Мілюк Ю. І. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ» ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ'ЄКТІВ

УДК: 599.742.3+591.4(477.64)

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ» ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ'ЄКТІВ

Мілюк Ю. І.

Донбаський державний технічний університет, Україна, Алчевськ

 

У статті проаналізовано підходи визначення «фінансова стійкість» підприємства, охарактеризовано основні її ознаки. Виділено основні складові фінансової стійкості підприємства та фактори, що впливають на неї.

Ключові слова: фінансова стійкість, фінансовий стан, платоспроможність, програма фінансування.

 

Милюк Ю.И. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ» ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ / Донбасский государственный технический университет, Украина, Алчевск

В статье проанализированы подходы определения «финансовая устойчивость» предприятия, охарактеризованы основные ее признаки. Выделены основные составляющие финансовой устойчивости предприятия и факторы, влияющие на нее.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовое состояние, платежеспособность, программа финансирования.

 

Milyuk J.I. CONCEPT STUDY «FINANCIAL STABILITY» ECONOMIC UNITS / Donbass State Technical University, Ukraine, Alchevsk

This paper examines approaches the definition of "financial stability" of the enterprise, describes its main characteristics. The basic components of enterprise financial stability and factors affecting it.

Key words: financial stability, financial condition, solvency, program funding.

 

Вступ.

Сучасні умови функціонування вітчизняних підприємств, які відзначаються зростанням конкуренції на внутрішніх і зовнішніх ринках та підвищенням динамічності змін у всіх сферах діяльності, обумовлюють необхідність удосконалення технологічних процесів, оновлення техніки, впровадження в виробництво якісних видів продукції, реалізації інноваційних проектів. Безумовно, ці перетворення потребують значних обсягів фінансування. Фінансовий ринок пропонує сьогодні різноманітні зовнішні джерела та інструменти фінансування, які суттєво відрізняються умовами їх залучення та використання. Це, з одного боку, створює підґрунтя для розвитку підприємств при нестачі власних ресурсів і надає можливості вибору найбільш прийнятного варіанту. З іншого боку, поширення використання позикового капіталу обумовлює виникнення фінансових ризиків та зниження фінансової стійкості підприємств.

У сучасних умовах економіки господарюючі суб'єкти самостійно планують і здійснюють фінансово-економічну діяльність. Основний акцент при цьому спрямований на забезпечення стабільності і прогнозування можливостей економічного зростання, що неможливо без визначення такої характеристики, як фінансова стійкість.

Фінансова стійкість підприємств та організацій є важливою складовою, що визначає фінансову стабільність, як окремих суб'єктів господарювання, так і всієї фінансової системи в цілому, загальний стан економіки.

На сьогоднішній день вивченню різних аспектів фінансової стійкості підприємства присвячені роботи зарубіжних, російських і вітчизняних вчених-економістів. Однак, незважаючи на досить велику кількість публікацій з даної проблеми, питання про сутність фінансової стійкості підприємства залишається відкритим. У зв'язку з цим, метою даної статті є дослідження теоретичних підходів до трактування сутності поняття «фінансова стійкість» підприємств.

Питання оцінки і аналізу фінансової стійкості досліджували у своїх працях багато вітчизняних та закордонних вчених. Серед них Цал-Цалко Ю.С.; Філімоненков О.С.; Коробов М.Я.; Кривицька О.Р.; Ізмайлова К.В.; Бланк И.А.; та ін.

Поняття «фінансова стійкість» дається багатьма вченими-економістами, але вивчаючи це питання було встановлено, що найчастіше термінологічні трактування цього поняття, даються в науковій економічній і фінансовій літературі саме у українських, російських і деяких зарубіжних вчених економістів. Різноманітність визначення даного поняття представлена у табл.1.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Mlyuk.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.