Писарева І. В. АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УДК: 621..658.8

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

студент, Писарева І. В.

Донбаський державний технічний університет, Україна, Алчевськ

 

В дослідженні розглянуто необхідність посилення уваги до стратегічних аспектів забезпечення ефективної маркетингової діяльності. Проаналізовано необхідність формування раціональної маркетингової стратегії. Запропоновано удосконалення стратегічного управління маркетингової діяльності для Публічного Акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод".

Ключові слова: маркетинг, стратегія, раціональність, конкуренція, прийняття рішень, ризик, альтернатива.

 

Писарева И.В. АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ / Донбасский государственный технический университет, Украина, г. Алчевск

В исследовании рассмотрена необходимость усиления внимания к стратегическим аспектам обеспечения эффективной маркетинговой деятельности. Проанализирована необходимость формирования рациональной маркетинговой стратегии. Предложено усовершенствование стратегического управления маркетинговой деятельности Публичного акционерного общества "Новокраматорский машиностроительный завод".

Ключевые слова: маркетинг, стратегия, рациональность, конкуренция, принятие решений, риск, альтернатива.

 

Pysareva I.V. Relevance of forming a rational marketing strategy for machine industry / Donbass State Technical University. Ukraine, Alchevsk

The study considers the need for an increased focus on strategic aspects of effective marketing. Was analyzed the necessity of forming a rational marketing strategy. Was proposed improvements strategic management of marketing activities for Open Joint Stock Company "Novokramatorsky Engineering Plant".

Keywords: marketing , strategy, rationality , competition , decision , risk, alternative.

 

Вступ

У порівнянні з іншими функціональними областями діяльності підприємства, маркетинг - це сфера прийняття ризикованих рішень, оскільки при виборі стратегій потрібно враховувати безліч незалежних і взаємозалежних зовнішніх і внутрішніх факторів. Раціональне стратегічне маркетингове рішення являє собою певну процедуру вибору найкращого варіанту досягнення стратегічної мети з можливих альтернатив[4].

Зазвичай керівництво компанії наближається до вироблення головних стратегічних рішень поступово, крок за кроком, часто починаючи з формулювання в узагальненому вигляді вихідної концепції, а потім доповнюючи її в міру накопичення інформації. Як вважає А. Томпсон, тим самим досягається мінімальний рівень скоєння серйозної помилки [1]. Це обумовлено тим, що жодна з технологій прийняття рішень не забезпечує ідеального ходу реалізації стратегії .

Прийняття рішень є найбільш відповідальним елементом в теорії стратегічного управління і, незважаючи на велику кількість наукових робіт, виконаних в цій області зарубіжними і вітчизняними дослідниками, залишається до кінця не допрацьованими.

На наявність проблеми прийняття рішень в сфері маркетингу вказує американський фахівець П. Діксон [2]: «Фірми часто не розробляють на папері чітких і ясних операційних процедур прийняття рішень та планування, хоча було доведено, що надійність маркетингових планів збільшується за наявності відповідних правил і процедур, розроблених за широкої участі фахівців». У процесі прийняття структурованого рішення спочатку діагностується проблема, потім збирається зовнішня і внутрішня інформація, формулюються критерії прийняття рішення, визначаються і вибираються альтернативні стратегічні варіанти [3]. Тобто, має використовуватися раціональний підхід та сприяти до виробітки управлінських рішень.

Раціональність - термін в самому широкому сенсі означає розумність, осмисленість, протилежність ірраціональності. У більш спеціальному сенсі - характеристика знання з погляду його відповідності деяким принципам мислення. Використання цього терміну часто пов'язані з увагою до відмінностей в таких принципах, тому прийнято говорити про різні типи раціональності.

Існують різні моделі філософського розгляду раціональності. Так, Макс Вебер розрізняє формальну і субстантівную раціональність. Перша полягає у здатності здійснювати калькуляцію і розрахунок у рамках прийняття економічного рішення. Субстантивна раціональність відноситься до більш узагальненої системі цінностей і стандартів, які інтегровані у світогляд [5]. В інших моделях раціональності в якості її основи розглядалися узгодженість, емпірична адекватність, здатність до зростання змістовного знання.

Словник російської мови С.І. Ожегова «раціональний» розглядає як розумно обгрунтований, доцільний.

Тлумачний словник російської мови під ред. Д.Н. Ушакова також трактує «раціональний» як цілком розумний, обґрунтований, доцільний.

Відповідно, раціональна стратегія маркетингу - логічна побудова певних заходів, керуючись якими організаційна одиниця розраховує вирішити свої маркетингові завдання, та яка включає в себе конкретні стратегії по цільових ринках, комплексу маркетингових технологій і рівню витрат на маркетинг.

З кожним роком на ринку машинобудування зростає конкуренція. Перед підприємствами постає задача: утримати існуючих і пошук нових ринків збуту.

Безперервні поліпшення в будь-якій галузі, у підсумку, повинні перетворювати всю систему роботи, сприяти появі нових товарів і послуг, нових процесів, нових видів бізнесу, нових ефективних систем та структур управління, і в остаточному підсумку, ще більшого ступеня задоволеності споживачів.

Таким чином, можливим шляхом підвищення ефективності діяльності підприємства та, зокрема, його маркетингової діяльності є реорганізація організаційної структури підприємства з функціональної точки зору, що істотно може змінити конкурентні позиції продукції підприємства з урахуванням дійсних вимог ринку.

Досить актуальною в даний час є формування системи інформаційного забезпечення маркетингової діяльності та підвищення ефективності роботи вітчизняних підприємств. Сьогодні для машинобудівних підприємств не достатньо вміти збирати, обробляти, використовувати, зберігати інформацію та підтримувати в актуальному стані бази даних. Необхідно сформувати власну політику відносно управління інформацією та інформаційного середовища, у якому перебуває підприємство, для забезпечення результативного якісного покращення його діяльності. Тому основними завданнями інформаційної підтримки управління маркетинговою діяльністю слід визнати: формування, обробку, використання, зберігання та підтримку в актуальному режимі інформації та знань; забезпечення системи управління нормативно-правовою, довідково-аналітичною, методичною, прогнозною та поточною інформацією, а також комплексом програмних засобів, необхідних для їх аналізу при формуванні управлінських рішень.

Стратегія розвитку будь-якого підприємства повинна формуватися з урахуванням структурного розвитку галузі і держави. В умовах обмеженої чисельності матеріалів і фінансових ресурсів будь-яка дія суб'єктів господарювання має бути спрямоване на ресурсо- та енергозбереження, зниження матеріалоємності й збільшення якості продукції. У зв'язку з цим будь-яка маркетингова стратегія, яка включає товарну стратегію, повинна орієнтуватися саме на ті напрямки, які виокремленні як пріоритетні.

Реалізацію розглянутих напрямків в рамках маркетингової діяльності машинобудівних підприємств, розглянемо на прикладі провідного вітчизняного суб’єкта господарства ПАТ «НКМЗ». Можна запропонувани удосконалення стратегічного управління маркетингової діяльністі для ПАТ «НКМЗ», для збільшення конкурентоздатність продукції підприємства таке:

1. Удосконалити інформаційне забезпечення системи управління підприємства шляхом розвивитку корпоративного інформаційного порталу, впровадження технології РLМ. Пропонується застосовувати удосконалену систему інформаційного забезпечення стратегічного управління маркетинговою діяльністю, яка дозволяє визначати мету на кожному з рівнів планування, конкретизовувати інформацію, яка необхідна для визначення досягнення цієї мети, надає функціональні характеристики та встановлює термін дії планування.

2. Напрямком підвищення маркетингової діяльності ПАТ «НКМЗ» є реорганізація організаційної структури підприємства. Для цього в структуру управління підприємства ввести нову посаду - заступника генерального директора з маркетингу. Це дозволить підвищити статус відділу з управління маркетингом і зробить позитивний вплив на збільшення обсягу реалізації продукції. Також пропонується один із провідних дивізіонів ПАТ «НКМЗ» - виробництво металургійного встаткування розділити на два: виробництво прокатного встаткування (ВПВ) і виробництво металургійного і шахтно-прохідницького встаткування (ВМ і ШПВ).

3. Для ПАТ «НКМЗ» була розроблена маркетингова стратегія розвитку товару на основі удосконалення якісних характеристик опорних валків. Для цього пропонується запровадити технологію диференційованої термообробки робочих валків (ДТО). Для реалізації цієї маркетингової стратегії необхідні інвестиції в сумі 100 млн. грн., але розрахунок показую, що річний ефект проекту складає 18,387 млн. грн. Відповідно, за даним показником проект є ефективний. Строк окупності проекту з освоєння нової технології ДТО опорних валків за 5,4 років.

Маркетингова стратегія ПАТ «НКМЗ» спрямована на підвищення якості продукції – опорних валків, свідчить про те, що освоєння технології ДТО є ефективною.

Висновок:

Машинобудівне виробництво є одним з пріоритетних напрямків, тому формування раціональної маркетингової стратегії є необхідною умовою розвитку та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світових ринках.

 

Література:

1. Томпсон А.А. та ін. Стратегічний менеджмент. - М.: Вільямс, 2007. - 924 с.

2. Діксон П. Управління маркетингом. - М.: Біном, 1998. - 560 с.

3. Мескон М.І та ін. Основи менеджменту. – М.: Справа, 1992. - 701 с.

4. Багієв Г.Л. та ін. Маркетинг. Підручник. - СПб.: Питер, 2007. - 736 с.

5. Акофф Р. Планування майбутнього корпорації. - М.: Сирин, 2002.-256с.

 

References:

1. Tompson A.A. and others. Strategic Management. - M.: Vil'yams, 2007. - 924 p.

2. Dikson P. Marketing Management. - M.: Binom, 1998. - 560 р.

3. Meskon M.I and others. Principles of Management. - M.: Sprava, 1992. - 701 р.

4. Bahiyev H.L. and others. Marketing. Textbook. - St. Petersburg.: Pyter, 2007. - 736 р.

5. Akoff R. Planning for the future of the corporation. - M.: Syryn, 2002. - 256 р.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.