к. і. н., Годун Н. І. ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ ЯК ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМКУ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

УДК 612.6 – 053.6

 

ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ ЯК ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМКУ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

к. і. н., Годун Н. І.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький

 

У статті розглядаються основні причини порушення репродуктивного здоров’я сучасних підлітків,наводяться статистичні дані, які впливають на стан репродуктивного здоров’я ,висвітлюються основні проблеми формування репродуктивної культури підлітків як складової загальної культури та пріоритетного напряму здорового способу життя.

Ключові слова: здоровий спосіб життя, репродуктивне здоров’я, підлітки, профілактична медицина

 

Годун Н. И. Формирование репродуктивной культуры подростков как приоритетного направления здорового образа жизни / ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды», г. Переяслав-Хмельницкий

В статье рассматриваются основные причины нарушения репродуктивного здоровья современных подростков, приводятся статистические данные, которые влияют на состояние репродуктивного здоровья, освещаются основные проблемы формирования репродуктивной культуры подростков как составляющей общей культуры и приоритетного направления здорового образа жизни.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, репродуктивное здоровье, подростки, профилактическая медицина

 

Godun N. I. Formation reproductive culture as adolescents priority direction healthy life / Pereyaslav-Khmelnitsky State pedagogical university of Hrygorij Skovoroda, Pereyaslav-Khmelnitsky

This article discusses the main causes reproductive disorders modern teenagers are statistics that affect reproductive health, highlights the main problems of the formation of reproductive culture of teenagers as part of an overall culture and priority of a healthy lifestyle.

Key words: healthy lifestyle, reproductive health, adolescents, preventive medicine.

 

Вступ. Кількісні та якісні характеристики населення за останнє десятиліття свідчать, що Україна перебуває у стані глибокої демографічної кризи. Це негативно впливає на розвиток продуктивних сил, рівень добробуту населення, загальну економічну ситуацію в державі.

Особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров’я, що є важливою складовою частиною здоров’я нації в цілому і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства.

Аналіз спеціальних наукових джерел і даних офіційної статистики, що висвітлюють проблему репродуктивного здоров’я населення України та формування безпечної сексуальної поведінки молоді (репродуктивної культури), наочно показав, що стан цієї проблеми не можна вважати задовільним.

В Україні практично не створена законодавча база охорони репродуктивного здоров’я підлітків. Відсутня загальна концепція сексуального виховання підлітків, тому проблема збереження і зміцнення здоров’я є досить актуальною і потребує нагального висвітлення.

Метою даного дослідження є аналіз медико-соціальних аспектів, які формують здоров’я та репродуктивну культуру молоді.

У відповідності до мети були поставлені наступні завдання:

– розкрити сучасний стан репродуктивного здоров’я підлітків;

– показати вплив соціальних чинників на формування репродуктивного здоров’я;

– розглянути проблеми введення здорового способу життя як одного з пріоритетних напрямів формування репродуктивної культури підлітків.

Формування репродуктивного здоров’я – дуже складний і тривалий процес, тому що значною мірою визначається умовами розвитку жінки, починаючи ще з особливостей перебігу внутрішньоутробного періоду. Найбільше навантаження на репродуктивне здоров’я припадає на дітей підліткового віку та молодь, оскільки в цьому віці відбувається бурхливий розвиток індивіда як на соматичному, так і на психічному рівнях з формуванням усіх функціональних систем організму, в тому числі й репродуктивної, а також із становленням когнітивної, емоційно-ціннісної сфер та формуванням цілісної особистості. Саме в цей період відбувається активний розвиток репродуктивної сфери та формуються основи репродуктивної поведінки. Тому зрозуміло, що одним із першочергових завдань сучасного суспільства є охорона здоров’я дівчаток та дівчат - майбутніх матерів, адже гармонійний розвиток у ранньому репродуктивному періоді багато в чому визначає наступне життя жінки у фізіологічному, психологічному та соціальному аспектах .

Статистика засвідчує постійне зростання безплідності та нездатність багатьох жінок виносити й народити дитину. Жіноче та чоловіче безпліддя зумовлене багатьма причинами. Серед них на першому місці знаходяться запальні процеси різної етіології. У структурі хронічної патології дівчат дітородного віку інтенсивно зростає патологія ендокринної системи, збільшується частота ураження статевої і сечостатевої системи. Навіть серед дівчат 15-17 років майже 8% страждають на запалення жіночих статевих органів, які в основному є ускладненням після штучного переривання вагітності. Серед причин негативних змін стану репродуктивного здоров’я жінок велика кількість абортів у молодому віці посідає одне з головних місць. Другий за значенням шкідливий чинник - захворювання, що передаються статевим способом кількість яких останнім часом значно зросла, особливо серед підлітків та молоді, у яких низька культура статевої поведінки та безвідповідальне ставлення до свого здоров’я, зокрема до репродуктивного [5].

Для поліпшення стану здоров’я в передусім необхідно виховати в підлітків і молоді культуру статевої поведінки, формувати здоровий спосіб життя. Уперше саме в сім’ї у дитини формується позитивна чи негативна мотивація стосовно збереження і зміцнення свого здоров’я, ведення здорового способу життя. А в підлітковому віці ставлення до свого здоров’я набуває особливого значення.

Одна з найбільш суттєвих суперечностей у статевому розвитку підлітків – великий розрив у часі між статевим дозріванням і соціальною зрілістю, економічною самостійністю. Підлітки, будучи статево зрілими з морального та фізіологічного погляду, ще не готові до самостійної побудови сім’ї [5].

Широке коло сексуальних виявів у цьому віці зумовлене не тільки біологічними, але й соціокультурними факторами. При цьому сексуальна активність у підлітка може значною мірою випереджати соціальну зрілість та потребу.

Для адекватного розуміння підліткової сексуальності необхідно враховувати три обставини. Перша полягає у тому, що сексуальність ізольована від інших складових кохання, котрі класично визначають як розум та душу. Дружба, повага та бажання не поєднуються, і у хлопчиків цей розлад особливо драматичний.

Друга обставина полягає у тому, що переживання статевого потягу,яке тільки в цьому віці набуває особливих еротичних форм, часто виявляється набагато сильнішим за сам потяг.

Нарешті, третя обставина: сексуальна поведінка на цьому етапі має характер переважно сексуального експериментування, що може закінчитися як позитивними для подальшої дорослості, так і негативними, психотравмувальними наслідками, які досить важко піддаються корекції [2]. Статистика свідчить, що у віці до 12 років статеві стосунки почали 2,2% юнаків і 0,5% дівчат. У віці 12-14 років -20,9% юнаків і 6,2% дівчат, у віці 15-18 років - відповідно 70,9% і 70,5%. Вік «сексуального дебюту» в Україні знижується. Досвід європейських країн, які пережили «сексуальну революцію» у 60-х та 70-х роках, свідчить, що ця тенденція зберігатиметься, доки показник не досягне близько 15 років. Швидкість цього процесу залежить від соціального ставлення до статевих стосунків, а також інформованості підлітків про власне репродуктивне здоров’я та догляд за ним [1].

Проте, як стверджує американський психолог Д.Майєрс, біологія та культура не виключають одна одну, а, навпаки, перебувають у тісному взаємозв’язку [4]. Педагог повинен не сперечатися з природою, а розумно враховувати ті зміни, що відбуваються у фізіології та психіці дитини, і спрямовувати їх в оптимальне соціальне русло. Тому саме в цей період необхідне педагогічне втручання, що дозволило б урівноважити попередній досвід підлітка та його прагнення до «дорослості» з реальними можливостями даного віку. Навіть цілком нормальний біологічний розвиток, як справедливо зауважує І.С.Кон, сам собою ще не робить людину чоловіком або жінкою. Почуття й усвідомлення своєї статевої належності формується тільки через спілкування з іншими людьми, під впливом виховання й широкого кола соціальних умов [3].

Сучасні підлітки та молодь виховуються в складній соціально-економічній ситуації. Значний вплив на формування світогляду та статевої поведінки молоді мають ЗМІ, які заохочують молодь, а особливо підлітків, до шкідливих звичок. У наш час уживання алкоголю, наркотичних речовин (серед школярів переважає куріння коноплі, вживання трамадолу й маріхуани), а також і тютюнокуріння стали патологічно необхідними атрибутами проведення вільного часу молоді. Вживання алкоголю і тютюнокуріння стало майже сенсом життя серед значної частини підлітків і молоді. Нікотин, що є складовою цигаркового диму, негативно впливає на репродуктивну систему як жінки, так і чоловіка. Особливо шкідлива його дія на підлітковий організм, оскільки спостерігається негативний вплив на діяльність внутрішніх органів.

Гострою проблемою постає на сьогодні й ранній початок статевого життя серед підлітків. Ранній початок статевого життя, недостатня обізнаність про методи контрацепції та недостатнє їх використання збільшують ризик небажаної вагітності і призводять до збільшення кількості штучних абортів або пологів у підлітків в умовах їх біологічної, психологічної та соціальної незрілості. Наступні дані були отримані щодо поінформованості сучасної молоді про захворювання, що передаються статевим шляхом . Так, згідно з результатами анкетування, серед усіх шляхів передачі ВІЛ-інфекції 16 % знають, що таке ураження можливе через кров, 73 % - через статеві контакти, 9 % - від матері до дитини. Не знають шляхів проникнення ВІЛ - 2 % анкетованих [6].

Висновки. 1. Проведене дослідження показало, що поведінка сучасної молоді потребує дуже уважного ставлення в першу чергу з боку держави. Передусім потрібно контролювати потік інформації, який несуть засоби масової інформації.

2. Питання освіти молоді у галузі сексуальної культури необхідно розв'язувати спільними зусиллями сім'ї, школи, медиків, засобів масової інформації.

3. Однією із стратегій, спрямованої на позитивні зміни репродуктивної культури підлітків має бути активна пропаганда здорового способу життя, яку молодь повинна сприймати цілком свідомо.

 

Література:

1. Довідник з питань репродуктивного здоров'я/За ред. Гойди Н. Г.- К.: Вид-во Раєвського, 2004.-128 с.

2. Сміян І. С., Сміян О. І. Основні категорії оцінки досягнень суспільства - здоров'я дитини/Педіатрія, акушерство, гінекологія. - 2002-.№1. - С. 5-8.

3. Кон И.С. Психология ранней юности: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1989. - 255 с.

4. Майерс Д. Социальная психология /Пер. с англ. - СПб.: Издательство «Питер», 1999. - 688 с.

5. Рибалка О.Я. Статеве виховання підлітків. Навчально-методичний посібник для вчителі загальноосвітніх шкіл. - Полтава. 2006 .- 72с.

6. Страшко С.В. та ін. Інфекційні хвороби, що набули соціального значення // Додаток до підручника з основ медичних знань для студентів усіх спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. - Київ: Освіта України, 2006. - 56 с.

 

References:

1. Dovidnyk z pytan' reproduktyvnoho zdorov"ya/Za red. Hoydy N. H.- K.: Vyd-vo Rayevs'koho, 2004.-128 s.

2. Smiyan I. S., Smiyan O. I. Osnovni katehoriyi otsinky dosyahnen' suspil'stva - zdorov"ya dytyny/Pediatriya, akusherstvo, hinekolohiya. - 2002-.№ 1. - S. 5 - 8.

3. Kon Y. S. Psykholohyya ranney yunosty: Knyha dlya uchytelya. - M.: Prosveshchenye, 1989. - 255 s.

4. Mayers D. Sotsyal'naya psykholohyya /Per. s anhl. - SPb.: Yzdatel'stvo «Pyter», 1999. - 688 s.

5. Rybalka O. Ya. Stateve vykhovannya pidlitkiv. Navchal'no-metodychnyy posibnyk dlya vchyteli zahal'noosvitnikh shkil. - Poltava. 2006 .- 72s.

6. Strashko S. V. ta in. Infektsiyni khvoroby, shcho nabuly sotsial'noho znachennya // Dodatok do pidruchnyka z osnov medychnykh znan' dlya studentiv usikh spetsial'nostey vyshchykh pedahohichnykh navchal'nykh zakladiv. - Kyyiv: Osvita Ukrayiny, 2006. - 56 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.