радіаційний контроль.

На суб'єктів екологічного права покладений обов'язок при здійсненні діяльності вживати необхідних заходів щодо запобігання та недопущення підвищення встановлених рівнів акустичного, електромагнітного, іонізуючого та іншого шкідливого фізичного впливу на природне середовище, життя та здоров'я людини в населених пунктах, рекреаційних та заповідних зонах.

Радіаційна безпека є дотриманням допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановленого нормами, правилами та стандартами з безпеки, а ядерна безпека — дотримання норм, правил, стандартів та умов використання ядерних матеріалів, що забезпечують радіаційну безпеку.

Радіаційна безпека під час поводження з радіоактивними відходами — це не перевищення допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами, стандартами безпеки, а також обмеження міграції радіонуклідів у навколишнє природне середовище.

На органи Міністерства доходів та зборів України та на органи Міністерства екології та природних ресурсів покладене здійснення радіологічного контролю з метою забезпечення радіаційної безпеки в Україні.

Радіаційний контроль здійснюється з метою контролю щодо додержання вимог чинного законодавства при переміщенні через державний кордон радіоактивних речовин (РР) і ядерних матеріалів (ЯМ). Радіаційний контроль всіх вантажів, що перетинають державний кордон України, у тому числі й транзитних, є обов'язковим.

Під час проведення радіаційного контролю, посадові особи митних органів, які здійснюючи перевірку в чотири послідовних рівні (експрес-контроль, детальний, поглиблений та комплексний контроль) товарів та транспортних засобів, що перетинають державний кордон повинні виявляти факти випадкового або навмисного несанкціонованого ввезення, вивезення та транзитного перевезення територією України джерел іонізуючого випромінювання у вигляді РР і ЯМ. Здійснювати контроль за виконанням вимог, норм і правил при санкціонованому транспортуванні РР і ЯМ через державний кордон, контроль за забезпеченням радіаційної безпеки персоналу, який здійснює перевезення РР і ЯМ, персоналу в пунктах пропуску через державний кордон та пасажирів. В разі здійснення перевірки товарів і транспортних засобів на радіацію, посадові особо митних органів повинні виявити та оцінити радіаційну обстановку, організувати та провести дозиметричний контроль, розробити типові режими радіаційного захисту, використовувати засоби індивідуального та колективного захисту, провести знезаражування.

Під час проведення радіаційного контролю, посадові особи митних органів, повинні дотримуватись правил безпеки під час проведення радіаційного контролю небезпечних об'єктів, дотримуватися вимог примірних інструкцій та питань стосовно охорони праці.

У зв'язку з подіями несанкціонованого переміщення товарів та транспортних засобів, що перетинають митний кордон, необхідно посилити екологічний, радіологічний контроль та контроль небезпечних вантажів на всіх постах та митницях, запобігати переміщенню через державний кордон України вантажів з підвищеним радіаційним фоном.

З метою забезпечення безумовного виконання вимог ст. 27 Митного кодексу України «Взаємодія митних органів з органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України», а також здійснення екологічного та радіологічного контролю товарів у зоні діяльності митниць призначення та відправлення, у тому числі під час їх вивезення за межі митної території України, необхідно вжити заходів, щодо забезпечення безпеки не тільки працівників митних органів, а й навколишнього середовища.

Саме тому, державна політика як у сфері екології, так і в будь-якій іншій повинна базуватися на стабільній системі законодавства, актів, нормативів, повинна бути еластичною, тобто вміти швидко реагувати на зміни навколишніх компонентів, вміти пристосовуватися до змін занадто складного середовища, керуватись Переліком товарів, які підлягають екологічному і радіологічному контролю в зоні діяльності митниць призначення та відправлення, а також узгодити процедуру перевірки товарів та транспортних засобів, що підлягають екологічному і радіологічному контролю в зоні діяльності митниць призначення та відправлення.

І це є дуже ефективним засобом подолання екологічної кризи, забезпечення безпеки (санітарно-епідеміологічної, екологічної, радіологічної, безпеки за переміщенням небезпечних вантажів), що безпосередньо пов’язані з природоохоронною функцією держави, а також уникнення несанкціонованого переміщенню через митний кордон України вантажів з підвищеною небезпекою.

 

Література:

1. Екологічне право України [Текст]: підручник / Г.В. Анісімова [та ін.]; ред.: А. П. Гетьман, М. В. Шульга; Національна юридична академія України ім.Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2009. - 328 с.

2. Екологія і закон: екологічне законодавство України / Відп. ред. акад. В.І. Андрейцев. — Кн. 1 — С. 179—184.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.