Антонюк О. Я. ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ О. В. КОРЧАКА-ЧЕПУРКІВСЬКОГО В САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

УДК: 614.2:351.77(477)-Корчак-Чепурківський

 

ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ О. В. КОРЧАКА-ЧЕПУРКІВСЬКОГО В САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

Антонюк О. Я.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна, м. Київ

 

В статті дано оцінку початковому періоду формування ідеї створення санітарно-епідеміологічної служби і реалізації її в Міністерстві народного здоров’я і опікування. Проаналізовано наукові праці О.В. Корчака-Чепурківського як одного із засновників державної системи охорони здоров’я та санітарно-епідеміологічної служби початку ХХ століття.

Ключові слова: О.В. Корчак-Чепурківський, Міністерство народного здоров’я і опікування, Санітарний департамент, Українська держава гетьмана П. Скоропадського, охорона здоров’я, санітарно-епідеміологічна служба

 

Антонюк Е. Я. Государствообразующая деятельность А. В. Корчака-Чепурковского в санитарно-эпидемиологической службе Украины / Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца, Украина, г. Киев

В статье дана оценка начальному периоду формирования идеи создания санитарно-эпидемиологической службы и реализации ее в Министерстве народного здравия и призрения; проанализированы научные труды А.В. Корчака-Чепурковского как одного из основателей государственной системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы начала ХХ века.

Ключевые слова: А.В. Корчак-Чепурковский, Министерство народного здравия и призрения, Санитарный департамент, Украинская держава гетмана П. Скоропадского, здравоохранение, санитарно-эпидемиологическая служба

 

O. Antonyuk. O. Korchak-Chepurkivskiy’s state formed activity in sanitary and epidemiological service of Ukraine / Bogomolets National Medical University, Ukraine, Кiev

The article is devoted to assessment of the first period of formation of idea on creation sanitary and epidemiological service and its realization in the Ministry of Public Health and Guardianship; O. Korchak-Chepurkivskiy’s scientific works were analyzed as he was one of the founders of health care system and sanitary-epidemiological service in the early XX century.

Key words: О. Коrchak-Chepurkivskiy, Ministry of Public Health and Guardianship, Sanitary Department, Ukrainian state of hetman P. Skoropadskiy, health care, sanitary and epidemiological service

 

Вступ

«…В народному житті народне здоров’я – це величезна підвалина його існування, його сили, його фізичного й духовного розвитку, його політичної й державної будучини…»

О.В. Корчак-Чепурківський, 1918 [1, с. 4]

 

Санітарно-епідеміологічне благополуччя належить до ключових питань безпеки держави. Дослідження становлення санітарно-профілактичної справи сприяє розв’язанню важливих проблем сьогодення у галузі громадського здоров’я. Розуміння історичного шляху розвитку санітарії, узагальнення надбання попередніх поколінь науковців відкриває нові можливості для використання їх досвіду в сучасних реаліях.

У 2013 р. виповнилося 95 років із часу заснування першого в історії України Міністерства народного здоров’я і опікування. Його утворення було викликано необхідністю оперативного розв’язання ключових проблем у галузі медицини та санітарії, передусім, боротьбою з інфекційними хворобами. Адже показники смертності в Російській імперії на той час вдвічі перевищували аналогічні показники західноєвропейських країн, а безперервні епідемії наносили збитки економіці держави і її міжнародному престижу [2].

У рамках вивчення формування санітарно-епідеміологічної служби в Україні на особливу увагу заслуговує постать О.В. Корчака-Чепурківського, внесок якого в медичну науку вимагає сучасної оцінки та переосмислення. Нами здійснено спробу провести поглиблений аналіз розвитку санітарно-профілактичної справи в Україні через вивчення його діяльності у санітарному департаменті Міністерства народного здоров’я і опікування (1918).

Питання стану народного здоров’я на той час розглядали прогресивні діячі медичної науки, зокрема вчений-гігієніст О.В. Корчак-Чепурківський. У його численних наукових працях знаходимо теоретичне обґрунтування ролі державних органів влади в охороні здоров’я та перелік їх першочергових завдань.

Так, на Обласному з’їзді Півдня Росії, присвяченому питанням боротьби з епідеміями (16 – 25 серпня 1913 р.), О.В. Корчак-Чепурківський виступив із доповіддю «Роль держави в охороні здоров’я взагалі і в боротьбі з епідеміями зокрема» [3], де наводилися основні його погляди щодо ролі держави в реалізації заходів, спрямованих на ефективне функціонування закладів охорони здоров’я.

У вказаній вище доповіді наголошувалося на тому, що «роль держави в охороні здоров’я населення зводиться до участі державних законодавчого і виконавчого характеру органів в розбудові справи охорони здоров’я» (курсив і виділення наше – авт.) [3, с.276]. Фактично, це твердження підтримувало ідею створення окремого Міністерства охорони здоров’я, що було втілено в життя через 5 років урядом Української держави гетьмана П. Скоропадського, а потім продовжено за часів Директорії.

О.В. Корчак-Чепурківський також підкреслював, що саме держава має брати участь «у захисті території від проникнення заразних хвороб із зовні» [3,с.276]. Тобто відповідальність за санітарний стан, а також захист населення від інфекційних хвороб повинна була нести держава. Підкреслювалася необхідність створення спеціального санітарного відомства на рівні країни ще до моменту реалізації його у формі державної санітарно-епідеміологічної служби і введення посади Головного державного санітарного лікаря.

У другому пункті цієї ж наукової праці були названі фактори, що, на думку О.В. Корчака-Чепурківського впливають на санітарне благополуччя країни, у т.ч. «державний устрій взагалі і лікарсько-санітарний устрій зокрема», «стан науки і медичної освіти», «економічний благоустрій і культурність населення країни» [3, с.276]

Далі стверджувалося, що «правильно організована державна влада і громадське самоврядування» не є антагоністами і мають взаємодіяти з метою ефективного «здійснення санітарних задач» [3, с.276].

О.В. Корчак-Чепурківський наголошував, що саме «держава повинна здійснювати фінансову підтримку органів місцевого самоврядування» для успішної реалізації «заходів санітарного характеру, таких як: каналізація, осушування боліт, устрій гігієнічних робочих поселень, дешевого житла тощо» [3, с.276].

Він пропонував утворити «обласні союзи місцевих громадських самоврядувань для проведення санітарних починань» та «інститути для епідеміологічного дослідження, для спеціалізації і вдосконалення лікарів». Створенню останніх, на думку автора мала сприяти держава [3, с.276].

У своїй науковій праці О.В. Корчак-Чепурківський намагався відтворити суспільні відносини, що виникали у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя; визначити відповідні обов'язки державних органів; встановити порядок реалізації санітарного благоустрою шляхом здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду.

Як бачимо, у цій доповіді фактично обґрунтовувалася ідея заснування державної санітарно-епідеміологічної служби практично за 10 років до її створення.

Ідеї О.В. Корчака-Чепурківського щодо перспектив розвитку та пріоритетних завдань охорони здоров’я того часу знайшли відображення і в науково-публіцистичної статті «Наші завдання часу» [1], опублікованій 15 січня 1918 р. в першому номері журналу «Українські медичні вісті».

У ній О.В. Корчак-Чепурківський підкреслював значення громадського здоров’я як національного здобутку та суспільної цінності: «…В народному житті народне здоров’я – це величезна підвалина його існування, його сили, його фізичного й духовного розвитку, його політичної й державної будучини…» [1, с.4]. У вищеназваній статті він дав оцінку стану громадського здоров’я, вказуючи на важке його положення і негативну динаміку змін, особливо в умовах післявоєнного часу. На його думку, «стан здоров’я нашої людності до сього часу був скрутний, а тепер робиться ще більш злим» [1, с.4].

Слід підкреслити, що О.В. Корчак-Чепурківський ставив за мету створити «українську національну медицину, як науку і практичну галузь». Він вважав необхідним повернути медичні кадри українського походження і цим вирішити питання кадрового дефіциту, що особливо було відчутним в умовах післявоєнного часу та несприятливої епідеміологічної ситуації в країні [1, с.7].

Три з п’яти завдань, поставлених перед суспільством, стосувалися санітарно-епідеміологічних питань. Так, О.В. Корчак-Чепурківський другим серед них, після створення «української національної медицини», називав наукове дослідження санітарного стану суспільства. Він стверджував, що треба «допомагати утворенню гармонійної системи наукового досліду щодо санітарного стану здоров’я населення України й умов його санітарного життя та розвитку» [1, с.7].

Він наголошував на тому, що необхідно «допомагати державним медично-санітарним установам», «проводити працю об’єднання й впорядкування усіх дрібних медично-санітарних організацій» [1, с.8].

На думку О.В. Корчака-Чепурківського, одним із ключових завдань мала розглядатися «ремобілізація медичних сил й медично-санітарних установ», викликаних війною, і подальше використання їх в умовах мирного часу, «головним чином пристосовуючи їх до лікування тих ран, які завдала народному здоров’ю війна» [1, с.8].

Багато з цих питань знаходили своє відображення в публікаціях О.В. Корчака-Чепурківського. Він фактично був у числі тих провідних науковців, які сформулювали відповідні першочергові завдання міністерства, спрямовані на подолання високого рівня захворюваності та смертності від інфекційних хвороб, ліквідацію кадрового дефіциту, формування державної санітарно-епідеміологічної служби в умовах післявоєнного часу.

Наскільки санітарно-епідемічний стан в Україні був критичним, відображають шпальта газет. Так, у газеті «Нова рада» №8 від 25 (12) січня 1919 року було знайдено такий матеріал: «Не вважаючи на заходи уряду, все-таки помітна в місті [Києві] антисанітарність. Не тільки околиці, … але навіть такі місця, як площа, де стоїть пам’ятник Кочубея та Іскри, тяжко засмічені» [5, с.8].

Причиною тому була паніка, паралізованість населення страхом воєнно-революційних подій та епідемій. Політичні сили змінювали одна одну і на початку 1919 року спричинили цілковиту зневіру населення, що стикалося сам на сам з інфекційними хворобами. У статті Сергія Єфремова «Паніка», опублікованій у вищевказаній газеті від 29 (16) січня 1919 р., зазначається: «Коли б спитати – чим живе тепер Київ, то відповідь може бути тільки одна: панікою. Панікою безглуздою, безудержною, вселюдною, безпосередньою, рівною й нетаємною, а цілком одвертою панікою» [6, с.8].

У таких умовах працював О.В. Корчак-Чепурківський, а міністерство, очолюване ним, мало своєчасно реагувати на потреби часу і робити все для того, щоб забезпечити стабілізацію ситуації.

Вирішувати питання, пов’язані зі створенням національної системи охорони народного здоров’я, було вкрай непросто. Справа ускладнювалась ще й тим, що в Російській імперії було майже відсутнє законодавство, яке б чітко нормувало медичну, в першу чергу санітарно-гігієнічну, сторону життя суспільства. Матеріалом для розробки, законодавчих актів у галузі охорони народного здоров’я могло слугувати західноєвропейське законодавство і законодавство російських місцевих самоуправлінь, яке існувало у вигляді обов’язкових постанов, що видавали міські думи і губернські земства [12, с. 64].

Тому працюючи над створенням національної системи охорони здоров’я, комісія вивчала західноєвропейське законодавство, зокрема англійське, німецьке, французьке.

О.В.Корчак-Чепурківський у доповіді «Місцеві органи Центральної медичної влади по санітарному правознавству чужоземних культурних держав» та в інших виступах пропонував при створенні української санітарної організації орієнтуватись на англійське законодавство і функціонуючу британську медично-санітарну систему [12, с. 64].

Результатом роботи міністерської комісії стала розробка ряду важливих законодавчих проектів та нормативних актів, поданих на затвердження Ради Міністрів Української Держави, у т.ч. «Загальні положення про Міністерство народного здоров’я і опікування», «Основні положення законопроектів відносно устрою Головного управління державної охорони здоров’я і його периферійних органів», «Загальні положення про постановку практичної судової медицини на Україні», «Про місцеві установи Міністерства народного здоров’я і опікування», «Проект про періодичні наради Міністерства народного здоров’я з представниками місцевих медико-санітарних організацій», «Тимчасовий статут перестереження та боротьби з заразними хворобами», «Про Головну Санітарну Раду» та ін. [12].

О.В.Корчак-Чепурківський вважав, що при міністерстві слід створити спеціальний самостійний орган, який займався б обговоренням законодавчих пропозицій та конкретних заходів медично-санітарного характеру, а також розглядав питання фінансування місцевих санітарних організацій тощо. Таким органом, на думку О.В. Корчака-Чепурківського, мала стати Головна Санітарна Рада. На основі його доповіді було розроблено і відповідний законопроект під назвою «Положення про Головну Санітарну Раду», датований 14.08.1918 р. [15].

 

Висновки

Таким чином, забезпечення покращення санітарного стану українського суспільства О.В. Корчак-Чепурківський вважав одним із першочергових завдань охорони здоров’я. Зважаючи на прогресивність поглядів вченого, досвід роботи в якості санітарного діяча, в першому українському Міністерстві народного здоров’я і опікування, посаду директора санітарного департаменту посів саме він.

Це був складний період в історії. Внутрішні і зовнішні протистояння спричинили погіршення і без того нестабільної ситуації в державі. Тому здійснення ефективних управлінських рішень в галузі охорони здоров’я значно ускладнювалося. До того ж, занепад економіки спричинив різке погіршення санітарного стану населення, що в свою чергу сприяло поширенню інфекційних хвороб.

І все ж створення Міністерства народного здоров’я і опікування було важливим політичним кроком. Нами було дано оцінку поглядам академіка О.В. Корчака-Чепурківського як вченого та громадського діяча у формуванні ідеї та реалізації санітарної справи в Україні. Уперше в науковий обіг було введено матеріали, присвячені новоствореному міністерству, відображені в тогочасній пресі.

Дослідження наукових праць О.В.Корчака-Чепурківського «Наші завдання часу» та «Роль держави в охороні здоров’я взагалі і в боротьбі з епідеміями зокрема» певною мірою можна розглядати як основу для теоретичного обґрунтування та формування державної системи охорони здоров’я та підґрунтя для заснування санітарно-епідеміологічної служби.

Встановлені місце і роль академіка О.В. Корчака-Чепурківського як одного із засновників санітарно-профілактичної справи в Україні. Він здійснив спробу визначити відповідні функції органів влади у досягненні санітарно-епідеміологічного благополуччя.

 

Література:

1. Корчак-Чепурківський О. В. Наші завдання часу / О. В. Корчак-Чепурківський //Українські медичні вісти. – 1918. – № 1. – С. 3-10.

2. Егорышева И. В. Значение трудов комиссии Г. Е. Рейна для здравоохранения России / И. Егорышева // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2013. - №2. – С.54-57.

3. Корчак-Чепурковский А. В. Роль государства в здравоохранении вообще и в борьбе с эпидемиями в частности: Материалы Областного Съезда Юга России по борьбе с эпидемиями, Киев, 16 – 25 августа 1913 г./ А.В. Корчак-Чепурковский. – Киев: Типо-литография Бр.Каплун Крещ. №14. – 1914. – С.276 – 277.

4. Новітня історія України (1900 – 2000): Підручник / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. М. Литвин та ін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вища шк., 2002. – 719 с.

5. Нова рада. – №8. – 1919. - 12 січня.

6. Нова рада. – №20. – 1919. – 29 (16) січня.

7. Москаленко В.Ф. Він стояв біля витоків наукової думки: [Сан. лікар в Херсоні 1889р. О.В. Корчак-Чепурківський] /В. Москаленко // Дзеркало тижня. - 2007. - №8 (3 березня - 7 березня). - С. 14. http://zn.ua/SCIENCE/on_stoyal_u_istokov_nauchnoy_mysli-49302.html

8. Москаленко В. Ф. Засновник української національної медицини О. В. Корчак-Чепурківський у дзеркалі ХХ століття /В. Москаленко // Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. – 2012. - №4. – С.12 – 14.

9. Москаленко В. Ф., Антонюк О. Я. Академік О. В. Корчак-Чепурківський: короткий бібліографічний нарис (до 155-річчя від дня народження та 65-річчя з дня смерті) / В. Москаленко, О. Антонюк // Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. – 2012. - №4. – С.15 – 29.

10. Москаленко В. Ф., Яворовський О. П., Сахарчук І. М. Військовий санітарний лікар і епідеміолог О. В. Корчак-Чепурківський (1914–1917) /В. Москаленко, О. Яворовський, І. Сахарчук // Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. – 2012. - №1. – С.136 – 144.

11. Москаленко В. Ф., Яворовський О. П., Сахарчук І. М. О. В. Корчак-Чепурківський – засновник наукової школи гігієністів та національної медичної школи (до 155-річчя від дня народження) /В. Москаленко, О. Яворовський, І. Сахарчук // Журнал НАМН України. – 2012. –Т.18. - №2. – С.259 – 265.

12. Москаленко В. Ф., Яворовський О. П., Сахарчук І. М. О. В. Корчак-Чепурківський – один з засновників національної системи охорони здоров’я як складової українського державотворення (1917 – 1920) (до 155-річчя від дня народження) /В. Москаленко, О. Яворовський, І. Сахарчук // Довкілля та здоров’я. – 2012. - №2. – С.62 – 67.

13. Москаленко В. Ф., Яворовський О. П., Сахарчук І. М. Овксентій Васильович Корчак-Чепурківський: маловідомі сторінки біографії (до 155-річчя від дня народження) /В. Москаленко, О. Яворовський, І. Сахарчук // Довкілля та здоров’я. – 2012. - №3. – С.74 – 80.

14. Москаленко В. Ф., Яворовський О. П., Сахарчук І. М. Питання гігієни харчування в науковому доробку академіка О.В. Корчака-Чепурківського (за матеріалами посібника «Їжа і здоров’я людини. Головні основи фізіології та гігієни щодо живлення та харчування», 1927) /В. Москаленко, О. Яворовський, І. Сахарчук // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2012. - №4. – С.104 – 110.

15. Москаленко В. Ф., Яворовський О. П., Сахарчук І. М., Антоненко М. Ю., Цехмістер Я. В., Кричевська О. Я., Лук’янець М. М., Антонюк О. Я. Овксентій Корчак-Чепурківський (1857 – 1947): життя, віддане медицині [монографія] /В. Москаленко, О. Яворовський, І. Сахарчук, М. Антоненко, Я. Цехмістер, О. Кричевська, М. Лук’янець, О. Антонюк. – К.: Видавничий дім «Авіценна». – 2013. – 360 с.

16. Москаленко В. Ф., Яворовський О. П., Ступак Ф. Я., Сахарчук І. М., Антонюк О. Я. Академік О. В. Корчак-Чепурківський – фундатор соціальної медицини як науки та предмету викладання / В. Москаленко, О. Яворовський, Ф. Ступак, І. Сахарчук, О. Антонюк // Україна. Здоров’я нації. – 2012. - №2(22). – С. 13 – 21.

17. Коцур Н. І. Становлення і розвиток гігієнічної науки в Україні: шлях крізь епохи і соціальні потрясіння (друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ століття) [монографія] /Н. Коцур. – Корсунь-Шевченківський, 2011. – 726 с.

18. Кундієв Ю. І. Академік Овксентій Васильович Корчак-Чепурківський (трагічна доля вченого) /Ю. І. Кундієв// До історії розвитку мікробіології у науково-дослідних і навчальних закладах України: наукове видання / Під заг. ред. акад. НАН України чл.-кор. АМН України, проф. В. П. Широбокова. – К., 2006. – С.277 – 286.

19. Товкун Л. П. Академік О. В. Корчак-Чепурківський: наукова, організаційна та педагогічна діяльність у 1883-1947 рр.: дис.. канд.. мед. наук: 07.00.07 /Товкун Лідія Павлівна. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – 200 с.

20. Antonyuk O.Ya. The role of academician O.V. Korchak-Chepurkivskiy as founder of prophylactic strategies in Ukrainian medicine /O. Antonyuk // Abstract Book 2013 / 8th International Medical Students’ Congress in Novi Sad, July 18th – 21st 2013; Novi Sad. – Serbia, Novi Sad: Faculty of Medicine. -2013. – p.150.

21. Антонюк О. Я. Овксентій Васильович Корчак-Чепурківський: санітарна та протиепідемічна діяльність /О. Антонюк// Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. – 2012. - №3. – С.93 – 101.

22. Антонюк О. Я. Роль академіка О. В. Корчака-Чепурківського в розвитку вітчизняної епідеміологічної та санітарно-профілактичної справи / О. Антонюк // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013. – Спеціальний випуск №1. – С.78 – 85.

 

References:

1. Korchak-Chepurkіvs'kij O. V. Nashі zavdannya chasu / O.V. Korchak-Chepurkіvs'kij //Ukrajins'kі medichnі vіsti. – 1918. – No. 1. – S. 3-10.

2. Yegorysheva I. V. Znachenie trudov komissii G. E. Rejna dlya zdravookhraneniya Rossii / I. Yegorysheva // Problemy social'noj gigieny, zdravookhraneniya i istorii mediciny. – 2013. - No.2. – S.54-57.

3. Korchak-Chepurkovskij A. V. Rol' gosudarstva v zdravooxranenii voobshche i v bor'be s epidemiyami v chastnosti: Materialy Oblastnogo S’ezda Yuga Rossii po bor'be s epidemiyami, Kiev, 16 – 25 avgusta 1913 g./ A. V. Korchak-Chepurkovskij. – Kiev: Tipo-litografiya Br.Kaplun Kreshch. No.14. – 1914. – S.276 – 277.

4. Novіtnya іstorіya Ukrajini (1900 – 2000): Pіdruchnik / A. G. Slyusarenko, V.І. Gusiev, V. M. Litvin ta іn. – 2-ge vid., pererobl. і dopovn. – K.: Vishcha shk., 2002. – 719 s.

5. Nova rada. – No.8. – 1919. - 25(12) sіchnya.

6. Nova rada. – No.20. – 1919. – 29 (16) sіchnya.

7. Moskalenko V. F. Vіn stoyav bіlya vitokіv naukovoji dumki: [San. lіkar v Khersonі 1889 r. O.V. Korchak-Chepurkіvs'kij] /V. Moskalenko // Dzerkalo tyzhnya. - 2007. - No.8 (3 bereznya - 7 bereznya). - S. 14. http://zn.ua/SCIENCE/on_stoyal_u_istokov_nauchnoy_mysli-49302.html

8. Moskalenko V. F. Zasnovnik ukrajins'koji nacіonal'noji medicine: O. V. Korchak-Chepurkіvs'kij u dzerkalі XX stolіttya /V. Moskalenko // Naukovij vіsnik Nacіonal'nogo medichnogo unіversitetu іmenі O. O. Bogomol'cya. – 2012. - No.4. – S.12 – 14.

9. Moskalenko V. F., Antonyuk O. Ya. Akademіk O. V. Korchak-Chepurkіvs'kij: korotkij bіblіografіchnij naris (do 155-rіchchya vіd dnya narodzhennya ta 65-rіchchya z dnya smertі) / V. Moskalenko, O. Antonyuk // Naukovij vіsnik Nacіonal'nogo medichnogo unіversitetu іmenі O. O. Bogomol'cya. – 2012. - No.4. – S.15 – 29.

10. Moskalenko V. F., Yavorovs'kij O.P., Sakharchuk І.M. Vіjs'kovij sanіtarnij lіkar і epіdemіolog O. V. Korchak-Chepurkіvs'kij (1914–1917) /V. Moskalenko, O. Yavorovs'kij, І. Saxarchuk // Naukovij vіsnik Nacіonal'nogo medichnogo unіversitetu іmenі O.O. Bogomol'cya. – 2012. - No.1. – S.136 – 144.

11. Moskalenko V. F., Yavorovs'kij O. P., Sakharchuk І. M. O. V. Korchak-Chepurkіvs'kij – zasnovnik naukovoji shkoli gіgіyenіstіv ta nacіonal'noji medichnoji shkoli (do 155-rіchchya vіd dnya narodzhennya) /V. Moskalenko, O. Yavorovs'kij, І. Saxarchuk // Zhurnal NAMN Ukrajini. – 2012. –T.18. - No.2. – S.259 – 265.

12. Moskalenko V. F., Yavorovs'kij O. P., Sakharchuk І. M. O. V. Korchak-Chepurkіvs'kij – odin z zasnovnikіv nacіonal'noji sistemi oxoroni zdorov’ya yak skladovoji ukraїns'kogo derzhavotvorennya (1917 – 1920) (do 155-rіchchya vіd dnya narodzhennya) /V. Moskalenko, O. Yavorovs'kij, І. Saxarchuk // Dovkіllya ta zdorov’ya. – 2012. - No.2. – S.62 – 67.

13. Moskalenko V. F., Yavorovs'kij O. P., Saxarchuk І. M. Ovksentіj Vasil'ovich Korchak-Chepurkіvs'kij: malovіdomі storіnki bіografji (do 155-rіchchya vіd dnya narodzhennya) /V. Moskalenko, O. Yavorovs'kij, І. Saxarchuk // Dovkіllya ta zdorov’ya. – 2012. - No.3. – S.74 – 80.

14. Moskalenko V. F., Yavorovs'kij O. P., Saxarchuk І. M. Pitannya gіgіyeni kharchuvannya v naukovomu dorobku akademіka O. V. Korchaka-Chepurkіvs'kogo (za materіalami posіbnika «Yizha і zdorov’ya lyudini. Golovnі osnovi fіzіologіji ta gіgіyeni shchodo zhivlennya ta kharchuvannya», 1927) /V. Moskalenko, O. Yavorovs'kij, І. Saxarchuk // Skhіdnoyevropejs'kij zhurnal gromads'kogo zdorov’ya. – 2012. - No.4. – S.104 – 110.

15. Moskalenko V. F., Yavorovs'kij O. P., Sakharchuk І. M., Antonenko M. Yu., Cexmіster Ya. V., Krichevs'ka O. Ya., Luk’yanec' M. M., Antonyuk O. Ya. Ovksentіj Korchak-Chepurkіvs'kij (1857 – 1947): zhittya, vіddane medicinі [monografіya] /V. Moskalenko, O. Yavorovs'kij, І. Sakharchuk, M. Antonenko, Ya. Cekhmіster, O. Krichevs'ka, M. Luk’yanec', O. Antonyuk. – K.: Vidavnichij dіm «Avіcenna». – 2013. – 360 s.

16. Moskalenko V. F., Yavorovs'kij O. P., Stupak F. Ya., Sakharchuk І. M., Antonyuk O. Ya. Akademіk O.V. Korchak-Chepurkіvs'kij – fundator socіal'noji medicini yak nauki ta predmetu vikladannya / V. Moskalenko, O. Yavorovs'kij, F. Stupak, І. Sakharchuk, O. Antonyuk // Ukraїna. Zdorov’ya nacіji. – 2012. - No.2(22). – S. 13 – 21.

17. Kocur N. І. Stanovlennya і rozvitok gіgіyenіchnoji nauki v Ukrajinі: shlyax krіz' epoxi і socіal'nі potryasіnnya (druga polovina XІX – 20-tі rr. XX stolіttya) [monografіya] /N. Kocur. – Korsun'-Shevchenkіvs'kij, 2011. – 726 s.

18. Kundіyev Yu. І. Akademіk Ovksentіj Vasil'ovich Korchak-Chepurkіvs'kij (tragіchna dolya vchenogo) /Yu. І. Kundіyev// Do іstorії rozvitku mіkrobіologіyi u naukovo-doslіdnikh і navchal'nikh zakladax Ukrajini: naukove vidannya / Pіd zag. red. akad. NAN Ukrajini chl.-kor. AMN Ukrajini, prof. V. P. Shirobokova. – K., 2006. – S.277 – 286.

19. Tovkun L. P. Akademіk O. V. Korchak-Chepurkіvs'kij: naukova, organіzacіjna ta pedagogіchna dіyal'nіst' u 1883-1947 rr.: dis.. kand.. med. nauk: 07.00.07 /Tovkun Lіdіya Pavlіvna. – Pereyaslav-Xmel'nic'kij, 2010. – 200 s.

20. Antonyuk O. Ya. The role of academician O. V. Korchak-Chepurkivskiy as founder of prophylactic strategies in Ukrainian medicine /O. Antonyuk // Abstract Book 2013 / 8th International Medical Students’ Congress in Novi Sad, July 18th – 21st 2013; Novi Sad. – Serbia, Novi Sad: Faculty of Medicine. -2013. – p.150.

21. Antonyuk O. Ya. Ovksentіj Vasil'ovich Korchak-Chepurkіvs'kij: sanіtarna ta protiepіdemіchna dіyal'nіst' /O. Antonyuk// Naukovij vіsnik Nacіonal'nogo medichnogo unіversitetu іmenі O. O. Bogomol'cya. – 2012. - No.3. – S.93 – 101.

22. Antonyuk O. Ya. Rol' akademіka O.V. Korchaka-Chepurkіvs'kogo v rozvytku vіtchiznyanoji epіdemіologіchnoji ta sanіtarno-profіlaktichnoji spravy / O. Antonyuk // Ukrajins'kij naukovo-medichnij molodіzhnij zhurnal. – 2013. – Specіal'nij vipusk No.1. – S.78 – 85.Antonyuk O. Ya.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.