кандидат педагогічних наук, Гончарова О. А., Дем’яненко С. А. НАВЧАННЯ ВИМОВІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ

УДК: 373.3.091.33-056.24:811.111

 

НАВЧАННЯ ВИМОВІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ

кандидат педагогічних наук, Гончарова О. А.

студент, Дем’яненко С. А.

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна, м. Мелітополь

 

У статті розглядаються основні положення інклюзивної освіти щодо навчання дітей молодшого шкільного віку, які мають певні вади мовлення. Автори аналізують роботи вчених, які займалися дослідженням методики навчання вимови англійської мови, наводять нормативні документи, які регулюють питання інклюзивної освіти в Україні, висвітлюють підходи до навчання вимови дітей з вадами мовлення.

Ключові слова: молодший школяр, англійська мова, інклюзивна освіта, вимова, мовлення.

Гончарова О.А., Дем’яненко С.А. Обучение произношению английского языка младших школьников с нарушениями речи / Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого. Украина, г.Мелитополь

В статье рассматриваются основные положения инклюзивного образования в обучении детей младшего школьного возраста, которые имеют определенные нарушения речи. Авторы анализируют работы ученых, которые занимались исследованием методики обучения произношения английского языка, приводят нормативные документы, регулирующие вопросы инклюзивного образования в Украине, освещают подходы к обучению произношения детей с нарушениями речи.

Ключевые слова: младший школьник, английский язык, инклюзивное образование, произношение, речь.

Goncharova O.A., Demyanenko S.A. Teaching English pronunciation children of primary school age with speech defects / Melitopol State Pedagogical University named after Bogdan Khmelnitsky. Ukraine, Melitopol

This article outlines the main principles of the inclusive education of primary school children with certain speech disorders. The authors analyze the works of scientists who researched methods of teaching English pronunciation, refer to the normative acts, that regulate which inclusive education in Ukraine, cover the approaches to teaching pronunciation to the children with speech disabilities.

Key words: primary school children, English language, inclusive education, pronunciation, speech.

 

Вступ

Кожна дитина по-своєму унікальна і потреби кожної дитини специфічні. Кожна дитина становить незмірну цінність для своїх батьків і родичів, а всі діти разом – неоціненний скарб суспільства, запоруку його майбутньої долі. В Україні щороку понад 18 тисяч дітей стають інвалідами. У зв’язку з цим постає важливе питання запровадження інклюзивного навчання.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), лише 20 % народжених умовно вважаються здоровими дітьми, інші – або страждають порушеннями психофізичного розвитку, або знаходяться в стані між здоров’ям і хворобою. На сучасному етапі розвитку освіти дуже важливим є визнання прав, інтересів та потреб такої дитини, надання їй допомоги у процесі соціалізації та вибору професійної діяльності. Тому інклюзивне навчання набуває важливого значення, що передбачає спільне перебування дітей із порушеннями психофізичного розвитку з їх здоровими однолітками.

Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами організовується відповідно до “Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 та наказу Міністерства освіти і науки України від 23.07.2013 № 1034 “Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року”.

Останнім часом кількість дітей з вадами молення збільшилась, навіть більше ніж 10 років тому. Багато вчених займалися вивченням дітей із обмеженими мовленнєвими можливостями: Г.Жаренкова, Г.Каше, Р.Лєвіна, Н.Новотворцева, Н.Нікашина, Л.Спірова, Т.Філічев, Г.Чіркіна, та інші. Л.Виготський вважає, що мовлення знаходиться у тісному взаємозв’язку з мисленням, дитина, яка має вади мовлення, не може в повній мірі виконувати мисленнєво-пізнавальну функцію, тому для неї є проблемним висловлення думки, опанування читанням і письмом в початковій школі [1].

Закладом освіти, який забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, є інклюзивна школа. Вона адаптує навчальні програми та плани, форми та методи навчання, фізичне середовище, співпрацює з фахівцями, що надають спеціальні послуги відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат в шкільному середовищі [2].

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. Метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція у суспільство, залучення сім’ї до участі у навчально-виховному процесі [3].

Основним принципом інклюзивної школи є те, що всі діти навчаються разом, коли це виявляється можливим, не дивлячись на певні труднощі чи відмінності між ними. Відповідно до сучасних досліджень, порушення мовлення є терміном для позначення відхилень від мовленнєвої норми, прийнятої в мовному середовищі, що частково або повністю перешкоджають мовленнєвому спілкуванню, обмежують можливості пізнавального розвитку.

Навчання вимови в початкові школі – одне з основних завдань, оскільки на початковому етапі вивчення англійської мови формуються основні механізми, і вже у майбутньому коригувати фонетичні помилки буде набагато важче. Треба зазначити, що добре сформовані навички вимови мають велике значення не тільки в плані говоріння, але й розуміння мовлення, оскільки той, хто сприймає інформацію, спирається на вже відомі йому звукові образи. Тому особливо важливим є навчити дітей з вадами мовлення якомога точно та правильно вимовляти звуки англійської мови.

Існує спеціальна навчальна програма з вивчення іноземної (англійської) мови для учнів молодших класів із тяжкими порушеннями мовлення. Це нормативний документ, у якому конкретизовано визначені Державним стандартом початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами (від 21 серпня 2013 р. № 607, Київ) результати навчання відповідно до певної складової освітньої галузі, розкрито її зміст, репрезентовано рекомендації щодо врахування особливостей перебігу навчально-виховного процесу в умовах наявності порушень мовленнєвого розвитку [4].

Вимова звуків англійської мови значно відрізняється від української. Як нам відомо, діти з без відхилень у мовленні засвоюють необхідний словниковий запас, оволодівають граматичними формами, здатні до оволодіння звукового і морфемного аналізу слів. Проте діти, маючи різні форми мовленнєвої патології, відстають у розвитку цих процесів. При навчанні англійської мови кожен учитель повинен серйозну увагу приділяти роботі над вимовою, прагнути виробити в дітей навички правильної вимови та вільного, швидкого мовлення [5]. Коли вчитель працює з дітьми, він використовує певні прийоми для ефективної роботи над створенням потрібної вимови. Спочатку він вимовляє нове слово, потім послідовно проговорює окремі звуки, які містить дане слово. Всі учні повторюють за вчителем. Сприймання дітьми вимови окремих звуків допомагає правильно вимовити слово. Потім вчитель вимовляє ціле слово і пропонує дітям повторити та розчленувати на окремі звуки.

Вагомий внесок у процес оволодіння звуковою стороною іноземного мовлення робить скоромовка – це вигадана фраза з добором звуків, важким для вимови, в жартівливій формі, яку треба вимовити швидко, без заминки [6]. Особливо важливого значення вони набувають при навчанні учнів із легкими мовленнєвими дефектами: шепелявістю, картавістю, оскільки в дитини до моменту вступу до школи досить міцно закріплена неправильна вимова окремих звуків, а використання скоромовок на уроках іноземної мови допоможе вчителю в невимушеній ігровій формі відпрацювати вимову окремих приголосних, особливо тих, які відсутні в рідній мові [6]. Для дітей, які мають проблеми у вимові окремих звуків, тобто шепелявість, картавість, гнусавість, учителеві потрібно правильно добирати мовний матеріал. Треба використовувати скоромовки, які насичені лише проблематичними звуками [7].

Дуже важливо навчити дитину стежити за артикуляцією. Головне, щоб навчання проводилося цікаво для дитини, у формі гри. Існує багато різних вправ для роз’яснення правильної вимови. Наприклад, попросіть дитину уявити собі святковий торт зі свічками, які треба погасити на звуці [p]. Даний звук вимовляється з придихом. Нехай під час виконання цієї вправи дитина піднесе невеликий аркуш паперу близько до обличчя і спробує вимовити звук [p]. Якщо при енергійній вимові листочок відхиляється, то дитина вимовляє правильно. Також можна запропонувати дитині зобразити, як дзижчать жуки, коли літають або повзають у траві [dз] тощо [7]. Щоб у дитини правильно розвивалося мовлення, необхідно розмовляти з нею іноземною мовою, аби вона чула вимову, заучувати вірші, читати книги, співати спеціальні пісні, особливо добре це робити з дітьми, яким властиве заїкання.

Для правильної артикуляції звуків під час вивчення вимови на початковому етапі оволодіння усним мовленням, рекомендується виконувати з дітьми спеціальні вправи. Ось декілька з них: учні мають підняти кінчик язика до альвеол і декілька разів то відводити його, то сильно притискати до альвеол, не відгинаючи вперед чи назад. В наступній вправі діти дивлячись в дзеркало, спочатку повільно, а потім швидко мають надавати губам положення, яке необхідне для вимовляння голосних: [a], [o], [y], [e], [u], [i] [7].

Висновки

Отже, при вивченні англійської мови добре сформовані навички вимови мають велике значення не тільки в плані говоріння, але й розуміння мовлення, оскільки той, хто сприймає інформацію, спирається на вже відомі йому звукові образи. Тому особливо важливим є навчити дітей з вадами мовлення якомога точно та правильно вимовляти звуки іноземної мови.

Протягом багатьох років різні вченні працювали над цим питанням. На сучасному етапі навчання розроблено багато вправ та засобів для подолання цієї проблеми, які забезпечують розвиток артикуляційного апарату дітей з вадами мовлення, та дозволяють на скільки це можливо опанувати вимову англійської мови. Працюючи з такими дітьми, педагог повинен не тільки покладатися на розроблені вправи, але й звертати велику увагу на якість власного мовлення, оскільки від цього буде залежати якість сприйняття навчального матеріалу учнями.

 

Література:

1. Гергель А.Ф. Психофізіологічні передумови навчання англійської мови учнів молодшого шкільного віку / А.Ф. Гергель – К.: КДПІІМ – 1993. – 40 с.

2. Інклюзивна освіта. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?url=http://dnz9.edu.vn.ua/uploads/tiger1329666861.doc&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=PEo5VJDhBMvMygPLloGADg&ved=0CCsQFjAE&usg=AFQjCNHrlCas1mB1Jem8MBgC6gMagiY3SQ

3. Методичні рекомендації щодо організації та змісту інклюзивного навчання дітей із особливими освітніми потребами. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?url=http://svlosvita.ucoz.ua/zno/do_inkljuzivnoi.doc&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=jtM_VI_9L8XZywOZj4DACw&ved=0CCMQFjAD&usg=AFQjCNEhTNov8kXTJpmCqzTfBbQs4l50sg

4. Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. – Режим доступу:

http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/navchalni_programi11/

5. Аксьонова Л.І. Спеціальна педагогіка / Л.І. Аксьонова, Б.А. Архипов – М.: Видавничий центр “Академія” – 2004. – 347 c.

6. Скоромовки на уроках англійської мови як засіб корекції легких дефектів мовлення учнів. – Режим доступу: http://kazachiner.narod.ru/engskor.html

7. Навчання дітей правильної вимови англійських звуків. – Режим доступу: http://arhiv-statey.pp.ua/index.php?newsid=6657

References:

1. Gergel` A.F. Psy`xofiziologichni peredumovy` navchannya anglijs`koyi movy` uchniv molodshogo shkil`nogo viku / A.F. Gergel` – K.: KDPIIM – 1993. – 40 s.

2. Inklyuzy`vna osvita. – Rezhy`m dostupu: http://www.google.com.ua/url?url=http://dnz9.edu.vn.ua/uploads/tiger1329666861.doc&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=PEo5VJDhBMvMygPLloGADg&ved=0CCsQFjAE&usg=AFQjCNHrlCas1mB1Jem8MBgC6gMagiY3SQ

3. Metody`chni rekomendaciyi shhodo organizaciyi ta zmistu inklyuzy`vnogo navchannya ditej iz osobly`vy`my` osvitnimy` potrebamy`. – Rezhy`m dostupu: http://www.google.com.ua/url?url=http://svlosvita.ucoz.ua/zno/do_inkljuzivnoi.doc&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=jtM_VI_9L8XZywOZj4DACw&ved=0CCMQFjAD&usg=AFQjCNEhTNov8kXTJpmCqzTfBbQs4l50sg

4. Navchal`ni programy` dlya pidgotovchogo, 1-4 klasiv special`ny`x zagal`noosvitnix navchal`ny`x zakladiv dlya ditej z tyazhky`my` porushennyamy` movlennya. – Rezhy`m dostupu: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/navchalni_programi11/

5. Aks`onova L.I. Special`na pedagogika / L.I. Aks`onova, B.A. Arxy`pov – M.: Vy`davny`chy`j centr “Akademiya” – 2004. – 347 c.

6. Skoromovky` na urokax anglijs`koyi movy` yak zasib korekciyi legky`x defektiv movlennya uchniv. – Rezhy`m dostupu: http://kazachiner.narod.ru/engskor.html

7. Navchannya ditej pravy`l`noyi vy`movy` anglijs`ky`x zvukiv. – Rezhy`m dostupu: http://arhiv-statey.pp.ua/index.php?newsid=6657

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.