кандидат медичних наук, Вежновець Т. А. ҐЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ У КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

УДК 614.2.007.1-055.1/.2:159.942:57.024

 

ҐЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ У КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

кандидат медичних наук, Вежновець Т. А.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна,

м. Київ

Досліджено ґендерні особливості загального емоційного інтелекту та його складових у керівників закладів охорони здоров`я за методикою Н Холла (38 жінок та 34 чоловіка). Встановлено, що у жінок керівників на відміну від чоловіків керівників рівень загального емоційного інтелекту достовірно вищий за рахунок таких його складових як емоційна обізнаність, самомотивація, емпатія, розпізнавання емоцій.

Ключові слова: керівники закладів охорони здоров`я, емоційний інтелект,  ґендерні особливості

 

Вежновец Т. А. Гендерные особенности эмоционального интелекта и его составляющих у руководителей учреждений здравоохранения /Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Украина, г. Киев

Изучено гендерные особенности общего эмоционального интеллекта и его составляющих у руководителей учреждений здравоохранения по методике Н. Холла (38 женщин и 34 мужчины). Установлено, что у женщин руководителей в отличие от мужчин руководителей уровень общего эмоционального интеллекта достоверно выше за счет таких составляющих как эмоциональная осведомленность, самомотивация, эмпатия, распознавание эмоций.

Ключевые слова: руководители учреждений здравоохранения, эмоциональный интеллект, гендерные особенности

 

Vezhnovets T. A. Gender features of emotional intelligence and its components among Healthcare Managers /National O. Bohomolets medical University, Ukraine, Kyiv

Gender features of general emotional intelligence and its components among Healthcare managers were examined using Hall’s method (34 women and 34 men). It was established that female managers have definitely higher level of emotional intelligence in comparison to male managers due to such components as emotional capacity, self-motivation, empathy, emotion recognition.

Keywords: healthcare managers, emotional intelligence, gender features.

 

Вступ. Сучасні умови реформування медичної галузі потребують особливої генерації керівників закладів охорони здоров`я, які мають добре розвинені лідерські якості, креативно мислять, володіють арсеналом комунікативних навичок, здатні брати на себе відповідальність за ухваленні рішень, вміють підтримувати на належному рівні соціально-психологічний клімат в колективі.

За даними літератури зазначені якості обумовлює високий рівень розвитку емоційного інтелекту, який характеризує здатність людини тлумачити власні емоції та емоції оточуючих, з тим щоб використовувати отриману інформацію для реалізації власної мети [1-3]. Складовими емоційного інтелекту є самосвідомість (адекватна самооцінка, впевненість у собі), саморегулювання (адекватне емоційне реагування в різних ситуаціях, самовладання, контроль негативних емоцій, здатність проявляти позитивні емоції), мотивація (новаторство, оптимізм, спонукання себе і інших до дій, ініціативність), емпатія (розуміння почуттів та емоцій інших людей, співчуття).

Емоційний інтелект обумовлює успішність професійної діяльності керівників на 85%, в той час як професіоналізм, інтелектуальні здібності лише на 15% [1]. У керівників у порівнянні з підлеглими вищий рівень загального емоційного інтелекту за рахунок краще розвинених здібностей ідентифікувати емоції, використовувати їх при вирішенні проблем, розуміти емоції та свідомо управляти ними [4].  Емоційний інтелект забезпечує формування ефективних комунікативних навичок та лідерської поведінки в колективі, створюючи позитивний соціально-психологічний клімат та мотивуючи працівників до ефективної праці.

За даними літератури рівень розвитку емоційного інтелекту залежить від комплексного впливу біологічних (вік, стать), психологічних (риси особистості) та соціальних (вид та стаж діяльності) чинників [4]. Вплив зазначених чинників на рівень розвитку емоційного інтелекту досліджувався у керівників організацій та закладів різних галузей, за винятком медичної галузі.

Актуальним постає питання дослідження особливостей рівня розвитку емоційного інтелекту та його складових у керівників закладів охорони здоров`я в залежності від  статі, оскільки невпинно зростає частка жінок серед керівників закладів  охорони здоров`я (далі – ЗОЗ). За даними Міністерства охорони здоров`я України частка жінок серед керівників ЗОЗ становить 51%.

Мета дослідження полягала у вивченні ґендерних особливостей рівня розвитку емоційного інтелекту та його складових у керівників закладів охорони здоров`я (далі –  ЗОЗ).

Матеріали та методи. Вивчення ґендерних особливостей емоційного інтелекту та його складових проведено на контингенті з 72 керівників ЗОЗ, серед яких жінки становили 38 осіб та чоловіки – 32 особи.

Дослідження проведено за методикою Н. Холла  [6], яка дозволяє визначити рівень парціального емоційного інтелекту за 5 складовими, а саме: емоційна обізнаність, управління емоціями, самомотивація,   емпатія, розпізнавання емоцій, а також рівень загального (інтегрального) емоційного інтелекту, який є сумою вказаних складових.

Рівень парціального емоційного інтелекту оцінювався при результаті від 14 і більше балів як високий, 8-13 балів – середній, 7 і менше балів – низький. Рівень загального емоційного інтелекту оцінювався наступним чинном: 70 і більше балів –  високий,  40-69 балів – середній, 39 і більше балів – низький.

Отримані результати оброблено методом варіаційної статистики, кореляційного аналізу з використанням MicrosoftExell. Вірогідність розходжень між групами оцінено за критерієм Стьюдента.

Результати та обговорення. Результати дослідження свідчать, що досліджувана   вибірка жінок та чоловіків керівників ЗОЗ однорідна за віком (t=-0,75, р>0,05) (Табл1).

        Таблиця 1

Рівень загального та парціального емоційного інтелекту та його складових у жінок та чоловіків керівників ЗОЗ

 

Стать

n

Вік

ЗЕІ

Парціальний інтелект

ЕО

УЕ

СМ

ЕМ

РЕ

1

Жін.

38

51,5±1,7

53,9±2,6

12,2±0,7

4,3±0,9

12,4±0,6

12,9±0,6

12,9±0,6

2

Чол.

34

53,1±1,4

45,5±3,1

9,8±0,9

4,5±1,0

10,4±0,7

9,9±0,8

10,9±0,7

 

t

 

-0,75

2,07

2,07

-0,06

2,17

3,01

2,17

 

p

 

>0,05

<0,05

<0,05

>0,05

<0,05

<0,001

<0,05

 

Середній вік в групі жінок керівників становив 51,5±1,7 років, в групі чоловіків керівників – 53,1±1,4 років. Отримані дані вказують, що вік в досліджуваних групах не впливає  на загальний емоційний інтелект та його складові.

Рівень загального емоційного інтелекту в жіночій  та чоловічій групах керівників ЗОЗ оцінюється як середній (53,9±2,6 та 45,5±3,1 балів відповідно). Встановлено, що рівень загального емоційного інтелекту в групі жінок керівників ЗОЗ достовірно вищий, ніж в  групі чоловіків-керівників (t=2,07, р<0,05). Тобто можна зробити припущення, що рівень розвитку загального емоційного інтелекту залежить від статі керівника.

Аналіз парціальних складових емоційного інтелекту свідчить, що в групах жінок та чоловіків керівників ЗОЗ складові емоційного інтелекту, а саме: «емоційна обізнаність», «самомотивація», «емпатія», «розпізнавання емоцій», мають середній рівень розвитку та коливаються від 9,8±0,9 балів до 12,9±0,6 балів (Рис.1).

Встановлено, що жінки мають достовірно вищі результати за такими складовими, як емоційна обізнаність (жін.=12,2±0,7 балів, чол.=9,8±0,9 балів, р<0,05), самомотивація (жін=12,4±0,6 балів, чол.=10,4±0,7 балів, р<0,05), емпатія (жін=12,9±0,6 балів, чол.=9,9±0,8 балів, р<0,001), розпізнавання емоцій (жін=12,9±0,6 балів, чол.= 10,9±0,7 балів, р<0,05). Тобто жінки керівники краще за чоловіків відчувають та розуміють емоційний стан оточуючих, що обумовлює їх здатність краще формувати міжособистісні стосунки.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Vezhnovec.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.