кандидат економічних наук , доцент, Ривак О. С. РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

УДК 330.1 : 340.342 (100)

 

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Ривак О.С., кандидат економічних наук , доцент

Львівський інститут економіки і туризму, Україна, м. Львів

 

Теорія і практика розвитку економічної системи усіх її рівнів підтверджує, що основним чинником такого розвитку є технічний прогрес, а основною метою повинно бути забезпечення продуктивної життєдіяльності кожної людини і суспільства тепер і в майбутньому. Для досягнення цієї мети в цивілізованому суспільстві виявляються основні проблеми в розвитку економічної системи, здійснюється пошук їх вирішення з урахуванням набутого вітчизняного і світового досвіду в галузі економічної теорії і практики, накреслюється і втілюється в життя економічна політика суб’єктами економічної діяльності, ефективність якої залежить від ступеня раціональності організації економічної системи, індикаторів її розвитку.

Ключові слова: інвестиції, технічний прогрес, знання, інтелект, продуктивна життєдіяльність, технічні нововведення, суб’єкти економічної діяльності, найважливіші індикатори розвитку економіки держави.

 

Рывак О.С., кандидат экономических наук, доцент Роль экономической теории и практики в развитии экономической системы/ Львовский институт экономики и туризма, Украина, Львов

Теория и практика развития экономической системы всех ее уровней подтверждает, что основным фактором такого развития является технический прогресс, а основной целью должно быть обеспечение продуктивной жизнедеятельности каждого человека и общества в настоящем и будущем. Для достижения этой цели в цивилизованном обществе выявляются основные проблемы в развитии экономической системы, осуществляется поиск их решения с учетом накопленного отечественного и зарубежного опыта в области экономической теории и практики, намечается и воплощается в жизнь экономическая политика субъектами экономической деятельности, эффективность которой зависит от степени рациональности организации экономической системы, индикаторов ее развития.

Ключевые слова: инвестиции, технический прогресс, знания, интеллект, продуктивная жизнедеятельность, технические новшества, субъекты экономической деятельности, важнейшие индикаторы развития экономики государства.

 

Ryvak O. S., Philosophy Doctor, docent The role of economic theory and practice in development of economic system/Lviv Economics and Tourism Institute, Ukraine, Lviv

Theory and practice of the development of economic system on all its levels confirms that the main factor of such development is technological advance, and its main purpose should be ensuring productive vital activity of each person and society at present and in the future. For achieving this purpose in civilized society, the main issues of economic system development are discovered; solutions to these issues are found taking into consideration the gained native and world experience in the field of economic theory and practice. Economic policy is outlined and realized by economic agents, and its effectiveness depends on the degree of reasonableness of economic system organizing and the indicators of its development.

Key words: investments, technological advance, knowledge, intellect, vital activity, technological innovations, economic agents, the most important indicators of public economics development.

 

Вступ. Важливим чинником економічного зростання є інвестиції, які у короткостроковому періоді впливають на сукупний попит і визначають обсяг виробництва, а в довгостроковому обумовлюють економічне зростання, оскільки вони витрачаються на будівництво нових підприємств, на придбання обладнання, устаткування і на приріст товарно-матеріальних запасів і визначають обсяг капіталу країни. На практиці капіталовкладення (інвестиції), залежать не тільки від кількісних характеристик капіталу, але й від його якісних характеристик, а тому технічний прогрес, який зумовлює удосконалення інвестиційних ресурсів і вимагає застосування нових, більш досконалих технологій творцями яких є людина, передусім її інтелектуальний потенціал, означає, що нехтування основного принципу економіки суть якого полягає у тому, що кожна працююча людина володіючи у тій чи іншій мірі певними спеціальними знаннями, які вона застосовує в процесі праці для створення продукту, який у тій чи іншій мірі є корисним суспільству, повинна отримати відповідну винагороду за свою працю. Цивілізоване суспільство цінить інтелект. Організоване суспільство спроможне забезпечити продуктивну життєдіяльність людини, суб’єктів економічної системи усіх її рівнів та захистити життя і власність кожного учасника економічної діяльності результатом якої є корисний продукт.

Окрім цього, з розвитком суспільства, з’являються новітні технології продукти яких потрапляючи у злі руки, перетворюються у знаряддя руйнації та деградації, виявляючи негативний вплив на суб’єктів економічної системи різних її рівнів, передусім, з метою привласнення чужої власності, виявлення руйнівного впливу на людину і природу, як це виявилось, наприклад у Грузії, де десять років тому влада зосередилась у руках злодійських авторитетів [1, с.25], або, як це виявилось в Україні, де для прикладу, арешт кримінального авторитета Євгенія Анісімова став знаковим не тільки для Запоріжжя і, користувачів сітки, які висловились з приводу цього зокрема так: «... знає Женя дуже багато і таємниці ці, у матеріалах кримінальних справ, не потрібні колишнім покровителям ... надто ризиковані ігри вів Євгеній», «... мені здається, проблема у нас самих ... ми самі допускаємо таких людей як Анісімов у своє життя і до влади. З нашої мовчазної згоди і страху вони починають свій кримінальний шлях і розповідають нам як слід жити. А ми тільки й сподіваємось на те, що хтось повинен прийти і вирішити цю проблему ... багато хто бояться навіть висловити свою думку по цьому питанню» [2, с.14].

Тому з розвитком суспільства зростає роль і відповідальність суб’єктів економічної системи усіх її рівнів за подальші динамічні його зміни, зростає економічна роль держави, діяльність якої залежить від здійснюваної нею економічної політики, економічна роль міжнародних інститутів, яка повинна основуватись на здоровому глузді, і, враховувати досягнення сучасної економічної науки, сформованої на попередньому досвіді успішних і неуспішних країн, а також реаліях сьогодення. А це значить, що розв’язання економічних проблем усіх рівнів економічної системи вимагає використання економічної теорії і практики. Сьогодні чи не найбільш цінним здобутком світової цивілізації в галузі економіки є підручник з класичної економічної теорії Пола А. Самуельсона (1915-2009), кар’єра якого охопила сім десятиліть і чий аналіз став основою, на якій і побудована сучасна економічна теорія, економіста, який був удостоєний Нобелівської премії в галузі економіки 1970-го року і вніс неоціненний вклад у розвиток економічної освіти, теорії і практики, створивши наукове диво – класичну книгу, останнє видання якої: Economics, Paul A. Samuelson, William P. Nordhaus – 19th Edition.

Ця книга переведена на 40 мов і цінність її полягає у тому, що на базі пошуку шляхів стабілізації економіки він здійснив аналіз і синтез основних досягнень економічної теорії і практики і показав, що застосування цих здобутків може бути корисним за умови використання і аналізу джерел інформації, а саме, статистичних, а також врахування політичних і економічних змін, що відбуваються у світі за останні десятиліття.

Цінність його доробку полягає у тому, що він був дослідником широкого профілю у галузі економічної теорії і практики у наше століття спеціалізації, принципи економіки як науки розглядав з позиції теорії неокласичного синтезу – провідного напряму сучасної аналітичної економії, ідею якого висунув Д. Хікс у 30-х роках минулого століття.

Виклад основного матеріалу. Японія і США – розвинуті країни світу, уряди яких вибирали оптимальний на кожному етапі свого розвитку економічний напрям, не відкидаючи при цьому навіть вчення К. Маркса. На честь 150-річчя з дня народження К. Маркса у США було опубліковано понад 500 статей, у яких автори переосмислювали його вчення. Японія, яка мала можливість зберегти свої традиції, звичаї після буржуазної революції 1868 року увійшла у епоху капіталізму. США – наділені багатими природними ресурсами, у Японії природні ресурси обмежені, проте, історично так склалося, що США протягом шести років, як окупаційна влада, після другої світової війни, здійснювали реформування японської економіки. Однак японці, зберігаючи свої традиції, зберегли систему по життєвого найму, на відміну від США, приділяли і приділяють значну увагу освіті, залишаючись патріотами своєї держави [3, с.136-137], що дало змогу цій маленькій острівній країні досягнути колосальних успіхів у розвитку своєї економіки, значна частка продукції якої стала продуктом високоінтелектуального потенціалу, а тому, якщо у 1960 році ВВП Японії був меншим 10% американського, то на початку 1990 років він становив понад 60% ВНП США. У 1962 році частка Японії у світовому випуску продукції становила 4,4% порівняно з 41,5% частки США у 1988 році частка Японії зросла до 11,2%, тоді як частка США зменшилась до 25,8%. Стосовно сукупного ВВП ЄЕС ВВП Японії у 1990 році складав 56,2% [4, с.180]. І тут слід звернути увагу на той факт, що сьогодні у світі за даними Economist Іntelligence Unit найбільший внесок у зростання реального світового ВВП у 2013 році здійснив Китай – 345млрд. дол. США, який є країною, що розвивається і США – 228млрд. дол. США, а прогноз на 2014 щодо вищезгаданого показника для США – 544млрд. дол. США і для Китаю – 500млрд. дол. За цими країнами ідуть Японія, яка у 2013 році здійснила внесок у зростання реального світового ВВП – 82млрд. дол. США, та Індія – країна, що розвивається – 69млрд. дол. США, а згідно прогнозу на 2014 рік – Японія здійснить внесок у 91млрд. дол. США, у т.ч., як Індія – у 80млрд. дол. США [5, с.16].

Сьогодні усім цим країнам притаманна спільна проблема – значні зовнішні борги. А одним із найважливіших індикаторів розвитку економіки держави є, передусім, корупція, яка спричиняє посилення розшарування доходів суспільства. Так, статки 50 найбагатших членів Конгресу США вкупі становлять 1,6млрд. дол. , які не порівняти із 95млрд. дол. у 50 найзаможніших членів всекитайських зборів народних представників. Разом з тим, якщо у 2009 році привабливою альтернативою почав бачитися китайський державний капіталізм: чотири з десяти найбільших компаній були китайськими, і тільки три – американськими, то до 2013-го - дев’ять з десяти найбільших компаній були вже американськими – єдиним винятком залишилася китайська Petro China [6, с.13-14], що є негативним явищем, оскільки свідчить про посилення монополізму в глобальному аспекті.

Важливу роль у розв’язанні глобальних проблем, на фоні вирішення своїх, відіграє Європейський Союз. За повідомленням Пола Валлеса, доктора відділу європейської економіки ЄЦБ, з метою закласти фундамент для стійкого розвитку європейських лідерів у І-й половині 2014-го ЄЦБ має на меті перевірити фінансову документацію фінустанов єврозони для того, щоб назавжди покінчити зі слабкими місцями у банківській системі та непідйомними боргами, які надовго затягли кризу євро [7, с.34].

Проблемною є і економіка Росії, показник річного зростання ВВП якої упав до 1,5% попри високі ціни на нафту. У 2014-му владі, за словами Дмітрія Медвєдєва, доведеться скоротити державні видатки на 5%. Нові інвестиції майже не надходять, а капітал втікає такими самими темпами, як і раніше. Як свідчить історичний досвід, така поведінка бізнес-еліти є традиційною, спостерігається у випадку накопичення проблем у сфері економіки, що спонукає бізнес-еліту виводити капітал із країни , що притаманно не тільки Росії, а й багатьом іншим країнам світу [8, с.36].

Нехтування набутим вітчизняним досвідом, та досвідом інших успішних і неуспішних країн світу в економічній сфері, кращими світовими здобутками теорії і практики в галузі економіки, притаманні і Сполученим штатам Америки, де упродовж тривалого часу спостерігається дефіцит державного бюджету, нарощування державного боргу та як наслідок досягнення угоди у Конгресі між Президентом США Барака Обамою і республіканцями щодо різкого підвищення податків і урізання державних витрат, а також скромні інвестиції у бізнес (12% ВВП), розвиток тіньового сектору економіки, нарощування державного боргу і борг приватного сектору економіки, зокрема борги домогосподарств США, які у 2007-му сягнули 135% використовуваного доходу, а у середині 2013-го знизились до 109%. Все це нагадує український сценарій розвитку подій у економічній сфері. Плюс надмірний наголос на те, що експорту сприятиме здешевлення долара і це зменшить напругу у глобальній фінансовій системі, суперечить економічній теорії і практиці. Використання такої економічної політики держави у довгостроковому періоді недоцільне.

Важливим індикатором розвитку економіки країни є показник доходу на особу, який за прогнозом на 2014 рік у США (з урахуванням показника паритету купівельної спроможності який указує на очікувану стабільність долара США), становитиме 54920дол. США, для Китаю цей показник (з урахуванням показника паритету купівельної спроможності, який вказує на недооцінюваність його національної валюти) за прогнозом становитиме 11090дол. США; в Японії – прогнозується стабільність національної валюти й дохід на особу – 38150дол. США з урахуванням ПКС, в Індії – національна валюта з урахуванням ПКС недооцінена у 2,6 рази, а доход на особу з урахуванням ПКС прогнозується 4350дол. США. В Україні за прогнозом недооціненість гривні щодо долара США згідно ПКС дорівнюватиме майже 2 рази, а ВВП на особу прогнозується 8010 дол. США (з урахуванням ПКС).

Згідно теорії паритету купівельної спроможності (ПКС), валютний курс однієї країни повинен спрямовуватися на вирівнювання вартості товарів всередині країни із вартістю товарів за рубежем. Відхилення валютного курсу від паритету купівельної спроможності у напрямку її недооцінення щодо валют країн торговельних парнерів, як це спостерігається в Україні, упродовж останніх років, означає необхідність удосконалення економічної політики уряду і Національного банку, оскільки недооцінена валюта означає для країни погіршення структури вітчизняного виробництва в напрямі розвитку експортно-орієнтованого сектору економіки, основаного на низьких технологіях, дешевий експорт і дорогий імпорт, нарощування зовнішнього боргу, що негативно відображається на ефективності використання економічних ресурсів, стані довкілля, якості життя.

Інтернет-редактор відділу США, журналу The Economist Емілі Боброу, – [9, с.40] засвідчує, що працевлаштовані у США не отримують належної винагороди за свою працю, а Массачусетс подає приклад у переробці органічних відходів. Рештки супу – це, може, й помиї, але в Массатчусетсі на такі відходи дедалі частіше дивляться як на нові можливості. Владна еліта цього штату рекомендувала великим ресторанам, університетам і підприємствам, проявити творчий підхід: віддавати годящу для споживання їжу благодійним організаціям, а решта використовувати як компост або сировину для підприємств анаеробної ферментації, де з біологічних решток виробляють енергію [9, с.40].

2014-го виповнюється 20 років від започаткування радикальної реформи податкової системи Китаю, країни, яка затвердила фінансову зверхність наслідком якої стало накопичення боргів провінції, зменшення бюджетних надходжень Китаю відносно ВВП. Результат - станом на кінець 2012 року загальний борг досяг більше, ніж третини ВВП (20трлн. юанів / 3,2трлн. дол. США) [10, с.58].

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе пообіцяв людям, які за нього голосували, втілити в життя економічну програму – абеноміку – покласти край страхітливій дефляції, надмірній зарегульованості й вдихнути життя в японську економіку. Борг Японії перейшов у 2013 році межу в один квадрельон єн (10,3трлн. дол. США). У 2014 році цей борг поглине 25трлн. єн [11, с. 49].

В Україні виникла сув’язь економічних проблем, породжена передусім, хронічним дефіцитом державного бюджету з 2003 року та дефіцитом балансу поточних операцій платіжного балансу з 2006 року, що спричинило до однієї із найнедосконаліших у світі податкових систем, знецінення вітчизняної валюти, найнижчих доходів працюючого населення у Європі, загострення боргової залежності держави і країни та чергового спаду економічної активності з 4-го кварталу 2012 року, скорочення золотовалютних резервів, та багатьох інших негативних наслідків, які відображаються на життєдіяльності суспільства.

За даними аналітичного підрозділу журналу «The Economist» у 2014 році кіберзлочинці стають дедалі вигадливішими. Як цілком законні компанії, інтернет-злодії незаконно збирають інформацію з переповнених соціальних мереж, з поширенням мобільного банкінгу та інших прикладних програм, хакери знаходять способи зламувати операційні системи смартфонів, поява хмарних комп’ютерних сервісів зробить ще більше компаній беззахисними перед злочинцями. Від кібератак за різними оцінками, втрати складають від 1000млрд. дол. США до 3трл. дол. США. Інтерпол у 2014 році нарешті відкриє новий комплекс для боротьби із кіберзлочинцями у Сінгапурі [12, с.86].

Натомість в усіх сферах людської життєдіяльності, непосильним тягарем сьогодні є сам масив Великих Даних. Багато хто не безпідставно переймається питаннями конфіденційності [13, с.93]. Тому для здійснення аналізу щодо ситуації у будь-якій сфері життєдіяльності слід передусім використовувати джерела інформації державних служб статистики, центральних банків, урядів, авторитетних міжнародних організацій, а також наукових та навчальних закладів, і, не довіряти анонімним джерелам інформації. При цьому слід старатись аналізувати будь-яку інформацію і вчитись відсівати полову від зерна та брати до уваги народну мудрість – «кратость – сестра таланта».

Лаза Кечич, керівник відділу ЕІU «Прогнози для країн» журналу The Economist не безпідставно стверджує: «У багатих і бідних країнах усієї планети починає зростати суспільне напруження – від виступів проти заходів суворої економії до бунтів … спільне тло для них – це фінансова криза 2008 – 2009 років та її наслідків [14, с. 68].

Висновки. Досягнення основної цілі розвитку економічної системи усіх її рівнів, вимагає визначення основних індикаторів її розвитку і на цій основі накреслення заходів економічної політики, визначення основних інструментів такої політики з метою отримання позитивних зрушень по основних параметрах розвитку економічної системи у коротко- і довгостроковому періодах часу. Основні індикатори розвитку економіки країни – загальний рівень виробництва, рівень доходів на особу (ВВП) з урахуванням паритету купівельної спроможності; загальний рівень зайнятості та рівень безробіття; середній рівень заробітної плати; рівень боргової залежності суб’єктів економічної діяльності; стабільність національної валюти.

Для виявлення причин негативних зрушень у розвитку економіки, у динаміці основних індикаторів її розвитку і накреслення заходів економічної політики щодо оздоровлення економіки, слід застосовувати аналіз і синтез джерел інформації, а саме, нормативно-правових документів та стану їх виконання, джерел статистики наукових досліджень і найвизначніших досягнень економічної теорії та практики, з метою їх застосування.

 

Література:

1. Демократия в горных условиях: Грузия отвергла реформы Михаила Саакашвили и его самого [Текст: Светлана Крюкова, Василий Яценко] – К.: “Триада” // Вести. Репортёр. – 4-10 октября 2013. – 82 с., с. 25.

2. Анисим не Тимошенко, в Германию его не повезут. – К.: “Триада” // Вести. Репортёр. – 1-7 ноября 2013. – 82 с., с. 14.

3. Павловський М.А. Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ (економіка, політологія, соціологія). – К.: Техніка, 2001. – 312 с.

4. Дзюбик С.Д., Ривак О.С. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2014. – 423 с.

5. Лео Абрузес. Черга Заходу. Більшість хороших новин в економіці надходитиме з багатого світу – стверджує Лео Абрузес, керівник відділу глобальних прогнозів, Economist Intelligenc/ // The Economist . Світ у 2014. Український випуск: переклад з англ. вид. –К.: ТОВ “ Український тиждень”. – 146 с., с. 16.

6. Джон Міктлвейт. Ваш вихід, пане Обама. Захід може бути лідером, якщо Америка поверне самовпевненість – стверджує Джон Міклтвейн, головний редактор, The Economist. // The Economist. Світ у 2014. Український випуск: переклад з англ. вид.– К.: ТОВ “Український тиждень”. – 146 с., с. 13-14.

7. Пол Воллес.Труднощі перехідного віку. У свої п’ятнадцять євро лишається важким підлітком стверджує Пол Воллес, редактор відділу європейської економіки, The Economist // The Economist. Світ у 2014. Украинський випуск: переклад з англ. вид. - К.: ТОВ “Украинський тиждень”. – 146 с., с. 34.

8. Аркадій Островський. Путін бере паузу. Росія втратила відчуття напрямку – стверджує Аркадій Островський, кореспондент у Москві, The Economist // The Economist. Світ у 2014. Український випуск: переклад з англ. вид. – К.: ТОВ “ Український тиждень”. – 146 с., с. 36.

9. Емілі Боброу. Безвідходна вигода. Массачусетс подає приклад у переробці органічних відходів зауважує Емілі Боброу, інтернет-редактор відділу Сполучених Штатів, The Economist//The Economist. – Світ у 2014. Український випуск: переклад з англ. вид. – К.: ТОВ “Український тиждень”. – 146 с., с. 40.

10. Саймон Кокс. Час атакувати провінції. Пекін розбереться із провінціями – боржниками так само, як Берлін – з обтяженою боргами європейською периферією – стверджує редактор відділу економіки Азії Саймон Кокс, The Economist//The Economist. Світ у 2014. Український випуск: переклад з англ. вид. – ТОВ “Український тиждень”. – 146 c., с.58.

11. Тамзин Бут. Подвиги супергероя. На Японського прем’єр-міністра і його зухвалий економічний експеримент чекають тяжкі випробування – стверджує керівник токійського бюро Тамзин Бут, The Economist // The Economist. Світ у 2014. Український випуск: переклад з англ. вид. – К.: ТОВ “Український тиждень”. -146 с., c.49.

12. Світ у цифрах. Промисловість – аналітичний підрозділ журналу “The Economist” // The Economist. Світ у цифрах 2014. Український випуск: переклад з англ. вид. – К.: ТОВ “Український тиждень”. -146 с., 86 с.

13. Вірджинія Рометті. Рік розумнішого підприємництва. Інформація є новим багатим природним ресурсом. У ХХІ столітті вона цілком може стати тим, чим була парова тяга у XVIII, електроенергія у ХІХ і вуглеводні у ХХ-ому – зауважує виконавчий директор ІВМ Вірджинія Рометті// The Economist. Світ у цифрах 2014. Український випуск: переклад з англ. вид. – К.: ТОВ «Український тиждень». – 146 с., с. 93.

14. Лаза Кекич. Готові до повстань? Де усвіті найбільша ймовірність спалаху протестів? - досліджує керівник відділу ЕІU «Прогнози для країн» Лаза Кечич, The Economist// The Economist. Світ у 2014. Український випуск: переклад з англ. вид. – К.: ТОВ “Український тиждень”. – 146 с., с. 68.

 

References:

1. Democracy in mountainous regions: Georgia has rejected reforms of Mikheil Saakashvili as well as rejected himself [Text: Svetlana Kryukova, Vasiliy Yatsenko] – К.: “Triada” // Vesti. Reporter. – October 4-10, 2013. – 82 p., p. 25.

2. Anisim is not Timoshenko, he will not be taken to Germany. – К.: “Triada” // Vesti. Reporter. – November 1-7, 2013. – 82 p., p. 14.

3. Pavlovsky M.A. Strategy of social development: Ukraine and the world (economy, political science, sociology). – К.: Tekhnika, 2001. – 312 p.

4. Dzyubyk, S.D., Ryvak O.S. – 3rd ed., revised and enlarged. – К.: Znannya, 2014. – 423 p.

5. Leo Abruzzese. The West’s turn. Much of the good economic news will come from the rich – says the director of the global forecasting service, Economist Intelligence // The Economist. World in 2014. Ukrainian edition: translation from English ed. –К.: LLC “ Ukrainian week”. – 146 p., p. 16.

6. John Micklethwait. Your chance, Mr. Obama! The West can lead again if America recovers its self-confidence – argues editor-in-chief of The Economist. // The Economist. World in 2014. Ukrainian edition: translation from English ed.– К.: LLC “ Ukrainian week ”. – 146 p., p. 13-14.

7. Paul Wallace. Teenage sulks. Aged 15, the euro will remain a difficult adolescent, argues European economics editor of The Economist // The Economist. World in 2014. Ukrainian edition: translation from English ed. - К.: LLC “ Ukrainian week”. – 146 p., p. 34.

8. Arkadiy Ostrovsky. Putin’s pause. Russia’s uncertain sense of direction – says Moscow correspondent of The Economist // The Economist. World in 2014. Ukrainian edition: translation from English ed. – К.: LLC “ Ukrainian week”. – 146 p., p. 36.

9. Emily Bobrow. Waste not, want not. Massachusetts is leading the way in recycling organic waste – remarks online US editor of The Economist//The Economist. – World in 2014. Ukrainian edition: translation from English ed. – К.: LLC “ Ukrainian week”. – 146 p., p. 40.

10. Simon Cox. The warring provinces period. Beijing will treat the indebted provinces much as Berlin treats the euro’s indebted periphery – affirms Asia economics editor of The Economist//The Economist. World in 2014. Ukrainian edition: translation from English ed. – LLC “Ukrainian week”. – 146 p., p.58.

11. Tamzin Booth. Trials of a super-hero. The ordeals that lie ahead of Japan’s prime-minister and his bold economic experiment – affirms Tokyo bureau chief of The Economist // The Economist. World in 2014. Ukrainian edition: translation from English ed. – К.: LLC “ Ukrainian week”. -146 p., p.49.

12. World in numbers. Industry – analytical subsection of “The Economist” magazine// The Economist. World in numbers 2014. Ukrainian edition: translation from English ed. – К.: LLC “ Ukrainian week ”. -146 p., 86 p.

13. Virginia Rometty. The year of smarter enterprise. Data constitute a vast new natural resource, which promises to be for the century what steam power was for the, electricity for the and hydrocarbons for the – notices IMB CEO // The Economist. World in numbers 2014. Ukrainian edition: translation from English ed. – К.: LLC “ Ukrainian week”. – 146 p., p. 93.

14. Laza Kekic. Ripe for rebellion? Where protest is likeliest to break out? – researches ЕІU director «Country forecasting services», The Economist// The Economist. World in 2014. Ukrainian edition: translation from English ed. – К.: LLC “ Ukrainian week”. – 146 p., p. 68.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.