Пащенко І. М. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ

УДК:378:140.8:398:74

 

 МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ

викладач Пащенко І. М.

Бердянський державний педагогічний університет, Україна, м. Бердянськ

 

У статті розглянуто питання ефективності методики формування національного світогляду майбутніх учителів музики засобами фольклорно-етнографічного мистецтва.

Ключові слова: методика формування національного світогляду, компоненти, принципи та напрями підготовки майбутніх учителів музики.

 

Пащенко И.Н. Методика формирования национального мировоззрения будущих учителей музыки средствами фольклорно-этнографического искусства и эффективность её внедрения / Бердянский государственный педагогический университет, Украина, г. Бердянск

В статье рассмотрены вопросы эффективности методики формирования национального мировоззрения будущих учителей музыки средствами фольклорно-этнографического искусства.

Ключевые слова: методика формирования национального мировоззрения, компоненты, принципы и направления подготовки будущих учителей музыки.

 

Pashenko I. N. Methods of forming the national outlook future the teachers of music means folklore-ethnographic arts efficiency of its implementation/

Berdyansk state pedagogical university, Ukraine, Berdyansk.

The article discusses the efficiency of methods of forming the national outlook future the teachers of music means of folklore ethnographic art.

Key words: method of forming the national outlook, components, principles and direction of training future teachers of music.

 

Вступ

Формування національного світогляду майбутніх учителів музики є одним з актуальних завдань сучасної педагогічної освіти. Музично-педагогічна практика у вищих навчальних закладах свідчить про те, що формування національного світогляду майбутніх учителів музики засобами фольклорно-етнографічного мистецтва ґрунтовно не вивчалося, що зумовлює недостатнє використання останнього як засобу світоглядного розвитку студентської молоді. Ефективність методики формування національного світогляду майбутніх учителів музики засобами фольклорно-етнографічного мистецтва була перевірена нами під час експериментального дослідження.

Мета статті полягає в тому, щоб розглянути основні складові методики формування національного світогляду майбутніх учителів музики засобами фольклорно-етнографічного мистецтва.

Методика формування національного світогляду майбутніх учителів музики засобами фольклорно-етнографічного мистецтва, запропонована нами, дає можливість у процесі дослідження розв’язувати ряд проблем, зокрема:

- визначити конкретну мету для викладачів та студентів, якої вони повинні досягти;

- використовувати розроблені форми, методи, засоби у практичній мистецько-педагогічній діяльності зі студентами;

- здійснювати контроль за ефективністю процесу формування національного світогляду студентів;

- коригувати процес формування національного світогляду студентів через вплив на них фольклорно-етнографічного мистецтва.

Відзначимо, що ефективність формування національного світогляду майбутніх учителів музики засобами фольклорно-етнографічного мистецтва залежить від ряду умов і факторів, серед яких, на нашу думку, центральне місце належить системному баченню досліджуваної проблеми.

Методику формування національного світогляду майбутніх учителів музики засобами фольклорно-етнографічного мистецтва ми розглядаємо як єдність основних компонентів: педагогічних ідей, методичних підходів, принципів, цілей, завдань, функцій, педагогічних умов, змісту, форм, методів, засобів, прийомів і способів навчальної та позанавчальної діяльності, комплексне застосування яких забезпечує наскрізний педагогічний вплив на розвиток гносеологічного, аксіологічного та праксеологічного компонентів національного світогляду студентів в ході їхньої підготовки у вищому педагогічному закладі і передбачає набуття студентами знань у галузі фольклорно-етнографічного мистецтва, акцентування ціннісного ставлення до творів народного мистецтва, формування умінь й навичок творчої мистецько-педагогічної діяльності щодо організації та керівництва фольклорно-етнографічними колективами майбутніх вихованців.

Розроблена нами методика формування національного світогляду майбутніх учителів музики засобами фольклорно-етнографічного мистецтва ґрунтується на ідеях національного виховання та світоглядного розвитку молоді, залучення до скарбниць української культури, на основі використання українського фольклору, методологічних та методичних засадах загальної й мистецької освіти, естетичного виховання молоді, професійної підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін, інтегративного підходу до розробки освітньо-виховних мистецьких технологій, формування професійної готовності студентів до керівництва шкільними фольклорними колективами, розвитку творчого потенціалу студентів мистецько-педагогічних факультетів у процесі вивчення світоглядно орієнтованих дисциплін.

Педагогічне керівництво процесом формування національного світогляду майбутніх учителів музики засобами фольклорно-етнографічного мистецтва базується на діяльнісному, міждисциплінарному та культурологічному підходах.

Потреби суспільства полягають у формуванні національного світогляду майбутніх вчителів. Сучасний вчитель музики, на нашу думку, особисто причетний до виховання молодого покоління, оскільки саме засобами українського фольклорно-етнографічного мистецтва він ефективно формує національні світоуявлення учнів, впливає на інтелектуальну й на емоційну сферу молоді. Навчальна та виховна робота з майбутніми учителями музики сьогодні вимагає оновлення підходів, використання навчальних підручників та посібників, орієнтованих на нову методологію сучасної національної освіти. Формування національного світогляду у молоді є прогалиною, яка повинна бути заповненою поряд із професійним становлення фахівця-музиканта. Однією з потреб суспільства є випускник-музикант вищого навчального закладу із сформованим національним світоглядом.

У процесі формування національного світогляду майбутніх учителів музики засобами фольклорно-етнографічного мистецтва реалізуються декілька принципів: цілісності, культуровідповідності, гуманістичної спрямованості, ціннісно-смисловий, онтологічний, інтеграції, плюралізму й свободи вибору, єдності теоретичної й практичної підготовки на основі внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків.

До педагогічних впливів, які оптимізують мотивацію світоглядного розвитку студентів через опанування творами українського фольклорно-етнографічного мистецтва, відносимо наступні:

- індивідуальна педагогічна корекція норм оцінки рівня сформованості національного світогляду;

- диференційний підхід до визначення складності світоглядних, творчих завдань, надання можливості вибору;

- використання широкої палітри методів та способів заохочень щодо орієнтації студентів на досягнення конкретного творчого результату, що відповідає меті світоглядного виховання, а також на забезпечення відповідності заохочення витраченим зусиллям;

- вплив на мотиваційну сферу особистості з опорою на внутрішні стимули; установлення взаємозалежності витрачених зусиль і результату досягнень.

Змістовий блок запропонованої нами методики включає в себе філософську, культурологічну, мистецтвознавчу, музично-педагогічну, виконавську складову професійної підготовки майбутніх учителів музики. Сутність запропонованого нами підходу полягає в позиції, що сформувати таку фундаментальну якість особистості як національний світогляд неможливо тільки на заняттях з народної музичної творчості. В даному випадку суттєве значення мають інші дисципліни, які мають відношення до предмету нашого дослідження й увійшли до нього як експериментальні. З масиву навчальних дисциплін підготовки майбутніх учителів музики нами обрані, на наш погляд, найбільш важливі для формування національного світогляду дисципліни: «Методика музичного виховання», «Хоровий клас», «Історія української музики».

Методика формування національного світогляду майбутніх учителів музики засобами фольклорно-етнографічного мистецтва передбачає реалізацію таких напрямів підготовки:

1) введення національно-світоглядного компоненту в зміст музичних дисциплін;

2) впровадження інтегрованого спецкурсу «Формування національного світогляду майбутніх учителів музики засобами фольклорно-етнографічного мистецтва» у навчально-виховний процес ВНЗ;

3) інтеграція навчальної та виховної діяльності в сферах світоглядних уявлень особистості та світоглядного пізнання національного фольклорно-етнографічного мистецтва;

4) широке залучення студентів до науково-дослідної роботи світоглядного, фольклорно-етнографічного спрямування і позанавчальної (сольної та колективної) фольклорної виконавської діяльності.

Взаємозумовленість означених напрямів методики, наступність їх завдань, єдність принципів їхньої реалізації забезпечують процесуальність формування національного світогляду студентів, поступовість та безперервність їхнього занурення до світоглядних глибин українського фольклорно-етнографічного мистецтва.

Кожен із напрямів формування національного світогляду майбутніх вчителів музики засобами фольклорно-етнографічного мистецтва реалізується за допомогою відповідних форм навчання та виховання: традиційних (колективні, групові, індивідуальні), нетрадиційних (лекція-візуалізація, лекція з елементами проблемного викладу, семінар-диспут, семінар з переважанням самостійної роботи студентів, мікровикладання), написання сценарію виховного заходу, проведення тематичних виставок, зустрічі з митцями-новаторами, проведення міні-конференції, «круглого столу», місячника українського фольклорного мистецтва, оформлення тематичних стендів, екскурсії до краєзнавчого музею, розробки науково-творчих проектів, прослуховування й обговорення музичних творів, народних ігор та розваг у студентському фольклорному колективі, підготовки до концертного виконання народної пісні, концертного виконання народної пісні фольклорним ансамблем. Методами формування вважаємо: пояснювально-ілюстративні, проблемно-пошукові, аналітико-інтерпретативні, модельні, ігрові, імпресивні, художньо-концептуального синтезу, емоційно-почуттєвого узагальнення, художньо-асоціативний, проблемно-пошукові, сприймання, емоційного впливу, колективного обговорення, творчої роботи, стимулювання творчої діяльності та ін., що дозволяє підсилити педагогічний та виховний процес у галузі формування національного світогляду майбутніх учителів музики.

Ефективність методики формування національного світогляду майбутніх учителів музики засобами фольклорно-етнографічного мистецтва було перевірено в процесі формувального експерименту, що відбувався у три етапи, відповідні напрямкам навчальної та виховної роботи. Так, ціннісно-орієнтаційний етап як розвиток мотиваційної сфери студентів визначався позитивним ставленням до світоглядного змісту українського фольклорно-етнографічного мистецтва; потребою у виробленні власної світоглядної позиції при спілкуванні з українським музичним фольклорно-етнографічним мистецтвом; прагненням до безперервного саморозвитку у сфері світоглядного пізнання українського фольклорно-етнографічного мистецтва. Процесуально-операційний вимірювався через оволодіння студентами системними знаннями про національну картину світу та її складові на лекційних заняттях, уміннями, навичками на семінарських і практичних заняттях, у ході самостійної роботи; знаннями про методику та практику використання світоглядного потенціалу українського фольклорно-етнографічного мистецтва в школі. Творчо-реалізуючий етап розглядався як організація педагогічного процесу, спрямованого на застосування отриманих світоглядних знань, умінь та творча реалізація набутого світоглядного та художньо-педагогічного досвіду в позанавчальній діяльності студентів, а також у науково-дослідній роботі.

Отже, запропонована нами методика формування національного світогляду майбутніх учителів музики засобами фольклорно-етнографічного мистецтва, рекомендовані форми навчальної та виховної роботи спрямована на розвиток мотиваційної, когнітивно-аксіологічної та діяльнісно-праксеологічної сфери студентів-музикантів. З використанням методики майбутні вчителі музики усвідомлюють значення фольклорно-етнографічного мистецтва у формуванні національного світогляду особистості, набувають практичних навичок розуміння світоглядного змісту фольклорного мистецтва, концертного виконання української народної пісні, здобувають знання про використання фольклорно-етнографічного мистецтва у майбутній професійній діяльності.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.