Дашкевич С. Я. СУЧАСНИЙ СТАН НАДАННЯ ДЕПОЗИТНИХ ТА КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКАМИ УКРАЇНИ

УДК: 338.434

 

СУЧАСНИЙ СТАН НАДАННЯ ДЕПОЗИТНИХ ТА КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКАМИ УКРАЇНИ

Дашкевич С. Я., магістрант

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університету «Україна»», Україна, м. Миколаїв

 

Досліджено сучасний стан надання депозитних та кредитних операцій банками України. Проаналізовано залучення грошових ресурсів по депозитним операціям. Наведені головні проблеми та шляхи вирішення кредитування підприємств.

Ключові слова: депозитні операції, кредитні операції, кредит, кредитування

 

Дашкевич С. Я. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ И КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКАМИ УКРАИНЫ/ Николаевский межрегиональный институт развития человека ВУЗ «Университета «Украина»». Украина, г. Николаев

Исследовано современное состояние предоставления депозитных и кредитных операций банками Украины. Проанализированы привлечения денежных ресурсов по депозитным операциям. Приведенные главные проблемы и пути решения кредитования предприятий.

Ключевые слова: депозитные операции, кредитные операции, кредит, кредитование.

 

Dashkevych S. J. CURRENT STATE OF PROVISION OF DEPOSIT AND CREDIT TRANSACTIONS UKRAINE / Nicholas Interregional Institute of Human Development universities "University" Ukraine "," Ukraine, Nikolaev

The modern state to provide deposit and credit transactions in Ukraine. Analyzed the involvement of financial resources in deposits. These major problems and ways to solve credit.

Key words: deposit banking, credit, credit, credit

 

Вступ.

Сучасний стан надання депозитних та кредитних операцій характеризується позитивною динамікою, адже після кризи 2008-2009 рр. більшість банків втратили значні фінансові ресурси, за рахунок відтоку депозитних заощаджень. А також, дана криза характеризується кризою-неплатежів і більшість кредитів були неповернені як вчасно, так і взагалі. Дослідження сучасного стану надання кредитних та депозитних операцій банками України є досить актуальним.

Аналізуючи сучасний стан депозитних ресурсів вітчизняних банків упродовж 2008-2012 років, необхідно сказати, що у 2009 році відбулось значне скорочення обсягу депозитів як юридичних так і фізичних осіб, а саме на 22841 млн. грн. та 19941 млн. грн. відповідно. Таке зменшення характеризується підвищенням недовіри до банківської системи з боку населення, у зв’язку із пануванням кризових явищ в економіці. За підсумками 2009 року про¬довжувався спад обсягів залучених коштів юридичних осіб, який на 01.01.2010р. становив 50511 млн. грн. [1, с.58].

За таких умов Національний банк був змушений вжити додаткові заходи, один із яких введення заборони на дострокове повернення строкових депозитів, запроваджене постановою Правління Національного банку України 11.10.2008 р. № 319, що уповільнило процеси відпливу коштів, але не зупинило їх [3]. Масове зняття депозитів населенням, незважаючи на мораторій Національного банку України, тривало до квітня 2009 року. В квітні відплив депозитів припинився і почався зворотній процес - приріст вкладів, який становив 0,9%. Позитивна тенденція збереглася і надалі.

Наслідком відпливу депозитів у 2008-2009 роках можна вважати погіршення ліквідності як окремих вітчизняних банків, так і банківської системи в цілому та запровадження Національним банком України тимчасових адміністрацій. Проте починаючи із 2010 року прослідковується тенденція до збільшення обсягів депозитів і на 01.01.2011року вони становили 804363 млн. грн. Упродовж 2011 і 2012 років спостерігається стрімке зростання як строкових коштів фізичних осіб так і строкових коштів юридичних осіб. При цьому майже на третину таке зростання у 2012 році було забезпечене за рахунок припливу депозитних вкладів від населення. Обсяги депозитів юридичних осіб за аналізований період є у 2-3 рази меншими, ніж депозити фізичних осіб. Така ситуація, як, вже було зазначено, пов’язана зі зменшенням довіри юридичних осіб у зв’язку із політичною нестабільністю в державі та наслідками фінансової кризи.

 

Повний текст статті за посиланням Tezi_Dashkevich.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.