кандидат економічних наук, П’ятничук І. Д. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ І ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СИСТЕМІ БЮДЖЕТУВАННЯ

УДК 657:005:665.6:334.716

 

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ І ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СИСТЕМІ БЮДЖЕТУВАННЯ

кандидат економічних наук, П’ятничук І. Д.

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, Україна, м. Івано-Франківськ

 

У статті вивчено проблеми організації управлінського обліку витрат у системі бюджетування нафтопереробних підприємств. У результаті проведеного дослідження виявлено потребу у виокремленні етапів організації управлінського обліку витрат, що сприятимуть дієвості здійснення такого процесу і підвищенню оперативності прийнятих управлінських рішень. Розроблено алгоритм процесу побудови управлінського обліку, що дасть змогу удосконалити управління процесом формування витрат як у межах центрів відповідальності, так і в межах підприємства в цілому.

Ключові слова: організація, побудова, управлінський облік, витрати, інформаційне забезпечення, система бюджетування.

 

Пятничук И. Д. Организация управленческого учета затрат и его информационного обеспечения в системе бюджетирования / Ивано-Франковский университет права имени Короля Даниила Галицкого, Украина, г. Ивано-Франковск

В статье изучены проблемы организации управленческого учета затрат в системе бюджетирования нефтеперерабатывающих предприятий. В результате проведенного исследования выявлено потребность в выделении этапов организации управленческого учета затрат, способствующие действенности осуществления такого процесса и повышению оперативности принимаемых управленческих решений. Разработан алгоритм процесса построения управленческого учета, что позволит усовершенствовать управление процессом формирования затрат как в пределах центров ответственности, так и в пределах предприятия в целом.

Ключевые слова: организация, построение, управленческий учет, расходы, информационное обеспечение, система бюджетирования.

 

Pyatnychuk I. D. Organization of the management cost accounting and its providing information in the budgeting system / Ivano-Frankivsk University of Law of King Danylo Galician, Ukraine, Ivano-Frankivsk

In the article studied the problem of managerial cost accounting system of budgeting refineries. As a result of the conducted research revealed the need to distinguish stages of management accounting costs to promote the efficiency such implementation process and increase the efficiency of administrative decisions. Developed an algorithm of constructing process of management accounting that will enable improved management of expenses formation as responsibility centers within and across the enterprise as a whole.

Key words: organization, construction, management accounting, cost, information, budgeting.

 

Вступ. Одним із стратегічних напрямів зміцнення енергетичної незалежності України є відновлення роботи нафтопереробної галузі, її стимулювання, реконструкція і модернізація для функціонування стабільного та конкурентного ринку нафтопродуктів з метою повного задоволення потреб споживачів у них як за кількісними, так і за якісними показниками.

За таких умов для досягнення успіху важливим є своєчасне реагування на ситуації, що складаються на ринку, через удосконалення та впровадження інтегрованих управлінських технологій, які можливі за умови налагодженої системи бюджетування. Результатом провадження якої є оперативне прийняття обґрунтованих управлінських рішень з метою підвищення результативності та ефективності функціонування як самих підприємств, так і структурних підрозділів зокрема.

Необхідність формування оперативної аналітичної інформації про витрати виробництва та визначення собівартості продукції, пояснюється потребою виявлення відхилень до початку або в момент здійснення господарських операцій і технологічних процесів, що надають менеджерам змогу оперативного втручання з метою превентивного управління необґрунтованими витратами.

Це уможливлюється за умов ефективної організації управлінського обліку витрат та його інформаційного забезпечення у системі бюджетування нафтопереробних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідженні питань щодо організації управлінського обліку витрат, зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці як: П.Й.Атамас, О.С.Бородкін, Ф.Ф.Бутинець, Б.І.Валуєв, П.М.Гарасим, С.Ф.Голов, О.Є.Гордєєва, З.В.Гуцайлюк, К.Друрі, Р.Ентоні, О.Загородна, Р.Каплан, Т.П.Карпова, О.В.Карпенко, Г.У.Кірейцев, В.Л.Корінєв, А.М.Кузьмінський, В.О.Ластовецький, С.О.Левицька, В.С.Лень, Б.М.Литвин, О.В.Лишиленко, В.Г.Лінник, М.Р.Лучко, Е.Майєр, Д.Міддлтон, Л.В.Нападовська, Ж.К.Нестеренко, Б.Нідлз, В.Ф.Палій, Н.І.Пилипів, Т.М.Писаренко, М.С.Пушкар, Т.Скоун, В.В.Сопко, С.О.Стуков, В.Є.Труш, І.Д.Фаріон, П.Я.Хомин, Ч.Т.Хорнгрен, М.Г.Чумаченко, А.Д.Шеремета, А.Яругова та інші.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проте, питання стосовно організації управлінського обліку витрат у системі бюджетування в діяльності таких суб’єктів господарювання, як нафтопереробні підприємства, недостатньо розкриті в спеціальній науковій літературі, що потребує подальших досліджень з метою їх адаптації до умов розвитку ринкових відносин.

Постановка завдання. З огляду на виявлену ситуацію вважаємо актуальним дослідження ефективної організації управлінського обліку витрат та його інформаційного забезпечення у системі бюджетування нафтопереробних підприємств у сучасних умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливість ведення управлінського обліку витрат у практичній діяльності нафтопереробних підприємств зумовлена потребою формування оперативного та аналітичного інформаційного забезпечення, яке необхідне менеджерам з метою прийняття обґрунтованих рішень. Це пояснюється тим, що саме управлінський облік витрат акумулює інформацію як про фактичні, так і планові витрати, причини відхилень, обставини й умови, що спричиняють безпосередній вплив на функціонування підприємства в цілому і його структурних підрозділів зокрема.

Організація управлінського обліку передбачає чіткий поділ обов’язків і встановлення відповідальності управлінців усіх ієрархічних рівнів та сприяє налагодженню між ними інформаційних потоків з метою ефективної реалізації поставлених завдань.

Управлінський облік витрат у системі бюджетування розглядається нами як інформаційна база та засіб оцінки результативності структурних підрозділів. Тому організація обліку для підвищення ефективності такої управлінської технології потребує особливої уваги, в тому числі і в частині розподілу функцій між різними службами, сферою їх компетенції та рівнем професійної підготовленості працівників цих служб.

Побудова управлінського обліку витрат на нафтопереробних підприємствах має відображати послідовність здійснення всіх етапів його організації із урахуванням галузевої специфіки, що сприятиме дієвості здійснення такого процесу і підвищенню оперативності прийнятих управлінських рішень.

Виходячи із наведеного, автором запропоновано відповідну модель, у якій систематизовано всі підходи до організації управлінського обліку витрат (рис. 1).

Першим етапом організації управлінського обліку на підприємстві є його побудова (постановка), тобто створення умов та розроблення всіх необхідних складових для належного його функціонування.

На другому етапі відбувається безпосереднє застосування вже побудованої системи управлінського обліку витрат у практичній діяльності підприємства.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Pyatnichuk-.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.