кандидат технічних наук, Дорошенко М. М. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

УДК 69.003:336.532

 

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

кандидат технічних наук, доцент Дорошенко М. М.

Київський національний торговельно – економічний університет

 

Предметом дослідження є інструментарій оцінки ризику та невизначеності прийняття стратегічних рішень на торговельному підприємстві. Метою статті є дослідити особливості прийняття стратегічних рішень в умовах ризику та невизначеності. Використаний метод порівняльного економічного аналізу критеріїв прийняття рішень в умовах ризику. Сформульований критерій прийняття рішення в ситуації ризику, який можна застосовувати при прийняті стратегічних рішень на торговельному підприємстві.

Ключові слова: теорія прийняття управлінських рішень, види середовищ, в яких приймаються управлінські рішення, критерії прийняття рішень, ризик, невизначеність.

 

Дорошенко М. Н. Оценивание риска и неопределенности принятия стратегических решений на торговом предприятии / Киевский национальный торгово- экономический университет, Украина, Киев

Предметом исследования является инструментарий оценки риска и неопределенности принятия стратегических решений на торговом предприятии. Целью статьи является исследовать особенности принятия стратегических решений в условиях риска и неопределенности. Использованный метод сравнительного экономического анализа критериев принятия решений в условиях риска. Сформулирован критерий принятия решения в ситуации риска, который можно применять при принятые стратегических решений на торговом предприятии.

Ключевые слова: теория принятия управленческих решений, виды сред, в которых принимаются управленческие решения, критерии принятия решений, риск, неопределенность.

 

Doroshenko M. N. Evaluation of risk and vagueness of acceptance of strategic decisions on a point-of-sale enterprise / Kiev national torgovo - economic university, Ukraine, Kiev

The article of research is a tool of estimation of risk and vagueness of acceptance of strategic decisions on a trade enterprise. The aim of the article is to investigate the features of acceptance of strategic decisions in the conditions of risk and vagueness. Used method of comparative economic analysis of criteria of making decision in the conditions of risk. Set forth criterion of decision-making in the situation of risk, that can be applied at accepted strategic decisions on a trade enterprise.

Keywords: theory of acceptance of administrative decisions, types of environments, administrative decisions, criteria of making decision, risk, vagueness, are accepted in that.

Вступ

На даний час торговельні підприємства зіткнулися з проблемами, які пов’язані з неправильним визначенням і недооцінкою ризику та невизначеності стратегічних рішень. Саме тому ця проблема є нагальною і потребує більш детального визначення, зважаючи на зміни, які сталися українські економіці в наслідок фінансової кризи.

У загальній теорії прийняття управлінських рішень, як сегменті менеджменту, існують значні наукові напрацювання таких зарубіжних і вітчизняних вчених, як Кинг У., Клиланд Д. [1], Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. [2] , Пастухова В.В. [3], Якокка Л., Сіо К.К [4], Lebrety T.-F.L [6]. Проблемам ризиків присвячено ряд досліджень українських, російських та зарубіжних вчених: Балабанов І, Вітлінський В., Волошин В., Гранатуров В., Примостка Л., Роуз П., Сінкі Дж.

Невирішеною частиною проблеми остається можлива формалізація виду екстремальної функції для критеріїв прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності.

В умовах ринкової економіки, росту конкуренції та швидкої зміни умов господарювання і виникнення непередбачуваних ситуацій господарська діяльність, як і будь – яка інша, неможлива без ризику. Для кращого розуміння природи ризиків, з якими стикаються торговельні підприємства в своїй діяльності, для ефективного аналізу та управління ними, необхідна розробка стратегічних рішень.

Метою статті єпоглиблення теоретико – методологічних засад механізму оцінки ризику та невизначеності прийняття стратегічних рішень на торговельному підприємстві.

Для досягнення мети, в статті поставлені наступні завдання:

  •  визначити умови прийняття стратегічних рішень;
  • визначити види середовищ, в яких приймається стратегічне рішення;
  • визначити критерії прийняття стратегічних рішень в умовах ризику та формалізувати їх.

За твердженням американського менеджера Лі, для прийняття рішень необхідна наявність 95 % інформації у відповідній галузі, а за відсутності решти 5% (ентропія) виникає ризик при прийнятті рішень. Разом з тим, повна інформованість (нульова ентропія) обмежує творчість у прийнятті рішень. Правомірним є висловлювання У. Кінга та Д. Кліланда [1, с. 114], що інформації, яка б забезпечувала прийняття правильного рішення, завжди недостатньо. Недостатність інформації обумовлена змінами зовнішнього середовища, що ще й негативно впливає на цінність інформації, необхідної для прийняття рішення. Внаслідок цього прийняття стратегічних рішень завжди характеризується невизначеністю. Якщо, приймаючи рішення, виходять не з однієї певної ситуації у зовнішньому середовищі, а з декількох можливих ситуацій, то прийняття рішень здійснюється в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Якщо може бути задана ймовірність настання тієї чи іншої ситуації у зовнішньому середовищі, то прийняття рішень здійснюється в умовах ризику. Практично всі довгострокові рішення, як зазначає К.К. Сіо [4], приймаються в умовах ризику та невизначеності.

До низки вадливих організаційних проблем прийняття стратегічних рішень належить проблема визначення критеріїв вибору рішення. Подолання зазначеної проблеми у процесі прийняття стратегічних рішень передбачає, крім інтуїтивно-творчого підходу, ще й використання аналітичного підходу. У спеціальній літературі існує думка, що інтуїція є найбільш простим методом прийняття рішень в умовах невизначеності. У прийнятті стратегічних рішень, як зазначає Г. Мінцберг, важливим є інтуїція та творчий підхід.

В.В. Пастухова у своїй монографії [3, с.177] стверджує, що для підприємств в умовах транзитивної економіки доцільним є раціонально-інтуїтивний підхід до прийняття стратегічних рішень з переважанням методу інтуїції.

При цьому зазначено, що за певних обставин інтуїція може бути єдиним доцільним методом прийняття стратегічних рішень. Умовами транзитивної економіки, в яких торговельне підприємство має приймати стратегічні рішення, за результатами досліджень Ж.-Ф. Лебратті [6], є: високий ступінь невизначеності; брак досвіду; наявність декількох рівнозначних альтернатив; обмеженість часу для прийняття стратегічних рішень. Але інтуїтивні управлінські рушення приводять до успіху більш ніж у 50% випадків [6].

У теорії прийняття управлінських рішень виділяють 4 види середовищ, в яких приймається управлінське рішення, а саме: визначеність, ризик, невизначеність, неясність.

Визначеність – це стан, коли особа, що приймає рішення (ОПР) заздалегідь має вичерпні знання стану середовища і конкретний результат для кожної альтернативи.

Ризик – стан знань, коли відомі один або декілька результатів по кожній альтернативі і коли ОПР відомі ймовірності реалізації кожного результату:

Невизначеність – це такий стан знань, коли один або декілька альтернатив мають низку можливих результатів, імовірність яких або невідомо, або немає сенсу.

Неясність – це стан знань, коли:

-      неясні цілі, яких потрібно досягти або проблеми, які потрібно вирішити;

-      важко визначити альтернативи;

-      недоступна інформація про наслідки рішень.

Ризик на відміну від невизначеності є вимірювальною величиною – кількісною мірою слугує ймовірність несприятливого наслідку. Ці ймовірності можуть бути визначені або на підставі статистичних даних, або на підставі експертних оцінок.

Якщо повернутися до теорії прийняття рішень, освяченої в роботі Таха Х. [5], те вона пропонує ряд критеріїв для обох ситуацій: прийняття рішень в умовах ризику, і прийняття рішень в умовах невизначеності. Ситуація прийняття рішень в умовах наявності повної інформації, тобто в умовах визначеності не розглядається зважаючи на невідповідність її умовам поставленої мети.

Порівняльна характеристика критеріїв прийняття стратегічних рішень на торговельному підприємстві в умовах ризику наведена в таблиці 1.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Doroshenko.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.